Tietoa hankkeesta

Hankkeessa tutkitaan yritysten koronavirusstrategioita, joilla viitataan sekä lyhyen aikavälin sopeutumistoimenpiteisiin että pidemmän aikavälin muutoksiin yrityksen strategiassa ja liiketoimintamallissa. Hanke toteutetaan tutkimusyhteistyönä Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun välillä.

Lyhyellä aikavälillä tavoitteenamme on tukea suomalaisten yritysten koronavirusstrategiatyötä keräämällä ja analysoimalla tietoa koronaviruksen vaikutuksista yrityksiin ja niiden toimintaan. Keskeisiä teemoja tähän liittyen ovat mm.:

  • Mitä suomalaisissa yrityksissä kriisin aikana tapahtuu ja miten voidaan edesauttaa yritysten adaptaatiokykyä tulevaisuuden toimintaympäristöön?
  • Mitä strategisia vaikutuksia kriisillä on organisaatioihin ja arvoketjuihin?

Pitkällä aikavälillä tutkimushanke tähtää tiedon luomiseen, jonka avulla yritykset voivat
paremmin varautua tuleviin kriiseihin (pandemiat, ympäristökriisit, sodat sekä muut
laajamittaiset liiketoimintaympäristön häiriöt). Vaikka koronaviruskriisi on monella tapaa uniikki, yritysten sopeutumista ja strategista toimintaa kriiseissä on tutkittu jonkin verran. Hyödynnämme tutkimushankkeessamme koronatilanteen aikana syntyneen empiirisen aineiston lisäksi aiempaa tutkimusta ja sen tarjoamaa vahvaa teoriapohjaa, liittyen talousjärjestelmien ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa. Tavoitteenamme on tuottaa käytännön johtamistyön kannalta olennaisia johtopäätöksiä sekä täydentää aiemman ja parhaillaan meneillään olevan tutkimuksen tuottamia havaintoja yritystoiminnan strategisista vaihtoehdoista kriisitilanteessa ja sen jälkeisessä tulevaisuudessa.

  • Miten organisaatiot voivat entistä paremmin valmistautua mahdolliseen kriisiin tulevaisuudessa?

Kuva: Aalto-yliopisto, Väre / Otakaari 1 (Mika Huisman)