Markkina-analyysi

Moi!

Tällä viikolla päästiin kaikilla projektin osa-aluiella hyvin eteenpäin. Kustannuslaskenta on viimeistelyä vailla valmiina ja demon luonnoskin on valmiina. Tällä viikolla blogissa prehdytään kohdemarkkinaamme. Tähän blogijulkaisuun tulee maantieteellisen markkinan valinnan perustelut ja seuraavalla blogijulkaisulla tulee tarkemmin siitä, että keitä meidän palvelumme kuluttajat oikein ovat.

Hyvää viikonloppua!

Markkina-analyysi

Maailmanlaajuinen älytalo markkina on ollut viime vuosikymmenenä erittäin suuressa kasvussa. Allied Market Research:n (2014) mukaan yhdistetty vuosittaisen kasvuaste (eng. CAGR) tulee olemaan 29.5% välillä 2013 ja 2020. Markkinan liikevaihto vuonna 2012 oli €5.787 miljardia (v. 2012 EUR-USD vaihtokurssia käytetty) ja sen on ennustettu kasvavan €31.94 miljardiin vuoteen 2020 mennessä (Allied Market Research, 2014). Tärkeimpänä ajajana markkinoiden kasvuun on kasvava energiakustannukset ja eri valtioiden aloitteet vähentää hiilijalanjälkeä.

Maailmanlaajuista markkina-arvoa ja ennustetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että ollaan kasvavalla markkinalla ja on potentiaalia menestykseen, mikäli tuote ja prosessi ovat kunnossa. Ryhmän kesken pohdittiin pitkään, että mennäänkö ”born global” ajatusmallilla, eli heti alusta lähtien pyritään kansainvälisille markkinoille vai keskittyä tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Pitkän pohdinnan ja analyysin kautta päädyttiin, että Suomi olisi meidän kannalta paras vaihtoehto. Alla on kuvattu PESTEL analyysi, jolla saa ymmärryksen markkinan soveltuvuudesta makrotasolla. Käytännön tasolta havaitaan, että Suomi on meille suotuisa markkina, sillä meillä on ensinnäkin tuntemusta Suomen tilanteesta kyseisellä alalla, ja toiseksi kilpailua on huomattavasti vähempää, kuin Euroopan muissa maissa esim. Saksassa.

SCI kuvaaja

Kaavio 1: PESTEL framework

Politiikka

Poliittisesta näkökulmasta, Suomi on rauhallinen maa ja on edellytykset liiketoiminnalle ilman pelkoa, että saattaisi tulla poliittista vastustamista. Lisäksi on odotettavissa, että politiikan suunnalta saattaisi tulla lähivuosina avustusta, joka saattaisi edesauttaa liiketoimintamme kannattavuutta ja vauhdittaa kysyntää. Ruotsissa toimeenpantiin 1.11.2016 regulaatio, jonka mukaan valtio tulee vuosittain allokoida vähintään 25 miljoona kruunua tukeakseen sähkön varastointia (Svensksolenergi.se, 2016). Valtio tulee hyvittämään 60% akkusysteemin kokonaiskustannuksista, kattona kuitenkin 50 000 SEK per kotitalous. Vuodelle 2016 on budjetoitu tuelle 25 miljoona kruunua, ja 2017 -2019 50 miljoona kruunua per vuosi (Svensksolenergi.se, 2016). Mikäli Suomeen saataisiin vastaavanlainen tukijärjestelmä, Tesla PowerWall- akun myynti kiihtyisi ja vastaavasti meidän olisi helpompaa myydä koko Smart House systeemiä sekä yrityksille että suoraan kuluttajille.

Talous

Taloudellisesta näkökulmasta on selvästikin kannusteita elämään energiatehokkaasti. Tilastokeskuksesta (2016) saatu tilasto sähkönhinnan kehityksestä nähdään, että sähkönhinta on kasvanut tasaisesti viimeisen vuosikymmen ajan (Kaavio 2). Kaaviossa on otettu esimerkkinä pientalon huonekohtainen sähkönkulutus. Sähkönhinta on kasvanut tarkastellun ajanjakson aikana keskimäärin 3.75%. Kasvava sähkönhinta toimii kannustimena talouksille pyrkiä vähentämään/ optimoimaan sähkönkulutusta. Taloudellisessa analyysissa ei ole otettu huomioon asioita kuten korkoprosenttia, talouskasvua, vaihtokurssia tai inflaatiota, joita yleensä otettaisiin PESTEL analyysissä huomioon.

SCI p

Kaavio 2: Sähkönhinnan kehitys Suomessa (Tilastokeskus 2016)

Yhteiskunta, teknologia ja ympäristö

Sosiaalisen, teknologian ja ympäristön kannalta ei ole kovinkaan suuria muuttujia, mitkä saattaisivat vaikuttaa huomattavasti meidän toimintaan suuntaan tai toiseen. Yleisesti ihmisillä on positiivinen asenne automaatioon kohti ja lisääntyneen älykellojen myynti viittaa kiinnostuksen kasvu oman elämäntavan seuraamiseen. Monet suomalaiset yhtiöt ovat alkaneet panostaa nimenomaan älykkääseen rakennukseen kuten Tieto, joka pyrkii maksimoimaan toimistotilojen käyttöastetta analysoimalla niiden käyttöastetta erinäisillä sensoreilla, kuten RFID-lapuilla ja BLE-beacon:lla (Teikko, 2016). Helvar Oy taas keskittyy älyvalaistukseen, joka valaisee huoneita tietyllä tavalla auringonlaskun ja huoneen käyttötarkoituksen mukaisesti (Helvar, 2016). Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, mutta vastaavia kehitystä älytalo alalla on nähtävissä eri puolella Suomea. Ympäristön näkökulmasta, meille tulee olemaan vaikeaa myydä aurinkopaneeleita osana meidän systeemiä, sillä se ei ole Suomen olosuhteille kovinkaan kannattavaa. Toisaalta kiihtyvä kasvihuoneilmiö ja yleisön tietämys siitä on meidän eduksi. Järjestelmämme avulla kotitaloudet kykenevät seuraamaan hiilijalanjälkeä ja saavat neuvoja/ ohjeistusta miten vähentää sitä.

Lainsäädäntö

Teknologian nopean kehityksen ja globalisaation myötä, henkilötietoa kerätään yhä kasvavassa määrin. Vuonna 1995 annettu EU:n tietosuojadirektiivi oli sen ajan virstanpylväitä digitaalisen tietosuojan historiassa. Direktiivin myötä kyetään turvaamaan sisämarkkinoiden toimintaa ja valvoa yksilöiden perusoikeuksia. Kuitenkin henkilötietojen käsittelyssä ja siirtämisessä hyödynnetyt keinot ovat edelleen erilaisia eri EU:n jäsenmaissa. Tästä syystä ja siitä, että direktiivi annettiin 17 vuotta sitten, jolloin verkko/internet oli vasta lapsenkengissä, Yksityisyydensuoja laki tullaan uudistamaan vuonna 2018, jolloin kaikille EU:n jäsenmaille tullaan asettamaan yhtenäiset lait. Uudistuksen myötä yksilöt kykenevät entistä paremmin valvomaan omia henkilötietojaan digitaalisessa toimintaympäristössä. (Ec.europa.eu, 2016)

Meidän toiminnan kannalta tietosuojalaki ja siihen liittyvä artiklat ovat tärkeitä ymmärtää, sillä olemme jatkuvasti tekemisissä kotitalouksien datan kanssa. Syystä, että data prosessoidaan verkon yli, meidän tulisi perehtyä tulevaan tietosuojalakiin mahdollisimman hyvin. Myöskin mikäli tulevaisuudessa halutaan kehittää liiketoimintaa siten, että kotitalouksista saatu dataa analysoidaan ja myydään eteenpäin, on tietosuojalain ymmärtäminen kriittistä. Alle on valittu muutamia artiklaa, joita meidän tulisi ottaa huomioon kotitalouksien dataa käsiteltäessä. Määräysten laiminlyönti johtavat sanktiohin. Sanktion suuruus tulee enimmillään olemaan enimmillään joko €20 milj. tai 4% maailmanlaajuisesta liikevaihdosta (se kumpi on suurempi).

Direktiivi: 11 Artikla (European Union, 2016))

Automatisoidut yksittäispäätökset

 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä toimenpiteet, joilla on rekisteröidyn kannalta kielteisiä oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat rekisteröityyn merkittävällä tavalla ja jotka on tehty yksinomaan henkilötietojen automaattisen käsittelyn perusteella, jonka tarkoituksena on arvioida rekisteröidyn tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, on sallittu vain, jos ne ovat sellaisen lain mukaisia, jossa vahvistetaan myös toimenpiteet rekisteröidyn oikeutettujen etujen suojaamiseksi.
 2. Henkilötietojen automaattinen käsittely, jonka tarkoituksena on rekisteröidyn tiettyjen henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi, ei saa perustua pelkästään 8 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin tietoryhmiin.

Direktiivi: 12 Artikla (European Union, 2016)

Rekisteröidyn tiedonsaantioikeus

 1. Jäsenvaltioiden on säädettävä rekisteröidyn oikeudesta saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai eikö käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisterinpitäjän on annettava seuraavat tiedot:
  1. Käsittelyn tarkoitukset
  2. Kyseessä olevat henkilötietojen ryhmät
  3. Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat
  4. Henkilötietojen säilytysaika
  5. Tieto siitä, että rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä
  6. Tieto, että rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, ja viranomaisen yhteystiedot
  7. Käsiteltävät henkilötiedot ja kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot

Regulaatio: 20 Artikla

Toimenpiteet profilointiin perustuen (Virallista käännöstä ei löydettävissä)

Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus olla joutumatta hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan arvioivan, mahdollisesti toimenpiteen sisältävän päätöksen kohteeksi, joka on tehty yksinomaan automaattisen tietojen kä­sittelyn perusteella, josta hänelle aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla merkittävällä tavalla, kuten online-luottohakemuksen automaattinen epääminen tai sähköisen rekrytoinnin käytännöt ilman ihmisen osallistumista. Kyseinen tietojenkäsittely sisältää ”profiloinnin”, joka tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä luonnollisen henkilön henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioimiseksi, erityisesti rekisteröidyn työsuorituksen, taloudellisen tilanteen, terveyden, henkilökohtaisten mieltymysten tai kiinnostuksen kohteiden, luotettavuuden tai käyttäytymisen, sijainnin tai liikkumisen analysoimiseksi tai ennakoimiseksi, siltä osin kuin sillä on rekisteröityyn kohdistuvia oikeudellisia vaikutuksia tai se vaikuttaa häneen vastaavasti merkittävällä tavalla.

 

Lähteet

 • Allied Market Research. (2014). Smart Homes, Buildings (Energy Efficient, Automated) Market by Application (Energy management, Lighting control, HVAC, Safety and Security, Home healthcare and child safety) and Technology (Bluetooth, Zigbee, RFID, Wi-Fi) – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2013 – 2020. [verkkojulkaisu] Saatavissa: https://www.alliedmarketresearch.com/smart-home-automated-building-market [viitattu: 09.11.2016 ].
 • Ec.europa.eu. (2016). Protection of personal data – European Commission. [verkkojulkaisu] Available at: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ [viitattu: 09.11.2016].
 • European Union, (2016). EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/680. Brysseli.
 • Helvar. (2016). Helvar Oy. [verkko] Saatavissa: https://www.helvar.com/fi/ [viitattu 10.11.2016].
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-7984. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.11.2016]. Saantitapa: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__ene__ehi/050_ehi_tau_105_fi.px/?rxid=1025786b-d9ee-45ce-be80-a5a6f341a35c
 • Svensksolenergi.se. (2016). Mikroproducenter får investeringsstöd för energilagring. [verkkojulkaisu] Saatavissa: http://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2016/mikroproducenter-far-investeringsstoed-foer-energilagring [viitattu 10.11.2016].
 • Teikko, T. (2016). How adaptive maintenance can improve your office. [Blogi] Tieto. Saatavissa: https://perspectives.tieto.com/blog/2016/08/how-adaptive-maintenance-can-improve-your-office/ [viitattu 10.11.16].

Posted by Abir Hossain

Uncategorized - Leave a comment

Value proposition

 

Value proposition canvas:

Value propostion canvas

Value Proposition canvas jakautuu kahteen osaan: asiakas ja tuote. Asiakasryhmämme ovat ylemmän keskiluokan kodinomistajia, joko nykyisiä tai taloaan vasta rakentavia. Aloitamme VPC:n tarkastelun asiakkaan puolelta, josta löytyvät asiakkaan tavoitteet (“jobs”). Tärkeimpinä asiakkaan tavoittena pidimme vihreitä arvoja ja sähkönkulutuksen mittausta ja hallintaa. Normaalin tärkeysasteen tavoitteita ovat turvallisuus, sähkökatkoksiin varautuminen ja kodin muiden toimintojen hallinta. Näihin tavoitteisiin ratkaisumme pyrkii vastaamaan. Asiakkaiden suurimpina vaivoina (“pains”) ovat kuitenkin sopivan laitteiston ja ohjelmistojen hankkiminen, sillä mahdollisia toteutustekniikoita ja niihin liittyviä moduuleja on valtavia määriä. Normaalin tason haasteita ovat sähkönkulutuksen seurannan vaikeus ja laitteiston hinta. Matalan tason vaiva on epäluottamus kodin automatisointia kohtaan. Asiakkaat kuitenkin uskovat saavuttavansa laitteiston avulla hyötyjä (“gains”). Tärkeimpiä hyötyjä ovat pienentyneet sähkölaskut, pienempi hiilijalanjälki, mahdollisuus hallita kotia vaivattomasti ja mahdollisuus tarkkailla sähkönkulutusta. Keskitason hyötyjä ovat laitteiden hallinta etänä, eritasoisten käyttäjäprofiilien mahdollisuus, helpompi laitteiden käynnistys ja mahdollisuus varastoida sähköä. Matalan tason hyötyjä ovat järjestelmän näyttävyys ja mahdollinen keskustelunaihe. Voisipa laitteisto myös helpottaa elämää esimerkiksi romanttisen valaistuksen tai valojen sytyttämisen valmiiksi matkalla vessaan avulla.

Edellä mainittuihin alueisiin on olemassa myös ratkaisuja, joita laitteistomme, ohjelmistomme ja palvelumme tarjoaa. Asiakkaiden tavoitteisiin ratkaisumme vastaa seuraavin tavoin: tarjoamme laitteiden etähallintaa, niiden energiankulutuksen mittausta useilla tavoilla, energiansäästövinkkejä, jotka perustuvat käyttäytymiseen ja varavirtalähteen, joka soveltuu myös uusiutuvien energiamuotojen tuottaman sähkön varastointiin. Asiakkaiden vaivoja helpotamme sillä, että pakettiimme on valmiiksi valittu varmasti yhteensopivia komponentteja joita käytetään oman ohjelmistomme avulla. Laitteistomme mittaa valittujen laitteiden sähkönkulutusta, joten käyttäjä saa poikkeuksellisen tarkkaa tietoa sähkönkulutuksestaan. Lisäksi Teslan brändi lisää koko ratkaisumme arvoa ja luotettavuutta asiakkaiden silmissä. Lisäksi erillisiä hyötyjä tuottavia ominaisuuksia on useita. Powerwallin käyttö varavirtalähteenä on tärkeää, mutta se sopii myös saumattomasti yhteen esimerkiksi aurinkokennojen tai Teslan uusien aurinkokennokattotiilien kanssa. Ohjelmistopuolella tärkeimpiä hyödyn tuottajia ovat muokattavat käyttäjäprofiilit (esimerkiksi lapsilla rajoitetut asetukset), laitteiden etähallinta myös kodin ulkopuolelta ja erityisesti sähkönkulutuksen mittaus ja ennustaminen, jolloin sähkölaskua voi pienentää ja ennakoida. Laitteisto voidaan myös asettaa suorittamaan ajastettuja tehtäviä tai valitsemaan otollisin hetki laitteiden käytölle. Kokonaisratkaisumme pystyy melko hyvin vastaamaan asiakassegmenttimme tarpeisiin. Tähän mennessä saadut vastaukset kyselyyn ovat linjassa Value Propositionin asiakasnäkökulman kanssa. Ratkaisumme eroaa merkittävästi muista Suomessa tarjottavista ratkaisuista, jotka ovat pikaisen hakukonehaun perusteella pieniä yrityksiä. Tesla Housing -ratkaisussa käyttäjä saa suuren, monikansallisen toimijan tarjoamat hyödyt ja tuen, joka mukautuu ja laajenee käyttäjän tarpeiden mukaan, ilman yhteensopivuusongelmia.


Alla olevasta blogipostauksesta löytyy myös kyselymme tulokset, jota käytimme hyväksi canvasia tehdessä.

Tällä viikolla saimme siis paljon aikaan, ja ensi viikolla syvennymme vielä tarkemmin markkinoiden syövereihin.

Posted by Jesse Palo

Uncategorized - Leave a comment

Kyselyn tulokset

Kyselyn tulokset

Kyselyä jaettiin aluksi lähinnä tuntemillemme talonomistajille, eli ryhmän jäsenten vanhemmille sekä työkavereille, mutta näin saimme kasaan aivan liian vähän vastauksia vastausta, ja ikäjakauma oli varsin vinoutunut välille yli kolmekymppisiin. Tämän takia kyselyä jaettiin opiskelijapiireissä, jotta saisimme kattavamman otoksen eri ikäryhmistä. Lopulta saimme vastauksia yhteensä 29, huomattavasti laajemmalla ikäjakaumalla.

Alla on esitetty osa kyselyn tuloksista graafisessa muodossa:

kysely

Valitettavasti kyselyyn vastanneiden joukossa yhdelläkään ei ollut kodissaan älytalotekniikkaa, ja vain 17% kyselyyn vastanneista on edes harkinnut semmoisen hankkimista. Tätä ei voi kuitenkaan tulkita todisteeksi kysynnän puutteesta, sillä ala on vielä nuori, ja tietoisuus on pientä.

Positiivisena yllätyksenä, ryhmän mielestä ratkaisumme oleellisimmat osat saivat eniten kannatusta. Eri laitteiden kulutuksen seuranta,älyvinkit, laitteiden etähallinta sekä hiilijalanjäljen seuranta saivat kukin noin 70% kannatuksen. Tietokoneen päättämät ajat tiettyjen sähkölaitteiden käytölle sai myös hyvin kannatusta, 38% vastaajista kannatti ideaa, ja 38% oli ainakin valmis harkitsemaan ideaa.

Vastaajat olivat keskimäärin valmiita maksamaan järjestelmästämme 4900e(mediaani 5000e).  Tämä on tuotteemme kannalta ongelmallista, sillä alustavien kustannuslaskelmien perusteella järjestelmä tulee maksamaan asiakkaalle noin 8000e.  Tulosten analysoinnissa tulee kuitenkin huomioda, että noin puolet vastaajista olivat opiskelijoita, jotka ovat melko kaukana kohderyhmästämme.

Vanhemmat ikäluokat olivat valmiita maksamaan selvästi enemmän, keskiarvo oli 30-55+ vuotialla 6550e (mediaani 7250e). 30-55+ Vuotiaat olivat myös selvästi kiinnostuneempia Tesla PowerWallista kuin 15-25 vuotiaat, heistä 70% vastasivat olevansa kiinnostuneita akusta varavirtalähteenä .

Vaikka suuri osa kyselyyn vastanneista ei sovi kohderyhmäämme, antavat tulokset positiivisen kuvan asiakkaiden kiinnostuksesta tuotteeseemme. Suurin osa ideoistamme herätti vähintään puolilta vastaajista kiinnostusta. Jos tietoisuus älytaloista kasvaa,  tulee kiinnostus heräämään entistä useammilta.

 

 

Posted by Julius Lind

Uncategorized - Leave a comment

Kyselyä pukkaa!

Viikon aikana ei suinkaan levätty laakereilla, vaan olemme kehitelleet kyselyä, jolla kartoitetaan mahdollisten asiakkaiden toiveita älytalon ominaisuuksista. Vastaaminen kestää vain muutaman minuutin ja jokainen vastaus on meille tärkeä. Vastausten pohjalta voimme vielä paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Kyselyyn pääset klikkaamalla tästä!

Posted by Tommi Kantala

Uncategorized - Leave a comment

Kilpailutilanne Smart House alalla

Viime viikolla ryhmämme tapasi tarkentamaan konseptiamme ja keskustelemaan Smart House – bisneksen kilpailutilanteesta. Keskustelun pohjana toimi Jessen ja Tommin tekemä selvitys Smart House- alan toimijoista ja heidän teknisistä toteutuksistaan.

Suurimmiksi kilpailijoiksi tunnistettiin:

 • SmartBuildings, toimii älytalojen rakennuttajana
 • Smart Buildingtec, keskittyy vanhojen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen
 • Loxone, älytalo avaimet käteen periaatteella jota voi hallita puhelimella
 • Control4, konsultointia jolla on partnereita esim. Amazon ja Sony
 • Smart Home Solutions, keskittyy ratkaisuihin jotka helpottavat esim. vanhusten ja vammautuneiden elämää
 • Samsung SmartThings, router johon yhdistetään älylaitteita joita voi hallita puhelimella
 • Crestron,  sama idea kuin Samsungilla
 • PanaHome Smart Houses, keskittyy lähinnä energiatehokkuuden parantamiseen
Screenshot_1

Luukas ja Janne hiomassa konseptiamme

Tekninen toteutus read more >>

Posted by Julius Lind

Uncategorized - Leave a comment

Hei!

Kulunut viikko on ollut kiireinen, ja sen takia julkaisemme näin perjantaina vain tähän asti kirjoitetun työsuunnitelman. Ryhmämme on nyt kiireinen, mutta ensi viikolla saamme ulos yksityiskohtaisempaa tekstiä joka antaa selkeämpää kuvaa koko projektimme kannalta tärkeästä asiasta, eli Smart House -bisneksen nykytilanteesta!

Hyvää viikonloppua!

Työsuunnitelma

Posted by Jesse Palo

Uncategorized - Leave a comment

2. Blogikirjoitus

Hei taas!

Viime viikko oli ryhmällemme erittäin hedelmällistä aikaa. Otimme yhteyttä Tesla Motorsiin joka valitettavasti vastasi, ettei heillä tällä hetkellä ole sen enempää kertoa meille Tesla Powerwallin myynnistä tai suunnitelmista Suomessa. Tästä hieman harmissamme suuntasimme kuitenkin tapaamaan ohjaajaamme kurssin puolelta, ja saimmekin siinä aikaan muutaman tunnin verran hyvää pöhinää.

Monen monta ideaa kävimme läpi ja lopulta päädyimme suunnitelmaan lähteä kehittämään Tesla Powerwallia osana kokonaisvaltaista Smart House -elektroniikkasysteemiä. Smart house ja IoT ovat muutenkin vahvoja ja ryhmällemme kiinnostavia trendejä ja päätös lähteä tähän suuntaan oli ryhmältä yksimielinen. Ideointisession aikana ryhmän koheesio koki selkeää edistystä ja saimmekin jo ensimmäisen meemimme: “No mut siinä on hyvä touchpadi.” – Viittaus allekirjoittaneen Applen puolustamiseen.

Teimme perjantain esitystä varten hieman elektroniikkasysteemiä havainnollistavan kuvan:

Hienokuva

Tästä lähdemmekin innoissamme rakentamaan järkevää kokonaisuutta ja Teslan brändin arvoista palvelua. Saimme ryhmäläisen tutulta Forecalla mielenkiintoisia näkemyksiä Tesla Powerwalliin ja sen kilpailukykyyn. Tätä johtolankaa on tarkoitus seurata alkavalla viikolla tarkemmin ja pohtia miten se vaikuttaa työmme etenemiseen. Työsuunnitelmaakin pääsemme tällä viikolla aloittamaan, mikä tulee varmasti olemaan erittäin hyödyllistä muutenkin aiheemme muotoutumisen jatkumiselle.

Alla vielä perjantain presentaatiossammekin näkynyt seuraavan kahden viikon suunnitelma:

Presis 7.10.

 

 

Mielenkiintoisia viikkoja tulossa!

Posted by Jesse Palo

Uncategorized - Leave a comment

Ensimmäinen blogikirjoitus

Viime perjantaina osa ryhmästä tapasi toisiaan ensimmäistä kertaa luennon parissa. Valitettavasti kaikki ryhmän jäsenistä ei sinä päivänä päässeet paikan päälle henkilökohtaisten kiireiden vuoksi. Tästä syystä siirrettiin ensimmäinen yhteispalaveri tälle viikolle, johon onneksi jokainen pääsi paikan päälle. Vaikka kyseinen palaveri jäi hiukan lyhyeksi, saatiin palaverin tavoitteet suoritettua.

 

Palaverin tavoitteina oli tuntea toisiaan, hahmottaa yksilöiden vahvuuksia ja heikkouksia ja muodostaa alustava suunnitelma tulevalle projektille. Palaveri oli luonteelta melko kevyt ja itse tutustumisprosessiin kului huomattavasti enemmän aikaa, kuin mitä oltiin alun perin suunniteltu. Tämä on toisaalta projektin jouhevuuden kannalta positiivinen asia, sillä se loi ryhmän sisälle vankan alustan avoimelle kommunikaatiolle ja erinomaiselle ryhmädynamiikalle. Alla olevasta kuvasta huomaakin, kuinka monimuotoinen ryhmän kokoonpano on ja löytyy ainakin tiedon puolelta edellytykset menestykselliseen projektityöhön.

Dia1

Kuten yllä oleva kuva osoittaakin, aika tulee olemaan projektimme pullonkaula. Monet meistä tekee töitä ohella ja/tai on monia muitakin kursseja päällekkäin. Tämä ongelma on toisaalta ratkaistavissa virtuaalikommunikointityökalujen, kuten Telegrammin tai Skypen avulla ja hyvän projektisuunnitelman ja -hallinnan kautta. Haasteista huolimatta ryhmän motivaatio on kohdillaan, mikä edesauttaa tulevien vaikeuksien ratkomisessa.
Seuraavalla viikolla aiomme lukea edellisen vuoden ratkaisuja tähän haasteeseen ja niiden avulla kartoittaa omaa polkuamme kohti lopputulosta. Otamme myös yhteyden sekä haasteemme vetäjään että Tesla Motorsiin.

Posted by Jesse Palo

Uncategorized - Leave a comment