Monthly Archives: June 2017

RUUKKU 9 call: Aesthetic Intra-Actions: Practising New Materialisms in the Arts

KUTSU | INVITATION

Suomi / English

RUUKKU 9: YHTEISMUOTOUTUMISEN ESTETIIKKAA.
Uusmaterialismeja taiteissa ja taiteentutkimuksessa

Taidetta koskevassa tutkimuksessa on 1990-luvulta lähtien vähitellen kyseenalaistettu tutkimusmalleja, jotka ensisijaistavat representaation, diskurssin ja tekstuaalisuuden käsitteitä. Samanaikaisesti on ryhdytty kehittämään vaihtoehtoisia lähestymistapoja, jotka painottavat myös taiteenlajien ja taiteellisten käytäntöjen aineellisia, aistimellisia ja esteettisiä ulottuvuuksia irtaantuen kuitenkin formalistisista ja taiteen autonomiaa korostavista perinteistä. Yksi keskeinen näitä lähestymistapoja kehittelevä teoreettis-metodologinen suuntaus on uusmaterialismi. Tutkimuksellisten taustojen moninaisuudesta huolimatta uusmaterialismeja yhdistää paneutuminen niin inhmillisen kuin ei-inhimillisen materian aktiiviseen prosessuaalisuuteen ja vuorovaikutuskykyihin. Uusmaterialismeja luonnehtiikin laaja-alainen kiinnostus materiaalisuuksiin inhimillisestä ruumiillisuudesta digitaalisiin teknologioihin, ihmisen ja ei-inhimillisten elämänmuotojen suhteisiin ja aineellis-sosiaalisiin ympäristöihin. Näiden tarkastelemiseksi tarvitaan sekä uusia käsitteitä että ontologisten ymmärrystapojen päivittämistä.

Tieteenfilosofi Karen Baradin alun perin kehittämä yhteismuotoutuminen (intra-action) on yksi uusmaterialistista tutkimusta vaikutusvaltaisesti muokanneista käsitteistä. Sen sijaan, että tämä käsite ehdottaisi materian toimivan itseriittoisesti, se korostaa aineellisuuksien ja diskurssien, luonnon ja kulttuurin sekä inhimillisen tiedon ja ei-inhimillisten prosessien keskinäistä ja suhteista muovautumista. Täten yhteismuotoutuminen kytkeytyy suhdeperustaiseen ontologiaan. Juuri ontologisen lähtökohtansa takia yhteismuotoutumisen käsite voi edesauttaa ajattelua ja tekemistä paitsi tieteentutkimuksessa myös monilla taiteen- ja siihen kietoutuvan tutkimuksen aloilla.

Kutsumme erikoisnumeroomme ekspositioita ja puheenvuoroja, jotka tutkailevat, arvioivat ja kehittävät yhteismuotoutumisen käsitteen potentiaaleja poikki taiteiden, taideprosessien ja niihin liittyvien tutkimuskäytäntöjen. Näin kutsumme osallistumaan ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten uusmaterialistinen ajattelu voi muovata tutkimuksellista ja/tai taiteellista työtä: niiden metodeja, tekniikoita, kokemuksellisuutta ja suhteita.

Ekspositiot ja puheenvuorot voivat tarttua esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Millaisia yhteismuotoutumisia voidaan havaita nykytaiteen käytännöissä elokuvasta ja videosta sekä äänestä ja musiikista esitys- ja kuvataiteisiin, arkkitehtuuriin ja kuratointiin?

Millaisia metodologisia ymmärryksiä ja tekemisen tekniikoita yhteismuotoutuminen voi inspiroida? Entä miten se muokkaa käsitteellistyksiä taiteen toiminnallisuudesta, vaikutuskyvyistä ja poliittisuudesta?

Miten yhteismuotoutumisen käsite ja logiikka vaikuttavat estetiikkaa koskeviin ymmärryksiin? Miten taidekäytännöt puolestaan vaikuttavat tähän käsitteeseen?

Kuinka yhteismuotoutuminen haastaa ja laajentaa aiempia käsityksiä inhimillisestä toimijuudesta sekä taiteilijan ja tutkijan paikantumisesta?Pyydämme teemaamme liittyviä ekspositioita ja puheenvuoroja RUUKKU 9 -numeroon. Numeron toimittavat Marie-Luise Angerer, Katve-Kaisa Kontturi, Milla Tiainen ja Tero Nauha. Numero liittyy eurooppalaisen uusmaterialismi-verkoston luovien taiteiden työryhmän toimintaan. Katso http://newmaterialism.eu.

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon http://www.researchcatalogue.net/.  Huom. luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta “register”). Ehdotukset tulee lähettää RC luettelon kautta (kohdasta “publish”, “submit” ja “Ruukku”) 12.6.2017 mennessä. Pyydämme myös lähettämään tiedon ehdotuksesta samalla sähköpostitse osoitteisiin angerer@uni-potsdam.de, katkon@utu.fi ja milla.tiainen@helsinki.fi, tero.nauha@gmail.com. Ilmoitamme valinnoista kesäkuun loppuun mennessä ja deadline valmiille ekspositioille on 15.8. 2017.RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKUN julkaisukielet ovat suomi, ruotsi tai englanti. Katso http://ruukku-journal.fi/fi.


 

 

RUUKKU 9: AESTHETIC INTRA-ACTIONS:
Practising New Materialisms in the Arts

Since the 1990s, art and cultural theories have increasingly questioned models of research that prioritise notions of representation, discourse and text. Many approaches have embraced an alternative or parallel orientation towards re-appreciating the material, sensory, and aesthetic dimensions of the arts. One of the forces shaping this shift comprises theorisations referred to as new materialisms. Developers of new materialist thinking have formulated fresh concepts and ontological positions that foreground the activities and significance of various materialities: human, pre-individual as well as non-human. New materialist matters of concern thus range from human bodily processes to machines, other than human life forms, and at once naturally and socially shaped milieus.

In the context of these concerns, one influential concept has recently been intra-action introduced by philosopher of science Karen Barad. Instead of positing materiality as a self-contained sphere, this concept stresses the mutually constitutive relationships between materialities and discourses, nature and culture, and human knowledges and non-human processes. Because of the relational ontology it advocates, the concept of intra-action can reorganise research approaches beyond Barad’s location in science studies, hence affecting also the practices and theories of the arts.

The aim of the Ruukku 9 is to examine the uses and potentialities of intra-action across different areas of the arts, artistic processes and research practices related to the arts. We also hope to contribute to the urgent task of translating new materialist ideas into actual methodological, technical and analytical practices – that is, into ways of doing art and research.

More specifically, this volume explores for example the following questions:

What kinds of intra-actions can be found in the practices and experiences of contemporary arts spanning from film, media, sound and music to performance, visual arts, architecture and curating?

What methodological insights, techniques of doing, and further concepts can intra-action inspire in artistic research and art studies?

How can aesthetics be reconsidered and studied with the concept of intra-action and with new materialist modes of thinking?

How to reconsider the situatedness of the artist and/or researcher in relation to the notion of intra-action?

..

We invite theme-related research expositions and contributions for the 9th issue of RUUKKU. The issue is edited by Marie-Luise Angerer, Katve-Kaisa Kontturi and Milla Tiainen, who co-chair the New Materialism embracing Creative Arts working group at the European new materialist network, and Tero Nauha, who’s part of the RUUKKU editorial board.

We ask you to submit your proposals or drafts for research expositions and other contributions in the RC catalogue at https://www.researchcatalogue.net. Note! The catalogue requires user rights and registration (see ‘register’). Please submit your proposals via the RC catalogue (‘publish’, ‘submit’, and ‘Ruukku’) no later than 12 June 2017, and inform the co-editors about your proposal via email (angerer@uni-potsdam.de, katkon@utu.fi ja milla.tiainen@helsinki.fi, tero.nauha@gmail.com). We will let you know about the results by the end of June. For accepted proposals the deadline for completed submissions is 15 August, 2017.RUUKKU is a multidisciplinary, multilingual, peer-reviewed journal on artistic research launched in 2013. This biannual journal is published and supported by the University of the Arts Helsinki, Aalto school of Arts, Design and Architecture and the Faculty of Art and Design at the University of Lapland, with a particular focus on multi-lingual publication. The primary languages of publication are Finnish, Swedish and English. (http://ruukku-journal.fi/en)

CALL FOR PAPERS Journal on Computing and Cultural Heritage Supporting Cultural Heritage through Innovative Technologies

Editor-in-Chief
Roberto Scopigno, Institute of Computer Science and Technologies (ISTI)
National Research Council (CNR), Italy

Information For Contributors

ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) publishes papers of significant and lasting value in all areas relating to the use of information and communication technologies (ICT) in support of Cultural Heritage. The journal encourages the submission of manuscripts that demonstrate new technology or innovative use of technology for the discovery, analysis, interpretation and presentation of cultural material, as well as manuscripts that illustrate applications in the Cultural Heritage sector that challenge the computational technologies and suggest new research opportunities in computer science.

The field Cultural Heritage spans many distinct sub-areas, which may be divided into two major classifications: tangible heritage, such as the discovery, documentation, organization, interpretation and communication of artifacts, monuments, sites, museums, and collections (including digital archives, catalogues and libraries); and intangible heritage, such as music, performance, storytelling, and mythology. In addition, the increasing volume of digital cultural artifacts and collections is becoming an important body of heritage content in its own right. Submissions that have led to actual cultural applications are particularly welcomed. Papers may be one of several types: research paper; tutorial/survey; software/algorithms; addendum/corrections; datasets.

Topics include:

 • On-site and remotely sensed data collection
 • Enhanced 2D media for CH
 • 3D digital artifact capture, representation and manipulation
 • Tools for reconstruction and processing of digital representations
 • Metadata, classification schema, ontologies and semantic processing for CH multimedia repositories
 • Analytic tools to assist scholars’ research on collections or artifacts
 • ICT assistance in monitoring and restoration
 • Augmentation of physical collections with digital presentations
 • Virtual and Augmented Reality technologies for virtual and digital museums
 • Human-Computer interfaces for virtual and digital museums
 • Story-telling and other forms of communication, multimedia systems
 • Serious games
 • Web-based and mobile technologies for CH
 • Long term preservation of digital artifacts
 • Provenance, copyright and IPR
 • Digital capture and annotation of intangible heritage (performance, audio, dance, oral heritage)
 • ICT technologies in support of creating new cultural experiences or digital artifacts
 • Applications (e.g. in Education and Tourism)

Associate Editors

 • Juan Barceló, Universidad Autónoma de Barcelona, Spain
 • Francesco Bellotti, University of Genova, Italy
 • Pere Brunet, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
 • Areti Damala, University of Strathclyde, UK
 • Matteo Dellepiane, ISTI-CNR, Italy
 • Livio de Luca, CNRS/MCC MAP, France
 • Luciana Duranti, University of British Columbia, Canada
 • Susan Hazan, The Israel Museum, Israel
 • Win Hupperetz, Allard Pierson Museum, University of Amsterdam, The Nederlands
 • Tsvi Kuflik, University of Haifa, Israel
 • Xuelong Li, Chinese Academy of Sciences, China
 • Carlo Meghini, ISTI-CNR, Italy
 • Mark Mudge, Cultural Heritage Imaging, USA
 • Sofia Pescarin, CNR ITABC, Italy
 • Fabio Remondino, Bruno Kessler Foundation, Italy
 • Julian Richards, University of York, UK
 • Karina Rodriguez-Echavarria, University of Brighton, UK
 • Robert Sablatnig, Vienna University of Technology, Austria
 • Filippo Stanco, University of Catania, Italy
 • Didier Stricker, German Research Center for Artificial Intelligence, Germany

Visit jocch.acm.org for further information or to submit your manuscript.

The Web as History, Using Web Archives to Understand the Past and the Present, an open book publication

The Web as History: Using Web Archives to Understand the Past and the Present (eds. N. Brügger, R. Schroeder). London: UCL Press, 2017

Download FREE copy: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/the-web-as-history

Probing a nation’s web domain: A new approach to web history and a new kind of historical source. In G. Goggin, M. McLelland (Eds.), The Routledge Companion to Global Internet Histories (pp. 61-73). New York/Abingdon: Routledge 2017.

Webraries and Web Archives: The Web between public and private. In D. Baker, W. Ewans (Eds.), The End of Wisdom?: The Future of Libraries in a Digital Age (pp. 185–190). Oxford: Chandos Publishing, 2017.
Pre-pub versions:
https://www.researchgate.net/publication/312006853_Webraries_and_Web_Archives_-_The_Web_Between_Public_and_Private
https://www.academia.edu/30729119/Webraries_and_Web_Archives_The_Web_between_public_and_private

Digital Humanities. In K.B. Jensen, R.T. Craig, J. Pooley, E. Rothenbuhler (Eds.), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy (vol. 1, pp. 548-556). Oxford: Wiley-Blackwell/The International Communication Association (ICA), 2016

Digital Humanities in the 21st Century: Digital Material as a Driving Force, Digital Humanities Quarterly, 10(3), 2016
Read article: http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/10/3/000256/000256.html

The Web’s first 25 years (guest editor and Introduction), New Media & Society, 18(7), 2016
Read more: http://nms.sagepub.com/content/18/7

A brief history of Facebook as a media text: The development of an empty structure, First Monday, 20(5), 2015
Read article: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5423

CALL FOR PAPERS Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society

Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society is an international, interdisciplinary peer-reviewed journal concerned with research on the cultural, social, political and technological histories of the internet and associated digital cultures. The journal embraces empirical as well as theoretical and methodological studies within the field of the history of the internet broadly conceived — from early computer networks, usenet and Bulletin Board Systems, to everyday Internet with the web through the emergence of new forms of internet with mobile phones and tablet computers, social media, and the internet of things. The journal will also provide the premier outlet for cutting-edge research in the closely related area of histories of digital cultures.

A hallmark of the journal is its desire to publish and catalyse research and scholarly debate on the development, forms, and histories of the internet internationally, across the full global range of countries, regions, cultures, and communities. Importantly, the journal draws on a wide range of disciplines within the humanities and the social sciences. Internet Histories will also be open to interdisciplinary studies of history of internet and digital cultures, from computer, information, engineering, and other science and technology researchers.

Contributions might include but not be limited to:

 • History of the internet and the web
 • Web histories
 • History of networks
 • Alternative, marginal, or subcultural histories
 • Feminist, queer, and disability histories
 • Local and regional internet histories
 • Gender and race studies of digital cultures
 • Histories of digital recording, production, distribution, file formats and sharing
 • Internet and digital music and sound histories
 • Infrastructure studies
 • National paths to digitalization
 • Telecommunications and computing convergence
 • History of code, protocols, services, interfaces, graphical representation and interactivity
 • History of online communities
 • History of digital uses, users and cultures
 • Internet governance, regulation and policy history
 • Historical cross-media studies
 • Pedagogy and teaching of internet histories
 • Methodological approaches to study digital and network histories
 • Histories of internet policy, law, and regulation

Submission Guidelines

A typical original article for this journal should be more than 6000 and no more than 8000 words; this limit includes tables; references; figure captions; endnotes. For advice on preparing a manuscript to submit to the Journal, please refer to the Instructions for Authors here.

This journal uses Editorial Manager to manage the peer-review process. If you haven’t submitted a paper to this journal before, you will need to create an account in the submission centre. Submit your paper here.

Editorial Information

Managing Editor
Niels Brügger
 – Aarhus University, Denmark

Editors
Megan Ankerson
 – University of Michigan, USA 
Gerard Goggin – University of Sydney, Australia 
Valérie Schafer – National Center for Scientific Research, France 
Ian Milligan – University of Waterloo, Canada 

Reviews Editor
Ian Milligan
 – University of Waterloo, Canada 

 

 

http://explore.tandfonline.com/page/ah/internet-histories

CfP IEEE ISMAR Workshop on Virtual Reality and Augmented Reality for Creative Industries

========================================================
CALL FOR PAPERS 

IEEE ISMAR 2017 Workshop on Virtual Reality and Augmented Reality for Creative Industries
October 13th, 2017 in Nantes, France
http://ismar-creativeindustries.polytech.univ-nantes.fr

========================================================

We are pleased to announce the IEEE ISMAR Workshop on Virtual Reality and Augmented Reality for Creative Industries. The workshop will take place in Nantes on October 13th, 2017.  It is organized in cooperation with the West Creative Industries cluster for Education and Innovation in Pays de la Loire.

The recent development of new and low-cost VR/AR technologies have pushed many creative companies, artists and designers to create new VR and AR experiences, exploring new interactions, new creative content and new environments. The production of these new VR and AR experiences tackle both technical, human and creative aspects. It is, thus, time to mix creative and technological viewpoints to share common understandings and lessons to provide better experiences for the final users. In this context, the workshop aims to foster participation of artists and designers as humanities scientists (philosophy, literature, etc.) to meet up with usual ISMAR attendance. 

Topics of interest
==================
Include, but are not limited to:
* Innovative interaction design with VR/AR systems
* User feedback and Quality of Experience assessment for VR/AR content creation
* Quality of Experience as an artistic intention in VR/AR
* Usage of VR/AR technologies in art performances and design
* Narrative studies/Storytelling in VR/AR
* Create in/with VR/AR, VR/AR platforms/tools to support design and art creation
* Theoretical issues in VR/AR: philosophical, aesthetic or sociological aspects (relationship to reality, “bubble effect”, etc.).

Submission
================
Authors are invited to submit original and unpublished research and application papers addressing all areas of the workshop.
All papers should be 2-8 pages long, submitted in PDF format and formatted using the ISMAR 2017 paper template available from https://ismar2017.sciencesconf.org/resource/page/id/19. 
Submitted papers will be peer-reviewed. Accepted papers will be published on IEEE Xplore as ISMAR 2017 adjunct Proceeding.

Important dates
==================
Deadline Workshop Papers: July 3rd, 2017
Notification Workshop Papers: August 7th, 2017
Workshop Papers Camera Ready Deadline: August 28th, 2017

Organization Chair
==================
Jacques Gilbert Université de Nantes, L’AMo, France
Carola Moujan  Ecole Supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans, France
Toinon Vigier         Université de Nantes, LS2N, France


For more information, you can also contact toinon.vigier@univ-nantes.fr


Dept. Media: Doctoral Candidate Positions announcement

Department of Media has positions for four Doctoral Candidates
 
The positions are fixed-term and will be filled for 6 months (2 positions) and 12 months (2 positions). The starting date for the new positions is open to negotiation but shall be no later than 1st September 2017.  
These positions are for doctoral students who study within the Department of Media, Aalto-ARTS, to support the final stages of their dissertation preparation, for pre-examination. The main position duties are working full-time on the DA dissertation so that, at the end of the 6 month/12 month work period, the Head of Research in the Department of Media will make a proposal to the Doctoral Programme Committee confirming that the dissertation is ready to be submitted for pre-examination.
 
Salary 
The salary for these positions is 2500-2700€ per month. Aalto University follows the salary system of Finnish universities.
 
How to apply
Applications for the position require:
1.    A written statement from the applicant that includes overview of the research, schedule and time-line for completion. This must include a written statement declaring that the applicant understands their dissertation will be ready to be submitted for pre-examination at the end of the work period.
2.    Full CV from applicant
3.    Most recent academic transcript from Aalto University
4.    Letter of Support from the Supervising Professor including a statement confirming their confidence that full-time work on the dissertation will allow the applicant to be ready to submit the dissertation for pre– examination at the end of the work period.
5.    Letter(s) of Support from the Advisor or Advisors including a statement confirming their confidence that full-time work on the dissertation will allow the applicant to be ready to submit the dissertation for pre-examination at the end of the work period
6.   The applications for the positions should be submitted through the eRecruitment system https://www.saimanet.com/aaltohome/aew.html?did=5900&lang=fi&job_id=1354&jc=6  
 no later than June 15th, 2017.
Note:
Please ask your advisor(s) to send their statements/letters of support directly to Philip Dean.
Please inform your official supervisor that you are applying for a position but they do not need to send their statements directly as Philip shall be contacting them personally. Therefore please include the name/e-mail of your supervisor in your application.