WAT -projektikurssi

Lifewide WAT -hankkeessa perustetaan WAT-projektikurssi, joka tuo yhteen opiskelijoita, alumneja ja muita nuoria työelämätoimijoita sekä alan organisaatioita. Kurssin keskiössä ovat yhdessä työelämätoimijoiden kanssa suunnitellut käytännön haasteet, joihin opiskelijaryhmät pohtivat ratkaisuja tulevaisuusorientoituneella tavalla. Opiskelijat rakentavat kurssin aikana oman jäsennyksensä kestävyyden käsitteestä ja soveltavat tätä jäsennystä alaan kytkeytyvän käytännön haasteen ratkaisemisessa.  Samalla kurssi syventää ymmärrystä sekä kehitettävän ratkaisun että omien suunnittelupäätösten laajemmista vaikutuksista.

Projektikurssi pohjautuu ongelmalähtöisen oppimiseen, joka on sekä insinööriopetuksen ytimessä että keskeinen lähestymistapa työelämän käytännön ongelmanratkaisussa. Kyseessä on opetusmenetelmä, jossa monisyisiä käytännön haasteita käytetään välineenä omaksua alan keskeisiä käsitteitä, periaatteita ja vuorovaikutussuhteita. Ongelmalähtöinen oppiminen edistää kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisukyvyn sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

WAT-projektikurssin tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden sidoksia työelämään, lisätä ymmärrystä alan käytännön työtehtävistä sekä vahvistaa ammatti-identiteetin muodostumista. Tärkeänä tavoitteena on tukea kurssin osallistujia kokeilemaan rohkeasti uusia ajatuksia ja jakaa omia ideoitaan. Tällaisen yrittäjämäisen, rohkean ajattelun ja kokeilemisen kautta kurssin tavoite on vahvistaa tiedonkulkua opetuksen, tutkimuksen ja työelämän välillä sekä edistää kestävien käytäntöjen jalkauttamista työelämässä. 

WAT project course

The WAT project course is formed as part of the Life wide WAT project, bringing together students, graduates, and other young working life actors as well as business entities. The course focuses on real-world problems that are prepared in conjunction with professionals in the field, and for which student groups think about potential future-oriented solutions. Students develop their own analyses of the idea of sustainability throughout the semester and use these analyses to address a real-world problem related to the subject. The training also enhances one’s grasp of the problem to be solved and the wider impacts of one’s own design choices.

The project course is based on problem-oriented learning, which is essential to engineering education and is also essential to tackling real-world problems in the workplace. Multifaceted practical problems are utilized as a technique in discussion-based learning to help students understand the fundamentals of the battlefield, warfare, and interpersonal interactions. the development of thinking, problem-solving, communication, and interpersonal skills; issue-oriented learning; and problem solving. The WAT project course aims to promote students’ connections to the working world, improve comprehension of real-world work responsibilities, and aid in the development of a professional identity.

Supporting course participants as they bravely test new ideas and express their own thoughts is crucial. The aim of the course is the flow of knowledge in teaching, research, and the application of sustainable practices in the working life via entrepreneurial, brave thinking, and experimentation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *