Tyo-ohjelma – Leikkisyys, Leikittavyys

Tyohjelman lapikaynti ja oman lahestymistavan selkeyttaminen

Tyohjelmien lapikaynnin yhteydessa kavimme keskustelua erityisesti kaupunkitilan innostavuudesta, kuinka tilat voisivat kannustaa kaikkia leikkisyyteen ja oman ymparistosuhteen uudenlaiseen tutkimiseen. Pohdimme ryhmakeskustelussa muun muassa koettuja esteita heittaytymiselle ja itseilmaisulle. Miksi joissain tiloissa on vaikeampi kayttaytya luovasti, kun taas toiset onnistuvat kannustamaan ihmislahtoisempaan ja kenties epakonventionaalisempaan tilasuhteeseen? Kuinka luoda leikkisaa ja leikittavaa tilaa? – Tama kysymys on oman harjoitustyoni keskiossa.

 

Leikkisyys ja siihen innostaminen

Kuten aiemmin kirjoitin, heittaydyin valokuvakavelylla itse estoitta leikkisaksi. Mika edesauttaa nain nimellisesti aikuisen ihmisen leikkisaa suhdetta ymparistoon? Ryhmakeskustelussa esiin nousseita tekijoita olivat omat lapset ja heidan kanssaan leikkiminen, ryhmatilanteet esimerkiksi parcour tai tanssi, joissa ryhman sopimus ja tuki auttaa yksiloa irtautumaan estoistaan, seka itse kaupunkitilan fyysiset ominaisuudet ja atmosfaari. Tulimme esimerkiksi siihen tulokseen, etta hyvin kliiniset ja “vakavan” oloiset tilat voivat saada ihmiset kayttaytymaan hillitymmin. Myos tilan julkisuus vaikuttaa heittaytymisen maaraan – Muitten katseilta syrjassa on helpompi toteuttaa itseaan.

Kiinnitin leikkisyyteen kannustaviin ilmioihin itse huomiota valokuvakavelylla. Sompasaaren uudet rakennetut osat olivat arkkitehtuuriltaan ja maisema-arkkitehtuuriltaan hillittyja ja kliinisia. Rantaviiva oli mielikuvitukseton ja yksinkertainen. Sompasaaren pohjoisosissa kavellessani oli leikkiin heittaytyminen haastavampaa paitsi virikkeiden puutteen, myos kenties alueen atmosfaarin vuoksi. Kontrasti saaren rakennetun pohjoisosan ja rakentamattoman etelaosan valilla oli aarimmaisen voimakas. Etelaosien varikas ja rosoinen ymparisto tarjosi monta mielenkiintoista leikkipaikka ja innosti jo pelkalla olemuksellaan tilan luovaan tutkimiseen. Lisaksi alueen sosiaalinen tunnelma eroaa melkoisesti rakennettujen osien varautuneesta harmaudesta. Sompasaunalla juttu lentaa ja yhdessaolo tuntuu luontevalta. Rakenteilla kiipeily, valokuvaus, musiikki, graffiti ja muu taiteilu kuuluu osaksi alueen ilmapiiria, eika aitoja kiertavaa ja hylkyja tutkivaa valokuvaajaa katsottu lainkaan uoudosti.

Lahdinkin keskustelun ja omien kokemusteni pohjalta miettimaan, miten hyvaksyvaa ja itseilmaisuun kannustavaa ilmapiiria voi edesauttaa maisema-arkkitehtuurin kautta. Keskustelussa ja omassa pohdinnassani esiin tulleita tekijoita ovat esimerkiksi:

  • Ulkotilojen leikkisyys ja varikkyys
  • Arkkitehtuurin leikkisyys ja varikkyys
  • Paikan kiehtovuus ja luonteikkuus
  • Elementtien monipuolisuus
  • Julkisuus
  • Muiden tilaa kayttavien ihmisten asenteet
  • Kayttajaryhman maarittely (Esim. selkeasti lapsille suunnatulle leikkipaikalle ei aikuinen kehtaa menna itsekseen pyorimaan)

 

Leikittavyys

Leikkisyyden lisaksi toinen tyon paateema tuntuu olevan leikittavyys. Viittaan termilla tilojen ja rakenteiden potentiaaliin leikin kannalta. Kaikki maisema-arkkitehtoniset elementit voivat luoda leikittavia tiloja ja rakenteita. Istutukset luovat kiehtovia kasvillisuusymparistoja erityisesti jos niiden sisaan paasee jollain tavalla kulkemaan. Tukimuurit, kaiteet, kivet ynna muut vastaavat elementit tarjoavat mahdollisuuksia kiipeilyyn ja tasapainoiluun. Tyossani haluan tutkia, kuinka luoda maisema-arkkitehtuuria, jota ei ole suoraan osoitettu leikin kayttoon, mutta mahdollistaa monenlaisen luovan leikin ja toiminnan. En siis halua tyossani luoda erillisia leikkipaikkoja vaan kaikille avointa ja innostavaa kaupunkitilaa, joka kuitenkin selkeasti kutsuu leikkiin ja leikkisyyteen. Sompasaareen ajattelemallani suunnittelualueella on yha jaljella runsaasti kiehtovia rakenteita ja elementteja satamatoiminnan jaljilta. Naiden olemassaolevien rakenteiden muokkaaminen entista leikittavammiksi tulee olemaan yksi tyon keskeisia osa-alueita. Oli mukava huomata ryhman muiden jasenten olevan saman tyyppisilla linjoilla leikkiin ja leikittavaan tilaan liittyen. Keskustelu sai omat ajatukset paremmin liikkeelle, ja tyon rajaus selkeytyy jatkuvasti.

Inspiraation keraamista varten olen luonut leikkisyytta ja leikttavyytta tutkivan Pinterest kansion:

https://pin.it/1O7sLJM