Finnish Dream Home – Suomalainen unelmakoti -tutkimus

 

BANNERI_936_395-1Townhouse-talotyyppiä käsittelevän “Finnish Dream Home” eli Suomalainen unelmakoti-asumispreferenssitutkimuksen taustana ovat Helsingissä ja muissa pääkaupunkiseudun kunnissa käynnistetyt ja suunnitteilla olevat mittavat kaavoitushankkeet, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on asumisratkaisujen monimuotoisuuden lisääminen erityyppisten urbaanien talotyyppien avulla. Suomalainen unelmakoti-tutkimuksessa tarkastellaan townhouse-talotyypin mahdollisuuksia vastata pientaloasumiseen kytkeytyviin, mutta samalla erilaistuviin asumispreferensseihin: mitä tarpeita asumisen toiveiden taakse kätkeytyy? Minkä ominaisuuksien osalta asukkaat ovat valmiita tinkimään?

Siinä missä townhouse-asuminen on tyypillisesti mielletty ensisijaisesti perheille sopivaksi vaihtoehdoksi, ovat Suomalainen unelmakoti–tutkimuksen lähtökohdat tunnistaa erilaisia asukasprofiileja ja asumistarpeita. Tutkimuksessa pureudutaan erityisesti siihen, millä ehdoilla townhouse-asuminen voi vastata erilaisten kotitalouksien asumistarpeisiin.

Aineistonkeruumenetelmä on ollut kolmivaiheinen: (1) kirjallisuuskatsaus ja taustoitus (aiemmat tutkimukset, myös kansainvälinen tarkastelu; virkamieshaastattelut), (2) kyselytutkimus, (3) työpajat (suunnittelupeli).

“Suomalainen unelmakoti” on osa monitieteistä Habitat Components – Townhouse-tutkimushanketta, jossa tavoitteena on yhdessä rinnakkain käynnissä olevan Energy Efficient Townhouse –tutkimus-, opetus- ja kehityshankkeiden kanssa kehittää townhouse-talotyyppiä asuntosuunnittelun ja –rakentamisen tulevaisuuden vaatimukset huomioiden.

Aalto-yliopiston rinnalla hankkeen päärahoittaja on Innovatiivinen kaupunki-ohjelma. Muita rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvalvontavirasto, kaupunginkanslia ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Asiantuntijahaastattelut (aineistonkeruu 1/3)

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi hanketta taustoitettiin lokakuussa 2013 asiantuntijahaastattelujen (n=11) avulla. Keräsimme kaavoittajien, arkkitehtien, tutkijoiden ja muiden townhouse-asumisen parissa työskentelevien asiantuntijoiden näkemyksiä talotyypin kehittämisestä. Haastattelut auttoivat myös seuraavassa vaiheessa toteutetun kyselytutkimuksen kysymysten täsmentämisessä: tavoitteeksi oli asetettu asumisen asiantuntijoita ja käytännön konseptointityötä palveleva kysymyspatteristo.

Suomalainen unelmakoti-kysely (aineistonkeruu 2/3)

Unelmakoti-kysely toteutettiin verkkokyselynä tammi-helmikuussa 2014. Kokonaisvastaajamäärä (1412) kertyi kolmea kanavaa käyttäen: verkkopanelistit (n=1214), Etuovi.com-porttaalin kautta vastanneet (n=86) sekä Helsingin kaupungilta tonttia hakeneiden joukosta tavoitetut vastaajat (n=112).

Lapsiperheiden rinnalla tutkimuksessa löydettiin kooltaan ja elämäntyyliltään erilaisia townhouse-asumisesta kiinnostuneita ryhmiä. Merkityksellisiksi tekijöiksi talotyypin suunnittelun kannalta tunnistettiin vastaajien asenne asuinalueen tiiviyttä kohtaan sekä suhtautuminen sosiaalisiin kontakteihin ja yhteisöllisyyteen. Kyselystä tunnistettiin neljä elämäntaparyhmää: vilkkaat sosiaaliset, vilkkaat privaatit, väljät sosiaaliset sekä väljät privaatit. Merkille pantavaa mittarien tunnistamisessa on se, että urbaani, rakennettu kaupunkitila ei korreloi paikallisyhteisöllisyyden mittarin kanssa. Tiiviys ei siis suoraan synnytä yhteisöllisyyttä. Myös rakennusmääräykset vaativat pohdintaa joustavammasta soveltamisesta muun muassa esteettömyyden ja kiinteistön jaettavuuden näkökulmasta, ja asettavat siten haasteita myös lainsäädännölle ja rakentamismääräyksille ja niiden tulkinnoille.

Kysely tarttui myös mm. erilaisten rakentamistapojen kiinnostavuuteen. Suoraan rakennuttajalta ostaminen ja rakennuttajakonsultin palveluiden käyttäminen kiinnostivat vastaajia eniten. Kyselytutkimuksen aineisto kertoo myös yllättävän suuresta kiinnostuksesta yhteistiloja kohtaan. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että townhouse asumismuotona puhuttelee edelläkävijäasukasryhmää, joka olisi valmis tinkimään asuinneliöistä ympäristösyistä.

Townhouse-työpajat (aineistonkeruu 3/3)

Unelmakoti-kyselyn tuloksia syventävät työpajat toteutettiin Laiturilla helmi-maaliskuussa 2015. Seitsemään työpajaan ilmoittautui Unelmakoti-kyselyn kautta 104 asukasta, joista työpajoihin lopulta osallistui yhteensä 61 asukasta. Työpajoja varten kehitettiin townhouse suunnittelupeli, jonka kehitystä jatketaan hankkeen seuraavissa vaiheissa. Suunnittelupelissä asukkaat tuottivat ja testasivat townhouse-asumisen mahdollisuuksia: etu- ja takapihan ratkaisuja, erilaisia asuntovaihtoehtoja, piharakennuksen merkityksiä sekä katutilan ominaisuuksia.

Työpaja_1Työpaja_2

 

 

 

 

 

 

 

“Finnish Dream Home” eli Suomalainen unelmakoti-asumispreferenssitutkimuksen tulokset tästä

Kyselyn väliraportin löydät tästä.

Koko tutkimuksen lyhyen yhteenvedon löydät tästä.

 

 

Tutkimusryhmä Aalto-yliopistossa:

Vastaava johtaja: Hannu Huttunen, professori, Arkkitehtuurin laitos

Anne Tervo, lehtori, arkkitehti, Arkkitehtuurin laitos

Eija Hasu, maisema-arkkitehti, KTM, Arkkitehtuurin laitos

Tina Ullrich, arkkitehti, Arkkitehtuurin laitos

Jukka Hirvonen, VTM, Maankäyttötieteiden laitos (YTK)

Lisätiedot ja kysymykset:

Hannu Huttunen, hannu.huttunen@aalto.fi

Anne Tervo, anne.tervo@aalto.fi

Posted by Anne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *