Uusi nimi – uusi korkeakoulu

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun ja insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen yhdistyminen lähti liikkeelle yhteisön sisäisestä keskustelusta. Tuon keskustelun pontimena oli taideteollisen alan ja arkkitehtuurin roolin ja vaikuttavuuden vahvistaminen yhteiskunnassa ja halu nousta samalla kansainvälisesti alojen sisällöllisen uudistamisen kärkeen.

Yhdistymisessä ei ole kyse organisatorisesta fuusiosta, vaan aktiivisen uuden toimijan luomisesta Aalto-yliopistoon. Kyseessä on nimenomaan uusi koulu, jolle yliopistoyhteisömme on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet toteuttaa Aalto-yliopiston strategiaa ja missiota. Uuden koulun nimen haluttiin kuvaavan tätä uutta tilannetta.

Nimen valinnan takana oli avoin prosessi, jossa yhteisön jäseniltä pyydettiin ehdotuksia, jotka kuvaisivat uuden toimijan roolia, identiteettiä ja merkitystä yliopistossa. Ehdotuksia tuli lähes 800. Se teki tuomariston työstä vaikean. Joissain ehdotuksissa lueteltiin uuden koulun muutama keskeinen osaamisala. Tähän ei kuitenkaan haluttu tyytyä, koska nykyisten osaamisalojen listaus luo kuvan staattisesta tilanteesta eikä ole oikeudenmukainen kaikille uuden koulun aloille.

Nimenä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu korostaa korkeakoulua uutena toimijana. Nimi symboloi hankkeen ohjausryhmän asettamaa tahtotilaa, jossa mikään uuden korkeakoulun edustama ala ei alistaisi toista. Siksi olen valitun nimen takana, vaikka prosessi oli minullekin kivulias.
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu kokoaa yhteen yliopiston humanistis-kulttuurisen koulutuksen ja tutkimuksen alueet. Samalla se edustaa ihmislähtöisen suunnittelun alueita, joiden merkitys tulee kasvamaan teknologialähtöisen orientaation rinnalla. Tavoitteena on toimia tekniikan ja inhimillisten tarpeiden tulkkina.

Nimen englanninkielinen käännös, Aalto University School of Arts and Creativity, on herättänyt keskustelua. Maailman ja ympäristöjen monimutkaistuessa näen kasvavan tarpeen luovuudelle. Luova asenne merkitsee toisaalta vanhoista kaavoista ja toimintamalleista luopumista, mutta ennen muuta se merkitsee minulle uusien toimintatapojen hahmottamista ja niiden löytämistä. Nimi viittaa tässä suhteessa vahvasti tulevaisuuteen. Uskon maailman olevan kymmenen vuoden kuluttua hyvinkin toisennäköinen. Meillä luovan alan monipuolisina osaajina on oma vastuumme tuon maailman hahmottamisessa ja sen tekemisessä ihmislähtöiseksi yliopiston vahvistamien arvojen mukaisesti.

Olin äskettäin Kaj Franck -juhlaseminaarissa, jossa Espoon uusi elinkeinojohtaja Tuula Antola puhui luovuudesta ja sen merkityksestä. Hänen mielestään Luovuus = Luovu ja Luo Uus. Tästä on kysymys myös Aalto-yliopiston rakentamisessa ja sen taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käynnistämisessä.

**EDIT 15.11.2011**
Uuden koulun englanninkielisen nimen saaman palautteen ja vilkkaan keskustelun vuoksi jury keskustelee uuden koulun englannin- ja ruotsinkielisestä nimestä vielä kerran. Tämä tapahtuu niin pian kuin aika kokoukselle löytyy. Juryn seuraavan keskustelun johtopäätöksistä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti Aallon kanavissa.

Helena Hyvönen
Dekaani

***
A new name, a new school

The merger of the Aalto University School of Art and Design and Department of Architecture of the School of Engineering was set in motion by discussions held within the university. The spark for this discussion was set by a determination to strengthen the role and influence of the arts and design industry and architecture in society, as well as to rise to the international forefront in the content renewal of these industries.

The point of the merger is not to fuse two organisations, but rather to create an active new player within Aalto University. This is a new school for which our university community has set ambitious objectives with regard to realising both the strategy and mission of Aalto University. It was decided that the new school’s name should also illustrate the new situation.

The naming process was an open one, in which community members were requested to submit proposals; suggestions that would illustrate the role, identity and significance that the new school is to have within the university. Nearly 800 proposals were submitted making the jury’s task a difficult one. Proposals included names that listed several of the new school’s central fields of expertise. The jury was not content to settle for this option, as simply listing present fields of expertise would create the image of a static state, which would not be fair to all the fields of research and education represented by the New School.

The name Aalto University School of Arts and Creativity reflects the school as a new entity. The name symbolises the objective set by the project’s steering group at the beginning of the process that no field represented by the school should subdue another. This is why I stand behind the chosen name, although the process was a painful one for me as well.

The Aalto University School of Arts and Creativity will gather all the university’s areas of humanistic and cultural education and research together. At the same time, it represents man-made areas of design; areas the significance of which will grow alongside the technology-based orientation. The objective is not to compete with technology, but to create a humane face for it; to act as an interpreter between technological and human needs.

The English version of the school’s name has roused debate. I believe that as the world and its environments become more complex in the future, there will be a growing need for creativity. On one hand, a creative mindset will mean abandoning old patterns and operations models, but above all else I see it as leading to the development of and a search for new modes of operations. In this respect, the name points very strongly to the future. I believe that in ten years time the world will be a very different place from that which we see today. We as versatile experts of creative fields bear our own share of responsibility for creating that world and making it human-oriented keeping to the values held by our university.

Just recently I attended the Kaj Franck Centenary Seminar, at which Tuula Antola the new Director for Economic and Business Development in Espoo spoke about creativity and its importance. She felt that the Finnish word for creativity “Luovuus” could refer to Luovu (give up/abandon) and Luo Uus (create new). This is also the mindset we have for building Aalto University and for opening the new School of Arts and Creativity.

**EDIT 15.11.2011**
Due to the lively discussions around the English and Swedish name of the new school, the jury will discuss the decision again. This will take place as soon as possible. The Aalto community will be informed about the results after the meeting.

Helena Hyvönen
Dean

Posted by Verkkotoimitus

About Verkkotoimitus

Blogissa aaltoyliopistolaiset suuntaavat katseensa vuoteen 2020 ja pohtivat sinne vieviä askeleita.
This entry was posted in Uusi Koulu and tagged , , . Bookmark the permalink.

38 Responses to Uusi nimi – uusi korkeakoulu

 1. Antti Autio says:

  Tapio,

  I for one welcome the decision of opening the discussion again. Thank you for listening to the community.

  I’m just wondering why the jury insists on the word “Arts” instead of “Art” – the two words have very different connotations!

  Also, the discussion is only focusing on the translated names of the school, which arguably were the most unsuccessful parts of the name process. However, the Finnish name is very bad as well. The word “suunnittelu” (planning) in the name of the school is just as empty, generic and devoid of descriptive value as the word “creativity/kreativitet” was in the translations.

  Planning, like creativity, is something that is done and needed in every field these days and as such the choice for the Finnish name should really reconsidered as well.

  Antti Autio

 2. Tapio Hedman says:

  The new English and Swedish names for the new school of Aalto University have been actively debated and also criticized in the school community. In particular the word “creativity” as one descriptor for the purpose and function of the new school has been judged to be too generic or abstract. Therefore the jury behind the name selection wants to be open for a re-assessment of its previous decision and will inform the community of possible changes to it early next week. As the Chairman of the jury, I feel relatively confident in predicting that the English name will be changed to ”Aalto University School of Arts, Design and Architecture” and its Swedish version to “Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur”. Personally I think it is a great asset for Aalto University that its community is passionate about the identity and awareness of and respect for the university and its schools. Indifference and apathy very seldom, if ever, spur anything good.

  Tapio Hedman, Director, Communications, Aalto University

 3. Saara Lepokorpi says:

  Dear Helena and the jury,

  Thank you for your open-mindedness and flexibility in opening up this decision once more. This is how true leaders work!

 4. Teemu says:

  FYI: In the TaiK’s intranet it was announced yesterday that “the name process of the ‘new school’ will be opened once more.”

 5. Rasmus Vuori says:

  Kiitos rohkeudesta katsoa ennakkoluulottomasti eteenpäin ja vielä suurempi kiitos yhteisön palautteen kuuntelemisesta!

  Thank you for our courage to envision the future and an even bigger thank you for taking to your heart the feedback from the community.

 6. Antti Autio says:

  [This will be the third and final time I comment on this blog, I promise. However, I refuse to stay silent about these issues and will continue to resist these decisions to the best of my ability.]

  Hyvä Helena ja muut asioihin vaikuttavat tahot,

  Kun tehdään suuria muutoksia on aina olemassa riski tehdä myös suuria virheitä. Kukaan ei ole erehtymätön. Ei ole kuitenkaan mikään häpeä tunnistaa nämä virheet ja muuttaa perustellusti mieltään ennen kuin vahinkoa on tapahtunut. Sen sijaan se on osoitus rohkeudesta ja kyvystä kuunnella ja johtaa oikein. Ei ole vielä liian myöhäistä perua hätiköityjä päätöksiä ja tehdä oikeita ratkaisuja, joilla on aidosti yhteisön tuki takanaan. Taideteollista korkeakoulua koskevien päätösten kohdalla Teille ei voi olla millään tavoin epäselvää, että opiskelijat ja henkilökunta (myös me, jotka työskentelemme muualla Aallossa) lähes yksimielisesti vastustavat epäonnistuneita kampuspäätöstä ja nimivalintaa. Nämä päätökset on voitava avata uudelleen. Me pyydämme: älkää toimiko kuin tyrannit, vaan näyttäkää meille, että oikeasti tarkoitatte niitä kauniita asioita, joita yhteisöllisyydestä lausutte juhlapuheissanne!

  Kunnioittavasti,

  Antti Autio, arkkit. SAFA, projektipäällikkö
  BIT-tutkimuskeskus, Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu

  Dear Helena and other decision-makers,

  When working on large-scale changes there is always a risk that major mistakes may be made. No-one is infallible. However, it is not a shame to recognize these mistakes and change your mind before the damage is done. Indeed it is a sign of courage and good leadership to be able to listen to your community. It is not too late to revert the hasty decisions and make ones that will have the genuine support and respect of the community behind them. It simply can’t be unclear to You that the students and staff (even many of us who work in other Shools of Aalto) are more or less unanimous in their opposition to the decisions of relocating the School of Art and Design as well as the new name you are now proposing to the school. They have voiced their opinion loud and clear. These decisions must be withheld and reopened for evaluation. We are begging you: please don’t act like tyrants – instead, show us that you truly mean those beautiful things you say about open process and involving the community in the decision-making.

  Respectfully,

  Antti Autio, M.Sc. (Archit.), project manager
  BIT Research Centre, Aalto University School of Science

 7. Vladimir Abramov says:

  Dear Helena,

  I would like to thank you for taking the time to post the reasoning behind the new name for our school. I realize that the decision making process in such cases is never a trivial task. However, I would like to point out that the matter should not be underestimated in respect of its long-term impact on student and staff attitudes. In my opinion, in the case of inappropriate or inconvenient name choice (if viewed as such by the majority of people involved), the very popularity and image of the school may be influenced negatively.

  People studying at universities, as well as people studying in other educational establishments, take their professional skills seriously and there is always a certain level of appropriate professional pride involved. In many cases, this professional pride is expressed by referring to the institution from which one has received his or her degree. Unfortunately, I do not feel that the new name (in English) School of Arts and Creativity carries any of that professional pride (or any weight at all), thus possibly leading to its reduced overall use.

  Considering this point and other factors indicated earlier by multitude of concerned individuals (students and personnel), I dare to hope that the discussion addressing a new name can be reopened and a more satisfying consensus will be reached.

  Kind regards,

  Vladimir Abramov
  MSc (econ.), Finance alumni
  MA student in industrial desing

 8. Sara says:

  As an American who has lived my entire life there and as a graduate of California College of the Arts I want to add one more vote in support of SERIOUSLY RECONSIDERING THE INTERNATIONAL IMPLICATIONS of the name we will use for our school:

  In 2003 California College of Arts and Crafts changed its name to California College of the Arts, or CCA, “due to popular use of the word crafts which refers to simple art forms and not the historical meaning of the word crafts which refers to a skill set.”

  This decision was extremely unpopular among staff, students, and alumni:

  http://kakak.tribe.net/thread/021c6eb0-ccf2-4f8c-8ddc-092b579fc377

  In 2005 it was still receiving nation-wide attention in a New York Times commentary lamenting the implications of this change:

  http://www.nytimes.com/2005/03/30/arts/artsspecial/30craft.html?pagewanted=print&position=

  Although the CCA/C debate is an example of protest against deconstructing a name exclusively on the basis of reputation paranoia, more significantly the protest was against disregard for strong community sentiment. And (perhaps lamentably) it is also an example of the very loaded significance of names within the context of international media.

  Finland should be an example to the rest of the world as a country at the epicenter of the roots of participatory DESIGN.

  Please give the Aalto University community an opportunity to reconsider the name!

 9. Now more than 800 people have signed a petition stating clearly that “the word ‘Creativity’ has no place in the name of an Aalto University school.” 73% of the signers support “School of Art, Design and Architecture” as a reasonable alternative.

  Petition: http://tinyurl.com/aaltocreativity
  Summary: http://tinyurl.com/aaltowizardry
  All replies: http://tinyurl.com/aaltoshenanigans

 10. Antti Ikonen says:

  Dear readers of this blog, especially the decision-makers,

  in my opinion

  1) the mismatch between the translations unacceptable

  2) dropping “design” from the name is very unfortunate and harmful

  3) making the decision without hearing the opinion of the community and stakeholders – alumni etc. – is a big mistake

  – Antti Ikonen, lecturer, Dept. of Media, AALTO SCHOOL OF ART AND DESIGN

 11. As of now, 766 people have signed the petition: http://tinyurl.com/aaltocreativity

  Summary: http://tinyurl.com/aaltowizardry

  This isn’t a reactionary response against the change because it is a change. This is a rational argument against a bad choice. This is indignation towards a process that only hinted at openness. This is our demand that the bad decision be reversed, and future decisions be made more democratically.

  We won’t sit down, we won’t shut up, and we won’t let “Creativity” remain in the name of our school, even if it means printing our own business cards and making our own websites.

  The Visual Thesaurus sums up our argument pretty well. “Design” describes what we are here to learn, and should be in the name of our new school; “creativity” doesn’t really mean anything. http://tinyurl.com/designvscreativity

 12. Bianca says:

  Dear Helena,

  Thank you for taking the time to explain to us all your decision. I truly appreciate you for taking the interest in doing this.

  As I understand your point of view, however, I must also add that it is very much one-sided. Aiming for the future and progress is a noble goal, but when it overlooks the present and the opinions of the majority involved in the decision-making process, it becomes burdensome to have such a view. And this burden is something that will not fall on you, but it will fall on the shoulders of us students and staff of the university, who are already displeased with many of the decisions taken by the Aalto University executives.

  As an international student in the School of Art and Design, I cannot but voice my concern with the new name chosen for our school. My first reason is related to my future degree, which would sound like this: Master of Arts in Creative Sustainability from Aalto University School of Arts and Creativity. I believe the idea with our program in sustainability was that it would add value to our previous expertise, in my case interior architecture. However, it sounds more like I will officially be double certified as a creative person, skilled in creativity. I feel like that will not only demean, but mock my professional skills. I already have to explain to people in Finland what exactly it is that I am studying, and I have given up, hiding behind my previous title and the name of the School of Art and Design. Now with this new name, what will I do? How can I prove to anyone that I have taken courses in architecture, design, sustainability, that I have an ability to think and do something practical? Who will give me a chance to even explain when I apply for a job?

  Furthermore, I would like to express my deepest disappointment with the process of decision-making in this school. As mentioned by others, it feels to me like this idea of Aalto openness covers a face of totalitarianism. Students from the School of Art and Design have gone even to the streets protesting against moving from Arabia, let alone voice their concerns. There appears to be discussion about solving problems, but to no change in the end. There is no transparency. You are taking our school away from us, and now our name too? I came to study in Finland because of Taik, not because of Aalto or any other super university concept. Does the legacy of a well respected institution mean nothing to the future?

  It is disappointing and very sad what you are doing to your students. We have lost our faith. As a human being, I can see no greater failure in life than that of losing the trust of my family and friends. Therefore, I cannot understand how the executives of this school could do nothing about the needs and wants of their students.

  Please revoke your decision. There is nothing more noble you could do now but to admit you have made a mistake and listen to the voice of those involved with the change. We would respect you for that.

 13. Antti Canth says:

  Aalto-yliopisto-projektin alkuvaiheissa pelättiin, että kyseessä on pelkkä itsetarkoituksellinen uudistushypetys, ja että säätiöyliopistossa todellista valtaa käyttävät yritysmaailma ja raha.

  Nyt, jo näin varhaisessa vaiheessa kaikki nämä pelot ovat toteutuneet. Tämän nimifiaskon lisäksi toinen esimerkki on kampusasia. On päivänselvää jokaiselle opiskelijoiden kanssa tekemisissä olevalle, että kauppakorkeakoulun ja taikin opiskelijat eivät missään tapauksessa (ja tämä on lievä ilmaisu) halua muuttaa Otaniemeen. Sen lisäksi Helsingin kaupunki jopa tarjosi tonttia Töölönlahdelta, jolle ainakin TOKYO osoitti selvän tukensa. Sijoittumisessa Töölönlahdelle olisi voittanut myös Helsingin kaupunkielämä, sillä nyt Töölönlahdelle on rakentumassa vain suuryritysten pääkonttoreita, jotka ovat yleisölle suljettuja rakennuksia ja täysin kuolleita iltaisin. Ja mikä tärkeintä yliopiston näkökulmasta, tällä valinnalla olisi voitettu opiskelijoiden hyvä tahto.

  Nyt kampus päätettiin sijoittaa Otaniemeen nähdäkseni puhtaasti taloudellisista syistä, eli koska siellä on halpaa ja tilaa laajentua? Kyynisempi sanoisi taustalla olevan mahtikäsky Keilaniemestä. Ei istu kovin hyvin sellaisen yliopiston imagoon, joka markkinoi itseään rohkeana ja visionäärisenä.

  Jos lähtökohtaisesti opiskelijoiden keskuudessa ei edes koettu tarvetta uudelle yliopistolle, ei tarvitse ihmetellä opiskelijoiden vastustusta, kun kaikki päätökset tuntuvat olevan vain ja ainoastaan heidän toiveittensa vastaisia.

  Antti Canth
  arkkitehtiopiskelija

 14. Stefania Passera says:

  Dear Helena,

  you are spot on saying that creativity will be soon important in every field. BUT every human is creative and should be empowered to be creative whatever profession s/he picks. You cannot learn creativity, but only channel it through the profession that is more fit for you. For some, it happens to be design or architecture, for some others is systems automation.

  If the management of this University would be informed about the contemporary discourses in management, product development and design (so basically all the fields of Aalto), they would know that “design thinking” is a valued concept to which organizations are turning to, in order to have more impact both in economical and social terms. So dropping “design” altogether from the name is a sloppy debacle, plus an attempt once again to strip designers of their status of REAL professionals.

  You know, design is not the outcome of special, talented, “CREATIVE” (ahahaha) artsy fellows who are just born that way.
  It is the effort of a community of professionals and researchers that know what they are doing, teach it to others and also try to have a meaningful debate with other disciplines.

  I think the word “creativity” manages to offend in the same moment artists, designers, architects, pedagogists and everyone of the other schools that are excluded from drinking at its Sacred Graal.

  And, uhm, yeah, we will be laughingstock internationally. At least this, if not the opinion of the students and staff, should concern the administration of a new University in search of international recognition.

  I please ask you to consider the rant of the whole community as the reality-check that evidently went missing in the decision process, and please revise this decision. This is the only way to avoid that this issue will really explode in everyone’s faces, and do long-term damages to our school’s reputation.

  Design is also about user-centeredness, and listening to the users… and the users are now outraged!

  BR,
  Stefania Passera
  Project Researcher in BIT Research Center, School of Science
  & Alumni of the School of Art and Design

 15. Antti Autio says:

  If I would have work in the “School of Arts and Creativity” I would never divulge this shameful name to any of my international contacts. I would print my own business cards with “Art, Design and Architecture” and I’m completely sure I would not miss a single letter in the post. I suggest that everyone does exactly that, if they do indeed go through with this insanity.

  As pointed out before, the name is also very inconsistent with the names of other schools. It makes as much sense (and is just as disrespectful) as naming the others to “School of Engineering and Nerdiness”, “School of Economics and Greediness”, “School of Science and Impracticality” and so on..

  I started my studies at TKK in 1998 and have been working there since 2005. I have personally experienced all the internal changes at the university as well as the fiasco that is Aalto.

  It is ridiculous and degrading to hear the Aalto administration pat itself on the back and talk about “open process” time and again when the reality could not be further from the truth. The bureaucracy keeps swelling, all decisions are dictated with totalitarian authority and enforced immediately whether there is any kind of readiness, technical or otherwise, to implement those decisions.

  Just as an example, it was decided overnight that it was forbidden to use the names, logos or anything connected with the old three universities, and that the Aalto brand should be enforced in all communication. It still took 18 months(!) before they finally granted me the @aalto.fi email address, during which time I had to explain again and again to new international contacts what “tkk” means..

  Also, there was a time after Aalto was found, during which students from any university could choose studies in any and all of Aalto’s schools, but the students of the three schools could not take any courses from the other two. What a great way to start “deeper co-operation” and integration!

  The whole process of forming Aalto was done too quickly, without proper preparation, and with the worst possible bureaucratic top-down attitude, despite the illusory facade of “open process” which exists only in the imaginary world of the administration’s speeches. I am yet to see even a single positive change take place in this development. Overall the only effect for the staff has been a massive increase in bureaucracy and control and generally our everyday job becoming more and more tedious and annoying every day.

  I was optimistic about Aalto when it all started, although I was sure there would be a few “birth pains” before things started working. Now I’m losing faith. It’s all been downhill and there is no sign of that development slowing down. Quite the contrary.

 16. +1 to Forrest.

  Last time I checked Finland was a democratic system. If the choices that you make reflect on me and my future I should have a say. If I do not have a direct say then I should have a representative that stands up for my rights and I should have been able to have direct interaction with him or her.

  The reason that so many are upset is that suddenly this title came out of no where and none of our voices were heard. You are dragging our school through the mud and we have to just sit here and accept it?

  Of all of the people that should be asked, I think we (the faculty, staff, and students) are professionals in our respective fields and we should have a say in what our school will be called. How would Aalto like it if suddenly it just woke up one day and a government official came and said from now on Aaalto University is now called Nancy’s University. We think that is a better name. All of us thought long and hard about it and believe that it will be useful, not now but when my daughter Nancy becomes president in 10 years.

  I really used to talk so highly of Finland to all of my friends and family and how things work here and how they USA should follow Finland as a good example of how things should be run. This unfortunately is beginning to put doubts into my mind.

  Please save face, and change the name. I promise you, no one will think bad of you and we will only gain more respect as you listened to us, they people your futures you are affecting.

  -John

 17. Sorry Forrest,

  I am just upset and frustrated. No no crafts are awesome and they are legit and they definitely belong in the Arts. I just fear that this is the ONLY thing that people will think of because creativity is such a broad and generalized word that from the view of Aalto we can all fit under it. The problem is that the majority of the people State side will immediately narrow the university down to something that it is not. You and I both know this well.

  The other problem is that the other schools are following a different naming convention and don’t have to use these words. I feel like it was as if they said oh yeah they got so much stuff there and we don’t really know its exact value or worth so lets just call them creative cause they do that creative stuff.

  To me it is a slap in the face. I also have two engineering degrees and all of my creativity and problem solving I learned there and in the field, not just from my arts degree. So they are telling me that the Schools of Sciences and Economics can’t be creative? Why not just say then that they do machines and money if they are going to follow the same pattern as our school.

  -John

 18. Rasmus Vuori says:

  Those of you who have kids know this: if I ask my kids what they want for dinner, and they all go “pizza” and I then thank them and tell them we’ll eat broccoli today, because it’s better for them – they’d be upset and angry – with a good reason. The question builds up an expectation to be heard and the top down decision becomes twice as annoying to them.

  Don’t ask if you have no intention to listen. This applies to all levels of life.

  “Nearly 800 suggestions were received, the most popular ones of which reoccurred a total of 280 times.”

  The fact that there was 800 suggestion should have told the jury that this is an important issue for the community.
  The fact that something was proposed 280 times should have told the jury there is a strong collective opinion about a particular name.

  I’m a bit curious about what that suggested name might have been?

  It’s not an open process to let people freely guess what the jury will come up with, is it?

  Why does it seem to be so hard for the jury to reconsider an obviously controversial decision? As I said before, we all make blunders. And the opinions raised here are valid, professional and many of them very well argued.

  “Osallistu ja vaikuta!”

  These were the last words in the call for name proposals.

  Well, we keep doing that. Respectfully.

 19. “On one hand, a creative mindset will mean abandoning old patterns and operations models, but above all else I see it as leading to the development of and a search for new modes of operations.”

  That is incorrect. Creativity is our standard pattern. We strive to live and breath it. But this isn’t the University of Air. We’re not here to learn creativity, we’re here to learn design, which helps us channel our creativity into something worthwhile.

  Let us teach you to -+design+- a better decision-making process. We can come to your office.

 20. Over 500 people have affirmed that “School of Art, Design and Architecture” is a better name than “School of Creativity.”

  We’ll consider this your open comment/review session that you forgot to plan.

  Live data: http://tinyurl.com/aaltowizardry

 21. Hey Arash, quit baggin on crafts. Crafts are awesome; DIY revolution FTW. Hey maybe we’ll DIY our own University School.

 22. Safa Hovinen says:

  Helena-hyvä,

  Minäkin olen pettynyt tähän nimeen ja sen eri kieliversioiden epäloogisuuksiin. Nimi on yksinkertaisesti naurettava. Se on keskeneräinen päätös. En ole kohdannut koulun käytävillä tai internetin keskustelupalstoilla oppilaiden kuin opettajienkaan keskuudessa KETÄÄN, joka oikeasti pitäisi uudesta nimestä. En yhtäkään. Jopa osa nimijuryn jäsenistä pitää tätä valintaa surkeana kompromissina.

  Tästä tilanteesta ei voi eikä tulekaan syyttää ketään vaan nyt on aika etsiä parempi ratkaisu. Aikaa on vielä hyvin ennen uuden koulun starttia.

  Emmekö voisi järjestää “kansanäänestystä” uudesta nimestä? Annetaan TaiKin ja arkkitehtiosaston opiskelijoiden ja henkilökunnan enemmistön äänen ratkaista tämä asia. Kaikkea ei tarvitse kierrättää Aalto-byrokratian läpi. Meillä on varmasti välineet ja teknologia tällaisen äänestyksen toimeenpanemiseksi, kunhan tahtoa löytyy. Uutta nimeä vastustavassa adressissa (joka on tännekin kommentointiin aiemmin linkitetty) näkyy selvä kannatus vaihtoehdolle School of Art, Design and Architecture ja vastaaville, järkevämmille ilmauksille.

  Olen myös ollut jo jonkin aikaa (koko ajan) huolestunut siitä tavasta, jolla Aallossa tehdään päätöksiä paisuneen byrokraattisen hallinnon toimesta ilman yhteisön jäsenten todellista kuulemista. Tämä olisi Aallolle hieno paikka todistaa olevansa sanansa mittainen yliopisto, todellakin uusi ja yhteisöllinen.

  Ystävällisin terveisin,

  Safa
  opiskelija
  graafinen suunnittelu

 23. Laura Euro says:

  Arvoisa Helena Hyvönen,

  En voi uskoa todeksi sitä, että nimilautakunta on päättänyt näin epäloogisesti nimestä, ja kun siitä syntyy valtava kohu, vastaatte Nyt-liitteen artikkelissa näin: “Mikäli juryn valitsemasta nimestä olisi haluttu keskustella, olisi Hyvösen mukaan sellaista välivaihetta pitänyt ehdottaa prosessiin.” Kukaan ei tullut ajatelleeksi, että tällainen tilanne ylipäätään voisi tulla vastaan. Mielestäni on epäkunnioittavaa asettaa koko vastuu tapahtuneesta kömmähdyksestä yhteisölle, kun nimenvalintaprosessista ei kovinkaan selkeästi tiedotettu opiskelijoille ja henkilökunnalle. Nimikilpailuahan olisi voinut seurata vielä keskustelu, ne eivät suinkaan ole toisiaan pois sulkevia asioita. Lainaan vielä pätkän yllä olevasta artikkelista:

  “Nimen englanninkielinen käännös, Aalto University School of Arts and Creativity, on herättänyt keskustelua. Maailman ja ympäristöjen monimutkaistuessa näen kasvavan tarpeen luovuudelle. Luova asenne merkitsee toisaalta vanhoista kaavoista ja toimintamalleista luopumista, mutta ennen muuta se merkitsee minulle uusien toimintatapojen hahmottamista ja niiden löytämistä. Nimi viittaa tässä suhteessa vahvasti tulevaisuuteen. Uskon maailman olevan kymmenen vuoden kuluttua hyvinkin toisennäköinen. Meillä luovan alan monipuolisina osaajina on oma vastuumme tuon maailman hahmottamisessa ja sen tekemisessä ihmislähtöiseksi yliopiston vahvistamien arvojen mukaisesti.”

  Vaikka uusi nimi Teille henkilökohtaisesti merkitsee uusien toimintatapojen hahmottamista ja niiden löytämistä, voi se monelle ihan oikeasti olla lupaavan uran tyssäävä, valitettava virhe.

  Pyydän hartaasti, ottakaa nimiasia takaisin käsittelyyn. Katsotaan mihin Aalto-yhteisö pystyy kun asiasta tehdään aidosti avoin prosessi.

 24. Antti says:

  I’m just saddened that the whole name sounds like a joke that just got out of hand…and now it’s too late. Pompous, bordering on ridiculous. Just shows that the steering group has no sense of style whatsoever.

  Shame on you all. It’s safe to say that you have lost the trust and respect of so many of your students. That’s not leadership, that’s a disgrace.

 25. By the way my wife is a professional Finnish / English translator and she also has told me that you have not translated it properly.

 26. I also find it sad that Google Translate is doing a better job at translating:

  Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

  Aalto University’s college of arts and design

  I’d be proud to have this written on my degree. Guess I’ll be requesting one in Finnish and not in English.

 27. “I believe that in ten years time the world will be a very different place from that which we see today. We as versatile experts of creative fields bear our own share of responsibility for creating that world and making it human-oriented keeping to the values held by our university.”

  Ok so change it in 10 years time when the world is ready to understand. You have absolutely no idea how this name will affect your international students. We would be graduating and trying to enter the work force in the present day, not in 10 years. Please think more outside of Finland. Do you actually think that international students will find a job with the word Creativity written all over it? TAIK’s name has been around for a long time, people know about it internationally. Aalto University is an infant school. People do not know about it and it has to make a name for itself. Having the word creativity will immediately make people think that all we do is play games, and do arts and crafts.

  Unless you are American and have lived your entire life there please don’t tell me everything was considered when choosing this name. The title of my degree will be the laughing stock of not only my friends and family but I will not find a job because they have no idea who or what Aalto is. I won’t even make it to the interview because they will see the word creativity and immediately throw my RESUME (CV) in the trash bin.

  ” that no field represented by the school should subdue another. ”

  Ok, so here is a wild idea, why not just drop all the names and call it Aalto University, and the separate schools are just departments now? Why do the engineers get to have a school, but designers don’t? Yes I’m an artist, but am I creative? Who isn’t creative? Are you telling me that the other schools can’t be creative unless they study at our school? You are not following a consistent standard. If you were then you would also call the others schools School of Science and Logic, and School of Economics and Entrepreneurship.

  In the end as usual, from my experience working for the US government and many universities, decisions are made and everyone is told that it was a communal decision, when it was not. Then when people scream, we are told you also had a choice, when we weren’t given one, and then a decision is made and everyone is ignored. The people high up never see what happens to the little people down here.

  Good luck to Aalto, its staff, and students, I pray for all of us.

  -Arash John Sammander

 28. Anna Arsniva says:

  To the Board etc relevant decision makers: please don’t be stubborn just because you want to save your faces. As you can see from people’s reactions, there’s only one reasonable thing you can do: make a new decision, in a different way, and also please use language experts and search engines. THIS is how you save your faces.

 29. Toby says:

  This blog post underlines the very reason why people are upset here – there is no need for a new school! No one wants a new school! TaiK is great. The students love it, the facilities are more than adequate, it has a world leading reputation with regards to applied arts.

  As I mentioned above, the university is simply interested in the marketing potential of a name change. The publicity surrounding the official opening of a ‘new school’ is a great opportunity to reinforce the Aalto brand. This is also true about the move to the Otaniemi campus – Arabia has everything TaiK student need. The incredibly flexible spaces in Arabia allow for students to configure their own working environment. We are supplied with the basic furniture and tools that we require, allowing for teaching and learning methods to evolve as required.

  I’m sure the campus in Otaniemi (once expanded) will make an attempt to tailor certain spaces and facilities based on what a select group of executives believe about how students should be taught! In reality this will work for a limited period of time, if at all.

  To Helena and all the other university executives – we don’t want change, it’s not always ‘good’, let our school grow and change organically, not fashionably!

 30. Björn Lindholm says:

  Kuulutan avointa prosessia:

  Eikö uuden kouluhengen luo opiskelijat ja koulun henkilökunta yhdessä. Tässä taas nähdään kun ei kuunnella niitä ihmisiä joita asia oikeasti koskettaa. Puhutaan vain periaatteista jotka ovat merkityksettömiä, kun niitä ei oikeasti seurata. Eikö osa avointa prosessia ole että kuunnellaan Yliopiston oppilaita sekä henkilökuntaa kun he sanovat asiallisesti heidän mielipiteensä. Kysessä ei ole edes pieni osa koulusta vaan suurin osa koulun oppilaista sekä henkilökunnasta jotka ovat epätyytyväisiä koulun uuteen nimeen (katso adressi: https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&key=0AlRkwLe_yjNMdFhkdzBRbENJaGpDZE14ZkU3RTNReHc&output=html).

  Ystävällisesti,

  Björn Lindholm

  Aalto opiskelija joka ei ainakaan halua uutta englanninkielistä nimeä omaan graduun.

 31. I know that there will be many issues that will arise with the use of the word creativity with respect to how the university and its students are viewed on an international level.

  Being from the United States and having sat on many review boards and interviews, I know first hand how a word like creativity could give a very bad impression of the school and its students. I know full well that Aalto University knows the importance of a name as they chose their own name out of respect for a great finnish designer and architect. The word creativity is so arbitrary and excludes TKK and School of Economics. You can only be creative in a design school not in an engineering or business school? That is completely wrong cause I have also attended and have degrees or training from engineering and business schools. We were just as creative as when I was in a traditional arts school.

  I have the American mentality engrained in my mind and have been working in the educational system for several schools, universities, as well as the local US government for over thirteen years and know first hand the importance and relevance of not just spoken but also written text in regards how it reflects not only on a person’s character but also their intellect and abilities. If I were to see a CV come across my desk with the word creativity in the name of their university. I would immediately assume that they had some learning issues and had to go to a “special school” to get help and have fun and make crafts.

  I as a professional in many different fields as well as someone looking at the university as an American, am seriously urging Aalto University and its review board to reconsider its current choice of School of Arts and Creativity. It should choose another name, one that is spoken with and shown with pride by its staff, students, and alumni, versus obfuscate the name from embarrassment which is what will happen.

  Please do not blow off my words as just the usual “artist” complaining again. I know that there will be a negative impact this new name has on future applicants to the university and those that turned down applying because of it. Why take such a big risk on this word when it is just as easy to pick one more relevant and respectable.

  -Arash John Sammander

 32. Antti Canth says:

  Pyytäisin, että ainakin lakataan puhumasta alentuvaisesti avoimesta prosessista, jos päätökset tehdään samalla tavalla ylhäältä sanellen, kuten tähän asti on tehty kampuksen ja nimen päättämisen suhteen. Opiskelijoilla on voimakas tunneside omaan kouluunsa ja opiskelijoiden vastarinnan mitätöinti sanomalla “ymmärrämme kritiikkiä” tuntuu ikävältä.

  Prosessista ei tee avointa se, että kaikki saavat jättää ehdotuksia. Olisi kiinnostavaa tietää esimerkiksi konsultoitiinko vieraankielisiä nimiä valitessa asiantuntijoita (eli kyseisten kielten kielenhuollon ammattilaisia).

  En myöskään ymmärrä arkkitehtiosaston edustajien huolta oman arvovallan menettämisestä fuusiossa. Tosiasiassa on tapahtumassa juuri niin, että arkkitehtiosasto yhdistetään taikkiin, oli yhteisen koulun tuleva nimi mikä tahansa. Eikö yksi klassisimpia hyvän muotoilun ja suunnittelun piirteitä ole yksinkertaisuus ja pyrkimys asioiden ilmaisuun sellaisena
  kuin ne ovat? Tuntuu että varsin yksinkertaisesta asiasta on saatu obfuskoitua jotain ihan muuta. Uskon että suoraviivaiseen nimeen School of Art, Design and Architecture olisivat kaikki olleet hyvin tyytyväisiä.

  Antti Canth
  arkkitehtiopiskelija

 33. Antti Autio says:

  Nimivalinta on suorastaan pöyristyttävän huono. Suomenkielinen “taiteen ja suunnittelun korkeakoulu” on äärimmäisen kömpelö, eikä “suunnittelu” kerro sisällöstä mitään. Englannin- ja ruotsinkielisiin nimiin valitulla “luovuudella” on sama ongelma, mutta vielä käsittämättömämpää on ylipäätään ajatella luovuutta oppiaineena.

  Nimivalinta laittaa epäilemään kyseessä olevan teekkareiden ja kyltereiden kaikkien aikojen yhteisjäynän, jolla he ovat tuuppaamassa meitä “taidehörhöjä” omaan “humanistien leikkikouluumme.”

  Olemme kansainvälisesti tarkastellen kummallinen maa, sillä ammattikoulujamme kutsutaan “sovellettujen tieteiden yliopistoiksi” samalla kuin tätä “huippuyliopistoa” (hah!) nimetään urakalla “puuhastelukouluksi” – Mikä tätä porukkaa oikein vaivaa?

  Antti Autio, arkkitehti SAFA, projektipäällikkö
  BIT-tutkimuskeskus, Tuotantotalouden laitos
  Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu

 34. Harald Arnkil says:

  Hyvä Helena,

  Olen ollut iloinen uuden koulun muodostamisesta ja odottanut innolla yhteistyömme alkamista. Koulumme uusi nimikäännös on kauhistuttava pettymys, kuin märkä ratti kasvoille! En kehtaa käyttää sitä kansainvälisissä yhteyksissä – pelkään sen saattavan kouluni ja koko Aalto-yliopiston naurunalaiseksi. Onko jury käyttänyt lainkaan kielen asiantuntijoita nimeä valitessaan?

  Pyydän että jury harkitsee vielä kerran Aalto-yliopiston uuden koulun nimeä. Ymmärrän, että lyhyen ja silti riittävän kattavan nimen valinta on ollut vaikeaa, mutta julkistettu lopputulos on mahdoton. Erityisesti sen englannin ja ruotsin kielisiä käännöksiä “Aalto University School of Arts and Creativity” ja “Högskolan för konst och kreativitet vid Aalto-universitetet” tulisi harkita uudelleen. “School of Arts and Creativity” tuo jokaiselle natiiville englannin kielen käyttäjälle ensimmäisenä mieleen leikkikoulut ja puuhakerhot, korkeintaan harrastajatason käsityöopiston. Tätäkö on haluttu viestiä?

  Nimikilpailun kriteereissä sanotaan: “Kriteerien mukaan uuden korkeakoulun nimi kertoo koulun tarkoituksesta ja toiminnasta, viestii jostakin uudesta ja muuttuneesta, erottuu kansainvälisesti, toimii kolmella kielellä ja istuu Aallon yleiseen nimi- ja lyhennearkkitehtuuriin. Uusi nimi ei täytä ainakaan vaatimuksia “…kertoo koulun tarkoituksesta ja toiminnasta” ja “istuu Aallon yleiseen nimi- ja lyhennearkkitehtuuriin”. ‘Creativity’ ei ole uuden koulun toiminnan sisällön kuvaus vaan voi liittyä melkeinpä mihin tahansa inhimilliseen toimintaan. ‘School Arts and Creativity’ ei ole mitenkään linjassa Aallon muiden korkeakoulujen suomen tai englannin kielisten nimien kanssa, vaan poikkea niistä kummajaisena. Mitä vikaa on esimerkiksi ehdotuksessa School of Art, Design and Architecture tai jos välttämättä halutaan lyhyempi versio, School of the Arts. En myöskään ymmärrä miten Minua ja monia muita ihmetyttää myös, miksi ‘luovuus’ on haluttu Aallossa eristää uuteen kouluun? Eikö insinööri- ja kauppatieteissä ole luovuutta? Miksi koululla on eri nimi (eri identiteetti) eri kielillä? Se ei varmaankaan vahvista julkista kuvaamme.

  En myöskään lainkaan ymmärrä nimivalinnan perustelun kohtaa “Käännökset poikkeavat hieman suomenkielisestä versiosta, koska nykyisen nimen käsite ’art and design’ viittaisi liian vahvasti menneeseen. Nyt kaikki nimet viestivät muutoksesta vahvemmin kuin suorat käännökset”. Suomi tunnetaan kaikkialla maailmassa ensiluokkaisen designin ja arkkitehtuurin kotimaana. Miten meillä on varaa heittää nimestämme pois kaikki viittaukset näihin sadan vuoden aikana vaivoin rakennettuihin brändeihin? Eikö kaikkien koulujen nimen eteen liitettävä ‘Aalto University’ ja korkeakoulujen muuttuminen muotoon ‘School’ jo viestineet valtavasta muutoksesta? Nimen voi vaihtaa trendikkäämmäksi vaikka joka vuosi; menetettyä imagoa ja kadotettua brändiä on lähes mahdoton saada takaisin.

  Siksi pyydän, että nimiasiaa harkitaan vielä. Katastrofi on vältettävissä, eikä se tässä vaiheessa edes maksa mitään!

  Harald Arnkil, lehtori
  Yhteisen opetuksen yksikkö
  Taiteen laitos
  Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu

 35. Mika Tuomola says:

  Each hour more signers to the petition:
  http://tinyurl.com/aaltocreativity

  You can read the replies as they come in:
  https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&key=0AlRkwLe_yjNMdFhkdzBRbENJaGpDZE14ZkU3RTNReHc&output=html

  Many hope that administration will gracefully reverse this decision, and implement a comment/review period for future decisions of this magnitude.

 36. Antti Raike says:

  Aalto-yliopisto on kolmikielinen ja monitieteinen interkulttuurinen yhteisö. Uuden koulun uuden nimen kohdalla on tapahtunut hämmentävä ilmiö: Suomenkielinen, ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio eivät vastaa sisällöllisesti toisiaan. Saavutettavuuden kannalta kolmella kielellämme pitäisi kielestä riippumatta ilmaista edes suunnilleen sama informaatio (“sisältö”) yhteisömme ja sidosryhmiemme jäsenille: Tämä on välttämätön (mutta ei vielä riittävä) ehto onnistuneen vuorovaikutuksen tukemiseksi. Nyt tästä periaatteesa on poikettu. Aalto-yliopiston yksiköiden nimet voidaan ymmärtää metakognitiivisina artefakteina. Markus Lång (1998) kuvaa kääntäjän haasteita seuraavasti:
  “Kääntäjällä on käytettävissään useita strategioita, jotka voidaan jaotella seuraavasti: (1) sanasanainen käännös, (2) sananmukainen käännös, (3) filologinen eli oppinut käännös, (4) viestivä käännös ja (5) uudentava käännös (Reiss–Vermeer 1986: 77–79). Tavanomaista kaunokirjallisuutta käännettäessä käytetään ensi sijassa viestivää käännöstä, ellei kyseinen tekstinkohta muuta edellytä. Tällöin käännöksellä on kohdekulttuurissa suunnilleen samantapainen tarkoitus kuin lähdetekstillä on lähdekulttuurissa. Mainitut strategiat 1–3 eivät kelpaa, koska ne kiinnittävät huomiota käytettyyn kieleen, ja strategia 5 tulee kyseeseen silloin kun teksti kuvaa sellaisia lähdekulttuurin ilmiöitä, joille ei ole vastineita kohdekulttuurissa.
  Tekstin tarkoituksen eli funktion toteutuminen edellyttää, että käännös on samanhahmoinen metakognitiivinen artefakti kuin lähdeteksti. Lähdetekstiin sisältyy tietynlainen vastaanottostrategia viittauksineen ja ennakointeineen, ja kääntäjän olisi säilytettävä se. Kääntäjän olisi tiedostettava oma vastaanottonsa ja luentansa ja asetettava tietoisuutensa tekstin tai kirjailijan palvelukseen. Jos kääntäjä esimerkiksi järkyttyy tai ihastuu, hän ei saa siirtää reaktiotaan kohdekieliseen tekstiin sanavalintojen tms. modalisointikeinojen muodossa, vaan hänen on luotava sellainen kohdekielinen teksti, joka todennäköisimmin saa lukijassa aikaan vastaavan reaktion. Tämä edellyttää tietenkin erinomaista lähde- ja kohdekielen taitoa. Ei kuitenkaan saataisi kompastua siihen virhekäsitykseen, että tekstillä olisi yksi ainoa ”oikea” tulkinta, jonka lähdekielinen lukija voisi tavoittaa. Lukija tuo aina tekstiin omat mielleyhtymänsä ja oman elämänhistoriansa. Kääntäjäkin lukee tekstin omalla tavallaan ja tarjoaa oman lukukokemuksensa kohdekielisen yhteisön jäsenille — mutta kääntäjä ei saa olla metakognitiivisen artefaktin armoilla, vaan hänen on vastuullisesti ja harkiten toimittava sen vallan palveluksessa, jonka tekstin tekijät ja vastaanottajat hänelle luovuttavat. (Markus Lång 1998. Teksti metakognitiivisena artefaktina. Synteesi-lehti 4/1998 (17. vsk.), s. 82–94). http://www.elisanet.fi/mlang/metakognitio.html

 37. Ilmari Arnkil says:

  Olen syvästi pettynyt ja järkyttynyt tästä nimivalinnasta.

  Nyt valittu englanninkielinen nimi tarkoittaa suomeksi Aalto-yliopiston humanististen tieteiden ja luovuuden korkeakoulua. (Arts on täysin eri asia kuin Art). Nimi on kaikilla kielillä merkityksetlään eri. Lisäksi käännösnimet asettavat koko koulun täysin naurunalaiseksi.

  Englanninkielessä sana “creativity” viitta pedagogisessa kontekstissa lähes yksinomaan lasten leikkikoulupuuhasteluun ja harrasteluun. Se ei millään tavalla heijastele koulumme johtavaa asemaan taiteen, muotoilun ja kohta myös arkkitehtuurin korkeakouluna. En yksinkertaisesti kehtaa kertoa kouluni uutta nimeä kansainvälisissä ympyröissä! Niin paljon se hävettää!

  Käsittääkseni ainoa syy, miksi vanhaa käännösnimeä (School of Art and Design) ei voitu pitää, oli tiettyjen arkkitehtien huoli siitä, että heidän mielestään se kertoisi ulospäin, että heidät sulautetaan osaksi TaiKia. Näinkö hyvillä perusteilla koko koulun kansainvälinen uskottavuus on romutettu täysin?

  Henkilökunta ja opiskelijat ovat jo ryhtyneet kapinaan. Eilen perustettuun addressiin on tullut jo reippaasti yli 500 allekirjoitusta ja Facebookissa nimeä ilkkuva ryhmä on kerännyt jo yli 750 jäsentä.

  Rakas Helena,

  Kaikkien opiskelijapoliitikkona viettämieni vuosien aikana en ole koskaan nähnyt näin mittavaa ja yksimielistä vastustusta mitään päätöstä kohtaan. Meiltä opiskelijoilta on toistuvasti vaadittu rohkeutta kohdata Aallon tuomat haasteet ja tarttua niihin rakentavasti ja ennakkoluulottomasti. Nyt pyydän kaikilta ja etenkin sinulta rohkeutta myöntää, että tämä päätös ei ollut hyvä, eikä se ole koulumme etujen mukainen. Nimen on muututtava jos uudesta koulusta halutaan se menestystarina, josta on kokoajan puhuttu.

  Terveisin,
  Ilmari Arnkil
  TOKYOn entinen puheenjohtaja, opiskelija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *