WAT -PROJEKTIKURSSI ESITE

Kurssin aikana opiskelijat rakentavat omat kestävän kehityksen tulkinnat annettuun materiaaliin ja aiheeseen liittyviin yhteisiin pohdiskeluihin perustuen. Opiskelijaryhmät analysoivat kestävän kehityksen ymmärryksensä perusteella WAT-alaan liittyvää kestävän kehityksen haastetta/projektia, kehittävät siihen ratkaisuja ja raportoivat työstä kirjallisesti ja suullisesti. Ryhmän jäsenten odotetaan työskentelevän intensiivisesti yhdessä kurssin aikana. Koko luokalle järjestetään joitain kontakti istuntoja sekä opetustunteja, jotka ohjaavat ryhmiä projektien aikana. WAT-alan edustajat ohjaavat opiskelijaryhmiä ja levittävät tuloksia omissa organisaatioissaan osana omaa kurssityötään.

Kurssi järjestetään 2023 viidennellä periodilla LWL-ryhmän valvonnan alaisena. Rajattu määrä opiskelijoita voivat osallistua kurssiin. Opiskelijoista muodostetaan teemoittain ryhmiä, jotka toimivat vesialan eri yritysten kanssa koordinoidusti. Tavoitteena on löytää ratkaisu projektin agendaan. Suositus on, että kurssille osallistuvilla opiskelijoilla olisi WAT-alan asiantuntemusta, joka perustuu riittävään määrään aiemmin suoritettuja WAT- syventäviä kursseja. Tärkeintä on kuitenkin oikea asenne ja motivaatio kurssin päämääriin.

Lisätietoja kurssista löydät Sisusta.

WAT PROJECT COURSE BROCHURE

During the course, students build their own interpretations of sustainable development based on the given material and common reflections related to the topic. Based on their understanding of sustainable development, student groups analyze a sustainable development challenge/project related to the WAT field, develop solutions for it, and report on the work in writing and orally. Group members are expected to work intensively together during the course. There are some contact sessions for the whole class as well as teaching lessons that guide the groups during the projects. Representatives of the WAT field guide student groups and disseminate the results in their own organizations as part of their own coursework.

The course will be organized in 2023 in the fifth period under the supervision of the LWL group. A limited number of students can participate in the course. The students are formed into groups based on themes, which work in coordination with different companies in the water sector. The goal is to find a solution to the project’s agenda. It is recommended that students participating in the course have expertise in the WAT field based on a sufficient number of previously completed WAT advanced courses. However, selection emphasis is based on the right attitude and motivation towards the goals of the course.

You can find more information about the course at Sisu.

WAT -projektikurssi

Lifewide WAT -hankkeessa perustetaan WAT-projektikurssi, joka tuo yhteen opiskelijoita, alumneja ja muita nuoria työelämätoimijoita sekä alan organisaatioita. Kurssin keskiössä ovat yhdessä työelämätoimijoiden kanssa suunnitellut käytännön haasteet, joihin opiskelijaryhmät pohtivat ratkaisuja tulevaisuusorientoituneella tavalla. Opiskelijat rakentavat kurssin aikana oman jäsennyksensä kestävyyden käsitteestä ja soveltavat tätä jäsennystä alaan kytkeytyvän käytännön haasteen ratkaisemisessa.  Samalla kurssi syventää ymmärrystä sekä kehitettävän ratkaisun että omien suunnittelupäätösten laajemmista vaikutuksista.

Projektikurssi pohjautuu ongelmalähtöisen oppimiseen, joka on sekä insinööriopetuksen ytimessä että keskeinen lähestymistapa työelämän käytännön ongelmanratkaisussa. Kyseessä on opetusmenetelmä, jossa monisyisiä käytännön haasteita käytetään välineenä omaksua alan keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja vuorovaikutussuhteita. Ongelmalähtöinen oppiminen edistää kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisukyvyn sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

WAT-projektikurssin tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden sidoksia työelämään, lisätä ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä sekä vahvistaa ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeänä tavoitteena on tukea kurssin osallistujia kokeilemaan rohkeasti uusia ajatuksia ja jakaa omia ideoitaan. Tällaisen yrittäjämäisen, rohkean ajattelun ja kokeilemisen kautta kurssin tavoite on vahvistaa tiedonkulkua opetuksen, tutkimuksen ja työelämän välillä sekä edistää kestävien käytäntöjen jalkauttamista työelämässä. 

WAT project course

The WAT project course is formed as part of the Life wide WAT project, bringing together students, graduates, and other young working life actors as well as business entities. The course focuses on real-world problems that are prepared in conjunction with professionals in the field, and for which student groups think about potential future-oriented solutions. Students develop their own analyses of the idea of sustainability throughout the semester and use these analyses to address a real-world problem related to the subject. The training also enhances one’s grasp of the problem to be solved and the wider impacts of one’s own design choices.

The project course is based on problem-oriented learning, which is essential to engineering education and is also essential to tackling real-world problems in the workplace. Multifaceted practical problems are utilized as a technique in discussion-based learning to help students understand the fundamentals of the battlefield, warfare, and interpersonal interactions. the development of thinking, problem-solving, communication, and interpersonal skills; issue-oriented learning; and problem solving. The WAT project course aims to promote students’ connections to the working world, improve comprehension of real-world work responsibilities, and aid in the development of a professional identity.

Supporting course participants as they bravely test new ideas and express their own thoughts is crucial. The aim of the course is the flow of knowledge in teaching, research, and the application of sustainable practices in the working life via entrepreneurial, brave thinking, and experimentation.

Mikä on WAT?

Kuva: Mikko Raskinen, 2022

Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta, tuttavallisemmin WAT:ista, valmistuu vesi- ja ympäristöalan diplomi-insinöörejä, jotka osaavat soveltaa teknistä osaamistaan laajojen yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Koulutusohjelmassa tulevien diplomi-insinöörien monipuolinen osaaminen rakentuu erilaisista elementeistä, joista keskeisimpiä ovat oman alan teemat, menetelmät ja työkalut sekä ongelmanratkaisukyky, monitieteinen ymmärrys, ryhmätyöskentelytaidot ja ymmärrys kestävästä kehityksestä ja keinoista edistää kestävyyttä oman työn kautta.

Lisää vesi- ja ympäristötekniikan ohjelmasta löydät Aallon sivuilta.

What is WAT?

Aalto University’s master’s program in water and environmental engineering, better known as WAT, graduates water and environmental engineers who know how to apply their technical knowledge to solve broad societal problems. In the education program, the versatile competence of the future graduate engineers is built from various elements, the most central of which are the themes, methods and tools of their own field, as well as problem-solving ability, interdisciplinary understanding, teamwork skills and understanding of sustainable development and ways to promote sustainability through one’s own work.

You can find more about the water and environmental engineering program on Aalto’s website.