Oppimistavoitteita ja mietteitä tutkielman aihevalinnasta

Kurssin tematiikan kannalta kiinnostavaa on pohtia sitä, millaisia muotoja fyysisen ympäristön vaikutus on tuonut kulttuuriin ja siitä juontuviin päivittäisiin toimintatapoihin. Millaisia keinovalikoimia nämä erityispiirteet ovat luoneet paikalliseen arkkitehtuuriin ja ympäristösuunnitteluun? Alanko-maiden erityisolosuhteissa luonnonolosuhteiden hallinta on ollut aivan keskeisessä roolissa, joka osaltaan on luonut myös kiinnostavaa, omista olosuhteistamme poikkeavaa arkkitehtuuria ja maisemasuunnittelua.
Kaupunkiympäristöt kiinnostavat minua erityisesti, sillä niissä arkkitehtuurin ja maiseman väliset rajapinnat ja vuorovaikutussuhteet ovat tiiveimmillään. Mielikuvani Alankomaiden korkeatasoisesta ja omintakeisesta kaupunkisuunnittelusta kaipaakin tuekseen analyyttista pohdintaa siitä, mitkä tekijät ovat suunnittelua ohjanneet ja – ennen kaikkea – olisiko meillä jotakin opittavaa? Mielikuvani on se, että luonnonolosuhteet ovat näillä alavien maiden alueilla pakottaneet jo paljon aikaisemmin pohtimaan kysymyksiä, jotka ilmastonmuutoksen myötä ovat tulossa meillekin ajankohtaisiksi. Erityisesti kaupunkialueilla hulevesien hallintaan liittyvät kysymykset ovat keskeisiä ja itseäni kiinnostavia.
Itse olen erityisen kiinnostunut holistisesta näkökulmasta, jossa painottuisivat teknisten ratkaisujen yhdistäminen taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoiseen maisema-arkkitehtuuriin. Omissa olosuhteissamme tällaisia lähestymistapoja on ollut vielä nähtävissä kovin vähän; olkoonkin että suunta onkin hiljalleen muuttumassa. Uskoisin, että vesistöjen kesyttämisen tematiikkaan pakon edessä harjaantunut kulttuurinen tietämys on kursssin kohdemaissa auttanut saavuttamaan suunnittelussa tason, jossa välttämättömät tekniset ratkaisut ovat hioutuneet osaksi esteettisesti miellyttävää, useammastakin näkökulmasta onnistunutta kokonaisuutta. Näin pakon edessä toteutettu fyysinen ympäristö ei näyttäytyisi kauniina ainoastaan insinöörin maailmankatsomuksen omaaville, vaan samanaikaisesti loisi toiminnallisesti pätevää, esteettisesti miellyttävää ympäristöä.
Tällaisia mielikuvia. En tiedä, vastaavatko odotukseni korkeasta suunnittelun tasosta kaikilta osin todellisuutta, mutta olen tällä kurssilla ottamassa selvää tästä.
Tutkielman aiheena minua kiinnostaa kaupunkilaisten keskinäisten vastentahtoisenkin kohtaaamisten rajapinta – siis katu. Miten keskimääräinen kaupunkikatu on jäsennelty, millaisia elementtejä se pitää sisällään? Miten ratkaisut poikkeavat omistamme, ja onko niistä mahdollista varastaa konkreettisen muodon saavia ajatuksia, jotka toteutettuina istuisivat omaan kulttuurikontekstiimme tarpeeksi saumattomasti? Miten luonnonolosuhteet ovat vaikuttaneet katujen fyysisen olemuksen kehitykseen? Arkkitehtuurin rooli on myös luonnollisesti tässä kontekstissa aivan keskeisessä asemassa.
Katujen olemuksessa on mielestäni keskeistä liike. Pahimmillaan katu voi olla kuin Kallion ja Töölön väliin jäävä Helsinginkadun pätkä, joka autoliikenteen dominanssin aiheuttamassa virikkeettömyydessään saa kävelijän kiristämään tahtiaan määränpään saavuttaakseen.
Itseäni kiinnostaa siis kysymys siitä, mitä kaikkea katu voisi olla ja kuinka se voisi palvella yhteiskunnallista koherenssia ylläpitävänä voimaantumisen ja reflektion paikkana? Millä keinoilla katu muuntuu pikaista siirtymää kannustavasta tunnelista pysähdyspaikaksi? Miten näitä kysymyksiä on maisema-arkkitehtonisin keinoin ratkaistu kurssin kohdealueen kaupungeissa?
Henkilökohtaisesti en jaksaisi enää yhtään kuunnella lässytystä siitä, että emme täällä Suomessa voi tehdä sitä tai tätä koska ilmasto ja luonteenlaatu. Kyllä voidaan ja on tehtykin.
Kiteyttäen siis; toiveenani on löytää kurssin kohdealueilta suunnitteluratkaisuja, jotka kaupunkitiloiksi muuntautuneina paitsi tukisivat käyttäjiensä hyvää elämää ja keskinäistä myötätuntoa, myös vastaisivat luonnonolosuhteiden mukanaan tuomiin perusvaatimuksiin. En tiedä, löytyykö niitä, mutta ainakin idealisti itsessäni nosti taas päätään.

Jälkimietteitä

Vauhdikkaan ja teemoiltaan synkähkön syksyn jälkeen on tullut aika koota hieman ajatuksia kurssista ja omasta suoriutumisesta suunnittelutehtävässä. Tiesin jo alussa, että tehtävästä tulisi vaikea. Tähän vaikuttivat ennen kaikkea hankalasti käsiteltävä teema sekä rajallinen käytettävissä oleva aika.

Suunnittelutehtävän antoisin vaihe sijoittuu tällä kertaa lähtötietojen koontiin sekä muistomerkkien problematiikan käsittelyyyn yleisellä tasolla. Aihe vei mukanaan, ja etenkin Berliinin kiehtovat esimerkit toisenlaisista muistomerkeistä saivat pohtimaan muistamisen tematiikkaa ja merkitystä itselleni uudenlaisista näkökulmista.

Sisällissodan tapahtumat etenkin pääkaupunkiseudulla ja koko levottoman ajanjakson vaikutus arkielämään veivät aikamatkalle Helsinkiin, jonka fyysiset puitteet ovat monilta osin säilyneet katutilassa. Aivan toisenlaisen maailman sijoittuminen nykypäivästä tuttuun arjen ympäristöön on mielestäni hyvin kiehtovaa. Vanhat rakennukset ovat nähneet nykyihmisen näkökulmasta uskomattomia tapahtumia ja koko yhteiskunnan kehityskulun nälänhädästä yltäkylläisyyden aikaan. Surrealistinen kokemus oli etenkin nähdä video Saksalaisten saapumisesta Helsinkiin, jossa sotilasparaatit ja ammuskelut Esplanadin puistossa tuntuivat hyvin toismaailmallisilta tapahtumilta.

Päätin sijoittaa työni lopulta Kauppatorin alueelle, jonka kiehtovuus suunnittelukohteena liittyi juuri osaltaan tapahtumapaikkojen näennäiseen muuttumattomuuteen. Haaste oli suuri, ja koen onnistuneeni ainakin siltä osin, että työ tuli valmiiksi. Toisaalta valehtelisin, jos väittäisin kokeneeni työn positiivisena haasteena. Lähtötietojen koonti ja alun pohdiskelut sitä vielä olivatkin, mutta luova vaihe oli poikkeuksellisenkin hankala. Konseptin hahmottelu ja etenkin kohdevalinnassa pitäytyminen kuitenkin helpottivat prosessia joiltain osin.

Pidin alusta saakka tärkeänä muistomerkin kaupunkikuvallista kontekstia. Jälkikäteen ajatellen se on ehkä jopa tärkeämpi kuin itse työ. Pyrin toteutuksessa ohjailemaan kokijaa tarkastelemaan myös ympäristöä, kokemaan sen kerrostuneisuuden ja ymmärtämään jotakin tähän päivään johtaneesta pitkästä kehityspolusta. Lopputuloksen fyysinen olemus ja jonkinasteinen monumentaalisuus (jota kuitenkin yritin välttää) on näin jälkikäteen analysoituna hieman ristiriidassa tavoitteideni kanssa. Olen kuitenkin huomannut, että usein suunnittelutehtävien opettavaisuus ilmentää itsensä vasta kun työstä on päästänyt lopullisesti irti ja lopputulosta pystyy siitä johtuen tarkastelemaan ikään kuin  ulkopuolisesta näkökulmasta. Siinä mielessä olen tyytyväinen prosessiin – koen oppineeni jotakin sekä maamme menneisyydestä että itsestäni suunnittelijana.

Esiteltävään suunnittelutyöhön liittyy aina myös sosiaalisia paineita. Koska työ esitellään kanssakurssilaisille ja vieraille, täytyy lopputuloksen takan pystyä seisomaan ainakin olennaisilta osin. Studiokurssien kuormittavauus ainakin itselleni henkilökohtaisesti liittyy juuri tähän; perussuoritus ei tunnu riittävältä koska luova työ henkilöityy aina tekijäänsä jotenkin syvemmällä tasolla.

Loppukritiikkitilaisuudessa tajusin, miten monelta kannalta tehtävää on mahdollista lähestyä. Esiteltyjen töiden joukossa oli lukuisia hienoja oivalluksia ja toteutuksia. Oma työni alkoi tuntua tässä joukossa jotenkin turhankin hartaasti veistetyltä; vaikuttavaan lopputulokseen olisi ollut mahdollista päästä myös luonnosmaisemman lähestymistavan kautta. Toisaalta tiesin omat taipumukseni jo tähän koitokseen lähtiessä, ja ehkäpä tulevaisuudessa onnistun monipuolistamaan suunnitteluprosessiani.

Sain positiivista palautetta työn visuaalisesta viimeistelystä ja hankalaan kohdevalintaan nähden onnistuneesta toteutuksesta. Kriittisesti suhtauduttiin työn kieltämättä hieman karnevalistiseen valaistukseen. Tätä kyllä itsekin pohdin, ja toteutusta olisi voinut vielä hieman miettiä.

 

Välikritiikkimietteistä kohti synteesiä

Ote konseptin esittelystä

Välikritiikissä saamani palaute oli suurelta osin linjassa sen kanssa, mitä olin itsekin pohtinut juuri ennen palautusta. Materiaalia ja aihioita on siis kenties jopa hieman liikaa, ja synteesin luomiseksi olisi kenties syytä suorittaa jonkinlaista karsintaa. Eräs kiinnostava kommentti liittyi muistomerkin yhdistämiseen jo olemassa olevan Marja Kanervon Suomenlinnan vankileirin muistomerkkiin. Siinäkin on elementtinä virtaava vesi kiveä vasten. Yritän tutkia tätä tematiikkaa lisää – se voisi synnyttää teosten välille kiinnostavan vuoropuhelun.

Elementtien runsauden ohella kiinnostusta tuntui herättävän ajatukseni tulevaisuudelle omistetusta tilasta. Kieltämättä ajatukset ovat tämän suhteen edelleen hieman hahmottomia, mutta ehdottomasti haluaisin pitää tämän elementin mukana oleellisena osana suunnitelman ajatusta. Ehdotankin itselleni, että pidän mukana kaksi konkreettista elementtiä: lasin ja veden. Lisäksi tulevaisuudelle omistettu voisi pitää sisällään jonkin pehmentävän ykistyiskohdan – kenties kasvillisuutta. Epäsovinnaisen hauskana inspiraationa tässä voisi toimia vastarannalla sijaitseva Allas-meriuimala, jonka sisäpiha kätkee sisäänsä vaistonvaraisesti entiselle tavarasatama-alueelle vieraita nurmikenttiä. Tätä on ehkä vielä syytä pohtia kriittisesti, mutta toisaalta…

Kritiikin jälkeen kirkastui myös se tosiasia, että olen suunnittelemassa ennen kaikkea julkista tilaa, jonka käyttötarkoitusta en voi liiaksi lukita mielihalujeni mukaan. Suunnitelmassani on siten merkittävissä määrin kyse tasapainottelusta. Syrjäisempään sijaintiin toteutettuna työ voisi olla tavallaan enemmän itseensä ja omaan erinomaiseen vaikuttavuuteensa käpertyvä, mutta ihmisvilinän ja merenrantaterassien keskelle tuotuna muistutus vankileirien todellisuudesta kaipaa mielestäni otetta, joka ottaa nöyrästi huomioon julkisen tilan mitä moninaisimmat kokemis- ja käyttötavat. Tämä ei tietenkään saa tarkoittaa taiteellista kompromissia, jossa suunnitelma ikään kuin kätkee sanomansa vältelläkseen mielipahan aiheuttamista.

Tästä pääsenkin tärkeään ajatukseen, joka on kulkenut ikään kuin taustalla olevana punaisena lankana suunnittelutyötä pohtiessani: Onko välttämätöntä muistaa ikäviä asioita ikävällä tavalla? Onko negatiivisten tuntemusten aiheuttaminen maisemataiteen avulla tarpeellista, kun tarkoituksena on pyrkiä herättämään ihmisiä toimimaan nykypäivässä tavalla joka ehkäisisi sotatapahtumienkin taustalla olevien yhteiskunnallisten jakolinjojen syventymistä?

Vastaus on varmaankin kyllä ja ei. Väkivaltakuvastolla mässäilyn ja ikävien fyysisten tuntemusten tuottaminen ei kuitenkaan mielestäni sovellu ainakaan omaan suunnittelukohteeseeni. Itse ajattelen, että taiteen keinoin olisi pyrittävä välittämään ennemmin viestiä elämän kauneudesta ja vääjäämättömästä hauraudesta – sekä sitä, kuinka menneiden sukupolvien elämänlangat ovat tavallaan yhä näennäisestä katkeamisestaan huolimatta vaikuttamassa tälläkin hetkellä kokemaamme nykyisyyteen. Kaikesta tästä on syntynyt kollektiivinen kertomuksemme, jossa vuoden 1918 vankileirikatastrofiin kulminoituneella sisällisodalla on ollut oma, kauaskantoinen vaikutuksensa.

Kun katson yhteiskuntaamme tänään, on moni asia nykypäivänä todella hyvin. Tästä huolimatta olisi vaarallista olettaa, että voisimme kansanyhteisönä tuudittautua välinpitämättömyyteen. Eräs sisällissodankin tapahtumien kannalta merkittävä hahmo, Suomen puolustusministerinäkin vuosina 1946-1948 toiminut poliitikko ja vakaumuksellinen pasifisti, Yrjö Kallinen, on todennut seuraavasti:

Vapautuminen aikakausien ajatusvirroista ja ympäristön ajatustottumuksista on vaikein ponnistus, mikä ihmisen osalle voi tulla. Sekä pelottavassa että nöyryyttävässä määrässä pitää paikkansa sana: Ihminen ei ajattele, vaan hänen ympäristönsä ajattelee hänessä.

– Sanat kuin valo – Yrjö Kallisen ajatuksia, toim. Harri Markkula, WSOY 1995.

Yrjö Kallisen henkilöhistoria linkittyy myös kiinnostavalla tavalla suunnittelutyöni aiheeseen. Kallinen joutui työväenliikkeen luottamustoimensa vuoksi vastentahtoisesti mukaan sisällissotaan päätyen lopulta teloitettavien riviin Suomenlinnan vankileirille. Hänet tuomittiin kuolemaan kenttätuomioistuimessa, mutta tuomiota ei koskaan pantu täytäntöön. Tarinan mukaan Kallinen pelastui varmalta kuolemalta teloituskompanian edessä pitämänsä puheen vuoksi.

Aionkin pitää Kallisen kyseenalaistavan elämänasenteen taustalla suunnittelutyössä käytettäviä vaikutuskeinoja pohtiessani.

Aloittamisen vaikeudesta

Vangittuja punakaartilaisia Helsingin Kauppatorilla 13.4.1918 odottamassa kuljetusta Suomenlinnaan. Kuvaaja: Gunnar Lönnqvist.

Referensseistä innostuminen ja yleisen muistomerkkejä käsittelevään keskusteluun perehtyminen on vaihtunut ihmetykseen siitä, miten kaikki tämä kääntyy konkreettiseksi suunnitelmaksi. Kaikki on edelleenkin todella hahmotonta, ja eilisen hyvät ajatukset tuntuvat tänään hankalilta. Huomaan turvautuvani kirjoittamiseen, kun tyhjän paperin kammo iskee. Pitäisi kuitenkin päästä eteenpäin.

Suunnittelualueekseni on täsmentynyt Kauppatorin ympäristöön kuuluva Lyypekinlaiturin alue, josta vankileirikuljetukset Suomenlinnaan lähtivät. Erityisen inspiroiva tässä mielessä on ollut yllä oleva kuva, josta tarkan paikan voi tunnistaa. Kiinnostavaa on myös se, että Suomenlinnan lautan nykyistä lähtöpaikkaa ollaan siirtymässä kasvaneiden matkustajamäärien vuoksi, ja yhtenä sijaintivaihtoehtona on nimenomaan lyypekinlaiturin alue. Tämän huomiominen suunnittelussa on toki hankalaa, sillä mitään konkreettisia suunnitelmia aiheesta ei vielä ole.

Listasin vielä konkretian löytämiseksi ajatuksia etsitystä tunnelmasta ja sen toteutuskeinoista.

Konkreettiset tapahtumat paikalla

– Jonot laivaan jolla punavankeja kuljetettiin leireille

Avainsanoja

Etäisyys, haalistuminen, lähtö; myös toivo

Lukuja

 • Vankileirejä neljässä paikassa: Katajanokan merikasarmi, Suomenlinna, Isosaari, Santahamina
 • Kuolleita noin 1 100

Muistoja

Linkki nykyaikaan

 • Paikan virkistyskäyttö Vanhan Kauppahallin terassialueena luo mielenkiintoisen kontrastin synkän aiheen käsittelylle. Miten tunnelmat limittyvät?

Kuvia paikalta

Siirtymä: tältä kohdalta kuljetukset vankileirille lähtivät. Kuvattu 17.10.18 sumuisten olosuhteiden vallitessa.

 

Satamaradan muisto elää yhä ympäristössä.

Alue on nykyisellään erinäisten häkkyröiden ja logististen toimintojen kyllästämä. Etualan tasoero herätti joitakin ajatuksia suunnitelman suhteen.

Monumentin kuolemasta (ja jälleensyntymästä?)

Ote Jamie Waxterin antimonumentteja koskevasta tutkielmasta: https://cargocollective.com/jbwaxter/Wallenberg-An-Anti-Monument-Taxonomy

The material of a conventional monument is normally chosen to withstand the physical ravages of time, the assumption being that its memory will remain as everlasting as its form. But as Mumford has already suggested, the actual consequence of a memorial’s unyielding fixedness in space is also its death over time: a fixed image created in one time and carried over into a new time suddenly appears archaic, strange, or irrelevant altogether. For in its linear progression, time drags old meaning into new contexts, estranging a monument’s memory from both past and present, holding past truths up to ridicule in present moments. Time mocks the rigidity of monuments, the presumptuous claim that in its materiality, a monument can be regarded as eternally true, a fixed star in the constellation of collective memory.

– James E. Young, The German Counter-Monument, Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2. (Winter, 1992),s. 279.

Yllä olevaan lainaukseen kiteytyy mielestäni paljon siitä ongelmallisuudesta, joka liittyy perinteiseen käsitykseen muistomerkeistä kivisinä paaseina, jotka itsessään eivät muista tapahtumia vaan lataavat merkityksensä ympäröivän yhteisönsä kollektiivisesta muistista. Mutta mistä tuo muisti tulee ja kuka määrittää sen sisällön?

Usein tuntuu käyvän siten, että kansallinen narratiivi asettuu määrittämään tulkintaa yksilöllisen kokemuksen kustannuksella. Kuten olemme Suomen sisällisodan muistelun kulttuurista huomanneet, korostuu tällaisessa tarinassa helposti juuri ennalta määritelty, tässä tapauksessa virallisen tahon syöttämä sodan voittaneen osapuolen näkökulma. Myös inhimillisestä tarpeesta vastavoimaksi noussut punaisten muistokulttuuri on elänyt suhteessa valkoisten sankarimyyttiin – uhrin ja uhrauksen rooli korostuu kiveen hakatuissa muistomerkeissä.

Voisi myös ajatella, että muistomerkki itse asiassa olemassaolollaan mitätöi henkilökohtaista kokemusta viestimällä eräänlaista prosessin päätepistettä: jotakin on tapahtunut, velvollisuutemme on ikuistaa tapahtunut kiveen – siten saamme luvan unohtaa ja jatkaa elämää. Ilmeistä onkin, että tällainen muistomerkki jo olemassaolollaan saattaa vaikeuttaa muistelun aiheesta käytävää keskustelua määrittämällä sen ikään kuin loppuunkäsitellyksi.

Tämä kaikki tuntuu erityisen relevantilta, kun suunnitelmana on sijoittaa muistomerkki urbaaniin ympäristöön. Kaupungit elävät ja kerrostuvat; muistavat ja unohtavat. Jotta muistomerkki olisi tulevaisuudessa muutakin kuin pateettisen hölmö kasa kiviä – joka kaiken lisäksi potentiaalisesti tukahduttaa muistelun kohteena olevaan tapahtumaan liittyvää näkökulmien runsautta – täytyisi muisteluun löytää muoto, joka resonoi kulloisessakin nykyhetkessä.

Millainen sitten muistomerkin pitäisi olla, jotta se voisi elää mukana ajan virrassa säilyttäen silti merkityksellisyytensä?

Miten muistomerkki voisi kietoa itsensä kulloisenkin nykyhetken kontekstiin tavalla, joka säilyttää mahdollisuuden henkilökohtaiseen tulkintaan sortumatta silti hankalasti hahmotettavaan abstraktioon?

Itse uskon, että suunnittelijalle on mahdotonta ohjata kokemusta tarkasti. Jokainen yksilö kuljettaa paikkoihin omat muistonsa. Tärkeämpää onkin ehkä se, mitä voimme tehdä. Voimme pyrkiä olemaan toistamatta historiankirjoituksen etäännyttävää narratiivia – tai ainakin olemaan luottamatta pelkästään siihen.

Itse tiedän sisällissodasta vain sen, minkä olen saanut kirjoitetusta historiasta lukea. Suhde tapahtumiin on siten etäinen. Paljon mahdollisempaa on sen sijaan tutkia nykyisessä todellisuudessa vallitsevia jakolinjoja –  aivan erityisesti sitä, miltä tämä kaikki tuntuu. Jakolinjoista ja viholliskuvan luomisesta kuitenkin oli sisällissodassakin kyse. Muistomerkin yhteys historialliseen tapahtumaan voi tästä johtuen mielestäni olla alaviitteenomainen huomio, joka tuo kokijalle tulkintaan uuden tason, muttei ole edellytys teoksen emotionaalisen sisällön kokemiselle.

Käydessäni läpi muistomerkkejä koskevaa keskustelua törmäsin ns. antimonumentin (counter-monument, anti-monument) käsitteeseen. Taidefilosofian suuntaukseksi antimonumentalismi kehittyi sotienjälkeisessä Saksassa tarpeesta muistaa holokaustin uhreja tavalla, joka ei olisi ideologisesti sävyttynyt ja toisaalta ylläpitäisi aiheesta käytävää keskustelua asettamatta sille kiveen ikuistettua päätepistettä. Fasismin sävyttämästä menneisyydestä johtuen valtaapitävien pystyttämillä monumenteilla on luonnollisesti ollut Saksassa huono kaiku.

Mielestäni eräs kiinnostava näkökulma aiheeseen on se, että oikeasta muistamisen tavasta käytävä diskurssi voidaan itsessään nähdä eräänlaisena muistomerkkinä; staattisten patsaiden pystyttämisen sijasta julkinen keskustelu ylläpitää aktiivisesti muistoa eikä anna sen vaipua unohdukseen. Keskustelua herättävät muistomerkit voivatkin toimia tässä muistoa ylläpitävänä voimana.

Antimonumentit pyrkivät siis yllä mainituin keinoin vastaamaan perinteisten, kiveen hakattujen muistopaasien kohtaamaan kritiikkiin. Tiesin heti, että tässä on nyt sellainen näkökulma, jota haluan omassa suunnittelutyössäni korostaa. Mitä tämä sitten tarkoittaa konkretian tasolla? Löysin lukuisia äärimmäisen inspiroivia esimerkkejä muistomerkeistä, jotka osallistavat kokijaansa mitä moninaisimmilla tavoilla. Seuraavassa pari esimerkkiä.

1. Fasisminvastainen muistomerkki (1986, Hampuri, Saksa. Suunitellut Jochen Gerz ja Esther Shalev)

Lyijypäällysteinen pylväs, johon kävijä voi kirjoittaa nimensä vastustaakseen fasismia. Kun pylväs täyttyy kirjoituksista, voidaan sitä laskea alaspäin mekanismin avulla. Ajatus on siinä, että muistomerkki katoaa kokonaan maan alle kun se on täyttynyt nimistä.

With audacious simplicity, the Gerzes’ countermonument flouted any number of cherished memorial conventions: its aim was not to console but to provoke, not to remain fixed but to change, not to be everlasting but to disappear, not to be ignored by its passerby but to demand interaction, not to remain pristine but to invite its own violation and desanctification, not to accept graciously the burden of memory but to throw it back at the town’s feet.

– James E. Young 2000

2. Homage to Raoul Wallenberg (2002) (Tukholma, Ruotsi. Suunnitellut Kerstin Ortwed ja toteuttanut Aleksander Wolodarski ja Gabriel Herdevall)

Näinkin sen voi kokea. Kuva: Thomas Hagström, lähde https://flic.kr/p/6oH5g1

Raoul Wallenberg oli ruotsalainen diplomaatti, joka pelasti kymmeniätuhansia Unkarin juutalaisia holokaustilta toisen maailmansodan aikana heinä–joulukuussa 1944 työskennellessään lähetystösihteerinä Budapestissa. Hän järjesti juutalaisille suojapasseja ja pääsyn Ruotsiin.

Nybrohamnissa, Tukholman keskustassa sijaitseva muistomerkki Homage to Raoul Wallenberg käyttää toteutuksessaan juuri niitä antimonumenteille oleellisia piirteitä. Muistomerkki koostuu kolmesta erillään olevasta osasta, joten sen tulkinta edellyttää kokijalta aktiivista roolia. Oheinen blogikirjoitus kuvaa mielestäni erityisen hyvin, millä tavoin tällainen perinteisestä poikkeava muistomerkki voi kokijaansa vaikuttaa – ja nimenomaan omakohtaisen reflektion kautta:

For me, this special day, the memory of that unexpected discovery in Stockholm and thoughts about the discrimination against gays and lesbians in Russia and in so many countries around the world reminded me how fragile our human rights are and how important it is to remember the past and not allow it to be repeated.

– Sue Harper blogimerkinnässään 18.1.2014


***

Loppuun vielä ajatuksia herättävä lainaus Lewis Mumfordin alun perin jo vuonna 1938 julkaistusta teoksesta Kaupunkikulttuuri (The Culture of Cities). Löysin kirjan sattumalta vanhempieni kellarikomerosta tietämättä yhtään mistä on kyse – kirja näytti vanhalta ja hienolta joten otin sen itselleni. Sanoisin, että kannatti.

Moderni muistomerkki on itse asiassa itsensä kanssa ristiriitainen käsite: jos se on muistomerkki, se ei ole moderni, ja jos se on moderni, se ei saata olla muistomerkki. Tämä ei merkitse sitä, etteikö sairaalaa, voima-asemaa tai ilmamajakkaa voitaisi pitää jonkun henkilön tai tapahtuman muistomerkkinä; ei ole myöskään tarkoitus kieltää, etteikö nykyaikainen rakennelma kestäisi kahtasataa vuotta tai vaikkapa kahta tuhatta: asian ydin ei ole tässä. Sairaalasta tai ilmamajakasta tekee hyvän muistomerkin se, onko se hyvin suunniteltu sairaiden auttamiseksi tai ohjaamaan lentäjiä ilmassa – eikä se, onko se saanut alkunsa metafyysillisestä uskosta muuttumattomuuteen tai kuolemattomuuteen tai kuoleman positiiviseen kunnioittamiseen. Näiden kahden maailmankatsomuksen välinen kuilu on suunnaton. Ken uskoo vilpittömästi yhteen maailmaan, ei  saata rehellisesti käsittää toista.

– Lewis Mumford: Monumentin kuolema, teoksesta Kaupunkikulttuuri, s. 365

Lähteet

Punaisella (*) merkityt erityisen kiinnostavia, konkreettisia suunnittelukohteita esitteleviä tekstejä.

* Callaghan, Mark. (2010). Invisible Past, Invisible Future: A German’s alternative response to the Holocaust
https://www.arttimesjournal.com/speakout/Nov_Dec_10_Callaghan%20/Nov_Dec_10_Callaghan.html

* Krzyzanowska, Natalia. (2015) The discourse of counter-monuments: semiotics of material commemoration in contemporary urban spaces. Social Semiotics, : 1-21
https://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:881651/FULLTEXT01.pdf

Young, James E. The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today
http://www.janetzweig.com/RISD/RISD_BROWN/Young_CounterMonument.pdf

Young, James E. Memory and Counter-Memory: The End of the Monument in Germany. Harvard Design Magazine, Fall 1999, Number 9.
http://partizaning.org/wp-content/uploads/2014/01/Memory-and-Counter-Memory.pdf

* Waxter, Jamie. An Anti-Monument Taxonomy.
https://cargocollective.com/jbwaxter/Wallenberg-An-Anti-Monument-Taxonomy

Artikkelikokoelma monumentteihin ja muistamiseen liittyen

* Constructions of Memory: On Monuments Old and New, No. 9, Syksy 1999
http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/9

Takaisin konkretiaan

Huomasin innostuneeni aiheesta sen verran, että itse suunnittelutehtävä on edistynyt hieman hitaanlaisesti. Ajatuksia kuitenkin on, ja luonnoksia pitäisi ehtiä tekemään. Tällä hetkellä Kauppatorin ympäristössä kiehtoo sen erityinen vuorokausirytmi: illalla tilapäisten rakennelmien poistuttua on avaruuden tuntu aivan erilainen kuin päivällä. Haluan jotenkin ottaa tämän huomioon suunnittelussa. Tässä joitakin ajatuksia jotka ovat vielä vailla tarkempaa konkretiaa:

 • Valaistuksen ja heijastuksien käyttö
 • Varjojen käyttö
 • Toisistaan erillään olevat osa-alueet (kuten Tukholman Raoul Wallenberg -muistomerkissä)
 • Ajalliset fragmentit: vuoden 1918 kiveyksen osittainen palautus (tulkittavissa valokuvista)
 • Vuodenaikojen huomioiminen
 • Teosta selittävä tekstiosa / laatta; syventää kokemusta mutta ei ole pääosassa

Tausta-ajatusten hahmottelua suunnitelman tueksi

1918 . Kansalaissota. Joesuussa vangittuja venäläisiä vankeja Kauppatorilla odottamassa siirtoa pakkotyöhön Melkkiin.

Viimeisen viikon aikana olen pyrkinyt laajentamaan käsitystäni sisällisodasta erityisesti tapahtumien muistamisen kulttuurissa ajan myötä tapahtuneista muutoksista. Erikoistutkija Ulla-Maija Peltonen totetaa artikkelissaan Muistaa vai unohtaa? Vuoden 1918 vaikea historia sisällissodan kokeneiden aikalaisten korostaneen kahta seikkaa: ensiksi sitä, että sodan kokemusta ei voi koskaan unohtaa, ja toiseksi: sota ei saa koskaan toistua. 

Sotatapahtumista kulunut aika on katkaissut oman sukupolveni siteen tähän merkilliseen ajanjaksoon. Kuolleet ovat minulle numeroita; väkivallantekoja konkreettisesti dokumentoineet valokuvat puolestaan näyttäytyvät jotenkin epätodellisina, toiseen todellisuuteen ja toisenlaiseen ihmisyyteen kuuluvina. Suomenlinna on minulle paratiisi ja kauppatorilla ärsyttää kiinalaisvalmisteisen rihkaman kauppaaminen. Ruokaa on saatavilla ja jopa poliisiin voi luottaa.

Kosketuspinta on häviämässä. Tämän myötä kollektiivinen muistimme on vaarassa kadottaa ymmärryksen siitä, että ajan kulusta huolimatta ihminen on pohjimmiltaan samanlainen kuin sata vuotta sitten. Vaikka nykyinen, vahvoihin instituutioihin nojaava yhteiskuntamme kestänee rakenteeellisesti paremmin eri luontoisia heilahteluita kuin sadan vuoden takainen virallisen säätyläisyyden juuri taakseen jättänyt kansakunta, niin emme silti saisi unohtaa, että elävät, joka hetki valintoja tekevät ihmiset muovaavat päätöksillään huomispäivän todellisuudeksi avautuvaa kehityspolkua.

Hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaneiden sukupolvien tulevaisuususkon taustalla toistuivat varmaankin vaikeiden aikojen henkilökohtaisesta kokemisesta kummunneet sanat ei koskaan enää. Nämä sanat motivoivat työskentelemään paremman huomisen puolesta ja ymmärtämään omasta kannasta poikkeavia mielipiteitä. Mitä meidän sukupolvemme ja jälkeemme tulevat ajattelevat näistä asioista, vai onko kaikki itsestään selvää?

Sisällissodan toimiessa allegoriana kahtiajakautuneesta kansasta voisi suunnitelmani muodonannon perusteena olla pyrkimys saada pohtimaan vaikeiden aikojen perintönä syntynyttä nykyisyyttä; sekä erityisesti myös sitä, miltä tulevaisuus näyttää. Vankileirien olemassaolo oli konkreettinen osoitus siitä, miten olosuhteiden myötä kehittynyt toinen toistamme kohtaan tuntema etäisyys johtaa pahuuden kierteeseen.

Se, voiko maisema-arkkitehtuurin keinoin kommunikoida väkevästi näin vaikeaa asiaa, jää nähtäväksi. Tallinnassa sijaitseva kommunismin uhrien muistomerkki on kummitellut inspiraationa mielessä tehtävää ajatellessani. Haluaisin kuitenkin lähestyä aihetta jotenkin pienimuotoisemmin.

***

Kaiken tämän pohdinnan jälkeen huomioin sen, että näkökulman sitominen johonkin yksittäiseen tapahtumapaikkaan on hieman ongelmallista. Alun perin halusin korostaa yksilöllistä kokemusta; nyt pohdintani on viemässä toisaalle hyvinkin yleispiirteiseen suuntaan.

En oikein osaa sanoa, miksi Kauppatori kohteena kiehtoo niin paljon. Kenties kyse on tuttuudesta sekä siitä, että nykyisellään alueen potentiaali on vielä valjastamatta. Toisaalta sijainnin kaupunkikuvallinen merkittävyys tukisi ajatusta siitä, että mahdollisimman moni voisi pysähtyä pohtimaan aiemmin esiteltyjä teemoja. Toisaalta sijainti osaltaan korostaa ainakin historiaa tunteville valkoisen terrorin osuutta ja siten kohdentaa huomion jälleen kerran sotatoimiin ja niitä seuranneisiin tapahtumiin.

Suuri kysymys onkin se, kuinka yleispiirteisen sovinnon ja rauhan tematiikan saisi yhdistettyä juuri tähän paikkaan. Toinen merkittävä huomioni onkin se, että sisällissodan tutkimuksessa ja kerrontatavoissa ovat itse sotatoimet saaneet jokseenkin ylikorostuneen aseman. Huomio on kiinnittynyt intensiivisiin väkivaltatilanteisiin, merkittäviin poliittisiin tapahtumiin ja vankileirien kurjuuteen. Sen sijaan siihen, miten yksittäiset ihmiset ovat luovineet poikkeusolosuhteissa arkipäivän keskellä on kiinnitetty vähemmän huomiota ainakin mitä muistomerkkien ja -paikkojen tematiikoista on tulkittavissa.

Suuri osa kansasta yritti pysytellä puolueettomana ja lähimmäistä myös autettiin ideologiset ristiriidat unohtaen. Mitäpä jos kurjuuden korostamisen sijasta yrittäisimme kerrankin muistaa myös hyviä tekoja?

Lähtöajatuksia kauppatorin alueen suunnitteluun:

 • Vankileirit mantereesta erottava meri: etäisyys sodan osapuolten välillä
 • Nykyisyys rakentuu menneisyyden kautta
 • Miltä huominen näyttää?

 

 

Ehdokkaani suunnittelualueiksi

Suunnittelualueen pohdinta on vähemmän yllättäen toistaiseksi kietoutunut kotikaupunkiini Helsinkiin sijoittuvien kohteiden ympärille. Yritin miettiä, kuinka voisin lähestyä aihetta glorifioimatta yksittäisiä taistelutantereita – tarkoituksena olisi ennemminkin korostaa yksilöllistä ja jaettua kokemusta toisaalta surusta ja menetyksestä, mutta yhtä lailla myös toivosta ja rauhan pohjimmiltaan hauraasta luonteesta. Koska yleisellä tasolla osapuolten välinen sovinto on jo luettavissa nykyisin vallitsevan yhteiskuntarauhamme olemassaolosta, olisi tästä juontuen tärkeää korostaa suunnitelmassa henkilökohtaisia ulottuvuuksia.

Rakkaiden menettämiseen liittynyt luopumisen suru ja toisaalta katkeruudesta kumpuavan uuden väkivallan pelko ovat kantaneet monen sukupolven yli vaihettuen toiminnan tuloksena muodostuneeseen nykyisyyteemme, jossa rauhanomaisesti neuvotellut kompromissit ovat mahdollistaneet suhteellisen tasa-arvoisen ja vakaan yhteiselon. Nyt, kun suorien tunnesiteiden katkeaminen sisällissodan tapahtumiin on ajankohtaista, tulee mielestäni tärkeäksi korostaa sisällissodan perintöä tästä näkökulmasta. 

Pohdintojen myötä päädyin valitsemaan kolme mahdollista aluetta tai lähestymistapaa aiheeseen.

Kauppatori

Kauppatorin ranta, jossa sadat saaristoon vankileireille kuljetetut punavangit viimeisen kerran jättivät taakseen historiallisen Helsingin siluetin tarjoaisi mahdollisuuden ulottaa vankileirien kipeä muisto etäällä sijaitsevilta saariryhmiltä osaksi valkoisten voittajien maaperää. Tässä lähestymistavassa tosin piilee riski vastakkainasettelun korostamiselle, joten olisi tärkeää löytää tragedian jaettua luonnetta korostava symboliikka. Sijainti olisi kaupunkikuvallisesti erityisen merkittävä ja nykyisen parkkipaikkaluonteensakin johdosta otollinen kehityskohde.

Vankien kuljetus lähdössä Kauppatorilta Suomenlinnaan. Kuvaaja tuntematon.

Pitkäsilta

Pitkäsillan symbolinen merkitys työläiskaupunginosien ja porvarillisen Helsingin henkisenä erottajana säilyi pitkälle 1900-luvun jälkipuoliskolle saakka. Sisällissodan jäljet ovat myös nähtävissä graniittisillan rakenteissa, vaikka minkäänlaista virallista muistomerkkiä ei paikalta löydykään. Ensimmäiset  punaiset antautuivat Siltasaaressa 13.4.1918. Sijainti olisi historiallisesti perusteltu, mutta toteutustapa herättää toistaiseksi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Helsingin valtaus: Ampumisen jälkiä Pitkälläsillalla.

Vesilinnanmäki / Diakonissalaitos

Käydessäni läpi sisällissodan kannalta merkityksellisiä paikkoja Helsingissä kiinnitin huomiota Vesilinnanmäen ja sitä vastapäätä Helsinginkadun toisella puolella sijaitsevan Diakonissalaitoksen tapahtumiin. Vesilinnanmäen kalliolla, joiden laella sijaitsee nykyään Linnanmäen huvipuisto, murtui punaisten viimeinen rintamalinja. Naiskaartit oli lähetetty paikalle tulittamaan kohden Saksalaisten joukkojen valtaamaa  Diakonissalaitosta.

Mielenkiintoiseksi tämän kohteen tekee se, että tehtävää voisi myös lähestyä kolmannen osapuolen, siis Diakonissalaitoksen näkökulmasta. Toiminnassaan se pyrki myös sota-aikaan yllläpitämään neutraalia linjaa hoitamalla sodan kummankin osapuolen haavoittuneita. Pro gradu -tutkielmassaan Osapuolten välissä – Helsingin Diakonissalaitoksen sisaret vuoden 1918 sisällissodassa Vilma Lempiäinen tuo esiin, kuinka laitoksen sisällä suhtauduttiin vuoden 1918 tapahtumiin.

Diakonissalaitos nähtynä Eläintarhan huvila 8:n katolta. Savu tupruaa piipusta.

Lähteet: 

Näre, Sari: Helsinki veressä – Naiset, lapset ja nuoret vuoden 1918 sodassa Tammi, 2018.

Lempiäinen, Vilma: Osapuolten välissä – Helsingin Diakonissalaitoksen sisaret vuoden 1918 sisällissodassa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. 2016. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163353

Sodan muuttuvat muistot

Suomenlinnan vankileirin vuonna 2004 valmistunut muistomerkki oli minulle entuudestaan tuttu. Hienovaraisen, tarkoituksellisen hankalasti löydettävän teoksen symboliikka ei kuitenkaan vielä aiemmin ollut avautunut samalla tavoin kuin nyt aiheeseen liittyvän pohjatiedon kartuttua. Muistomerkki haastaakin käsityksen perinteisestä, voittaneen osapuolen uhoa tai hävinneen katkeruutta ja kostonjanoa viestivästä kerronnasta. Ajan kuluminen on katkaissut siteen näihin hankalasti käsiteltäviin tunteisiin ja tehnyt mahdolliseksi muistella kansakuntaamme syvästi traumatisoineiden tapahtumien kulkua ulkopuolisesta, surua ja myötätuntoa viestivästä katsontakulmasta.

Suomenlinnan vankileirin muistomerkki tuntuu kuitenkin edustavan harvalukuista uuden sukupolven näkemystä sisällissodan muistopaikkojen yleiskuvassa. On myös havaittavissa, että sodan muistelukulttuurin kahtiajakautuneisuus on säilynyt tähän päivään saakka, vaikka sodasta on kulunut jo sata vuotta. Siinä missä voittaneen osapuolen muistopaikat ovat esimerkiksi Helsingissä kaupungin paraatipaikoille sijoitettuja useimmiten komean militaristisia pronssiveistoksia, ovat punaisten metsiin kätketyt, lähes merkitsemättömät haudat synnyttäneet vastakkaisen, hiljaisen ja kätketyn muistamisen kulttuurin. Punaisten tunnuksettomat metsähautausmaat, huhut salamyhkäisistä muistotilaisuuksista punalippuineen toistuvat monissa aikalaiskertomuksissa (Nieminen, 2015).

***

Henkilökohtaisesti olen hieman yllättynyt siitä, kuinka pitkään jakolinjat sodan osapuolten välillä ovat vaikuttaneet muistamisen tapoihin. Vasta hiljattain on alettu keskustella laajemmin punaisten ja valkoisten yhteisen muistomerkin tarpeellisuudesta; silti esimerkiksi Kotkaan suuunniteltu yhteismuistomerkki on herättänyt voimakkaita tunteita, eikä sitä lopulta edes toteutettu (https://yle.fi/uutiset/3-9897911).

Ylisukupolvinen katkeruus ja viha sodan osapuolten välillä on jättänyt jälkeensä syvän haavan, jonka parantamiseen ensiapua tarjosivat jakautuneen kansakunnan yhdistänyt talvisodan henki ja sitä seurannut yhteinen ponnistus yhteiskuntarauhan rakentamiseksi. Onkin nähtävissä, että Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja konsensuspolitiikka periytyvät osaltaan sisällissodan jälkeensä jättämästä traumasta. Pahasta on siten seurannut jotakin hyvää. Tässä ajatuksessa piilee nähdäkseni mahdollisuus lähestyä suunnittelutehtävää tavalla, joka sitoisi sisällissodan perinnön tiiviimmin omaan aikakauteemme. Näin ollen sotatapahtumat eivät näyttäytyisi pelkästään omaan aikaansa sidoksissa olevina traagisten tapahtumien jatkumoina, vaan eräänä avaintekijänä tapahtumaketjussa, jonka vuoksi yhteiskuntamme on kehittynyt sellaiseksi kuin se tänä päivänä on.

Edellä mainitusta seuraa se, että sisällissodan muisto kietoutuu monisyisesti ympäröivään todellisuuteemme. Muistomerkki tapahtumille muodostaa näin katsottuna eräänlaisen tihentymäpisteen – konkreettisen paikan, jossa mennyt linkittyy tähän päivään. Sisällissota on opettanut meille yhteiskunnallisen vakauden vääjäämättömän haurauden. Tämän vuoksi onkin tarpeen löytää suunnittelutyöhön näkökulma, joka koskettaa nykyistä sukupolveamme, jonka tunnesiteet vuoden 1918 tapahtumiin ovat jo haalenneet.

“Pohtiessani yhä uuudestaan ja uudestaan, miksi ikäluokkien ajatukset eroavat toisistaan, palaan muistomerkin symboliikkaan, josta löydän vastauksen. Pieni poika kokee isänsä tuskan hänen kuolinvuoteellaan. Poika kertoo varttuessaan saman omille jälkeläisilleen ja elämänsä ehtoossa ehkä lapsenlapsilleen. Tarvitaan vähintään kolme sukupolvea, ennen kuin tällaisen valtavan kansallisen tragedian miesmuisti hiipuu. Sama koskee niin silloista voittajaa kuin hävinnyttäkin. Nyt Suomessa eletään tällaista aikaa.”

– Jarmo Nieminen: Santahaminan punavankihautausmaan muistaminen 1918-2015

Lähteet: 

 • Nieminen, Jarmo (toim.): Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa. Sotasurmat 1917-1918. Helsinki: Gummerus, 2015.

Mietteitä kurssin alkuun

Maisema-arkkitehtuurin Erityisympäristöjen suunnittelu -studiokurssin aiheena on tänä syksynä paikat ja maisemat, jotka liittyvät vuoden 1918 sisällissotaan. Kurssi tarkastelee vuoden 1918 tapahtumiin liittyviä paikkoja rakennetussa ympäristössä ja maisemassa. Aihe on samanaikaisesti kiinnostava ja suunnittelutehtävänä poikkeuksellisen haastava. Uskoisin, että itse tulen pyrkimään lähestymistavassani korostamaan hienovaraisesti useampaan aistiin kerrallaan vaikuttavaa tilakokemusta. Ajatuksissani kyseessä tulisi olemaan ennemmin muistelun paikka kuin varsinainen muistomerkki.

Pohjatietoni sisällissodasta ovat osin vajavaiset, vaikka tapahtumien suurpiirteinen kulku ja sodan juurisyyt ovatkin tiedossa. Olenkin kokenut hyödylliseksi kahlata lävitse Yleisradion aiheeseen liittyvää runsasta materiaalia. Esimerkiksi Kalle Haatasen puheohjelmat ovat valottaneet mitä moninaisempia näkökulmia aikakauden tapahtumiin. Historiantutkija Samu Nyströmin haastattelu (https://areena.yle.fi/1-1941692) oli erityisen mielenkiintoinen, koska siinä käsiteltiin sota-ajan arkea Helsingissä, jonne olen jo mielessäni ollut sijoittamassa muistomaisemaani. Toki lopullinen paikan määräytyminen vaatii vielä huolellista tarkastelua ja hyviä perusteluita. Sijainnin saattaa tulla määritttelemään jokin yksittäinen puhutteleva ihmiskohtalo joka liittyisi tiettyyn paikkaan. Taustatyötä on vielä ennen ratkaisua tehtävä antaumuksella.

Tiedän kuitenkin jo, että haluan luoda paikan, jolla on merkitys myös historiaa tuntemattomalle. Universaali puhuttelevuus tulisi siten olemaan yksi suunnitelmani ylevistä tavoitteista, mutta jäänee nähtäväksi miten ideointiprosessi lähtee tästä elämään. Minua kiehtoo ajatus, että muistomaiseman esiin kannustama tunnetila voisi synkkyyden tai raskauden asemasta ollakin jotain ihan muuta. Tärkeintä kuitenkin olisi, että tiedostaisimme yhteiskunnallisen vakauden olevan lopulta hauras rakennelma joka on altis säröilemään, ellemme pidä toisistamme – ihan kaikista – huolta.

Maisema ja haalistuvat muistot: Töölönlahden asema maisema-arkkitehtuurikeskustelun keskiössä

Töölönlahti, taidepuutarhan istutuksia. Gonzalez Jorge, HKM, 1.9.2000.

Töölönlahti, väliaikaisen taidepuutarhan istutuksia. Gonzalez Jorge, HKM, 1.9.2000. https://www.helsinkikuvia.fi/record/hkm.HKMS000005:km0025lq/

Wim Wendersin Berliinin taivaan alla -elokuvassa jaetussa kaupungissa nuoruutensa Potsdamer Platzia etsivä eläkeläinen harhailee rautaesiripun jättömaaksi muuttamassa maisemassa, jonka paikalla sijaitsi aiemmin sykkivän kaupunkielämän keskus kahviloineen ja suihkulähteineen. Tässä ei-kenenkään-maisemassa juuri mikään ei enää muistuta entisistä ajoista; ajan verkkoon sidotut nuoruusmuistot heijastuvat korkeintaan haalistuneina haamuina rikkaruohojen ja betonin kyllästämiltä pinnoilta.

Vaikka Helsingissä muutoksiin kaupunkitilassa ovat johtaneet hieman vähemmän dramaattiset historialliset tapahtumat, muistan hyvin elävästi Töölönlahden eteläpuolelle sijoittuneen ratapihan ja vanhojen makasiinirakennusten läsnäolollaan hallitseman, pysähtyneisyyden dekadenssista tunnelmansa ammentaneen laitakaupungin. Jo tuolloin jonkinlaiseen välitilaan jähmettynyt maisema oli tuomittu menettämään elinvoimansa kaavoituspaineiden alttarilla. Kantakaupungin likeisyys vauhditti matkaa kohti vääjäämätöntä muutosta, jossa viimeisinä vuosinaan autonromujen kansoittaman ja asunnottomien tähtienkatselupaikkana toimineen villiintyneen kaupunkiluonnon kesytti lopulta tuomiopäivän näkyä muistuttanut makasiinirakennusten tulipalo. Joutomaalle ilmestyi 2000-luvun alkupuolella taidepuutarha, jonka väriloistosta ja rujosta eleganssista muistuttavat enää henkilökohtaiset elämykset ja valokuvat.

Ja silti, juuri tässä välitilaisessa maisemassa väreilleestä kontrastista muodostui se jännitteinen vuoropuhelu, josta oli samanaikaisesti aistittavissa uuden ja menneen Helsingin henki. Joutomaa kaupungin paraatipaikalla sai kuitenkin väistyä. Kansakunnan vaurastumisen myötä lisääntyneen vapaa-ajan mahdollistamat sivistys- ja viihteellisyyshakuiset aktiviteetit saivat fyysiset ilmentymänsä paikalle, jossa aiemmin merten takaa konteissaan matkanneet pikeepaidat ja kamerat  kulkivat rautateitse eri puolille maata välittäen konsumerismin ilosanomaa. Näkyvä, ratapölkkyjen tahdittama ja kreosootintuoksuinen logistiikka dieselvetureineen oli siten pyyhkiytynyt pysyvästi pois kantakaupunkilaisen sielunmaisemasta. Alan valtasivat joutavanpäiväinen oleskelu ja sivistynyt vehreä maisema. Ja hyvä niin?

Töölön tavara-asema vuonna 1939. HKM, Pietinen Aarne Oy. https://www.helsinkikuvia.fi/record/hkm.HKMS000005:km0024xd/

Töölön tavara-asema vuonna 1939. HKM, Pietinen Aarne Oy. https://www.helsinkikuvia.fi/record/hkm.HKMS000005:km0024xd/

Töölönlahden eteläpuolisen alueen tulevaisuutta kirjoituksessaan Puiston puolikkaat käsitellyt maisema-arkkitehtuurin professori Jyrki Sinkkilä luonnehtii Töölönlahden aluetta eräänlaiseksi kraateriksi kaupunkirakenteen keskellä. Lahtea ja sen ympäristöä kohtaan onkin sen keskeisestä sijainnista johtuen historiallisestikin tunnettu valtaisaa mielenkiintoa. Eräillä muinaisilla piirrustuspöydillä Töölönlahti on muun muassa täytetty ja alistettu majesteetillisen Kuningasavenyyn halkomaksi monumentaalikaupungin uudeksi ytimeksi. Alvar Aallon keskustasuunnitelmassa maisemaa olisi puolestaan elävöittänyt hillittömän kokoinen terassitoriksi kutsuttu parkkikansi. Smith & Polvisen liikennesuunnitelmassa ehdotetut hurjat kantakaupungin ylle levittäytyneet moottoritierampit sentään tunnistettiin jo aikanaan helsingin henkeä vakavasti uhkaaviksi. Suureellisista, lähinnä arkkitehtien kynistä lähtöisin olleista visioista huolimatta satamatoiminnoille välttämätön logistiikka ja siihen liittyneet tarkoituksenmukaisuudessaan vaikuttavat rakenteet tulivat kuitenkin hallitsemaan aluetta pitkälle 1980-luvulle saakka.

Historiallisesta viitekehyksestä katsoen onkin helpompaa ymmärtää, miksi Sinkkilä kirjoituksessaan painottaa määrätietoisuutta puistosuunnitelman nopean toteuttamisen suhteen. Lopulta kyseessä kun on kilpailu: kuka ehtii ensin? Käynnissä on keskenään eriävien intressien välinen taisto. Voittavatko mittelön kenties arkkitehdit, joiden perinteisen osaamiskentän keskiöön rakennusten väliin jäävä tila ei kuulu – vai olisko vihdoinkin olemassa mahdollisuus toteuttaa eräälle kaupungin merkittävimmistä paikoista puistosuunnitelma, joka sankarillisuudessaan kesyttäisikin ympärilleen muodostuvan rakennuskannan kunnioittamaan kaupunkilaisten yhteiseksi aiottua tilaa? Ensisijaisesti rakennetun ympäristön näkökulmasta  määritelty kaupunkitila kun ei ole luonteeltaan samalla tavoin demokraattista; rakennuksiin sijoittuvat toiminnot ovat harvoissa tapauksissa kaikille kansalaisille avoimia. Julkiseen kaupunkitilaan panostaminen edistäisikin siten kaupunkikuvallisen koherenssin ohella laajemman käyttäjäkunnan asiaa.

Sinkkilän puheenvuoro on tulkittavissa yritykseksi nostaa julkisen ulkotilan arvostustasoa herättämällä keskustelua vaietusta aiheesta. Varoittavana esimerkkinä jahkailun seurauksista ja yleisestä näköalattomuudesta hän käyttää kirjoituksessaan Kaisaniemen puistoa, jonka rakentaminen ja liikennejärjestelyt aikoinaan jättivät puristukseensa. Laiminlyöntien seurauksena puiston merkitys olikin näin kaventunut rautatieaseman levottomaksi sivupihaksi jonka yllä leijailee läpikulkupaikan henki ja öisen väkivallan uhka.

Töölön tavara-asemaa vuonna 1999 ennen tulipaloa. Makasiinien välistä piha-aluetta, taustalla Eduskuntatalo. HKM, Kari Hakli. https://www.helsinkikuvia.fi/record/hkm.HKMS000005:km002iak/

Töölön tavara-asemaa vuonna 1999 ennen tulipaloa. Makasiinien välistä piha-aluetta, taustalla Eduskuntatalo. HKM, Kari Hakli. https://www.helsinkikuvia.fi/record/hkm.HKMS000005:km002iak/

Töölönlahden ja sen ympäristön asemaan voidaan katsoa kilpistyvän koko keskustelu suomalaisesta maisema-arkkitehtuurista. Useimmat käytetyt puheenvuorot paljastavat erityisesti sen, miten vähäisen arvostusasteen  kansalaisten yhteiseen käyttöön tarkoitettujen kaupunkitilojen kokonaisvaltainen suunnittelu on maassamme saavuttanut. Keskustelua on hallinnut lähinnä kritiikki puistosuunnitelmien kalleudesta ja ikuinen purnaus siitä, että maamme ikävästä ilmastosta  juontuen ulkotiloihin panostaminen on vähintäänkin epäilyttävää puuhastelua. Suureelliset rakennushankkeet kokonaisalueen pieninä osatekijöinä ovat  sen sijaan toteutuneet; olkoonkin, että kritiikkiä jonkin verran onkin esitetty.

Musiikkitalon kokonaiskustannuksiksi tuli noin 166 miljoonaa. Tämä onkin ainoastaan 100 miljoonaa enemmän kuin Töölönlahdelle kaavailtu, sittemmin liian kalliiksi osoittautunut puistosuunnitelma. Julkisten kulttuurirakennusten rypästä ei sinänsä ole syytä kritisoida, vaan juuri ne osaltaan mahdollistavat alueen muodostumisen eläväksi kaupunkikulttuurin keskukseksi. Keskustakirjasto on valtavan hieno hanke, joka ansaitsisi ympärilleen kokonaisvaltaisella näkemyksellä toteutetun ympäristön. Ulkotilan suunnittelun arvostustasosta edellä esitetty vertailu kuitenkin kertoo karua kieltään. Johtopäätöksenä voisi todeta, että maisema-arkkitehtuuria ei edelleenkään arkkitehtuurin tavoin tunnisteta itsenäiseksi taidemuodoksi, vaan lähinnä työkaluksi tuottaa sujuvan liikkumisen mahdollistavaa kukkasin somistettua infrastruktuuria.

Töölönlahden puiston osalta lopputulos oli siten odotettu. Voittajaksi selviytyi hyvästä yrityksestä huolimatta näköalattomuuden sanelema kustannustehokkuus. Lopputuloksena on ehkä ihan kiva pannukakku, jossa radanvarsirakennusten arkkitehtuurin lähiöteemaisen öykkäröinnin on katsottu soveltuvan vastinpariksi maisema-arkkitehtuurin nykyistä arvostustasoa kuvastavalle teemapuistolle. Nykytilanteeseeen rinnastettuna kaupunginmuseon kuva-arkistosta löytynyt materiaali 2000-luvun alkupuolella puiston paikalla sijainneesta taidepuutarhasta saa myös mietteliääksi. Istutusten väriloistosta ja kokonaissommitelman hökkelikylämäisestä estetiikasta ammentanut tilkkutäkki näyttäytyy nyt kuvissa kuin tähdenlentona, jonka kauneus saattoi hyvinkin muodostua juuri hetken väliaikaisuuteen liittyneestä luopumisen läheisyydestä.

Ikuiseksi helposti mieltyvässä nykyisyydessä on usein läsnä latistava arkipäiväisyys. Hakasalmen huvilan pylväsrivien välistä uutta uljasta maisemaa tarkasteleva Aurora Karamzinin haamu voisikin nähdä nykykaupungin elämänmenoa hallitsevan levollisen joutilaisuuden toisin. Edistyksessä on sittenkin oma määrätty kauneutensa, jota aikalaisen lienee toisinaan hankala ymmärtää.