WAT -PROJEKTIKURSSI ESITE

Kurssin aikana opiskelijat rakentavat omat kestävän kehityksen tulkinnat annettuun materiaaliin ja aiheeseen liittyviin yhteisiin pohdiskeluihin perustuen. Opiskelijaryhmät analysoivat kestävän kehityksen ymmärryksensä perusteella WAT-alaan liittyvää kestävän kehityksen haastetta/projektia, kehittävät siihen ratkaisuja ja raportoivat työstä kirjallisesti ja suullisesti. Ryhmän jäsenten odotetaan työskentelevän intensiivisesti yhdessä kurssin aikana. Koko luokalle järjestetään joitain kontakti istuntoja sekä opetustunteja, jotka ohjaavat ryhmiä projektien aikana. WAT-alan edustajat ohjaavat opiskelijaryhmiä ja levittävät tuloksia omissa organisaatioissaan osana omaa kurssityötään.

Kurssi järjestetään 2023 viidennellä periodilla LWL-ryhmän valvonnan alaisena. Rajattu määrä opiskelijoita voivat osallistua kurssiin. Opiskelijoista muodostetaan teemoittain ryhmiä, jotka toimivat vesialan eri yritysten kanssa koordinoidusti. Tavoitteena on löytää ratkaisu projektin agendaan. Suositus on, että kurssille osallistuvilla opiskelijoilla olisi WAT-alan asiantuntemusta, joka perustuu riittävään määrään aiemmin suoritettuja WAT- syventäviä kursseja. Tärkeintä on kuitenkin oikea asenne ja motivaatio kurssin päämääriin.

Lisätietoja kurssista löydät Sisusta.

WAT PROJECT COURSE BROCHURE

During the course, students build their own interpretations of sustainable development based on the given material and common reflections related to the topic. Based on their understanding of sustainable development, student groups analyze a sustainable development challenge/project related to the WAT field, develop solutions for it, and report on the work in writing and orally. Group members are expected to work intensively together during the course. There are some contact sessions for the whole class as well as teaching lessons that guide the groups during the projects. Representatives of the WAT field guide student groups and disseminate the results in their own organizations as part of their own coursework.

The course will be organized in 2023 in the fifth period under the supervision of the LWL group. A limited number of students can participate in the course. The students are formed into groups based on themes, which work in coordination with different companies in the water sector. The goal is to find a solution to the project’s agenda. It is recommended that students participating in the course have expertise in the WAT field based on a sufficient number of previously completed WAT advanced courses. However, selection emphasis is based on the right attitude and motivation towards the goals of the course.

You can find more information about the course at Sisu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *