Viikko 40

Ryhmän agendana tällä viikolla oli projektisuunnitelman laatiminen sekä tilaisuusturnauksen (opportunity tournament) järjestäminen. Projektisuunnitelman osalta tarkoituksena oli laatia alustava suunnitelma projektin etenemisestä sekä projektin aikataulutuksesta. Projektisuunnitelman tarkoitus on olla yhteinen sopimus ryhmän jäsenten kesken projektin aiheesta ja aikataulusta. Projektisuunnitelman ja tilaisuusturnauksen lisäksi agendana oli mentoriasian edistäminen.

Tilaisuusturnauksessa ryhmä arvioi edellisellä viikolla brainstormauksen tuloksena syntyneitä ideoita. Näitä ideoita olivat muun muassa smart contracts, sähköverkot, vakuutukset, esineiden internet, potilastietokannat ja äänestäminen. Tilaisuusturnauksen tarkoituksena oli selvittää jokaiseen ideaan liittyviä epävarmuustekijöitä ja sekä arvioimaan sitä, miten ryhmä pystyisi omilla taidoillaan vastaamaan näihin epävarmuustekijöihin. Tarkoituksena oli siis selvittää, mikä ideoista olisi sellainen, että ryhmä pystyisi tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman paljon lisäarvoa kyseiseen aiheeseen liittyen.

Käytännössä ryhmä jaotteli jokaiseen idean ratkaisuun liittyviä hyviä ja huonoja puolia. Täten eri ideoita pystyttiin vertailemaan hyvin keskenään.Tilaisuusturnaukseen liittyvä dynaaminen ideointi jalosti myös aikaisempia ideoita hieman eteen päin.

Alustavaksi ryhmän aiheeksi valikoitui lohkoketjuteknologian soveltaminen pörssi- ja vaihdannaiskaupankäyntiin. Tämä aihe voidaan nähdä älykkäiden sopimusten ala-aiheena. Aihe valikoitui siksi, että ryhmä arvioi lohkoketjuteknologian sopivan hyvin pörssikaupankäyntiin, koska se mahdollistaa kahdenväliset sopimukset, jotka kirjataan julkiseen lohkoketjuun. Mikäli aihe osoittautuu myöhemmin kuitenkin toteutukseltaan liian vaikeaksi tai mahdottomaksi tai se ei jostain muusta syystä sovi kurssin puitteisiin, toimii älykkäät sopimukset tällöin varavaihtoehtona ryhmän aiheeksi. Kyseiset aiheet ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa, joten tarpeen mukaan siirtyminen aiheesta toiseen olisi luultavasti suhteellisen vaivatonta.

Tilaisuusturnauksen lisäksi ryhmä työsti projektisuunnitelmaa. Projektisuunnitelmasta laaditaan aluksi alustava versio. Alustavaa versiota voidaan jatkossa jalostaa paremmin kuvaamaan projektin etenemistä, kun lisätietoa aiheen toteutukseen vaadittavista tekijöistä kertyy osana projektin tekemistä.

Jatkoa varten ryhmän tavoitteena on projektisuunnitelman jatkokehittäminen sekä aiheen etenemiseen liittyvien asioiden selvittäminen. Koska projektin aihe on nyt selvitetty, voidaan projektia alkaa edistämään varsinaisen aiheen toteutuksen osalta. Tavoitteena jatkossa voi olla esimerkiksi asiantuntijoiden haastatteleminen liittyen lohkoketjuteknologiaan sekä pörssikaupankäyntiin.

Posted by Kai Kekola

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *