Esitelmäkutsu, Tutkijaliiton 37. kesäkoulu

Esitelmäkutsu, Tutkijaliiton 37. kesäkoulu

Tutkijaliiton 37. kesäkoulun aiheena on ”Tekniikka ja emansipaatio”. Kesäkoulu järjestetään 25.8. – 27.8. 2017 Ystävyyden majatalossa Salossa.
Edellisistä vuosista poiketen kesäkoulun puhujaksi voi tulla myös julkisen esitelmäkutsun kautta. Ehdota siis 30 minuutin mittaista esitelmää tai työpajaa kesäkouluun 6.3. mennessä.

”Tekniikka ja emansipaatio”

Uuden teknologian ajatellaan mullistaneen maailmamme perustavanlaatuisesti. Esimerkiksi älypuhelimien sanotaan muuttavan tapamme kokea aikaa ja tilaa, itseämme, toisia, ympäristöä. Niin ikään monet tieteen ja tutkimuksen uutiskynnyksen ylittävät kysymykset liittyvät teknologiaan: tekoäly, oppivat koneet ja algoritmit mullistavat ihmistenvälisen kanssakäymisen muodot hoivapalveluissa ja koulunkäynnissä; robotiikka joko lunastaa toiveen työstä vapaasta elämästä tai sitten toteuttaa pelon viimeistenkin teollisuustyöpaikkojen katoamisesta…

Tähän kehityskulkuun nähden 1900-luvun tekniikkaa koskevat aikalais- ja kapitalismianalyysit vaikuttavat osin vanhentuneilta. Vaikka erilaisten teknologiaa koskevien teesien kirjo on valtava, niitä vaivaa ennen muuta tietty ihmiskeskeisyys: ihminen on niissä läsnä olentona, jonka olemuksen tekniikka joko turmelee tai täydentää. Monet 1900-luvun filosofiset teknologian tarkastelut ovat tästä johtuen utooppisia, dystooppisia tai nostalgisia. Teknologia joko kolonisoi elämismaailmamme, hajottaa elämän ajan palasiksi ja tuhoaa aidot ihmisten väliset suhteet tai vaihtoehtoisesti mahdollistaa aivan uudenlaisen demokratian ja yhteisöllisyyden. Vastaavasti monet nykypäivän yhteiskuntatieteelliset kuvaukset teknologiaan liittyvistä ilmiöistä vetäytyvät tieteellisen neutraalin ja epäpoliittisen näkökulman suojiin ajatellessaan teknologian, yksilön ja yhteisön suhdetta.

Siksi teknologian ja tekniikan kysymykset vaativat uusia käsitteitä. Tulisikin kysyä, millaista olisi sellainen suhtautuminen tekniikkaan ja teknologiaan, joka ei esittäisi teknologiaa uhkaavana tai toisaalta sisällyttäisi siihen futurologista lupausta kaiken muuttumisesta paremmaksi. Kuinka etsiä uutta – emansipatorista ja aktiivista – suhdetta teknologiaan?

Esitelmissä tai työpajoissa tekniikkaa ja emansipaatiota voi lähestyä mm. seuraavien kysymysten kautta:

Mitä tekniikalla voi ja pitäisi tehdä? Ovatko uudet teknologiat vapauden vai alistamisen välineitä? Millä tavoin ne muuttavat, ovat jo muuttaneet tai voivat muuttaa työn tai arkielämän järjestämisen tapoja? Kuinka sellaisista itsestäänselvyytenä pidetyistä teknisistä järjestelmistä ja käytännöistä kuin logistiikka, hakukoneet tai kaupunkisuunnittelu, on tullut yhä tärkeämpiä alueita, joilla kysymys vapautuksen ja alistamisen suhteesta esiintyy? Mitä teknologia tarkoittaa yhteiskunnallisten valtasuhteiden tarkastelun näkökulmasta?

Entä mikä on tekniikan ja luonnon tai ”luonnollisuuden” suhde? Monet filosofiset ja antropologiset tekniikan tutkijat ovat väittäneet, että tekniikan ja luonnon välillä ei ole vastakkaisuutta vaan tekniikka on ”ihmisen luonto”. Näkökulman mukaan ihmiselle on ominaista muokata ympäristöään, keksiä uutta ja olla vailla määrättyä ekologista nurkkausta: tässä mielessä tekniikka on jatkuvasti sosiaalisissa suhteissa muuttuva. Onko tekniikalla ylipäätään ulkopuolta, josta käsin tekniikan ja luonnon välinen suhde voitaisiin puolueettomasti ratkaista?

Tekniikan ja materiaalisuuden kysymykset heijastuvat myös taiteeseen. Miten uuden teknologian ja esimerkiksi virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet vaikuttavat ihmisyyden ja ruumiillisuuden kokemiseen ja määrittelemiseen? Kuinka taideteoksen suhde omaan materiaalisuuteensa muuttuu digitaalisten tekniikoiden myötä? Entä kuinka taiteellisen luovuuden ja luomisen kysymykset tulisi ymmärtää taiteen teknisen uusinnettavuuden muututtua ongelmasta vallitsevaksi tilanteeksi?

Esitelmien abstraktit ja otsikko (noin 400 sanaa) pyydetään lähettämään osoitteeseen tutkijaliitto@helsinki.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Kesäkoulu 2017 esitelmäehdotus”.

Osa kesäkoulussa pidetyistä esitelmistä julkaistaan mahdollisesti myöhemmin Tiede & Edistys -lehden teemanumerossa.

Kesäkoulu on vuodesta 1980 alkaen järjestetty viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa keskustellaan joka vuosi vaihtuvasta teemasta. Vuoden 2017 kesäkoulun tapahtumapaikkana on Ystävyyden majatalo Salossa.

Kesäkoulussa on viime vuosina ollut noin 40 osallistujaa, ja sen kolmipäiväinen, monitieteinen ja monitaiteinen ohjelma muodostuu alustuksista, keskusteluista ja työpajoista.

Seminaari on kaikille avoin, ja sinne kokoontuu vuosittain keskustelemaan paitsi eri tieteenalojen edustajia opiskelijoista tutkijoihin, myös taiteen parissa työskenteleviä henkilöitä ja kiinnostuneita akateemisen kentän ulkopuolelta.

Lisätietoa kesäkoulusta: https://tutkijaliitto.fi/yhdistys/kesakoulu/ sekä Merja Hintsalta:

Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
tutkijaliitto@helsinki.fi
09-633239 ja 045-359 0810