WAT -PROJEKTIKURSSI

Keväällä 2023 ensimmäistä kertaa järjestettävä kurssi pyrkii lisäämään opiskelijoiden käsitystä käytännön työelämästä, kehittämään ongemanratkaisuvalmiuksia sekä kykyä kytkeä alan käytännön haasteita laajempiin kestävyyshaasteisiin myös pitkällä aikavälillä. Kurssin aikana opiskelijaryhmät ratkovat alaan liittyvää haastetta, kehittävät siihen ratkaisuehdotuksen, analysoivat sitä kestävyyden ja tulevaisuusajattelun kontekstissa, ja esittelevät ratkaisuehdotuksensa yhteisessä seminaarissa. Ryhmän jäsenten odotetaan työskentelevän intensiivisesti yhdessä kurssin aikana. Ryhmiä ohjaavat työelämässä jo toimivat alan asiantuntijat, jotka lisäksi esittelevät kurssin tuloksia omissa organisaatioissaan.

Suositus on, että kurssille osallistuvilla opiskelijoilla olisi WAT-alan asiantuntemusta, joka perustuu riittävään määrään aiemmin suoritettuja WAT- syventäviä kursseja. Tärkeintä on kuitenkin oikea asenne ja motivaatio kurssin päämääriin.

Lisätietoja kurssista löydät Sisusta.

WAT PROJECT COURSE

The course will be organized for the first time in spring 2023. The aim is to familiarize the students with practical working life challenges of the field, and to develop their problem-solving competencies and abilities to apply long-term sustainability thinking in their work. During the course, student groups face a challenge related to the WAT field, develop a solution proposal for it, analyze it in the context of futures thinking and sustainability, and present their proposal in a joint seminar. Group members are expected to work intensively together during the course. The teams are supervised by actors from the working life, who also present the outcomes of the course in their own organizations.

It is recommended that students participating in the course have expertise in the WAT field based on a sufficient number of previously completed WAT advanced courses. However, good attitude and motivation are the most important!

You can find more information about the course at Sisu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *