Monthly Archives: October 2017

CFP: The Literary in Life (LILI18): The Social, Affective and Experimental in Narratives across Media

venue and date: University of Tampere, Finland, 13–15 June 2018

LILI18 targets the social, affective and experimental in literature, and explores literary forms of mediation in everyday life. How are literary conventions and devices, both narrative and poetic, employed in social and cultural meaning-making? We investigate the use of stories and metaphors, affective tone and emotion-expressions, as well as literary experimenting, in literature and social life. This approach will allow literary scholarship to regain its focus on literary works and literariness, and open up the boundaries that in many research traditions have isolated artworks from the world of everyday life and routine textual practices. These boundaries are medial in nature, which means that the traffic between art and the everyday is mediated in the form of social, affective and experimental uses of narrative and poetic modes. We are consistently exposed to media platforms, both old and new, that sustain and challenge our perceptions of the world, and employ similar narrative and poetic, as well as rhetorical and aesthetic, means across the board. In this way, we are presented with medial representations that engage us both affectively and in terms of cultural knowledge. In effect, private experiences are mediated as a public process we may have little control over.

Confirmed keynote speakers:

· Prof. Amy Shuman, Department of English (folklore, narrative, and critical theory), The Ohio State University, US

· Prof. Winfried Menninghaus, Director of Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurt am Main, Germany

· Dr. Jan-Noël Thon, Department of Culture, Film and Media, University of Nottingham, UK

Topics may address but are not limited to (listed alphabetically):

· affects, emotion-expressions and effects in poetry and narrative

· experience and affectivity in mediation / demediation / remediation

· experiencing the experimental: affects, feelings, politics

· experimenting with the print medium: uses and misuses

· means of representing vicarious narrative experience

· medialities, modalities, and the concept of medium-specificity

· new media platforms and affective phenomena (e.g. virality)

· relationship between form and ideology, poetics and rhetorics

· representation of mind, emotions and consciousness in narrative and poetic environments

· representation of the everyday and everyday affects

· shifts between narrative media, intermedial blends and allusions

· situational affects and emotional scripts in life and literature

· traffic of literary modes and means between artistic and everyday storytelling

· types of narrative and narrativity in literature and new media

The length of your proposal for a 20-minute presentation should not exceed 300 words.
Add a bio note (max. 150 words) that includes your affiliation and email address.
Name your file [firstname lastname] and submit it as a pdf.
If you wish to propose a panel of 3–4 papers, include a description of the panel (max. 300 words), papers (max. 200 words each), and bio notes (max. 150 words each).

Submit your proposal at https://www.lyyti.fi/reg/lili2018_callforpapers by 15 Nov 2017.
Decisions on all proposals will be made by 15 Dec 2017.

Conference website: https://events.uta.fi/lili2018/

The Academy of Finland research project “Literary in Life”
https://www.uta.fi/ltl/en/plural/projects/ongoing/LILI.html

Väitös valokuvan alalta: TaM Ismo Luukkonen

Toivotamme teidät tervetulleeksi TaM Ismo Luukkosen väitöstilaisuuteen:

Valokuvan ajallisuus.
Maiseman kerrostumista ajan kokemukseen.

Perjantaina 3 marraskuuta 2017, klo 12.00–14.00
Iso Luentosali 822
8krs, Hämeentie 135 C
00560, Helsinki, FI

Väitöskirja on taiteellinen tutkimus, joka tuo esille tekijälähtöisen näkökulman ajan ja valokuvan suhteeseen. Väittelijä esittää tulkintoja ajasta, maiseman kerrostumista sekä muinaisjäännöksistä maisemassa, ja tuo samalla kuvan sekä kuvan tekemisen kiinteäksi osaksi tutkimusta.

Vastaväittäjä: KuT Jan Kaila, Taideylipiston kuvataideakatemia
Kustos: prof. Merja Salo, Aalto-yliopiston Median laitos

Keskustelu käydään suomeksi.

ABSTRAKTI

Valokuvan ajallisuus (Maiseman kerrostumista ajan kokemukseen) on tekijälähtöinen taiteellinen tutkimus valokuvan ja ajan suhteesta. Muinaisjäännökset maisemassa, maiseman ajallinen kerroksellisuus ja sen välittyminen maisemavalokuvissa ovat työni lähtökohtia, joiden johdattamana tarkastelen valokuvan ajallisuutta. Pyrin vastaamaan kysymykseen, kuinka aika esiintyy valokuvissa.

Tutkimuksen rakenne on dialoginen. Tutkimustekstin rinnalla on kuvallisia lukuja, jotka pohjautuvat vuosien 2000–2017 taiteelliseen työskentelyyni maisemassa olevien muinaisjäännösten ja valokuvan ajallisuuden parissa. Kuvaustyössäni olen pyrkinyt tarkastelemaan kohteitani erilaisista lähtökohdista, mikä näkyy myös kuvien ilmiasuissa. Kuvallinen työskentelyni on tapahtunut samanaikaisesti teoreettisen tutkimuksen kanssa ja työskentelytavat ovat vaikuttaneet toisiinsa. Kuvalliset luvut tuovat toisen tarkastelutavan sanallisten rinnalle. Ajattelutapa on toinen, mutta tarkastelun kohde yhteinen.

Valokuvan voi nähdä todellisuuden jälkenä tai kuvallisena tulkintana todellisuudesta. Nämä kaksi näkökulmaa esiintyvät rinnakkain sekä tutkimustekstissä että kuvallisissa luvuissa. Kun katson valokuvaa todellisuuden jälkenä, sen ajallisuus liittyy kohteen ajallisuuteen, esimerkiksi maiseman ajallisiin kerrostumiin ja niiden välittymiseen valokuvasta. Jotta ajallisuuden voi tunnistaa kuvasta, se on ymmärrettävä myös kohteena olevasta maisemasta. Mutta jälki sitoo valokuvan aikaan myös toisella tavalla. Kuvattu hetki on tietty ajankohta menneisyydessä, joka väistämättä karkaa kauemmaksi ajan jatkumolla. Mennyt hetki tulee näkyväksi esimerkiksi vertailun kautta. Kuvaa voi verrata toisiin kuviin (samasta kohteesta) tai itse kohteeseen.

Katsoessani valokuvaa todellisuuden kuvallisena tulkintana, sen ajalliset merkitykset ovat riippuvaisia myös valokuvaajan tekemistä valinnoista. Valokuvaajana voin vaikuttaa siihen, kuinka aika jättää merkkinsä kuvan pintaan. Ajallisuutta voi edelleen korostaa käyttämällä erityisiä tekniikoita, joissa aika jo kuvattaessa muovaa valokuvan ilmiasua. Esimerkiksi pitkällä valotusajalla kuvattaessa esiintyvä liike-epäterävyys voi johdattaa katsojan ajallisten merkitysten äärelle.
Valokuva on kuitenkin monitulkintainen, sitä voi tarkastella monista näkökulmista ja erilaisista lähtökohdista. Tulkinta ei aina pysy niissä raameissa, joita tekijä yrittää kuvalle asettaa. Valokuvan merkitykset riippuvat siitä, kuinka katsoja kuvan kohtaa. Tähän kohtaamiseen vaikuttaa valokuvan ilmiasun ja katsojan itsensä lisäksi myös esityskonteksti, se, millaisessa yhteydessä kuva esitetään ja mitä muita kuvia tai tekstejä kuviin liittyy. Näin voidaan johdatella katsojaa myös ajallisiin tulkintoihin.

Valokuvalla on myös oma ajallisuutensa. Se on esine, joka vanhenee minkä tahansa esineen lailla, mutta vielä olennaisemmin ajallisuus tuntuu välimatkassa, joka syntyy valokuvan ottamisen ja katsomisen hetkien väliin. Valokuvaa katsotaan aina jälkikäteen. Se on väistämättä sidoksissa menneeseen ja tietoisuus tästä vaikuttaa siihen, kuinka kuvaa katsotaan. Valokuva on jäännös hetkellisestä tapahtumasta.

Tapahtuma Facebookissa.

Tervetuloa!


You are cordially invited to the Defence of Doctoral Dissertation of MA Ismo Luukkonen:

Temporality of a photograph.
From the layers of a landscape to the experience of time.

Friday 3 November 2017, 12.00–14.00
Lecture Hall 822
8th floor, Hämeentie 135 C
00560, Helsinki, FI

The dissertation is artistic research into the relationship between a photograph and time. Photographing of prehistoric objects in landscape are used to examine the temporality of photography.

Opponent: Doctor of Fine Arts Jan Kaila, University of the Arts Helsinki
Custos: prof. Merja Salo, Aalto University Department of Media

Discussion will be held in Finnish.

ABSTRACT

The temporality of a photograph (from the layers of a landscape to the experience of time) is artistic research into the relationship between a photograph and time. The prehistoric objects in a landscape, the temporal layers of the landscape and the way the temporality of the landscape is represented in photographs are the starting points of the research. They led me to the key issue: the temporality of a photograph. My question is how time appears in photographs.

The structure of the research is dialogic. There are pictorial chapters beside written ones. The photographs are the results of my artistic work in the years 2000–2017, concerning prehistoric remains in the landscape and the temporality of a photograph. In my photographic work, my aim has been to examine subjects using different approaches. This is also visible in the appearances of the images. My photographic work has been concurrent with the theoretical research, and the two ways of working have affected each other. The way of thinking is different, but the subject is shared.

A photograph can be seen as a trace of reality or as a pictorial interpretation of reality. These two approaches appear both in the written text and in the pictorial chapters. When a photograph is thought of as a trace of reality, its temporality is based on the temporality of the subject, such as the temporal layers of a landscape and their representation in a photograph. To be able to recognise the temporality in the photograph, one must understand the temporality of the subject. However, the photograph as a trace also ties the photograph to time in another way. The photographed moment is a point in time, in the receding past. The gone moment of the photograph becomes visible, for example, if the photograph is compared to another photograph (of the same subject) or to the subject itself.

When I look at a photograph as a pictorial interpretation of reality, the temporal meanings also depend on the choices the photographer makes. As a photographer, I can decide how time leaves its mark on the surface of the photograph. The temporality can be emphasised by special techniques. A long exposure, for example, has an effect on the visuality of the photograph, and it can lead the viewer to temporal interpretations.

The photograph is, however, ambiguous. It can be studied from different viewpoints and using different approaches. The interpretation does not always stay within the frame that the photographer has suggested. The meanings depend on the way the viewer confronts the photograph. They are affected by the appearance of the photograph and the personality of the viewer, but also by the context of the photograph: where it is shown and what other pictures or texts are present. The context can be used to suggest temporal interpretations.

The photograph also has a temporality of its own. It is an object that ages like any object does, but even more essentially, temporality is felt in the distance between the moment when the photograph was taken and the moment when it is viewed. A photograph is always seen afterwards. It is inevitably bound to the past, and the awareness of this affects the way the photograph is viewed. A photograph is a remnant of a momentary incident.

Find the event on Facebook.

WELCOME!

Ilan Manouach’s Shapereader at Hippolyte

Between the 3rd and 19th of November Hippolyte will show Shapereader, an exhibition by Ilan Manouach (DA candidate in Aalto Visual Communication Design).

Ilan Manouach has developed a repertoire of shapes and forms that transform images and meaning into touchable, tactile formations. Shapereader is an experimental approach to comics and one of its aims has been to provide the visually impaired with a possibility to experience and enjoy graphic novels. Ilan Manouach worked at the Saari residence in 2013 and in 2014 he published the first graphic novel Arctic Circle employing Shapereader, with funding from the Kone Foundation.

The exhibition at Hippolyte will show Ilan Manouach’s continuing work with Shapereader. In connection to it Hippolyte will organize workshops aimed at a varied audience and encourage discussions around the related topics.

See more: http://www.hippolyte.fi/ilan-manouachs-shapereader/?lang=en 

2nd Call for Papers: DRS Special Interest Groups on Experiential Knowledge (EKSIG)

Design Research Society 2018 
University of Limerick
25th-28th June 2018
 
 
Track Theme:
EXPERIENTIAL KNOWLEDGE IN COLLABORATIVE INTERDISCIPLINARY DESIGN RESEARCH
 
Arguably, design practice has transformed from one based on the production of artefacts to one that engages expertise and knowledge from multiple disciplines. Collaboration between stakeholders has become indispensible, and research has played a crucial role in exploring the changing territorial context of designing and making. This is particularly evident in the fields of New Materials, Smart Textiles and Human-Computer-Interaction (HCI), where research tends to be conducted in teams comprising different disciplinary experts who may work across academic, commercial and public sectors, and may include designers alongside, for example, scientists, technologists, artists, business strategists and policy makers. Various partners are in dialogue with one another, developing, consolidating and enhancing knowledge while generating new opportunities for interdisciplinary knowledge exchange.

The EKSIG track aims to examine collaboration within design research teams that comprise members with diverse disciplinary expertise. This is to understand how individual experiential knowledge, or knowledge gained by practice, is shared, how collective experiential knowledge is accumulated and communicated in and through collaboration, and how it is embodied in the outputs and may be traced back to the origin of the practice. The track also aims to illuminate making as the action of change in which matter and materials are transformed through collaboration, interaction or negotiation between the collaborative team and their material environment. Making within collaborations occurs in multiple forms, on many levels and in different contexts and, through making, meaning is made, communicated and shared. Learning is a process of change where existing knowledge and experience of a certain topic is reviewed, added or transformed. The track will explore how learning is transferred and articulated within multidisciplinary teams. Starting with an understanding of making and collaborative learning, it will discuss how we can create a greater awareness of our responsibilities as designers, researchers, consumers, teachers and members of society.

We welcome papers which exemplify interdisciplinarity through worked examples, and from researchers and practitioners whose work is centred on the experiential knowledge of collaborative work in interdisciplinary projects. We are interested in building a rich collection of case studies that may contribute to a more systematic approach for studying and integrating experiential knowledge into design practice and research. Submissions should focus on peer-level collaboration, illuminating its usefulness for the partners involved, and highlight the relationships built within the collaboration, as well as the approaches used and the new knowledge gained and transferred within the team.


Keywords: collaboration, design practice and research, experiential knowledge, interdisciplinary, making, materiality


Indicative references:

Abrahamson, D. & Chase, K. (2015). Interfacing Practices: Domain Theory Emerges via Collaborative Reflection. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 16(3): 372–389. DOI: 10.1080/14623943.2015.1052384.

Bhömer, M., Tomico, O., Kleinsmann, M., Kuusk, K. & Wensveen, S. (2012). Designing Smart Textile Services Through Value Networks, Team Mental Models and Shared Ownership. In Proceedings of the Third Service Design and Service Innovation Conference (pp. 53–63). Espoo: Laurea University of Applied Sciences.

Bowen, S., Durrant, A., Nissen, B., Bowers, J. & Wright, P. (2016). The Value of Designers’ Creative Practice within Complex Collaborations. Design Studies, 46, 174-198. DOI: 10.1016/j.destud.2016.06.001.

Ingold, T. (2013). Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. London: Routledge.

Mikkonen, J. & Pouta, E. (2016). Flexible Wire-Component for Weaving Electronic Textiles. In Proceedings of 2016 IEEE 66th Electronic Components and Technology Conference (pp. 1656–1663). DOI 10.1109/ECTC.2016.180.

Nimkulrat, N. & Matthews, J. (forthcoming 2017). Ways of Being Strands: Cross-Disciplinary Collaboration Using Craft and Mathematics. Design Issues, 33(4).

Rutkowska, J., Lamas, D., Visser, F. S., Wodyk, Z., & Bańka, O. (2017). Shaping Loyalty: Experiences from Design Research Practice. Interactions24(3), 60–65.

Submission:

– Your paper will need to be between 5000 and 6000 words (maximum) in length excluding abstract and references using formatting applied in the template (see attached).
– All submissions must be in the English language.
– The online submission system will be open from 5th September 2017 and full papers must be submitted by midnight on 6th November 2017.

Key Dates:

– Submission system opens:  5th September 2017
– Deadline for full papers: 6th November 2017
– Notification of accepted papers:  8th February 2018
– Deadline for full paper revisions:  6th March 2018
– Final acceptance of revised papers:  27th March 2018
– Conference Dates: 25th-28th June 2018

Track Chair: Nithikul Nimkulrat, Estonian Academy of Arts, Estonia

Track Sub-Chairs:

Abigail Durrant, Northumbria University, UK
Camilla Groth, University College of Southeast Norway, Norway
Marte S. Gulliksen, University College of Southeast Norway, Norway
Kristi Kuusk, Estonian Academy of Arts, Estonia
David Lamas, Tallinn University, Estonia
Janette Matthews, Loughborough University, UK
Jussi Mikkonen, Aalto University, Finland
Oscar Tomico, Elisava, Barcelona School of Design and Engineering, Spain and Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Stephan Wensveen, Eindhoven University of Technology, The Netherlands


 
 
Contact
 
Any enquiries about the conference, please contact drs2018limerick@ul.ie
Any enquiries about the EKSIG track, please contact nithikul.nimkulrat@artun.ee

Lily Díaz’s presentation at Workshop IEEE ISMAR 2017 in Nantes

Professor in New Media and Head of Research at the Department of Media in Aalto University Lily Díaz-Kommonen is presenting a paper at Workshop IEEE ISMAR 2017: VR and AR meet Creative Industries on October 13th in Nantes, France.

Interactive Diorama: A virtual reality (VR) reconstruction of The Anatomy Lesson of Doctor Nicolaes Tulp by Rembrandt, 1632

Abstract: This document describes some aspects of a design and research project undertaken during the years 2013–2017 by the Systems of Representation research group in the Department of Media at Aalto University in Finland. The objective of the work has been to create an interactive diorama based on the painting The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp. The diorama concept comprises a virtual reality simulation of the artwork in which several of the characters in the painting are re-created as 3D avatars and combined with other audiovisual media including sound and video. Using the HTC-Vive virtual reality system as interface, it is possible for a guest in an exhibition to extent enter the space of the painting itself and to interact with the characters. It is intended that the diorama will be displayed in diverse venues and to a large variety of audiences. This implies a challenge for which there is a need to develop new design knowledge. In this essay I argue that information architecture (IA) can be used in the structuring of the participant’s experience as well as in the organizing and management of contents.

See more: http://ismar-creativeindustries.polytech.univ-nantes.fr/index.html

 

Media Lab Doctoral Seminar October 26

Welcome to the Media Lab Doctoral Seminar
TIME: Thursday October 26, from 16:00–19:00
LOCATION: Aalto University Harald Herlin Learning Centre, Otaniementie 9, Espoo (Otaniemi), 1st floor room 116 (Johanna meeting room).

DOM-L0003 Doctor of Arts at Media Lab Seminar
Responsible  teacher: Prof. Lily Díaz-Kommonen

Presentations by Jane Vita and Jihye Lee. See abstracts below.


servicesandox_assets

Co-creating digital experiences for places

A multilayered and multidisciplinary view on designing for hybrid services, digital and physical, to empower experiences and build conversations in between people and places.

by Jane Vita

Abstract: Technology in the physical environment can be the elephant in the room when poorly implemented. To better understand how well technology fits into different physical environments, it is necessary not only to discover the right moment to bring digital to space and understand the customer’s needs but also have the multidisciplinary experts involved in its concept creation; working together to achieve the desired goals.

This research aims to help professionals understand the role of technology in places and to give them tools that could meaningfully maximise technology’s role. This study will focus on building a user-centered framework that utilizes concept layers as the groundwork.

The framework will have a significant focus on experience and technology. The layers will be a reproduction of what factors are essential to consider when designing hybrid services, combining physical and digital. The research will result in the production of a user-centered framework, a toolkit and utilization guide for designing better places for a hybrid environment.

To start experimenting, Jane has created the Service Sandbox method and toolkit, and together with few colleagues, she has applied the tool to the context of Smart Living. She has facilitated few workshops with professionals and in conferences around the world. More about Service Sandbox: http://www.servicesandbox.net

jane_picJane Vita – Brazilian living in Finland – Service Design Lead at Digitalist and Ph.D. student at Aalto, New media, LeGroup.

Over the past 19 years, I’ve had the opportunity to gain experience in many of the design competencies, with projects in a range of different industries. At Digitalist I’m facilitating internal and external dialogue around the service design practice area. In client projects, my role is to act as a lead consultant helping customers to discover their digital future. These projects vary from extensive discovery to design sprints.

I conduct a Service Design in Digital Context course lectures in the Service Innovation and Design program at Laurea University. I’m also a Ph.D. student at Aalto University, together with Learning Environments Research Group I get involved in research, design, and development of New Media tools, as well as their use and application, in the field of learning.

Co-creation is an integral part of my work as service design. There are countless tools out there available to map experiences, describe paths and journeys, but what I needed was a tool to explore, play freely and in an open environment and the context of a place. I have experienced many design tools, and I even gave workshops at ISA14, Interaction 16 and Interaction 17 around the topic of Intelligent Spaces. However, together with few colleagues and as part of my research and with the client permission, I’m creating a Service Sandbox to prototype “smart experiences,” along with different canvases to map and validate the value the services would bring for the customers.

More about Jane: http://www.janevita.com


Screen Shot 2017-10-11 at 12.01.27 copy

(Image Courtesy : The CHESS Project)

Investigating User Experience(UX) Factors in Digital Heritage

by Jihye Lee

Abstract: Digital Heritage presented by augmented/virtual reality technology offers audiences entry to spaces that are difficult to access physically or in time such as the past. Since digital technology has emerged significantly, digital heritage realm seems blossom accordingly. However, a question that emerges is: when digital heritage experience is planned, what elements of user experience(UX) should be considered? The UX might be differently designed in accordance with the heritage’s characteristics or its goal.

Investigating recent digital heritage works, the researcher will analyze them in a point of factors of user experience and argue that each different UX brings different effects for audiences. Conversely, different goal in designing digital heritage should have different UX approach. In this sense, the researcher attempts to categorize the works of digital heritage by its UX approach, and explore its characteristics in details. Throughout the analysis, further study and implementation can be expected for designers who build digital heritage experience to consider more precise and effective UX factors at the early stage of the design process.

Screen Shot 2017-10-11 at 12.01.45Jihye Lee is a visiting researcher at the Department of Media at Aalto University, and a recent PhD graduate in Film and Digital Media Design at the Hong Ik University, Seoul, South Korea. Her PhD thesis was about participatory process in mobile Augmented Reality with anthropological approach. She has worked in cultural institutions and colleges with interest in interactive storytelling and participatory design. Due to recent participation in digital heritage museum project in Korea, she has begun to focus on designing in digital heritage sector.

Call for Proposals: DHN 2018

Digital Humanities in the Nordic Countries calls for submissions for its 2018 conference in Helsinki, Finland, 7–9 March 2018.

In 2018, the conference seeks to extend the scope of digital humanities research covered, both into new areas, as well as beyond the Nordic and Baltic countries. In pursuit of this, in addition to the abstracts familiar from humanities traditions, we also adopt a call for publication ready texts as is the tradition in computer science conferences. Therefore, we accept the following types of submissions:

 1. Publication ready texts of length appropriate to the topic. Accepted papers will be submitted to the CEUR-WS proceedings series for publication in a citable form. Layout for the papers is not absolutely mandated, but we suggest you use the Springer LNCS templates to ensure a uniform look for the proceedings.
  – Long paper: 8-12 pages, presented in 20 min plus 10 min for Q&A
  – Short paper: 4-8 pages, presented in 10 min plus 5 min for Q&A
  – Poster/demo: 2-4 pages, presented as an A1 academic poster in a poster session.
 2. Abstracts of a maximum of 2000 words. Proposals are expected to indicate a preference between a) long, b) short, or c) poster/demo format for presentation. Approved abstracts will be published in a book of abstracts on the conference website.

Submissions to the conference are now open at ConfTool!

Im­port­ant dates
The call for proposals opened on 28 August 2017, and the deadline for submitting proposals is 25 October 2017. Presenters will be notified of acceptance by 8 January 2018. For papers accepted into the citable proceedings, there is an additional deadline of 5 February 2018 for producing a final version of your paper that takes into account the comments made by the reviewers.

This year, the conference welcomes in particular work related to the following themes:

History

While the number of researchers describing themselves as digital historians is increasing, computational approaches to history have rarely captured the attention of those without innate interest in digital humanities. To address this, we particularly invite presentations of historical research whose use of digital methods advances the overall methodological basis of the field.

Cultural Heritage

Libraries, galleries, archives and museums are making vast amounts of cultural heritage openly digitally available. However, tapping into these resources for research requires cultivating co-operation and trust between scholars and heritage institutions, due to the cultural, institutional, legal and technical boundaries crossed. We invite proposals describing such co-operation – examples of great resources for cultural heritage scholarship, of problems solved using such data, as well as e.g. intellectual property rights issues.

Games

Humanities perspectives on games are an established part of the game studies community. Yet their relationship with digital humanities remains undefined. Digitality and games, digital methods and games, games as digital methods, and so on are all areas available for research. We invite proposals that address high-level game concepts like “fun”, “immersion”, “design”, “interactivity”, etc positioned as points of contact with the digital.

Future

We also invite proposals in the broad category of ”Future”. Accepted proposals will still fit in the overall context of the conference and highlight new perspectives to the digital humanities. Submissions may range from applications of data science to humanities research to work on human-machine interaction and ecological digital humanities. We also welcome reflections on the future of the digital humanities, as well as the societal impact of the humanities.

Finally, the overarching theme this year is Open Science. This pragmatic concept emphasises the role of transparent and reproducible research practices, open dissemination of results, and new forms of collaboration, all greatly facilitated by digitalisation. All proposals are invited to reflect on the benefits, challenges, and prospects of open science for their own research.

Call for work­shops/pan­els and tu­tori­als
In addition to individual papers, the conference calls for interested parties to submit proposals for workshops/panels and tutorial sessions to be held preceding the conference. Workshops/panels gather together participants around a particular subtopic, while tutorials present a useful tool or method of interest to the digital humanities community. Either can take the form of either a half or a full day session, and they generally take place the day prior to the conference.

Proposals should include the session format, title, and a short description of its topic (max 2000 words) as well as the contact information of the person/s responsible. Proposals should also include the following: intended audience, approximate number of participants, and any special technical requirements.

Submit your workshop/tutorial at the conference ConfTool.

 


MORE AT: https://www.helsinki.fi/en/helsinki-centre-for-digital-humanities/dhn-2018/call-for-proposals?

Surveillance beyond borders and boundaries

Call for Papers for a conference organised by the Surveillance Studies Network in Aarhus (Denmark) 7 – 9 June 2018. This will be their 8th conference.

Call for Papers for a conference organised by the Surveillance Studies Network in Aarhus (Denmark) 7 – 9 June 2018. This will be their 8th conference; the banner above is ripped from their 6th in 2014.

You can download the full CfP (from which I’ve extracted the details below) here.

SURVEILLANCE BEYOND BORDERS AND BOUNDARIES

Recent years have witnessed the increasing scope, reach and pervasiveness of surveil- lance. It now operates on a scale ranging from the genome to the universe. Across the spheres of private and public life and the spaces between, surveillance mediates, documents and facilitates a wide range of activities. At the same time, surveillance practices now reach beyond the corporal and temporal boundaries of life itself, no longer resting on the individual as subject, but instead falling both within and beyond it. This emphasises the porosity of such categories. Pervasive surveillance produces new articulations of power and animates ows of people, information and capital, harbouring potential for myriad opportunities as well as harms. With this growth of surveillance comes in- creasing complexity and paradox.

Within this milieu, these issues are particularly pronounced, controversial and prescient in relation to borders and boundaries. Surveillance practices have long been associated with shoring up territorial and categorical borders, yet in the digital age such practices become accelerated, in many cases beyond the speed of human comprehension. Highly dynamic inscriptions of difference, abnormality and undesirability are now commonplace. At the same time, surveillance practices transcend and challenge erstwhile articulations of borders and boundaries, including enabling mobility for some, uniting formerly fractured assemblies of information and the capacitating borderless passage of data.

The conference

Since 2004 the Biennial Surveillance Studies Network conference has become established as the world’s most significant gathering of surveillance studies experts. The Surveillance Studies Network is a registered charitable company dedicated to the study of surveillance in all its forms, and the free distribution of scholarly information, and con- stitutes the largest association of surveillance scholars in the world. The Surveillance Studies Network owns the leading surveillance-focused peer-reviewed journal Surveillance & Society, which has held long association with the conference. We encourage presenters to submit fully formed papers to the journal to be considered for publication.

We call for papers and panels from all areas of critical enquiry that seek to examine such complex articulations and impacts of surveillance in contemporary society. We invite participants to discuss, develop or demolish the borders and boundaries of surveillance. In particular, we welcome interventions that are truly interdisciplinary, multi-disciplinary, or transdisciplinary in scope and reach, from academics, activists, artists, and policy-makers, especially those who sit on the borderlands between academia and practice-based knowledge production.

Key themes include, but are not limited to:
Authority, democracy and surveillance
Surveillance and everyday life
History of surveillance
Surveillance and digital/social media
Art, action and surveillance
Surveillance infrastructures and architectures
Managing borders and uncertainty
Theories of surveillance
Ethics, philosophy, trust and intimacy in and of surveillance
Regulation, politics and governance of surveillance
Algorithmic surveillance and big data
Resistance to surveillance
Non-technological and interpersonal surveillance

Paper Proposals

Paper sessions will be composed by the Organising Committee based on the individual Paper Proposals submitted. Paper Proposals should consist of: Name(s) of Author(s); Affiliation(s) of Author(s); Proposed Title of Paper; An abstract of up to 150 words.

On acceptance paper proposers will be invited to submit an extended abstract, presentation summary, paper outline or developed paper draft of at least 2000 words for publication in the delegates area of the conference website ahead of the event. This can be submitted anytime up until the May deadline.

Visual or other artistic submissions

We welcome and encourage alternative formats, including but not limited to visual dis- plays and other artistic installations. These may include but are not limited to lms, documentaries, photographic exhibitions, architectural modeling and digital-mediated artistic forms. Artistic submissions should consist of: Name(s) of proposer/artist; Affiliation(s); An overview of the proposed submission of up to 250 words.

Panel Proposals

Panels are sessions that bring together a diverse group of panelists with varied views on a topic related to the conference theme. The session format should engage the panelists and audience in an interactive discussion. Panels should be designed to fit in a 90-minute session. Panel Proposals should consist of: Name(s) of Organiser(s); Affiliations; Proposed Title of Panel; An abstract of up to 300 words describing the panel, including why the panel is of interest to the conference, and the proposed format of the panel; Name(s) and Affiliation(s) and abstracts for all included papers (150 words) of all proposed panelists. Speakers included in successful panel proposals also will be required to later submit the more developed extended abstract, presentation summary, paper outline or developed paper draft of at least 2000 words as per the instructions for paper proposals above. NB: Organisers must secure the agreement of all proposed panelists before submitting the Panel Proposal.

Deadline

All proposals should be submitted by December 31st 2017.  Decisions will be returned by January 31st 2018.

 

All extended outlines/presentation summaries/paper drafts to be submitted by May 1st 2018

Submissions should be made through the EasyChair submission webportal here.

 

Contact: ssn2018@cc.au.dk

 

HELDIG DI­GITAL HU­MAN­IT­IES SUM­MIT 2017

Oct 18, 2017, 9:00–18:00  (Wednesday)

University of Helsinki, Main Building, Small Hall (Pieni juhlasali), 4050
Fabianinkatu 33, Helsinki, FINLAND

Helsinki Centre for Digital Humanities (HELDIG) was launched by a kick-off symposium on Oct 6, 2016 that was attended by some 200 friends of Digital Humanities. HELDIG Digital Humanities Summit 2017 provides a snapshot of activities within the centre and its collaboration network after the first year of operation, facilitating networking and sharing results within the Finnish community of Digital Humanities research and education and beyond.

PRO­GRAMME
After opening the Summit, the first presentation slot of the day contains talks from the seven faculties of the University of Helsinki involved in the HELDIG initiative. After this, presentations from collaborating organizations of the HELDIG network are heard. After the lunch, talks about projects, research, and applications underway are given.

After the presentations, there is a networking event based on posters and demos in the lobby, with nibbles and cocktails served.

SEE MORE: https://www.helsinki.fi/en/helsinki-centre-for-digital-humanities/heldig-digital-humanities-summit-2017

RE­GIS­TRA­TION
Participation in HELDIG Digital Humanities Summit 2017 is open and free, but registration is required for catering.

Register here Tuesday 10th October latest :

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81397/lomake.html

 

ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH)

Special Issue on Evaluation of Digital Cultural Resources

Guest Editors
Maria Economou, University of Glasgow, UK
Ian Ruthven, University of Strathclyde, Glasgow, UK
Areti Galani, University of Newcastle, UK
Milena Dobreva, UCL Qatar
Marco de Niet, University of Leiden Library, The Netherlands


Scope and Context

Digital technologies are affecting all aspects of our lives, reshaping the way we communicate, learn, and approach the world around us. In the case of cultural institutions, digital applications are used in all key areas of operation, from documenting, interpreting and exhibiting the collections to communicating with diverse audience groups. The communication of collections information in digital form, whether an online catalogue, mobile application, museum interactive or social media exchange, increasingly affects our cultural encounters and shapes our perception of cultural organizations. Although cultural and higher education institutions around the world are heavily investing on digitization and working to make their collections available online, we still know very little about who uses digital collections, how they interact with the associated data, and what the impacts of these digital resources are.

The issue seeks to address this gap by bringing together interested parties from a range of disciplines (e.g. digital heritage, museology, information studies, digital humanities), practices and sectors to discuss the latest developments on evaluating the use of cultural digital resources.

Topics and Themes

The issue will appeal to academics and practitioners working in a range of disciplines: cultural heritage workers, arts professionals and scholars interested in issues relating to digital resources and their impact upon curation, education, engagement and outreach. We invite submissions of both theoretical and practical approaches, efforts and trends in this emergent field presenting innovative research. Topics and issues to be addressed include but are not limited to:

 • Who uses digital cultural resources, where, and how these resources changed the consolidated working practice
 • Addressing diverse users’ needs and expectations (i.e. from schoolchildren and families to students and researchers)
 • Assessing impact, use and value of digital cultural resources (methodologies, approaches and issues)
 • Ways of recording and assessing impact and value
 • Models of access to digital collections
 • Evaluating participatory models of work in digital cultural heritage (crowdsourcing, citizen science, co-creation, co-curation)
 • Moving from impact to value when assessing digital resources
 • Use of evaluation data in the curation of digital collections
 • Integrating evaluation when working with communities in digital cultural heritage
 • Adapting old and testing new innovative methods when evaluating quality, use and effectiveness of digital cultural resources
 • User studies
 • Metrics, webmetrics, infometrics and usage statistics
 • Evaluating emotional impact in digital heritage
 • Research on impact of social media on the usage of digital cultural resources

Organizers

The idea for this special issue arose from the activities of the Scottish Network on Digital Cultural Resources Evaluation (ScotDigiCH) (scotdigich.wordpress.com/), funded by The Royal Society of Edinburgh in 2015-2016, and particularly from the discussions and papers presented at the International Symposium on Evaluating Digital Cultural Resources (EDCR2016) which took place in Glasgow in December 2016 (scotdigich.wordpress.com/events/symposium/). ScotDigiCH is coordinated by Information Studies at the University of Glasgow in collaboration with The Hunterian at the University of Glasgow, Glasgow Life Museums, the Moving Image Archive of the National Library of Scotland and the Department of Computer and Information Science at the University of Strathclyde.

This focused issue arises from the work of ScotDigiCH but invites submissions from all researchers and cultural heritage practitioners working in this area.

Paper Submission

Papers submitted to this special issue for possible publication must be original and must not be under consideration for publication in any other journal or conference. Previously published or accepted conference papers must contain at least 30% new material to be considered for the special issue.

Accepted papers will be published in the ACM Journal on Computing and Cultural Heritage. Papers will be reviewed following the journal’s standard review process. Please follow the format instructions for the journal (jocch.acm.org/authors.cfm). All manuscripts must be prepared according to the journal publication guidelines which can also be found on the website provided above.

All papers are to be submitted at mc.manuscriptcentral.com/jocch. Upon submission, under “Article Type”, please select “Evaluation of Digital Cultural Resources” or your manuscript will not be reviewed correctly for the special issue.

Please address inquiries to Maria.Economou@glasgow.ac.uk.

Important Dates

 • Paper submission deadline: November 30, 2017
 • First Author Notification: January 30, 2018
 • Revised papers expected: March 30, 2018
 • Final acceptance notification: May, 2018
 • Publication: Issue 4, 2018