Monthly Archives: huhtikuu 2020

Ajatuksia työn jatkamisesta

Olemme kuluneiden viikkojen aikana kokoustaneet ryhmämme kanssa säännöllisesti. Yleissuunnitelma alueellemme alkaa olla lopullisessa hahmossaan, ja onkin aika siirtyä tarkemman toteutuksen pariin. On hurjaa ajatella, että työn palautukseen on aikaa enää neljä viikkoa. Aikaa ei ole liikaa hukattavaksi ja jokainen askel johtaa maalia kohti.

Omat työhetkeni kuluvat tällä hetkellä kasviluettelon parissa. Suunnittelualueellamme on useita eri metsätyyppejä sekä kasviolosuhteita, minkä seurauksena myös lajiluettelosta tulee laaja. Olen koonnut kasviluetteloon kullekin alueelle sopivia kasveja pohjakerroksesta puukerrokseen esimerkiksi lehdoille, kankaille ja jalopuumetsille. Eri niittytyypeille on omat kasvilajinsa, minkä lisäksi alueelle tulee dynaamisia perennaistutuksia. Kasviluettelon koostaminen on yllättävän työlästä, ja kasvien valinnan suhteen on vaikea löytää kriteerejä. Olemme niittykasvillisuudessa päättäneet huomioida alueelle laaditun värianalyysin. Kukkivat kasvit on helppo valita ja lajitella värin perusteella niin, että alue sointuu ympäristöönsä.

Olen tällä hetkellä todella onnellinen ryhmästäni, joka tekee ahkerasti ja kunnianhimoisesti töitä. Poikkeustilanteen keskellä oma työskentelymotivaatio ja ahkeruus on koetuksella, mutta ryhmäpalaverit lähes joka toinen päivä lisäävät motivaatiota ja luottamusta työn etenemiseen. Odotan innolla, minkälaisen työn saamme ryhmänä kasaan.

Pohdintaa tentistä

Saimme viikko sitten järjestetyn tentin palautteen eilen, ja nyt olisi aika pohtia tenttiin liittyviä ajatuksia, oppimiskokemuksia ja sen vaikutusta omaan työohjelmaan.

Tentti tuntui minusta melko haastavalta, oli etukäteen hieman vaikeaa tietää, minkä tyyppiseen kirjallisuuteen olisi tentin kannalta ollut järkevää perehtyä. Olin perehtynyt infraRYLiin melko yleispiirteisesti, ja sen seurauksena tentissä minulla olikin paljon ongelmia toisessa tehtävässä. Rakennustapaselostuksen sisällysluettelon laatiminen oli minulle aivan uusi asia, ja se piti laatia alueesta, joka tuli tietoon vasta tentin alkamishetkellä. Tiesin tentin aikana kyllä, mitä infraRYListä löytyy, mutta minulla ei ollut juurikaan hajua siitä, mitä kaikkia lukuja tulee oman alueeni kohdalla ottaa huomioon. En myöskään osannut kirjata sisällysluettelon yhteenkään kohtaan infaRYListä poikkeavia toimenpiteitä, ihan vain siksi, ettei minulla ollut kyseisistä toimenpiteistä tietoa. Opinnoissani en muista, että rakennustapaselostukseen olisi juurikaan perehdytty, joten tämä koko aihe olisi mielestäni vaatinut ehkä jonkinlaisen luennon tai opetusmateriaalin. InfraRYLiin on nyt kuitenkin tutustuttu ja rakennustapaselostuskin tullut jollakin tasolla tutuksi, vaikka hieman hämmennystä siihen liittyen vielä on.

Eniten hyötyä tulevan suunnittelutyön kannalta on kaikesta tausta-aineistosta, johon olen perehtynyt. En ehkä tenttiä varten osannut perehtyä juuri minua eteenpäin avustaviin sisältöihin,  vaan ehkä minun olisi pitänyt tutustua jopa tarkempiin teknisiin toteutustapoihin ja esimerkiksi kasvualustojen rakentamiseen. Harjoitustyössämme ovat tärkeässä roolissa erilaiset kasviyhdyskunnat, jotka vaativat myös maaperältään erilaisuutta. Myös esimerkiksi metsän hoito ja sukkession avustaminen vaatisivat lisäselvityksiä. Luulen, että nyt olisi avartavaa perehtyä muiden opiskelijoiden kirjallisuuslistoihin, sillä niistä voisi löytyä materiaalia, jota en itse ole osannut etsiä.

Tentti oli kaiken kaikkiaan hieman vieras tilanteena sekä konseptina, mutta luulen, että se antoi tulevaa kurssia varten paljon tärkeitä eväitä.

Välikritiikki 2

Toinen välikritiikkimme järjestettiin tällä kertaa digitaalisessa muodossa. Ajatus tuntui ensi alkuun jännittävältä, mutta tajusin pian sen tarjoavan aivan uusia mahdollisuuksia töiden tutustumiseen. Teimme ryhmäni kanssa videomuotoisen presentaation samaan tyyliin kuin olisimme esitelleet työ tyypillisessä kritiikkitilaisuudessa. Koen, että digitaalisesti oli mahdollisuus perehdyttää kuulijat sisältöön jopa paremmin kuin kritiikkitilaisuuden aikana. Pystyimme jakamaan kaiken materiaalin alustalle, josta jokainen sai itse valita mihin niistä tutustuu ja kuinka tarkasti.

Välikritiikkipäivänä muiden töihin tutustuminen oli mielekästä. Töihin oli mahdollista perehtyä omalla aikataululla juuri niin tarkasti, kuin teki mieli. Oli myös helpompaa antaa huolellista ja rakentavaa palautetta, kun sitä sai rauhassa pohtia ennen ylös kirjoittamista. Kaiken kaikkiaan välikritiikin toteutuksesta jäi hyvä mieli.

Työt, joihin perehdyin, olivat todella inspiroivia ja mielenkiintoisia. Vaikka vaatimuksena oli tutustua vain muutamaan työhön, teki tietysti mieli tutkailla jokaista kurssilaisen työtä. Toisten töihin perehtyminen sekä heidän saama palaute on usein kaikista tärkeintä oman oppimisen kannalta, ja niin oli myös tällä kertaa.

Olimme ryhmäni kanssa iloisia saamastamme palautteesta. Koimme palautteen olevan aiheellista, ja huomasimme sekä onnistumiset että puutteet, joista kommenteissa mainittiin. Olemme analysoineet Töölönlahtea melko tarkasti ja perehtyneet huolella teoriaan, mutta kaiken tekemisen ohessa unohtui kirjoittaa kohteen valitsemisprosessi ylös. Emme myöskään olleet soveltaneet työhömme teoriaa, johon olimme perehtyneet. Näitä kahta teemaa meidän tulee jatkossa avata enemmän.

Myös konseptimme ja useiden kerrosten pääkllekäisyys vaatii vielä kehittelyä. Ratapihan raiteista johdetut kulkuväylät tuntuivat monista melko runsailta, emmekä olleet osanneet avata niiden ideaa tarpeeksi selkeästi. Tarkoituksenamme oli toteuttaa kapeita, raiteiden levyisiä kulkureittejä ympäröivään kasvillisuuteen sulautuen osaksi eri kasvialueita. Nämä raidereitit mahdollistaisivat luontoon sukeltamisen, eikä niiden tarkoitus olisi toimia pääasiallisina kulkuväylinä.

Saamamme palaute oli laadukasta ja monipuolista, ja kiinnitti katseemme sellaisiinkin kohtiin, joita emme enää ole osanneet työssämme nähdä. Olemme iloisia saamasta palautteesta ja koemme, että sen pohjalta työtä on hyvä jatkaa eteenpäin.