WAT sidosryhmä-pikkujoulut 10.2.2023

Pitkän koronatauon jälkeen oli jälleen aika järjestää Akvan ja vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä WAT:n jo perinteeksi muodostuneet helmikuiset pikkujoulut. Pikkujoulujen tarkoituksena oli tavata vanhoja sekä uusia tuttuja Vesitalon henkilökunnan, vesi- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden, alumnien sekä yhteistyökumppaneiden kesken. Tilaisuuteen saapuikin lähes 130 verkostoitujaa, ja edustettuina olivat monen muun lisäksi mm. AFRY, HSY, Luke, Ramboll sekä SYKE.

Vieraita olivat vastaanottamassa professori Harri Koivusalo sekä Akvan entinen keulahahmo, erikoislaboratoriomestari Aino Peltola. Tilaisuuden alussa vierailla oli mahdollisuus tutustua Aallon vesi- ja ympäristötekniikan tutkimukseen ja opetukseen sekä Akvan toimintaan kierrettävillä rasteilla ympäri Vesitaloa. Lisäksi Vesitalon ulkopuolella järjestettiin jokivirtausta jäljittelevän vesikourun sekä virtavesiryhmän mittalaitteiston, erityisesti vedenalaisen dronen, esittelyt. Nämä herättivät juhlaväessä erityistä kiinnostusta. Rastien jälkeen WAT-opiskelijat ja WAT-alumnit kutsuttiin hetkeksi Lifewide WAT-hankkeen vetämään speed dating -tutustumishetkeen jakamaan ajatuksia opinnoista ja urapoluista. Rastien jälkeen tarjoiltiin työfuksien loihtimia vegaanisia coctailpaloja – vegaaniskagenia, bataattinappeja, härkistomaattipiirakkaa sekä jälkiruoaksi mokkapaloja.

Illan aikana vesitalo täyttyi vanhojen ja uusien tuttavuuksien keskusteluilla. Tunnelma oli niin riemukas juhlan loppuun saakka, että osa juhlaväestä jatkoi iltaa vielä viereisessä Fat Lizard -ravintolassa.

WAT kiittää osallistujia, sekä tietysti Akvaa sekä työfukseja tilaisuuden järjestelyistä ja MVTT ry:tä taloudellisesta tuesta. Tapaamisiin taas pian yhteistyön merkeissä!

In english:

After a long corona break, it was again time to organize the pre-Christmas party that has become a tradition for the water & environmental engineering research group, WAT, and Akva. The purpose of the event was to gather together Water building staff, WAT students, WAT alumni and other stakeholders for meeting old and new partners. Nearly 130 visitors from e.g. AFRY, HSY, Luke, Ramboll and SYKE attended the event.

Professor Harri Koivusalo and Akva’s former chair, senior laboratory technician Aino Peltola were welcoming the guests. During the event, the visitors had the opportunity to get to know Aalto’s water & environmental engineering research and teaching, as well as Akva’s activities in infopoints organized around the Water building. In addition, demonstrations of WAT research infra were organized next to the Water building: the water flume imitating the flow of a river, and the measuring equipment of the stream water group, especially the underwater drone, which raised special interest among the guests. After the infopoints, WAT students and WAT alumni were invited to meet each other by the Lifewide WAT project to share experiences and thoughts on studies and career paths. The menu of the evening was all vegan, including vegan skagen, sweet potato buttons, vegan tomato pie and mocha pieces for dessert.

During the evening, the Water building was filled with conversations between old and new acquaintances. The atmosphere was such relaxed and joyful that some of the guests continued the evening in the Fat Lizard restaurant next door.

WAT would like to thank all the participants, and specifically Akva and the first year students for all the practicalities, and MVTT ry for financial support. Looking forward to collaborating in the future, too!

Virtavesiryhmän vedenalainen drone esittelyssä. Demonstrating the underwater drone.
WAT-tutkimusryhmän johtaja, professori Harri Koivusalo sekä virtavesiryhmäää luotsaava apulaisprofessori Eliisa Lotsari juhlatunnelmissa. The WAT research group head, professor Harri Koivusalo and assistant professor Eliisa Lotsari.
Professori ja ohjelmanjohtaja Marko Keskinen (oik.) esittelee WAT-maisteriohjelmaa vieraille. Professor, programme director Marko Keskinen (on the right) presenting the WAT Master’s Programme to the guests.

Kuvat: Sara Saukkonen, Suvi Ojala

WAT -PROJEKTIKURSSI

Keväällä 2023 ensimmäistä kertaa järjestettävä kurssi pyrkii lisäämään opiskelijoiden käsitystä käytännön työelämästä, kehittämään ongemanratkaisuvalmiuksia sekä kykyä kytkeä alan käytännön haasteita laajempiin kestävyyshaasteisiin myös pitkällä aikavälillä. Kurssin aikana opiskelijaryhmät ratkovat alaan liittyvää haastetta, kehittävät siihen ratkaisuehdotuksen, analysoivat sitä kestävyyden ja tulevaisuusajattelun kontekstissa, ja esittelevät ratkaisuehdotuksensa yhteisessä seminaarissa. Ryhmän jäsenten odotetaan työskentelevän intensiivisesti yhdessä kurssin aikana. Ryhmiä ohjaavat työelämässä jo toimivat alan asiantuntijat, jotka lisäksi esittelevät kurssin tuloksia omissa organisaatioissaan.

Suositus on, että kurssille osallistuvilla opiskelijoilla olisi WAT-alan asiantuntemusta, joka perustuu riittävään määrään aiemmin suoritettuja WAT- syventäviä kursseja. Tärkeintä on kuitenkin oikea asenne ja motivaatio kurssin päämääriin.

Lisätietoja kurssista löydät Sisusta.

WAT PROJECT COURSE

The course will be organized for the first time in spring 2023. The aim is to familiarize the students with practical working life challenges of the field, and to develop their problem-solving competencies and abilities to apply long-term sustainability thinking in their work. During the course, student groups face a challenge related to the WAT field, develop a solution proposal for it, analyze it in the context of futures thinking and sustainability, and present their proposal in a joint seminar. Group members are expected to work intensively together during the course. The teams are supervised by actors from the working life, who also present the outcomes of the course in their own organizations.

It is recommended that students participating in the course have expertise in the WAT field based on a sufficient number of previously completed WAT advanced courses. However, good attitude and motivation are the most important!

You can find more information about the course at Sisu.

WAT -projektikurssi

Lifewide WAT -hankkeessa perustetaan WAT-projektikurssi, joka tuo yhteen opiskelijoita, alumneja ja muita nuoria työelämätoimijoita sekä alan organisaatioita. Kurssin keskiössä ovat yhdessä työelämätoimijoiden kanssa suunnitellut käytännön haasteet, joihin opiskelijaryhmät pohtivat ratkaisuja tulevaisuusorientoituneella tavalla. Opiskelijat rakentavat kurssin aikana oman jäsennyksensä kestävyyden käsitteestä ja soveltavat tätä jäsennystä alaan kytkeytyvän käytännön haasteen ratkaisemisessa.  Samalla kurssi syventää ymmärrystä sekä kehitettävän ratkaisun että omien suunnittelupäätösten laajemmista vaikutuksista.

Projektikurssi pohjautuu ongelmalähtöisen oppimiseen, joka on sekä insinööriopetuksen ytimessä että keskeinen lähestymistapa työelämän käytännön ongelmanratkaisussa. Kyseessä on opetusmenetelmä, jossa monisyisiä käytännön haasteita käytetään välineenä omaksua alan keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja vuorovaikutussuhteita. Ongelmalähtöinen oppiminen edistää kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisukyvyn sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

WAT-projektikurssin tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden sidoksia työelämään, lisätä ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä sekä vahvistaa ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeänä tavoitteena on tukea kurssin osallistujia kokeilemaan rohkeasti uusia ajatuksia ja jakaa omia ideoitaan. Tällaisen yrittäjämäisen, rohkean ajattelun ja kokeilemisen kautta kurssin tavoite on vahvistaa tiedonkulkua opetuksen, tutkimuksen ja työelämän välillä sekä edistää kestävien käytäntöjen jalkauttamista työelämässä. 

WAT project course

The WAT project course is formed as part of the Life wide WAT project, bringing together students, graduates, and other young working life actors as well as business entities. The course focuses on real-world problems that are prepared in conjunction with professionals in the field, and for which student groups think about potential future-oriented solutions. Students develop their own analyses of the idea of sustainability throughout the semester and use these analyses to address a real-world problem related to the subject. The training also enhances one’s grasp of the problem to be solved and the wider impacts of one’s own design choices.

The project course is based on problem-oriented learning, which is essential to engineering education and is also essential to tackling real-world problems in the workplace. Multifaceted practical problems are utilized as a technique in discussion-based learning to help students understand the fundamentals of the battlefield, warfare, and interpersonal interactions. the development of thinking, problem-solving, communication, and interpersonal skills; issue-oriented learning; and problem solving. The WAT project course aims to promote students’ connections to the working world, improve comprehension of real-world work responsibilities, and aid in the development of a professional identity.

Supporting course participants as they bravely test new ideas and express their own thoughts is crucial. The aim of the course is the flow of knowledge in teaching, research, and the application of sustainable practices in the working life via entrepreneurial, brave thinking, and experimentation.

Mikä on WAT?

Kuva: Mikko Raskinen, 2022

Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta, tuttavallisemmin WAT:ista, valmistuu vesi- ja ympäristöalan diplomi-insinöörejä, jotka osaavat soveltaa teknistä osaamistaan laajojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Koulutusohjelmassa tulevien diplomi-insinöörien monipuolinen osaaminen rakentuu erilaisista elementeistä, joista keskeisimpiä ovat oman alan teemat, menetelmät ja työkalut sekä ongelmanratkaisukyky, monitieteinen ymmärrys, ryhmätyöskentelytaidot ja ymmärrys kestävästä kehityksestä ja keinoista edistää kestävyyttä oman työn kautta.

Lisää vesi- ja ympäristötekniikan ohjelmasta löydät Aallon sivuilta.

What is WAT?

Aalto University’s master’s program in water and environmental engineering, better known as WAT, graduates water and environmental engineers who know how to apply their technical knowledge to solve broad societal problems. In the education program, the versatile competence of the future graduate engineers is built from various elements, the most central of which are the themes, methods and tools of their own field, as well as problem-solving ability, interdisciplinary understanding, teamwork skills and understanding of sustainable development and ways to promote sustainability through one’s own work.

You can find more about the water and environmental engineering program on Aalto’s website.