Rakennushankkeen toteutusmuodot

Rakennushankkeen toteutusmuodot 6.10.

Ennen 6.10. pidettävää luentoa maisemarakentaminen osana talonrakennushanketta saimme tuntitehtävä 3. parissa selvitettäväksi erilaisten rakennushankkeiden toteutusmuotoja. Lisäksi tehtävään oli liitetty maisema-arkkitehdin roolin tarkastelu kuvitteellisen talonrakennusurakan osallisena. Tämä tehtävä toimi alustuksena Pian pitämän kurssikerran aihepiiriin.

Meidän ryhmä sai tarkasteltavaksi niin kutsutun suunnittele ja rakenna -muodon (eli SR-urakka), joka tunnetaan myös nimellä kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka). Urakkamuodosta käytetään myös nimitystä avaimet käteen –urakka, sillä tässä urakkamuodossa urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsinaisen rakennustyön. Toisin kuitenkin kuin perinteisessä kokonaisurakassa, suunnitelmat eivät SR-urakassa ole tilaajan vastuulla, vaan suunnitelma-asiakirjoista vastaa urakoitsija. Siten urakoitsijan vastuu onkin SR-urakassa perinteistä kokonaisurakkaa laajempi. Tässä toteutusmuodossa suunnittelijat ovat alisteisia urokoitsijalle rakennuttajan tai tilaajan sijaan.

 

Kaavio: Rakennustiedon Rakennuttaminen, Junnonen & Kankainen

 

Tyypillisimpiä SR -urakkamuotoja ovat elinkaarimalli, Kokonaisvastuurakentaminen (KVR), Ranskalainen urakka sekä yhteistoiminnallinen KVR.

  • KVR-urakka tarkoittaa, että urakoitsija hoitaa projektin
    suunnittelun ja toteuttamisen tilaajan antamien lähtötietojen perusteella.
  • Elinkaarimallissa sopimus perustuu KVR-urakkasopimukseen, jossa urakoitsija vastaa rakennuskohteen suunnittelusta ja rakentamisesta. Elinkaarimallin sopimusrakenteessa keskeisin ominaispiirre on urakkasopimuksen ja ylläpitoa koskevan palvelusopimuksen sitominen yhdeksi sopimukseksi, jolla urakoitsijan vastuuta rakennuskohteen sopimuksenmukaisuudesta jatketaan palvelusopimuksen keston loppuun asti.
  • Ranskalaisessa urakassa ei kilpailla hinnalla vaan tilaaja määrittelee kustannuskaton ja listan korjaustarpeista ja urakoitsijat kilpailevat, kuka pystyy toteuttamaan asetetuilla ehdoilla laajimman korjaukset. Urakkasopimus tehdään tämän jälkeen KVR-urakkatyylisesti.
  • Yhteistoiminnallisessa KVR -urakassa tähdätään hankkeen aikaisessa vaiheessa eri osapuolten integroimiseen saavuttaakseen merkittäviä synergisiä hyötyjä. (käsitellään myöhemmin lisää)

Urakoitsijan vastuu SR-urakassa on perinteistä kokonaisurakkaa laajempi. Tilaajan näkökulmasta tämä urakkamuoto vaikuttaisi olevan kannattavampi esimerkiksi perinteisen kokonaisurakan sijasta, sillä rakennusurakoitsijan vastatessa myös suunnittelutyöstä, pienenee tilaajayhtiön vastuu.

 

 

Mutta onko asia näin suoraviivainen? SR-urakoiden kilpailuttaminen on monesti haastavampaa kuin perinteisen kokonaisurakan kilpailuttaminen ja tämä voi johtaa siihen, että tilaaja saa vähemmän tarjouksia ja siten tosiasiassa vähemmän vertailun- ja valinnanvaraa kuin perinteisellä kokonaisurakalla toteutettavan hankkeen tarjouskilpailuvaiheessa.

 

Entä maisema-arkkitehdin rooli SR-urakassa? Pian mukaan suunnittelijan alisteisuus urakoitsijalle saattaa hidastaa ja aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta työskentelyyn viestinnän kulkiessa ensisijaisesti aina urakoitsijan kautta. Rakennuttajan tai muun kun urakoitsijan kanssa käyty keskustelu saatetaan kokea nokkimisjärjestyksessä korkeammalla olevan sivuttamiseksi, mitä saatetaan katsoa pahalla.

Muita toteutusmuotoja ovat allianssi sekä pääurakkamuodot ja osaurakkamuodot, eli projektinjohtorakentaminen. Allianssimallia käytetään usein kompleksisissa, suurissa hankkeissa, jotka käsittävät useita osapuolia. Hankkeen osapuolet vastaavat yhdessä suunnittelusta, rakentamisesta ja sen laadusta sekä hankkeen kustannuksista. Pia kommentoi allianssin käytön olevan kannattavaa suuremmissa hankkeissa, mutta sen tuomat kollektiiviset ongelmat voivat yllättää.

Yhteistoiminnallinen KVR-toteutusmuoto pyrkii yhdistämään allianssin ja KVR:n hyviä puolia

Pääurakkamuodossa tilaaja valitsee pääsuunnittelijan (toistaiseksi harvoin maisema-arkkitehtia), järjestää urakointikilpailun, jossa uarkoitsijat tarjoavat kokonaissummaa jolla laaditut suunnitelmat toteutuisi. Näiden jälkeen tilaaja solmii vielä urakkasopimuksen urakoitsijan kanssa. Pääurakka toteutetaan joko kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana, jossa ns. sivu-urakoitsijat ovat alisteisia pääurakoitsijalle. Pääurakkamuoto on suomessa yleisin rakennushankkeiden toteutusmuoto. Tämä toteutusmuoto on suunnittelijalle myönteinen koska päätöksiin on suorempi mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana tekemässä päätöksiä projektin aikana.

Kaavio: Rakennustiedon Rakennuttaminen, Junnonen & Kankainen

 

Entäs miten osaurakkamuoto näyttäytyi suunnittelijalle? Jälleen Pian kommenttien pohjalta oli havaittavissa pientä varautuneisuutta. Osaurakkamuodossa eli projektinjohtomuodoissa hankkeen osat, kuten toteutussuunnittelu, hankinnat sekä rakentaminen limitetään ajallisesti keskenään. Näin on mahdollista lyhentää hankkeen toteutusaikaa, toisaalta suunnittelun kesto pitenee. Vaikka nimellisesti rakennustöiden pilkkomisen ja eri vaiheiden limittymisen pitäisi tehdä suunnittelusta dynaamista ja joustavaa, sai Pialta käsityksen että ajallinen limittymä aiheuttaa kiireitä ja yhteensovittamisen haasteita suunnittelijalle.

Kaavio: Rakennustiedon Rakennuttaminen, Junnonen & Kankainen

Pian luennolla konkretisoitui hyvin se, kuinka suuri merkitys suunnittelijan työssä hankkeen toteutusmuodolla todella on ja lisäksi se, miten työnkuvaan vaikuttaa alisteisuus eri toimijoille. Erittäin kiinnostava luento ja paljon tärkeää dataa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *