Esteettiset arvot maisemassa

Maiseman arvottaminen on tärkeä lähtökohta maisema-arkkitehdin työlle. Arvottaminen on laaja käsite, se voi tarkoittaa esimerkiksi kulttuurihistoriallisia arvoja tai vaikkapa luontoarvoja. Se voi liittyä taiteeseen, henkilöhistoriaan, perinnebiotooppeihin tai vaikkapa muinaisjäännöksiin. Yksi tärkeä arvo on esteettinen arvo. Mutta miten sen arvottaminen tapahtuu?

Tarja Rannisto käsittelee aihetta mielenkiintoisella tavalla artikkelissaan Kulttuurin ja luonnon jäljet ympäristön esteettisessä kokemisessa. Hän kirjoittaa, että ympäristön suunnittelu ja ympäristöä koskevat toimet tehdään usein taloudellisten tai muihin välittömiin luonnon hyötykäyttöön liittyvien arvojen perusteella. Muut arvot, kuten esteettiset, jäävät usein vähemmälle huomiolle tai peräti kokonaan päätöksenteon ulkopuolelle.

Esteettisten arvojen ovat arvoja, joita voidaan havainnoida vain kokemuksellisesti. Ympäristön esteettistä kokemusta tulisi havainnoida tapahtumana, jossa kokijan kyky vastaanottaa ja ymmärtää aistihavaintoja yhdistyvät luontokohteen havaittaviin ominaisuuksiin. Yuriko Saito on esittänyt mielenkiintoisen näkemyksen luonnon oman tarinan kuuntelemisesta. Luonnon omalla tarinalla Saito tarkoittaa luonnon lainalaisuuksien ja ekologisen elämän huomioimista esteettisessä kokemisessa.