Nobelisti Dan Shechtman: Investoinnit tieteeseen, teknologiaan ja yrittäjyyteen välttämättömiä innovaatiotaloudelle

Presidents_Circle_17092015_by_Lasse_Lecklin_23_530x300

Nobel-palkinnon saaja professori Dan Shechtman puhui Euroopan teknillisten korkeakoulujen rehtorien konferenssissa Aalto-yliopistossa 18. syyskuuta 2015. Professori Shechtman on materiaalitekniikan tohtori, ja hän sai kemian Nobelin vuonna 2011 löydettyään kvasikiteitä vuonna 1984. Hän työskentelee israelilaisessa Technionissa, joka on yksi maailman johtavista innovaatioyliopistoista.

Professori Shechtman korosti puheessaan erityisesti teknologisen yrittäjyyden merkitystä vaurauden, uusien työpaikkojen ja hyvinvoinnin synnyttämiselle. Investoinnit tieteeseen, teknologiaan ja yrittäjyyteen ovat välttämättömiä, jotta voidaan muodostaa vankka perusta innovaatiovetoiselle taloudelle. Koulutuksen näillä aloilla pitäisi alkaa jo varhain. Professori Shechtman onkin itse mukana useissa israelilaisissa hankkeissa, joissa opetetaan luonnontieteitä ja teknologiaa jo alle kouluikäisille lapsille. Hän on myös vuosien ajan vetänyt TV:ssä lapsille suunnattua opetusohjelmaa aiheesta. Molemmat hankkeet ovat erittäin suosittuja ja valmistavat lapsia myöhempään luonnontieteiden opetukseen.

Professori Shechtman kannattaa vahvasti myös korkeakoulujen yrittäjyyskoulutuksen lisäämistä. Hän korostaa, että perinteistä akateemista opetussuunnitelmaa on täydennettävä opettamalla käytännön ammattitaitoja, kuten teollis- ja tekijänoikeuslainsäädäntöä, markkinointia, liiketoiminnan kehittämistä ja johtajuutta. Näiden taitojen opettajina tulisi toimia kokeneita ammattilaisia, yrittäjiä ja markkinointijohtajia. Voin ylpeänä sanoa, että tämän tien olemme valinneet myös Aalto-yliopiston yrittäjyyskoulutuksessa.

Professori Shechtmanilla oli neuvo myös teknologia-alan yrittäjille: tutkijan tai insinöörin tulisi yrittäjänä toimiessaan pysyä yrityksen ”innovointimestarin” roolissa, ja ottaa kumppanikseen erinomainen johtaja, joka puolestaan pyörittää liiketoimintaa. Professori Shechtmanin mukaan yrityksen perustamiseen ei pidä koskaan käyttää omaa rahaa, vaan sen sijaan kannattaa hankkia tarkoitukseen riskipääomaa. Epäonnistuminen jossain vaiheessa on käytännössä väistämätöntä, ja uudelleen aloittaminen on helpompaa ilman suurta henkilökohtaista velkataakkaa. Hän varoittaa täydellisyyden tavoittelusta tuotekehittelyssä ja sanoo: “Myy ensin, viimeistele teknologia myöhemmin”. Tässä prosessissa voi auttaa kokenut markkinointijohtaja.

Vahvan kansallisen teknologiainnovointiohjelman toteuttamiseksi Shechtman suosittelee johtavan tutkijan viran perustamista ei vain yhteen, vaan kaikkiin ministeriöihin, kuten Israelissa tehdään. Johtavat tutkijat voivat toimia asiantuntijana tieteeseen ja teknologiaan liittyvissä kysymyksissä ja auttaa muodostamaan tarvittavia verkostoja. Professori Shechtman painottaa, ettei uutta teknologiaa voi syntyä ilman pitkäaikaista huipputason perustutkimusta. Kaiken kaikkiaan hänen viestinsä ovat linjassa sen kehotuksen kanssa, jonka Suomi sai IMF:ltä sen edustajien vierailtua Helsingissä toukokuussa: “Kohdistakaa julkiset T&K-määrärahat perustutkimukseen ja uusiin yrityksiin.” Tiedämme siis innovaatiojohtoisen kasvun reseptin – kyse on siitä, pystymmekö toteuttamaan tarvittavan muutoksen.

 

Voit lukea lisää Shechtmanista Aallon verkkosivuilta: Nobelistin ura alkoi Salaperäisellä saarella.

Kuva: Lasse Lecklin


Nobel Laureate Dan Shechtman: Investments in science, technology and entrepreneurship are necessary for innovation-driven economy

Nobel Laureate, Professor Dan Shechtman spoke in the European Rectors’ and Presidents’ Conference at Aalto University September 18, 2015. Professor Shechtman has a PhD in materials engineering and won the Nobel Prize in Chemistry in 2011 for his discovery of quasicrystals in 1984. He is working at Technion, Israel Institute of Technology, which is among the world’s innovation leaders.

Professor Shechtman had several very clear messages to convey, the key message being that technological entrepreneurship breeds prosperity, new jobs and well-being. Investments in science, technology and entrepreneurship are necessary to form a solid ground for innovation-driven economy. Education in these fields should start early. Professor Shechtman himself is involved in several efforts in Israel to teach science and technology to kids as young as preschool age, and he has been running an educational TV-program on these subjects for kids for years. Both efforts are very popular and prepare the children for science education later in their school years.

Professor Shechtman advocates enthusiastically increased entrepreneurship education in universities, emphasizing that the traditional academic curriculum must be complemented by teaching hands-on professional skills such as IPR law, marketing, business development and leadership. These practical skills should be taught by experienced practitioners, entrepreneurs and marketing managers. I’m pleased to say, this is the path we have chosen for our entrepreneurship education also at Aalto University.

Professor Shechtman also had advice to technological entrepreneurs: it is the scientist or engineer that is the entrepreneur but he/she needs to stay in the role of the innovation champion of the new firm and partner with an excellent manager for running the business. Professor Shechtman is advising never to use own money to start a business, but to seek venture capital. Failure at some point is practically inevitable, and starting over is easier without a burden of large personal debt. He cautions against perfection in product development and says “sell first, fine tune technology on the go”. Here an experienced marketing manager can help.

In order to implement a strong national technology innovation agenda, Shechtman is recommending the Governments to appoint Chief Scientists in, not only one, but every ministry as is done in Israel. Such Chief Scientists can advice the Politicians and Civil Servants on science and technology issues and help form relevant networks for supporting policy development. Professor Shechtman emphasizes that new technology cannot be born in the absence of excellent, long-term basic research. Overall his messages are well in line with those that Finland received from the IMF after their visit in Helsinki in May: “Refocuse public R&D expenditures toward basic research and young firms.” We do know the recipe toward innovation-driven growth, the question is whether we are capable of executing the necessary change.

 

Read more about Shechtman on Aalto’s webpage: Nobel Prize Winner’s career started with the Mysterious Island.

Photo by: Lasse Lecklin

Posted by Tuula Teeri

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.