Life wide WAT?

 

Aiempi WAT-kehityshanke (2016-2020) vahvisti WAT-maisteriohjelman ensiaskeleita nostamalla esiin uusia kehityskohteita, josta selvisi tarve vahvistaa opiskelijoiden ymmärrystä tarpeellisista työelämätaidoista, millaista työtä alalla on ja miten ammatti-identiteetin kehittymistä voitaisiin tukea paremmin WAT:issa.

WAT:in kehityskohtiin vastaa Life Wide WAT –hanke, joka on maisteriohjelman uusi, Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittama. WAT:in kehityskohteiden lisäksi Aallon uusi strategia sekä työelämän muutokset ja opiskelun muuttuminen vaativat jatkuvaa maisteriohjelman kehitystyötä, jotka on huomioitu myös kehityshankkeessa. Niinpä hanke kokeilee WAT:in kehityksen lisäksi samalla keinoja, joiden kautta Aalto-yliopiston strategisia teemoja: yrittäjämäistä ajattelua, radikaalia luovuutta ja kestävien ratkaisujen tuottamista. Näin vesiala toimii edelläkävijänä Aallon opetuksen kehittämisessä.

Kuva: Osama El Asri, 2022

Hankkeen toiminta kietoutuu uuden WAT-projektikurssin ympärille, johon kutsutaan WAT-maisteriohjelman alumneja ja muita nuoria työelämätoimijoita ohjaamaan opiskelijaryhmien ongelmanratkaisua. Projektikurssin lisäksi hankkeessa kehitetään muun muassa WAT:in alumnitoimintaa ja järjestetään tapahtumia työelämätoimijoiden kanssa.

Aallon Life Wide Learning-sivuilta saa lisätietoa Aallon laajuisesta LWL-toiminnasta.

Life Wide WAT?

The previous WAT development project (2016-2020) strengthened the first steps of the WAT master’s program by highlighting new development targets, which revealed the need to strengthen students’ understanding of the necessary working life skills, what kind of work there is in the field and how the development of professional identity could be better supported in WATs.

The Life Wide WAT project, which is new to the master’s program and funded by Maa- ja vesitekniikka tuki ry, is responsible for WAT’s development points. In addition to WAT’s development targets, Aalto’s new strategy as well as changes in working life and changes in studying require continuous master’s program development work, which is also taken into account in the development project. Therefore, in addition to the development of WAT, the project is also experimenting with means through which Aalto University’s strategic themes: entrepreneurial thinking, radical creativity and the production of sustainable solutions. This is how the water sector acts as a pioneer in the development of Aalto’s teaching.

The project’s activities are wrapped around the new WAT project course, where alumni of the WAT master’s program and other young professionals are invited to guide the problem solving of student groups. In addition to the project course, the project develops, among other things, WAT’s alumni activities and organizes events with working life actors.

On Aalto’s Life Wide Learning pages, you can get more information about Aalto’s wide-ranging LWL activities.

Life Wide WAT -team

Meeri Karvinen 

Koordinaattori, Life wide WAT -hanke, Aalto-yliopisto 

coordinator, life wide wat -project, aalto university
meeri.karvinen@aalto.fi 

 

Osama El Asri 

Tutkimusavustaja, Life wide WAT -hanke, Aalto-yliopisto 

Research assistant, Life wide WAT -project, Aalto University

osama.elasri@aalto.fi 

 

Suvi Ojala 

Tutkimusavustaja, Life wide WAT -hanke, Aalto-yliopisto 

Research assistant, Life wide WAT -project, Aalto University

suvi.j.ojala@aalto.fi 

 

Marko Keskinen 

Professori, WAT-maisteriohjelman johtaja, Aalto-yliopisto 

Professor, director of the WAT master’s program, Aalto University

marko.keskinen@aalto.fi