BMC-Päivitys

Saimme hyvää palautetta BMC-kaaviostamme. Päivitimme sen perustella uuteen:

Posted by Alex

Uncategorized - Leave a comment

Ansaintamalli

 

 

Ansaintamalli(1)

Kuvaajassa on kiteytetty symmetriapeliä kehittävän yrityksen ansaintamalli. Oletettavasti suurin käyttäjäryhmä tulevat olemaan kuluttaja-asiakkaat, jotka löytävät pelimme ja lataavat sen online-kauppapaikasta. Pelin perustoiminnallisuus on ilmainen, mutta kuluttajille tarjotaan säännöllisiä mahdollisuuksia katsoa lyhyitä mainosvideoita edellytyksenä nopealle etenemiselle. Pelin sisällä on myös mahdollista ostaa valinnaista lisäsisältöä (in-app purchases).

Hyödynnämme yhteistyökumppaneina kouluja, jotka haluavat tarjota oppilaille moderneja digitaalisia pellistettyjä oppimissisältöjä. Koulut ostavat massalisenssejä, lataavat ne omille opetuslaitteille ja tarjoavat ne edelleen oppilaiden käyttöön.

Vastaavasti hyödynnämme yliopistoja, joiden kursseilla käsitellään suunnitteluun tai matematiikkaan liittyviä teemoja. Kurssin järjestäjä hankkii massalisenssin osallistujille, maksaa lisenssimaksun, ja kerää arvokasta kokemuksia tuotteen pedagogisten ominaisuuksien jatkokehittämiseksi.

Tuotteen tekninen toteutus vaatii taustalle pilvipalveluita, jotka hankitaan maksua vastaan erillisiltä palveluntarjoajilta. Myös tuotteen jakelu sovelluskaupassa sekä mainosvideoiden näyttäminen toteutetaan ulkoisen palveluntarjoajan kautta. Palveluntarjoajat veloittavat joko palvelumaksua tai maksutapahtumakohtaista transaktiomaksua.
Lisätietoa työkalusta: https://www.boardofinnovation.com/

Posted by Alex

Uncategorized - Leave a comment

Liiketoimintamallin avaintekijät

Taulukossa on kuvattu liiketoimintamallin avaintekijät Business Model Canvas -työkalun (BMC) mukaisella jaottelulla.

bmc

Posted by Alex

Uncategorized - Leave a comment

Tekstiilisuunnittelu

Kävimme tiistaina 28.2. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla tapaamassa Anna-Mari Leppisaarta sekä Maija Fagerlundia, jotka opettavat tekstiilisuunnittelua. Tapaamisessa kuulimme heidän näkökulmiaan symmetrioiden roolista tekstiilisuunnittelussa. Saimme kuulla, että Aalto-yliopistolla järjestetään vuosittainen kuosisuunnittelukurssi, joka sisältää noin viisi symmetriaa käsittelevää tekniikkaluentoa. Opiskelijat tuottavat kurssilla useita ns. raportteja, jotka toimivat tekstiilipinnan symmetrisenä perusalkiona. Ideana on, että se monistetaan rotaatiopainolla (64cm) suoraan kankaaseen.

Kysyimme, mikä aiheuttaa opiskelijoille eniten ongelmia symmetrian hahmottamisessa. Saimme tietää, että symmetrian käyttäytyminen perusalkion reunoilla on vaikea intuitiivisesti ymmärtää. Erityisesti vinoraitojen käyttäytyminen tuli esille ongelmana jonka ratkaisemisesta olisi hyötyä: Miten piirtää diagonaalisia viivoja raporttiin?

Tiedustelimme myös mahdollisuutta haastatella taideopiskelijoita projektin tiimoilta. 5. periodissa on kurssi, jonka opiskelijat voisivat mielellään keskustella kanssamme ja testata prototyyppiämme.

Lopuksi keskustelimme muista mahdollisista sovelluksen käyttäjäryhmistä ja käyttökohteista. Esiin nousivat graafiset suunnittelijat sekä keramiikan opiskelijat. Saimme vinkin, että pintasuunnittelu (surface design) on ala, joka voisi myös hyötyä projektistamme.

Posted by Alex

Uncategorized - Leave a comment

Projektipäivitys

Tällä viikolla pyrittiin tarkentamaan käsitystä sovelluksen asiakkaista / loppukäyttäjistä. Tavoitteena ei ole luoda suunnittelutyökalua, vaan sovellus, jolla käyttäjä pystyy symmetrioihin liittyviä tehtäviä ratkaisemalla oppia symmetrioiden mahdollisuuksia ja rajoituksia. Mahdollisia loppukäyttäjiä ovat näin ollen yksityishenkilöt, jotka haluavat syventää tai testata osaamistaan symmetrioihin liittyen. Sovellus ei ole rajattu vain tietynlaisille käyttäjille, mutta käyttäjistä oletetaan erottuvan kaksi selkeää ryhmää: symmetrioista kiinnostuneet suunnittelijat ja symmetrioiden matemaattisesta taustasta ja ryhmäteoriasta kiinnostuneet. Suunnittelijat haluavat nähdä symmetrioiden mahdollisuudet ja esimerkkejä niiden käytöstä ja siten käyttää sovellusta inspiraation lähteenä työssään. Matematiikasta kiinnostuneet haluavat puolestaan nähdä miten visuaaliset symmetriat liittyvät matemaattiseen teoriaan. Sovelluksen tavoitteena on olla helposti lähestyttävä ja esittää symmetriat havainnollistavasti ja selkeästi. Käyttäjä voi halutessaan saada lisätietoa ratkaisemansa tehtävän matemaattisesta taustasta.

Sovelluksen ansaintamallia mietittiin myös tällä viikolla. Alustava ajatus on, että helpoimmat tehtävätasot ovat ilmaisia, ja monimutkaisempiin symmetriaryhmiin liittyvät tehtävät vaativat maksullisen lisenssin tai sovelluksen. Näin ollen kaikki pääsevät kokeilemaan tehtäviä, minkä toivotaan herättävän käyttäjässä tarpeeksi kiinnostusta, jotta tämä maksaisi täydestä versiosta.

Tavoitteena on haastatella mahdollisia loppukäyttäjiä ja esitellä tehtävätyyppejä ja esimerkkejä tehtävistä. Haastatteluissa kerätään palautetta tehtävien kiinnostavuudesta ja siitä, kuinka todennäköisesti henkilöt olisivat valmiita maksamaan sovelluksen käytöstä.

Posted by Alex

Uncategorized - Leave a comment

Esityssessio 2

Demo

herokuapp

Toteutimme alustavan demon, joka on kokeiltavana osoitteessa

http://symmetrygames.herokuapp.com/index.html

Käyttäjä merkitsee ruudulle peilisuoran jonka mukainen heijastus näytetään animoituna.

Demo sijaitsee Heroku-palvelussa ja on toteutettu HTML5 Canvas -teknologialla. Versionhallintaan käytämme git-työkalua ja GitLab-palvelua. Tällä hetkellä demo tukee yksinkertaisia peilaussymmetrioita. Seuraavaksi alamme kehittämään demon toiminnallisuutta ja yleistä käytettävyyttä.

Esityssessio 2

Pidimme 24.2.2017 toisen esityssession projektin tiimoilta. Kävimme läpi projektin nykytilaa, proton ominaisuuksia ja tulevia kehitysvaiheita. Esittelimme myös ulkopuolisilta hankkimaamme palautetta ja sen antia projektille.

Saimme palautetta esityksestä sekä aikaisemmin tehdystä työsuunnitelmasta. Esityksestä saamamme palautteen mukaan onnistuimme hyvin, ja esitys toi selvästi esille projektimme nykytilan, tavoitteet ja kehityksen. Saimme myös rakentavaa ja hyödyllistä palautetta esitystekniikasta etenkin puhevuorojen vuoronjaon osalta.

Asiakkaiden kartoitus

Asiakasryhmämme on tällä hetkellä vielä liian laaja. Tästä syystä meidän täytyy vielä miettiä kuinka voisimme edelleen täsmentää fokusta. Haluamme luoda mahdollisimman hyvin toimivan ja kiinnostavan tuotteen, jonka ominaisuudet palvelevat todellisia tarpeita.

Mm. lopullisen fokuksen täsmentämiseksi aiomme haastatella seuraavan viikon aikana potentiaalisia asiakkaita. Tulimme siihen lopputulokseen että haastattelujen on syytä tapahtua kasvokkain, sillä tunnetusti sähköpostikyselyihin ei kukaan koskaan vastaa. Yksi mahdollisuus potentiaalisien asiakkaiden löytämiseen on A-Space (avoin luovan yhteistyön tila Otaniemessä), josta voi löytää tekstiili- ja muotisuunnittelijoita. Tulemme myös miettimään mistä muualta taiteiden opiskelijoita voisi löytää fyysisesti. Myös muiden, esimerkiksi symmetriasta kiinnostuneiden matematiikan opiskelijoiden haastattelua mietitään.

latausMeidän täytyy vielä keksiä potentiaalisille asiakkaille kysymyksiä, jotka auttaisivat meitä etenemään mahdollisimman hyvän tuotteen luomisessa. Kysymysten on oltava tarpeeksi avoimia jotta voimme suorittaa tämän tehtävän. Aioimme kysyä esimerkiksi “Minkälaisia toimintoja sinä haluaisit?” ja muita samantyylisiä syväluotaavia kysymyksiä.

Posted by Saara Niemeläinen

Uncategorized - Leave a comment

Projektin työsuunnitelma

Projektin lähtökohdat

Projektin aihe on Symmetry games / tools for designers ja se liittyy tasokuvioiden symmetrioihin. Tasokuvioiden symmetrioita voidaan mallintaa matemaattisesti, ja ne voidaan jakaa 17 ryhmäteoreettiseen kategoriaan. Projektin kannalta keskeinen ongelma on, että symmetriat ja kategoriat ovat abstrakteja ja siten vaikeita hahmottaa. Aiheesta kiinnostuneen opiskelijan tai muun oppijan on vaikea löytää aiheesta tietoa mudossa, joka on helposti omaksuttavissa ja tukee intuition muodostumista.

Kuitenkin symmetria suunnittelussa usein käytetty työkalu, ja symmetriset tasokuviot koetaan visuaalisesti miellyttäviksi. Projekti tähtää helpottamaan symmetrian käyttöä suunnittelussa.

Projektin asiakkaat

Projektin asiakkaita / loppukäyttäjiä ovat opiskelevat suunnittelijat tai taiteilijat, jotka haluavat oppia symmetrioiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Myös muut aiheesta kiinnostuneet, kuten esimerkiksi matematiikan opiskelijat, ovat mahdollisia loppukäyttäjiä.

Mahdollisia asiakkaita ovat myös yritykset tai oppilaitokset, jotka haluavat tukea työntekijöiden / opiskelijoiden oppimista.

Ongelman rajaus

Projektissa ei keskitytä suunnittelijan työhön eikä tarjota työkalua kuvioiden luomiseen. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään minkälaisia säännöllisiä kuvioita symmetrioiden avulla voi luoda, ja miksi tietyt symmetriat eivät johda säännölliseen kuvioon.

Projektin tavoitteet

Projektissa luodaan web-sovellus, jossa käyttäjä pyrkii ratkaisemaan symmetrioihin liittyviä tehtäviä. Tehtävien avulla pyritään visuaalisesti esittää erityyppiset symmetriat ja symmetrioiden rajoitukset. Tehtävissä olisi selkeä oppimiskäyrä, niin että ensin käydään läpi peruskäsitteet ja myöhemmin siirrytääm monimutkaisempiin symmetriaryhmiin ja kuvioihin. Aikataulun puitteissa sovellusta voi olla mahdollista laajentaa myös mobiilisovellusten kenttään.

Tiedon kerääminen

Projektissa tarvitaan osaamista symmetrioiden perusteista ja tason symmetriaryhmistä. Tietoa on saatavilla matematiikan opetusmateriaaleista. Projektin yhteyshenkilö on matematiikan laitoksen professori, joka auttaa teoreettisen lähestymiskulman tuomisessa osaksi aihetta.

Projektissa tarvitaan myös tietoa siitä, miten symmetriaa tällä hetkellä opetetaan suunnittelijaopiskelijoille, ja mitä kokemuksia ja toiveita opiskelijoilla on opetuksen suhteen. Tieto hankitaan mahdollisuuksien mukaan haastattelemalla suunnittelun opettajia ja opiskelijoita.

Projektin eteneminen

Aikataulun osalta noudatamme kurssin yleistä aikataulua. Työvaiheet ja niiden alustava aikataulutus on alla. Suunnittelemme ja seuraamme projektin tehtävien edistymistä ryhmän sisäisessä Trello-työkalussa.

17.2. Mennessä:

 • Työsuunnitelma

17.3. Mennessä:

 • Teoreettinen suunnittelu (symmetriamallit jne.)
 • Alustava sovellus jolla mahdollista esittää muutama erilainen tehtävätyyppi. Myös ansaintamallin suunnittelu ja visualisointi.
 • Palautteen kerääminen tehtävätyypeistä.

21.4. Mennessä:

 • Käyttäjätestaus
 • Käyttäjätestauksen raportointi

12.5. Mennessä:

 • Sovelluksen rikastaminen uusilla (tai muokatuilla) tehtävillä käyttäjätestauksesta saadun palautteen perusteella
 • Lopullinen demo Grand Finalea (12.5.) varten

19.5. Mennessä:

 • Loppuraportin valmistelu

Ryhmän kokoonpano ja vastuut

Projektiryhmässä on viisi jäsentä:

 • Aaro Korhonen, tuotantotalouden opiskelija, toimii samalla tiimin vetäjänä
 • Alex Colb, tietotekniikan opiskelija
 • Markus Böhling, tietotekniikan opiskelija
 • Juho Kahala, matematiikan opiskelija
 • Saara Niemeläinen, systeemitieteiden opiskelija

Aaro Korhonen toimii tiimin vetäjänä. Muilta osin jäsenten tarkemmat vastuut tarkentuvat projektin edetessä.

Posted by Aaro

Uncategorized - Leave a comment

Protoaihio

Kävimme tämän viikon keskiviikkona tapaamassa Kirsiä. Hän havainnollisti meille tason erityisesti symmetrioiden perusteita ja symmetriaryhmien orbifold-notaatiota. Puhuimme erilaisista lähestymistavoista ongelmaan. Merkintätapa ilmaisee suoraan minkälaisia kiertopisteitä tai peilisuorien leikkauspisteitä kuviossa on.

aihio

Tällä viikolla saimme myös tehtyä ensimmäisen protoaihiomme. Puolituntisen aivoriihen perusteella saimme hyvän kuvan siitä, millaista peliä haluaisimme suunnilleen alkaa kehittämään. Ideana olisi, että peli arpoo satunnaisen tehtävätyypin tehtävän, jonka peli sitten pyytää käyttäjää ratkaisemaan. Jos käyttäjä vastaa väärin tai ohittaa kysymyksen hän ei saa tehtävästä pisteitä. Käyttäjän kerää pisteitä pelaamalla ja kun yksittäinen osa-alue on hallussa, hän pääsee seuraavalle tasolle. Tällöin vastaan tulevien tehtävien vaikeusaste kasvaa. Tämä suoritetaan esimerkiksi kuvien, värien ja eri symmetriatyyppien perusteella. Yksinkertaista käyttöliittymäesimerkkejä on hahmoteltu aihioon. Protoaihiossa on myös kuvattu erilaisia tehtävätyyppejä, jotka ovat eriteltynä tähän:

 • Löydä peilisuora
  • Käyttäjälle näytetään symmetrinen kuva, johon hän piirtää hiirellä tai koskettamalla suoran, joka hänen mielestään toteuttaa peilauksen. Jos suora on lähellä oikeaa ratkaisua, siitä annetaan pisteitä.
 • Löydä kiertopiste
  • Käyttäjälle näytetään symmetrinen kuva, johon hän asettaa pisteet joissa hän näkee kiertosymmetrian. Peli visualisoi, kuinka moni kuvan akseli leikkaa kussakin pisteessä ja näyttää puuttuvien akseleiden leikkausluvut.
 • Löydä perusalkio
  • Käyttäjälle näytetään symmetrinen kuva, josta hänen tulee löytää symmetrinen perusalkio esimerkiksi maalaamalla sopivan alueen ruudukosta tai piirtämällä rajavektorit. Jos perusalkio on löydetty oikein, saadaan täydet pisteet. Jos perusalkio on valittu turhan isona, myönnetään osapisteet ja näytetään minimaalisempi ratkaisu.
 • Ymmärrä symmetria
  • Tarkoituksena on huomata, miten perusalkio toistuu tasolla. Tehtävässä näytetään jossain kohdassa esimerkiksi ruksi, joka halutaan saada näkyviin. Käyttäjän tulee merkitä se perusalkioon oikeaan kohtaan, jotta ruksi monistuisi oikeaan paikkaan
  • Vaihtoehtoisesti näytetään perusalkio, jota saa vapaasti pyörittää. Muu pelialue täyttyy interaktiivisen kaleidoskooppimaisesti. Tehtvänä on kiertää alkio siten, että muodostuu täydellinen/esteettinen tasokuvio.

Tavoitteena on tehdä kysely, jossa suunnittelijaopiskelijat saisivat arvioida, kuinka hyvin tämänhetkiset ideamme auttaisi symmetrioiden oppimista. Lisäksi voisimme kyselyn avulla kerätä lisää ideoita sovelluksen toiminnallisuudelle.

Suunnittelimme myös teknistä toteutustamme. Olemme löytäneet jo valmiita kirjastoja jotka voisivat sopia symmetrioiden mallintamiseen. Toteutamme web-sovelluksen html canvas:iä käyttäen. Web-sovellus on suhteellisen helppo toteuttaa, ja lopputulos on helppo esittää selaimella. Lopullinen tuote voisi kuitenkin olla esimerkiksi mallinnustyökalun lisäosa.
Ensi viikolla teemme ryhmämme työnjaon ja otamme yhteyden Anna-Mariin käyttäjäkuntien kartoittamiseksi.

Posted by Alex

Uncategorized - Leave a comment

Hello world.

Tämä on blogi kurssin SCI-C1000 – SCI-projektikurssi projektiryhmälle numero 3. Projektiryhmämme aihe on ”Symmetry games/tools for designers”. Aihe liittyy tasokuvioiden symmetrioihin. Symmetriat voidaan jakaa 17 eri ryhmään. Ongelma on, että symmetriat ovat luonteeltaan abstrakteja ja vaikeita hahmottaa. Projektimme tavoitteena on luoda työkalu, joka auttaa tutustumaan symmetrioihin ja rakentamaan intuitiivista osaamista.

Ryhmässämme on viisi jäsentä:

 • Alex Colb, toisen vuoden tietotekniikan opiskelija
 • Markus Böhling, tietotekniikan opiskelija
 • Juho Kahala, matematiikan opiskelija
 • Saara Niemeläinen, systeemitieteiden opiskelija
 • Aaro Korhonen, tuotantotalouden opiskelija

Ensisijainen kohderyhmä ovat erilaiset suunnittelusta kiinnostuneet oppijat kuten yliopisto-opiskelijat. Aiomme olla yhteydessä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoihin yhteistyön merkeissä.

Projektin lopputulos tulee olemaan tietokone- tai mobiilisovellus. Harkitsemme myös pelillistämisen tuomista osaksi sovellusta.

Käytämme projektinhallinnassa Trello-työkalua, ja kommunikointiin Telegram-sovellusta. Kartoitimme hieman kunkin ryhmän jäsenen osaamistasoa ja kiinnostusta, mutta emme nähneet varsinaista vastuunjakoa tarpeellisena vielä tässä vaiheessa. Ryhmässämme on melko paljon ohjelmointiosaamista, joka auttaa sovelluksen teknisessä toteuttamisessa. Kartoitamme teknisiä vaihtoehtoja tuotteen toteuttamiseksi.

Aiheen kontaktihenkilö on Kirsi Peltonen, vanhempi yliopistonlehtori Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Sovimme sähköpostitse ensi viikon keskiviikolle tapaamisen, jossa tarkoituksena on keskustella tarkemmin projektin aiheen ulottuvuuksista ja rajauksesta. Kirjoitimme ylös aiheita, joista haluaisimme keskustella hänen kanssaan.

Posted by Alex

Uncategorized - 3 Comments