Kestävä maisemasuunnittelu

Virmalaisilta pyydettiin artikkelia kestävästä maisemasuunnittelusta vuoden ensimmäiseen Viherympäristö -lehteen. Tähän postaukseen on kerätty Kestävä maisemasuunnittelu – Tiivistä, joustavaa ja monihyödyllistä? – artikkelin pääkohdat. Kokonaisuudessaan artikkeli löytyy täältä.

Nopeasti urbanisoituvassa maailmassa tarvitaan uusia keinoja ja näkökulmia kestävyyden rakentamiseen. Yhteiskunnan fyysisiä perusrakenteita eli infrastruktuuria on lähestyttävä uudella tavalla. kestävyyden ja ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteista kumpuaa tarve tiivistää kaupunkialueita. Optimaalisen tiivistämisen määrän ja tavan löytäminen vaatii kuitenkin monialaista ja kokonaisvaltaista tietotaitoa ja tapauskohtaista harkintaa. Niukkaan maa-alaan kohdistuu useita erilaisia ja usein keskenään ristiriitaisia intressejä. Samaan aikaan kun ilmastonmuutoksen hillintä kannustaa kaupunkien tiivistämiseen, asettaa sen muutoksiin sopeutuminen jo omia vaatimuksiaan kaupunkialueiden joustavuudelle ja ekologialle.

Ilmastonmuutoksen tuomien muutosten edessä tiivis kaupunkiympäristö onkin haavoittuva. Hillintä ja sopeutuminen tulisi siis nähdä rinnakkaisina tavoitteina, jotka molemmat huomioidaan kaupunkiympäristön kehittämisessä. Tiivis kaupunki ei automaattisesti ole hyvä, vaan on kehitettävä ratkaisuja, joiden kautta tiivistäminen voidaan toteuttaa kestävästi elinympäristön laadusta ja ympäristön arvoista tinkimättä. Kestävässä maisemasuunnittelussa ei ole kyse olemassa olevan tai rakentuvan ympäristön “vihertämisestä”, vaan sellaisesta toimintatapojen ja toteutuksen muutoksesta, jossa ympäristö on suunnittelun lähtökohtana. Me maisema-alan ammattilaiset voimme toimia aktiivisesti tämän muutoksen aikaansaamiseksi. Tässä muutamia työkaluja tai näkökulmia avuksi:

Kaupunkiympäristöstä suunniteltava joustava: Resilienssi eli kyky sopeutua ja uusiutua muutostilanteissa korostuu ja resilienttiä kaupunkia luodessa vihreän infrastruktuurin merkitys korostuu entisestään. Luonto on itsessään uudistuva ja joustava elementti, joka on vähemmän herkkä ulkoisille ärsykkeille kuin nykyinen, luonteeltaan melko stabiili rakennettu ympäristö.

Vihreä infrastruktuuri hyödyntää ja turvaa ekosysteemipalvelut: Ekosysteemipalveluiden muodostumiselle ja säilymiselle luonnon monimuotoisuus ja kasvullisten alueiden laajuus ja niiden väliset yhteydet ovat kriittisiä tekijöitä. Ekosysteemipalveluihin perustuva ajattelu avustaa ja kannustaa tarkastelemaan, Kokonaisvaltaisuutta tarvitaanjäsentämään ja vahvistamaan aiempaa kokonaisvaltaisemmin kaikkien kasvullisten kohteiden muodostamaa kokonaisuutta eli viherrakennetta muun muassa kaavoituksen yhteydessä.

Ympäristörakentamisen kohteiden monitoiminnallisuus korostuu: Ne tarjoavat virkistyksen ja kasvillisuuden lisäksi esimerkiksi kulkureittejä ihmisille tai muille lajeille, mahdollisuuksia hulevesien käsittelyyn, meluntorjuntaan, energian talteenottoon ja tulvasuojeluun tai vaikkapa lähiruuan tuotantoon. Monitoiminnallisuus vaatii erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista ja taitavaa, ammattimaista suunnittelua, mutta ei välttämättä suuresti rahaa toteutukseen.

Kaupunkia ja ihmisen toimintaa siinä ei tule erottaa sitä ympäröivästä luonnosta: Ne voidaan nivoa yhteen kudelmaksi, joka ideaalitilanteessa rikastuttaa ympäristöään pikemminkin kuin köyhdyttää sitä. Kaupunki voisi muodostaa sitä ympäröivien laajempien maisemakokonaisuuksien väliin pienipiirteisemmän, mosaiikkimaisen tilkkutäkin, joka tarjoaa elinympäristöjä lukuisille muillekin lajeille ja ylläpitää osaltaan ekosysteemiämme.

Meiltä maisemasuunnittelun ammattilaisilta vaaditaan paljon: Ymmärrystä siitä, että kaupunkiympäristöä voidaan suunnitella ja toteuttaa toisin kuin tähän asti on tehty. Tietoa siitä, mitä tällaiset vaihtoehtoiset toimintamallit voisivat olla ja mitä etuja niillä saavutetaan. Ja ennen kaikkea rohkeutta tuoda nämä näkökulmat esiin, jotta ne siirtyvät valtavirtaan ja toteutuksen tasolle. Ei tule tyytyä vain ympäristön vihreyttämiseen vaan ujuttautua prosessien ja hankkeiden juurille, yhdyskunnan perusrakenteiden ääreen.

Posted by Elisa

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *