Energiansäästöviikon blogitekstit

Tervetuloa lukemaan energiansäästöviikon blogitekstejä! Please find below a short list about the energy awareness week blogs.

Rehtori Tuula Teeri: Energiansäästö on meidän jokaisen asia / We all need to consider energy conservation

Energiatehokkuustiimi / Satu Kankaala: Sähköä tiimissä ja energiansäästöviikolla / Energy in the team and Energy Awareness Week

Opiskelija Mikko Virta: Maarintalon valaistuksen uusiminen syksyllä 2013 / Maarintalo’s lighting replaced in autumn 2013

Professori Yrjö Neuvo: Aallon energiatehokkuuden tutkimusohjelma / Aalto Energy Efficiency Research Programme

Tiina Sekki: Energia-asiantuntijana Aalto-yliopistokiinteistöillä / As an energy expert at Aalto University Properties Ltd.

Professori Peter Lund: Sähkön säästäminen on todella fiksua / It is very smart to save electricity

Joukon Voima / Juuso Lindgren & Jukka Kajan: Aallosta energiaomavarainen sinun rahoillasi? / Your money to help Aalto energy indepedence?

Paavo Tikkanen: Otakaari 1 peruskorjaus, Aaltoenergiansäästöä näkymättömästi / Otakaari 1 Renovation, Invisible Energy Savings at Aalto University

Professori Kai Sirén: Campus2015 – energia- ja ympäristötehokkuuden suuri mahdollisuus / Campus 2015 – The Great Opportunity of Energy and Environment Efficiency

 

 

Posted by Milla

Uncategorized - Leave a comment

Prof. Kai Sirén: Campus2015 – energia- ja ympäristötehokkuuden suuri mahdollisuus

Otaniemen uuden kampuksen arkkitehtikilpailu on ratkennut ja tulokset julkaistu. Kilpailutöiden kirjo oli suuri ja energia- sekä ympäristöasioita oli lähestytty monella tavalla. Voittajakaan ei sellaisenaan ole valmis ja kaipaa varmasti kehittämistä monessa suhteessa, mutta lienee hyvä lähtökohta varsinaiselle suunnittelulle. Nyt tavoitteet on asetettava korkealle ja niistä on pidettävä myös kiinni. Norjalaisetkin rakentavat plus-energiataloja http://powerhouse.no/, miksi emme sitten me? Keskeisiä kriteerejä hankkeeseen kuuluvien rakennusten osalta ovat paras energialuokka, merkittävä uusiutuvan energian osuus sekä hyvät sisäolosuhteet.

Miten tämä saadaan aikaan? Toteutuksen vaihtoehtoja on lähes ääretön määrä. Perinteisessä suunnittelussa ei vaihtoehtoja juuri tutkita vaan ratkaisut syntyvät melko suoraviivaisesti suunnittelijoiden aikaisemmasta kokemustaustasta. Nyt tähän ei pidä tyytyä. Kohde on vaativa. Hyvästä suunnittelusta ja erilaisten vaihtoehtojen vertailusta on oltava valmiita maksamaan. Hyviä vaihtoehtoja löytyy perinteisesti vertailemalla erilaisia ratkaisuja keskenään. Parhaat vaihtoehdot löytyvät optimoinnilla, josta sattuu olemaan runsaasti kokemusta eri puolilla Aalto yliopistossa.

Mitä tämä maksaa? Hyvä suunnittelu ja vaihtoehtojen vertailu nostaa suunnittelukustannuksia mutta tuo rahat monin kerroin takaisin rakentamisen ja käytön aikana. Jos Aalto kampukselle halutaan yksi energia- ja ympäristötehokkuuden näkökulmasta eturivin rakennus, showcase, jota voi henkseleitä paukutelle esitellä kaiken maailman vieraille ja asiantuntijoille, nyt se on mahdollista saada aikaan. Ei anneta tilaisuuden mennä ohi.

 

Kai Sirén toimii Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulussa, Energiatekniikan laitoksella Rakennusten energia- ja LVI-tekniikan professorina. Sirén johtaa reilun 15 hengen tutkimusryhmää, johon kuuluu tutkijoita diplomityön tekijöistä tekniikan tohtoreihin.

Tutkimusaktiviteetit ovat suuntautuneet rakennusten energiatehokkuuteen yleensä, rakennusten energia- ja LVI-järjestelmien simulointiin ja optimointiin sekä LVI-järjestelmien ja komponenttien mallintamiseen.

Sirén opettaa myös samoja asioita tutkintonsa loppuvaiheessa oleville teekkareille. Kai Sirén on julkaissut alalta noin 120 tieteellistä artikkelia, raporttia ja muuta lehtikirjoitusta, valvonut/ohjannut yli sata diplomityötä, muutamia lisensiaatintöitä sekä kahdeksan väitöskirjaa.

 

***

Campus 2015 – The Great Opportunity of Energy and Environment Efficiency

The architectural design competition for new Otaniemi campus has ended and the results have been published. There was a great spectrum of entries and a wide variety of approaches to energy and environment issues. The winning entry is not yet complete and needs further development in many ways, but it should be a good starting point for the actual design process. Now, the goals must be set high and they must also be followed. The Norwegians are building plus-energy houses (http://powerhouse.no/), so why shouldn’t we? The main criteria for the buildings of the project are the best energy rating, a significant amount of renewable energy and good indoor conditions.

How can this be achieved? The number of implementation options is almost infinite. In traditional design, different options are not necessarily examined and decisions are made in a relatively straightforward manner making use of the designers’ earlier experience. We should not settle for that in this case. The project is demanding. One must be willing to pay for good design and for comparing different alternatives. Traditionally, good options can be found by comparing different solutions against each other. The best options will be found through optimisation, and different departments of Aalto University happen to have a lot of experience with that.

What does this all cost? Good designing and comparison of alternatives will increase the design costs but will multiply the savings during the construction and operation phases. If we want to bring a building to the Aalto campus that is a showcase from the point of view of energy and environment efficiency and that can be presented to experts and guest from all over the world, we now have the possibility. Let’s not let the opportunity pass us by.

 

Kai Sirén works as a Professor of Energy and HVAC Technology in Buildings at the Department of Energy Technology at the School of Engineering of Aalto University. He is the head of a research group of just above 15 people that include researchers who are writing their master’s thesis as well as who are doctors of technology. 

His research interests has been oriented to energy efficiency in buildings in general, building energy and HVAC systems simulation and optimisation as well as thermal and hydraulic modelling. He also teaches these subjects to engineering students in the last phase of their degree. 

He has published around 120 scientific articles, reports and other journal articles as well as supervised a little over a hundred master’s theses, a few licentiate theses and eight doctoral theses.

 

Posted by Milla

Campus2015 , Energianhallinta , Energy Management - Leave a comment

Paavo Tikkanen: Otakaari 1 peruskorjaus, Aaltoenergiansäästöä näkymättömästi

Entisen TKK Päärakennuksen, nykyisen Aalto-yliopiston Otakaari 1:n peruskorjauksen LVIA -suunnittelu alkoi osaltamme jo vuonna 2006. Suunnittelu alkoi tarveselvityksellä, jossa hahmoteltiin LVIA-tekniikan uusimistarpeita ja järkevintä vaiheistusmallia. Tekniikka oli peräisin pääosin 1960-luvulta ja oli lähellä teknisen käyttöikänsä loppua.

Vuonna 2009 yrityksemme sai kunnian osallistua alkavaan luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen. Lähtökohtana oli uusia koko LVIA–tekniikka aikaisemmin laadittujen kuntokartoitusten ja hankesuunnitelman perusteella.

Granlundin mottona on nimenomaan suunnittelun alkuvaiheessa esittää visuaalisesti havainnolliset järjestelmäratkaisuvaihtoehdot perusteineen tilaajan päätöksenteon tueksi. Järjestelmäratkaisuvaihtoehdot tulee laatia suunnittelun alkuvaiheessa, jotta pystytään perustellulla tavalla päättämään tulevista investoinneista, elinkaarikustannuksista, hiilijalanjäljestä, huollosta, ylläpidosta ja saavutettavasta sisäilmaston tasosta.

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitys- ja jäähdytystehojen simulointiin on käytetty Granlund Oy:n kehittämää tuotemallipohjaista RIUSKA-energiasimulointiohjelmistoa, jonka laskentakoneena käytetään DOE 2.1E simulointiohjelmistoa. Rakennuksen geometriamalli on laadittu MagiCAD Room 3D-mallinnusohjelmalla. Ohjelmien välisessä tiedonsiirrossa käytetään IFC- tiedostomuotoa.

Laskelmat perustuvat arkkitehdin luonnoskuvista tehtyyn rakennuksen geometriamalliin, joka on esitetty kuvassa 1.

 

Kuva 1. Rakennuksen 3D-malli, vasemmalla idästä ja oikealla pohjoisesta kuvattuna.

Energiankulutuslaskelmat perustuvat kohteen arvioituun käyttötarpeeseen ja kuormitukseen. Suunnittelutavoitteisiin kuuluivat mm. sisäilmaston olosuhteiden nykyaikaistaminen ja parantaminen ja lämmitysenergian säästö.

Näiden tavoitteiden saavuttamiselle antoi haasteellisen lisämausteen itse taiturimainen Alvar Aallon suunnittelema rakennus. Suojelulliset seikat oli huomioitava kaikissa ratkaisuissa. Tekniikan näkymättömyys oli merkittävä lähtökohta suunnittelussa.

Lopputuloksena voidaan sanoa, että onnistuimme sisäilmaston olosuhteiden parantamisessa ja lämmitysenergian kulutuksen pienentämisessä varsin mainiosti. Sisäilmaston olosuhteiden parantamisessa ovat vaikuttaneet mm. täysin uusittu tarpeenmukainen huippulämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella ohjauksella varustettu ilmastointijärjestelmä sekä vapaajäähdytyksellä varustettu täysin uusi vedenjäähdytysjärjestelmä.

Lämmitysenergian kulutus tulee pienenemään noin 37 % verrattuna tilanteeseen ennen peruskorjausta. Euroissa tämä tarkoittaa yli sadan tuhannen vuotuista säästöä.

Kuvassa 2 on esitetty rakennuksen lämmitysenergian kulutuksen jakautuminen peruskorjauksen jälkeen.

Kuva 2. Rakennuksen lämmitysenergian jakaantuminen peruskorjauksen jälkeen

Sisäilman olosuhteet simuloitiin Granlund Oy:n RIUSKA energia- ja tilasimulointiohjelmalla. Kuvassa 3 on esitetty esimerkki mallinnetuista tyyppitiloista ja taulukossa 1 on esitetty simuloinnin tulokset.

Kuva 3.  Esimerkki mallinnetuista tilaratkaisuista 

Tuleville käyttäjille voisi tässä yhteydessä lähettää terveisiä ja pyytää palautetta miten todellisuus vastaa simulointeja ja laskelmia.

Mm. elinkaarikustannusvertailujen laatimiseksi on käytössämme laajat itse tehdyt ja osittain ostetut ohjelmistopalvelut. Kuvassa 4 on esitetty havainnollinen esimerkki eri jäähdytys/lämmitystapojen elinkaarikustannusten vertailusta (Ei tästä kohteesta).


 Kuva4.  Esimerkki elinkaarikustannusten vertailusta

Suunnitelmaratkaisujen haarukoinnissa on auttanut suunnittelijoiden, tilaajan edustajien, Museoviraston, Alvar Aalto -säätiön ja projektinjohtourakoitsijan rakentava yhteistyö. Järkevät elinkaarikustannuksia vähentävät ratkaisut on löydetty suojelulliset seikat huomioiden.

Erityispiirteinä voidaan mainita, että kaikki ilmastointikoneet on hajasijoitettu näkymättömiin olemassa oleviin tiloihin. Uusien konehuoneiden rakentaminen vesikatoille ei tämän tapaisissa kohteissa ole mahdollista.

Tarkkaavaiset huomioitsijat saattavat havaita nurmikkoalueilla uusia kuparisia säleikkölieriöitä. Nekin liittyvät omalta osaltaan ilmanvaihdon näkymättömyyteen. Vesikatoille vastaavien rakentaminen olisi pilannut Aalto-hengen. Toteutussuunnittelun olemme laatineet normaaliin tapaamme mallintamalla, vaikka tämä ei vaatimuksiin kuulunutkaan. Mallintamisesta on ollut urakoita toteuttaville urakoitsijoille huomattava hyöty.

Kuvassa 5 on esitetty esimerkki kohteen LVI-mallista. Mallista voidaan havaita, että rakenne- ja arkkitehtimalli puuttuu, koska sitä ei oltu vaadittukaan.

Kuva 5.  D-Sali, 1.kerros ja 2.kerros (taustalla 1.kerroksesta vesikatolle)

Viimeisen eli U-osan suunnittelu alkaa kohta olla paketissa ja työmaa käynnistynee siellä muutaman kuukauden kuluessa. Viimeisiä asennuksia tehdään vuonna 2015.

Granlundin henkilökunnasta työhön on osallistunut laaja joukko yhä kokeneempia asiantuntijoita. Odotamme innolla vastaavia mielenkiintoisia töitä.

On ollut mielenkiintoista havaita, että insinöörikin oppii arvostamaan rakennusten suojelua ja löytämään joskus vaikeasti haettavia, mutta kuitenkin tekniset vaatimukset täyttäviä ratkaisuja.

 

DI Paavo Tikkanen on työskennellyt asiantuntijayritys Granlund Oy:ssä vuodesta 1986 ja toimii tällä hetkellä LVI-osastonjohtajana.

Tikkanen on vastaava LVI-suunnittelija muun muassa Otakaari 1:n peruskorjauksessa, ja on aiemmin ollut projektipäällikkönä useissa eri Teknillisen korkeakoulun kiinteistöjen saneerauksissa.

 

 

 

 

***

Otakaari 1 Renovation, Invisible Energy Savings at Aalto University

We started the HVAC design process for the old main building of the former Helsinki University of Technology, currently known as Aalto University Otakaari 1, back in 2006.

The first step of the design phase was to survey the client’s needs. We outlined the need for renewal of the HVAC technology and the most reasonable phasing model. The technology of the building originated mainly from the 1960s and was reaching the end of its technical lifetime.

In 2009, our company had the honour of participating in the initial planning and implementation design phase. The starting point was to replace the entire HVAC technology and do it based on the previously established condition surveys and project plan.

The motto of Granlund Oy is to present visually demonstrative system solution options along with the arguments to the client in the early phase of the design process. This way the client can utilise them while making the decision.

System solution options shall be found in the early phase of the design process so that the client can decide on the future investments, life cycle costs, carbon footprint, service, maintenance and the obtainable indoor climate target values.

The product model-based RIUSKA energy simulation software developed by Granlund Oy has been used for the simulation of building energy consumption as well as of heating and cooling capacity. As a calculation engine, RIUSKA is presently using the DOE-2.1E simulation program. The geometric model of the building has been created with the modelling program MagiCAD Room 3D. The IFC file format is being used for data transfer between the programs.

The calculations are based on the geometric model of the building, which was created from the architect’s sketches and is illustrated in image 1.

 

Image 1. 3D model of the building. Eastern side pictured on the left and northern side pictured on the right.

Energy consumption calculations are based on the estimated use and load.

Design goals included a modernisation and improvement of indoor climate conditions and heating energy savings, among others.

The masterful building designed by Alvar Aalto made the achievement of these goals more challenging. Building protection related factors had to be taken into account in all solutions. The invisibility of technology was an important factor in the design process.

As a result, it can be said that we succeeded very well in improving the indoor climate conditions and in reducing the heating energy consumption.

Influencing factors in improving the indoor climate conditions have been, for example, a completely renovated need-adapted air-conditioning system that has a maximum heat recovery and need-adapted control system, as well as a completely renovated water cooling system that has a free cooling system.

Heating energy consumption will be reduced by around 37 percent compared to consumption before the renovation. This corresponds to more than EUR 100 thousand in annual savings.

 Image 2 shows the distribution of the building’s heating energy consumption after renovation.

Image 2. Distribution of the building’s heating energy consumption after renovation.

The indoor climate conditions were simulated with RIUSKA energy and condition simulation software developed by Granlund Oy.

An example of the type of conditions modelled is presented in image 3 and the results of the simulation are shown in table 1.

Image 3. An example of modelled condition solutions.

Table 1. An example of condition simulation results.

The simulations indicate that the chosen air flows are sufficient for keeping the indoor temperature under 26°C.  In this context, we could send greetings to the future users and ask for feedback on how the reality matches the simulations and calculations.

In order to be able to create life cycle cost comparisons, for example, we have extensive self-developed and partly purchased software services at our disposal. Image 4 shows a demonstrative example of a life cycle cost comparison of different heating or cooling methods. The example is not from this building.

Image 4. An example of a life cycle cost comparison.

The constructive cooperation between designers, representatives of the client, the National Board of Antiquities, the Alvar Aalto Foundation and project management contractor has been a great help when selecting the design solutions. Reasonable solutions that reduce life cycle costs and take the building protection related factors into account have been found.

Just to mention one of the special features, all air-conditioning units have been decentralised out of sight into the existing spaces. When it comes to this kind of buildings, it is not possible to build new engine rooms on water roofs.

Observant onlookers may notice new copper trellis cylinders on the lawn areas. They, too, are a part of the invisibility of the ventilation system. The Aalto spirit would have been ruined if such systems had been built on water roofs.

Even though it was not required, we have carried out the implementation design process by modelling, as we always do. The modelling has been of a significant benefit for the contractors completing the contracts.

Image 5 illustrates an example of a HVAC model of the building. There is no structural and architectural model in the HVAC model because it was not included in the requirements.

Image 5. Hall D, 1st floor and 2nd floor (on the background from the 1st floor to the water roof).

The designing of the last part, the U part, is almost ready and the construction work will most likely start within a few months. The last installations will be carried out in 2015.

Many experienced experts from Granlund Oy’s personnel have participated in this project. We look forward to being part of similar interesting projects in the future.

It has been intriguing to discover that even engineers can learn to appreciate the protection of the buildings and to look for solutions that are sometimes difficult to find but meet the technical requirements after all.

 

Paavo Tikkanen, M.Sc. (Tech.), has worked at consultancy company Granlund Oy since 1986. He is currently the head of the HVAC department. Tikkanen is the head HVAC designer among others in Otakaari 1 renovation project and he has previously worked as a project manager in many different real estate renovation projects at Helsinki University of Technology.

 

 

 

 

Posted by Milla

Aalto University Properties , Aalto-yliopistokiinteistöt , Energian kulutus , Energianhallinta , Energy Consumption , Energy Efficiency , Heat , Lämpö , Otakaari 1 - Leave a comment

Joukon Voima: Aallosta energiaomavarainen sinun rahoillasi?

Miltä sinusta kuulostaisi omistaa aurinkopaneeli Aallon kampuksella?

Aalto on asettanut tavoitteekseen täyden energiaomavaraisuuden saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä tuottamalla itse energiaa ja parantamalla kiinteistöjensä energiatehokkuutta. Nykyisellä kulutuksella kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaisi 34 gigawattitunnin vuotuista sähköntuotantoa.

Jotteivät toteutukset jäisi vain näennäisiksi, on energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja voimaloiden kokoon investoitava rohkeasti. Investoinnin suuruudella on suora vaikutus esimerkiksi aurinkovoimalan kapasiteettiin, joka puolestaan sanelee, kuinka paljon ulkopuolelta ostettua sähköä Aalto pystyy korvaamaan. Kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta Aallon suunnitelmat ovat toistaiseksi olleet jokseenkin vaatimattomia, sillä suunniteltu 340 kilowatin aurinkovoimala tuottaisi vain vajaan prosentin yliopiston sähköntarpeesta.

Olisiko Aalto-yhteisöstä talkoisiin energiaomavaraisuutta tavoiteltaessa? Pääosin aaltolaisista koostuvan, vasta perustetun Joukon Voiman, toiminta pohjautuu kestävien energiainvestointien mahdollistamiseen joukkorahoitusta (eng. crowdfunding) hyödyntäen. Uskomme, että Aalto-yliopiston opiskelijat, henkilökunta ja alumnit voisivat joukkorahoittamalla kasvattaa projektit vaikuttavalle tasolle.

Joukon Voiman energiainvestoinneissa piensijoittajille maksetaan korkoa. Tämä korko maksetaan niistä tuloista ja säästöistä, jotka investointi tekee mahdolliseksi. Näin ollen esimerkiksi energiatehokkuusinvestoinnissa säästöä tulee siitä energiasta, joka jää investoinnin ansioista ostamatta.

Aallolle edut olisivat kuitenkin paljon saavutettavia taloudellisia hyötyjä laajemmat. Projekti tekisi Aallosta maailmanlaajuisen edelläkävijän energiaomavaraisen kampuksen rakentamisessa. Tämän lisäksi se edistäisi merkittävästi yliopiston uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimusta. Aallon ja nimenomaisesti sen oman yhteisön osoittama suunta kohti kestävää kehitystä olisi ainutlaatuinen, tuoden yliopistollemme paljon positiivista julkisuutta sekä edistäen Aalto-yhteisön me-henkeä.

Edelläkävijyydessä on luonnollisesti omat haasteensa. Suunnitelmien ja visioiden terävöittämiseksi kaipaammekin sinun apuasi jo tässä vaiheessa. Haluaisimme kuulla, mitä mieltä sinä olet Aallon energiaomavaraisuuden tavoittelusta? Mikä saisi sinut osallistumaan uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden joukkorahoitukseen? Voit osallistua kyselyymme tästä.

Tulevaisuuden visioissa ihmiset tuottavat energiaa omaan käyttöönsä omistamalla voimaloita yhdessä. Suunniteltu yhteistyö Aallon ja Joukon Voiman välillä on ensimmäinen askel kohti yhteisöllistä ja läpinäkyvää energiajärjestelmää, jossa sähkön tuottaja ja omistaja olet sinä.

Yhdessä kestävää kampusta rakentaen,

Joukon Voiman puolesta, Juuso Lindgren ja Jukka Kajan

 

 Joukon Voima on aaltolaisten 2013 perustama yritys, joka joukkorahoitusta hyödyntämällä edesauttaa vihreiden energiahankkeiden toteutumista. 

Joukon Voiman avulla kenellä tahansa on mahdollisuus sijoittaa uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen ja saadasijoitukselleen korkoa aikaansaatujen säästöjen myötä.

 

***

How would you feel about owning a solar panel on the Aalto campus?

Aalto has set a goal of achieving complete energy independence by 2030 by generating energy and improving the energy efficiency of its properties. With the current consumption level, reaching the ambitious goals would mean 34 GWh of annual electricity generation.

In order for the implementation not to be only nominal, it is necessary to bravely invest in energy-efficient solutions and the size of the power plants. The amount of the investment correlates with the capacity of a solar power plant, for example, which then determines how much electricity purchased from the outside Aalto can replace. Regardless of the ambitious goals, Aalto’s plans have so far been quite modest, as the planned 340 kW solar power plant would generate only one per cent of the university’s need for electricity.

Could the Aalto community work together to achieve energy independence? The operation of the recently established Joukon Voima (“Power of the Crowd”) group, mainly comprised of Aalto people, is based on facilitating energy investments through crowdfunding. We believe that the students, staff and alumni of Aalto University could grow the projects to a level that makes a difference through crowdfunding.

Joukon Voima pays interest on energy investments to small investors. The interest is paid using the income and savings provided by the investment. Thus, investments in energy efficiency, for example, provide savings from energy not purchased as a result of the investment.

From the point of view of Aalto, however, the benefits would be much more than financial. The project would make Aalto the world’s leading pioneer in building an energy-independent campus. Furthermore, it would significantly promote research in renewable energy and energy efficiency at the university. The direction towards sustainable development shown by Aalto and in particular its community would be unique, giving our university a lot of positive publicity and promoting the “we” spirit of the Aalto community.

Being a pioneer naturally comes with challenges. In order to focus our plans and visions, we will need your help already at this stage. We would like to hear what you think about Aalto’s pursuit of energy independence. What could make you take part in crowdfunding renewable energy production and energy efficiency? You can answer our survey here.

In future visions, people produce energy for their own use by jointly owning power plants. The planned cooperation between Aalto and Joukon Voima is the first step towards a social and transparent energy system where you are the producer and owner of electricity.

Building a sustainable campus together.

On behalf of Joukon Voima, Juuso Lindgren and Jukka Kajan

 

Joukon Voima is established 2013 by Aalto. Group is based on facilitating energy investments through crowdfunding. 

We believe that the students, staff and alumni of Aalto University could grow the projects to a level that makes a difference through crowdfunding.

 

Posted by Milla

Electricity , Energiaomavaraisuus , Energy Indepence , Sähkö - Leave a comment

Prof. Peter Lund: Sähkön säästäminen on todella fiksua

Kansainvälisen ilmastopaneelin juuri ilmestynyt raportti maalaa varsin synkän kuvan tulevaisuudesta ellemme saa kasvihuonekaasupäästöjä kääntymään laskuun. Maapallon keskilämpötilan kasvu uhkaa elämää tukevia ekosysteemejä ja puolet lajeista saattaa hävitä kokonaan. Elämäntapamme ja hyvinvointimme ovat kestämättömällä pohjalla.

Energian käytön tehostaminen on merkittävin toimenpide, jolla päästöt saadaan laskuun. Peräti puolet tarvittavista päästövähennyksistä olisi saavutettavissa energiansäästön kautta. Tehostaminen säästää rahaa. Paremman teknologian kautta vähemmällä energialla voi saada enemmän aikaan.

Maapallon sähköstä kuluu viisitoista prosenttia pelkästään valaistukseen. Tästä pääosa voitaisiin säästää, jos kaikki tehottomat hehkulamput vaihdettaisiin LED-lamppuihin. Siis melkein yhtä paljon kuin kaikki ydinvoimaloiden tai vesivoimaloiden tuottama sähkö. Pienillä keinoilla omassa arjessaan pystyy helposti pudottamaan kolmanneksen sähkölaskustaan. Kunhan hoitaa lamput kuntoon, ostaa A++ luokan kodinkoneen, kun vanha hajoaa eikä jätä elektroniikkaa valmiustilaan. Siinä säästyisi samalla pari voimalaa ja paljon luontoa.

Tanskassa sähköä verotetaan kovalla kädellä ja säästö kannattaa. Saksassa ympäristötietoinen kuluttaja kierrättää mieluummin kuin kuluttaa. Pohjois-Amerikassa kampukset kilpailevat vihreydessä. Suomi johtaa väärää tilastoa – kulutamme per nuppi eniten sähköä EU:ssa (Luxemburgin jälkeen). Jos vaihtaisimme Ruotsin Suomeen putoaisi kulutuksesta melkein kolmannes [huom. naapurissakin on kylmä, pitkät etäisyydet ja raskasta teollisuutta]. Lohdutuksena tilastot paljastavat muitakin tuhlureita kuten eräät englantia puhuvat maat.

Miksi sähkön käytön tehostaminen on niin vaikeaa? Siitä huolimatta, että tehostamisen potentiaali on valtava ja hinta edullinen. Kysymys ei ole innovaatioiden tai vaihtoehtojen puutteesta, vaan siitä miten kuluttajan ja päättäjän päät saadaan kääntymään ja säästöstä tehdään valtavirta ja businesta. Tämä on energiansäästötutkimuksen ydinaluetta, jossa Aalto-yliopistonkin olisi hyvä olla mukana.

Yhteiskunta odottaa Aalto-yliopistolta johtajuutta. Sitä ei synny ilman omaa esimerkkiä. Otaniemen kampuksen tulevassa rakentamisessa tulisikin tähtäin asettaa oikein – uudet rakennukset pitäisi luokitella korkealle  energiatehokkuudessa (LEED-Platinium-taso). Näistä voisi myös saada kiinnostavia eläviä laborioita, joissa aaltolaiset eri tahoilta tekisivät yhteistyötä kestävän energian parissa.

Peter Lund on teknillisen fysiikan professori,  joka tutkii tulevaisuuden energiakysymyksiä. Hän on erityisen kiinnostunut monitieteellisistä näkökulmista. Lund toimii ahkerasti kansainvälisillä foorumeilla ja hänellä on lukuisia luottamustehtäviä, mm. Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituutin (EIT) neuvonantaja ja Euroopan yliopistojen (EPUE) ja tiedeakatemioiden (EASAC) energiayhteistyöelinten johtoryhmissä ja puheenjohtaja.  

Peter Lund on kahden kansainvälisen energiatiedelehden (Wiley) päätoimittaja ja monen lehden toimituskunnassa. Nuorena tutkijana (1991) hän analysoi ensimmäisen energiansäästölamppukampanjan Suomessa. Vuosien varrella hänet on pyydetty mukaan yli 50 energiohjelma-arviointiin eri puolilla maailmaa. Energiakäännökset ja –’vallankumous’ sekä nanoenergiaratkaisut ovat hänen tutkimuspöydällään tällä hetkellä.

 

***

 

The newly published report of the Intergovernmental Panel on Climate Change paints a rather grim picture of the future if we cannot curb greenhouse gas emissions. The increase in global mean temperature threatens life-supporting ecosystems, and one half of all species may become extinct. Our lifestyle and wellbeing are built on an unsustainable foundation.

Increasing the efficiency of energy use is the most significant measure through which emissions can be decreased. Up to one half of the required emission cuts could be achieved through energy saving. Efficiency saves money. With better technology, we can use less energy to produce more.

Fifteen per cent of the world’s electricity consumption is used for lighting alone. Most of it could be saved if all inefficient bulbs were replaced by LED lights. That is almost as much as all of the electricity generated by nuclear power plants or hydroelectric power plants combined. Small measures in everyday life can easily cut one-third of your electricity bill. All you need to do is replace lamps, buy A++ class domestic appliances when old ones break down and not leave electronics in standby state. That would save a few power plants and a lot of nature.

In Denmark, electricity is highly taxed and savings are worthwhile. In Germany, environmentally aware consumers would rather recycle than consume. In North America, campuses compete with each other in terms of being green. Finland ranks number one in the wrong statistics – we consume the most electricity per person in the EU (after Luxembourg). If we replaced Finland by Sweden, we would cut almost one-third from consumption [please note that the neighbouring country is also cold, has long distances and heavy industry]. The statistics do, however, also reveal other spendthrifts, such as certain English-speaking countries.

Why is it so difficult to use electricity more efficiently? Regardless of the enormous potential and low price of efficiency enhancement. It is not a question of a lack of innovations or alternatives, but of how to turn the heads of consumers and decision-makers and make savings mainstream and a business. This is the core area of energy saving research, and Aalto University should also take part in it.

The society expects leadership from Aalto University. The only way to achieve this is by showing an example. Future construction activity at the Otaniemi campus should set its aim correctly – the new buildings should be classified as high in terms of energy efficiency (LEED Platinum level). They could also be interesting living laboratories, with Aalto University people working together on sustainable energy.

 

Peter Lund is Professor in Engineering Physics, researching future energy questions. He is particularly interested in multidisciplinary approaches. He is active in international forums and holds several positions of trust, such as adviser to the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and membership and chair in the European Platform of Universities Engaged in Energy Research (EPUE) and European Academies Science Advisory Council (EASAC). 

He is the editor-in-chief of two international energy research journals (Wiley) and an editorial board member of several journals. As a young scientist (1991), he analysed the first energy-saving lamp campaign in Finland. Over the years, he has been asked to take part in more than 50 energy programme assessments around the world. Energy transitions and the energy “revolution” as well as nanoenergy solutions are his current research themes.

 

 

Posted by Milla

Electricity , Energiatehokkuus , Energy Efficiency , LED , Sähkö - 1 Comment

Tiina Sekki: Energia-asiantuntijana Aalto-yliopistokiinteistöillä

Olen Tiina Sekki ja aloitin lokakuun alusta energia-asiantuntijana Aalto-yliopistokiinteistöillä. Tulin tänne Espoon kaupungilta, jossa toimin energiainsinöörinä, päätehtävänä koordinoida kaupungin ja TEM:n välistä energiatehokkuussopimusta. Espoon kaupungilla ollessani toteutettiin useita julkisten rakennusten energiatehokkuusratkaisuja. Lisäksi kaavoituksen energiasuunnittelun yhteydessä luotiin avointa ja uutta, paikallista energiatietoa sekä osaamista. Keskeisenä hankkeena toteutettiin muun muassa laajennettu kuntakatselmus, jossa selvitettiin sekä Espoon alueen nykyinen energiatuotanto että kaikkien uusiutuvien energiamuotojen mahdollisuudet ja vaikutukset koko kaupungin alueella.

Nyt uudet työtehtäväni muodostuvat kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Ensiksi pitää oppia tuntemaan ns. omat kiinteistöt. Kiinteistöjen osalta on sitouduttu kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on 6 % energiansäästö vuosina 2010–2016. Omien kiinteistöjen lisäksi täytyy ymmärtää myös alueellinen ulottuvuus ja kokonaisuus. Varsinkin Otaniemen alueella on käynnissä isoja hankkeita, joiden merkitys tulee korostumaan. Erityisesti tulevaisuuden määräyskehitys antaa niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen omat haasteensa. Opituille taidoille tulee nyt käyttöä ja on kiinnostavaa nähdä, voidaanko luotuja käytäntöjä hyödyntää nyt yksityissektorin päätöksenteossa.

Näen, että Aalto-yliopistokiinteistöt haluaa toimia kiinteistöalan kehityksen kärjessä ja tarjoaa näin hyvät edellytykset viisaiden energiaratkaisuiden toteuttamiseen. Yhtiö on ottanut käyttöönsä rohkeasti uusia työkaluja ja tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta myös omissa toiminnoissaan. Ensimmäisiä työtehtäviäni onkin tutustua nykyisiin toimintatapoihin ja malleihin sekä oppia käyttämään keskeisiä energiahallinnan työkaluja.

Tehty pohja antaa hyvät edellytykset omalle työnteolle. Tulevaisuudessa ohjataan resurssit tehokkaimpien toimenpiteiden toteuttamiseen. Myös tilojen käyttäjillä on oma rooli ja osuus energiahallinnassa ja siihen tuleekin pureutua jatkossa syvällisemmin. Yhteisistä tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä käydään varmasti keskusteluita keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja avoimella ja positiivisella asenteella saavutetaan jo paljon.

 

DI Tiina Sekki aloitti Aalto-yliopistokiinteistöjen energia-asiantuntijana 1.10.2013.  Sekin osaaminen täydentää ja vahvistaa yhtiön nykyisiä resursseja energiatehokkuudessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä sekä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä.

 

 

 

 

 

 

***

My name is Tiina Sekki and I joined Aalto University Properties as an energy expert in the beginning of October. I previously worked as energy engineer for the City of Espoo, with coordination of the energy efficiency agreement between the City and the Ministry of Employment and the Economy as my main duty. While working for the City of Espoo, several energy efficiency solutions were realised in public buildings. In addition, energy design in connection with land use planning created open, new and local energy knowledge and competence. Key projects included an expanded municipal survey to investigate the current level of energy production in Espoo and the opportunities and impacts of all renewable energy sources throughout the city area.

Now, my new duties are comprised of two mutually complementary activities. First of all, I will have to study our “own properties”. With regard to properties, we have committed to the real estate industry’s energy efficiency agreement, which aims at energy savings of 6% in 2010–2016. In addition to our own properties, we must also understand the regional scope and the big picture. The Otaniemi area in particular has major projects underway, and their significance will be emphasised. Above all, the development of regulations in the future sets challenges for their design and implementation. We now have use for our skills, and it is interesting to see whether the practices created can now be utilised in decision-making by the private sector.

I feel that Aalto University Properties wants to be a pioneer in the real estate industry, thereby offering good preconditions for implementing wise energy solutions. The company has courageously adopted new tools and aims to improve energy efficiency in its own operations as well. My first duties actually include learning about the current ways and models of working and learn to use the key energy management solutions.

The foundation already laid provides a favourable setting for my own work. In the future, resources will be allocated to the implementation of the most efficient measures. The users of the premises also play a role of their own in energy management, and that is something that we should investigate in more depth from now on. Common goals and concrete measures will certainly be discussed with the key partners. And an open and positive attitude goes a long way.

 

DI Tiina Sekki joined Aalto University Properties as an energy expert 1st October 2013. Her knowledge completes and supports properties’ current resources of energy efficiency, carbon footprint reducing as well as using renewable energy resources. 

 

 

 

 

 

 

Posted by Milla

Aalto University Properties , Aalto-yliopistokiinteistöt , Energianhallinta , Energiatehokkuus , Energy Efficiency , Energy Management - Leave a comment

Prof. Yrjö Neuvo: Aallon Energiatehokkuuden tutkimusohjelma

Miten voitaisiin tehdä energiavarasto, jossa lämpö säilyy mielivaltaisen pitkän ajan? Voidaanko rakennusten energiakulutusta vähentää 5 % ja samalla lisätä asumisviihtyvyyttä käyttämällä puuta sisätiloissa? Miksi Euroopan energiamarkkinat tulisi laatia siten, että sekä sähkö että lämpö otettaisiin mukaan, kun nykyään keskitytään pelkästään sähköön?  Miten saataisiin energiatehokkaita pientaloalueita kaupunkeihin?

Keväällä pääsi täyteen vauhtiin Aallon energiatehokkuuden tutkimusohjelma, johon tiukan karsinnan perusteella otettiin yhdeksän tutkimushanketta. Ohjelman kesto on ainakin neljä vuotta ja rahoitus noin 12 miljoonaa euroa (http://energyefficiency.aalto.fi/en/).

Kaikki Aallon koulut ovat ohjelmassa hienosti mukana ja tutkimushankkeissa on vahva poikkitieteellinen komponentti.  Viime viikolla järjestetyssä miniseminaarissa projektit esittelivät elinkeinoelämän edustajille tutkimustavoitteittaan.  Yllä oli esimerkkejä tutkimusongelmista, joita projekteissa ratkotaan. Seminaarin avauspuheessa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen toi hienosti esiin miksi juuri energiatehokkuudesta voidaan saada suomalaisen teollisuuden kilpailuvaltti. (energyefficiency.aalto.fi/en/research/seminars/energyday/energiatehokkuus_kilpailuvalttina_jormaturunen.pdf)

Eräs teollisuuden edustaja tuli paikalle plug-in hybridiautollaan ja kaipasi kovasti latauspistoketta. 60 kilometrin ajo oli vienyt akut tyhjiksi. Pistoke kyllä löytyi, mutta nyt olisi varmasti oikea aika Aallon panostaa  sähköautojen tulemiseen. Itse tulin paikalle polkupyörällä. Open Innovation House on hieno esimerkki siitä, miten kampuksen uusissa rakennuksissa on huomioitu myös pyöräilijöiden parkkipaikat.

Yrjö Neuvo suoritti Ph. D. -tutkinnon Cornellin yliopistossa 1974. Tällä hetkellä hän toimii professorina ja tutkimusjohtajana Aalto-yliopistossa. Hän johtaa yliopiston energiatehokkuusohjelmaa ja pitää jatko-opiskelijoille suunnattua Bit Bang 6 -kurssia. Vuosina 1993–2005 Neuvo oli Nokian teknologiajohtaja ja johtokunnan jäsen. Hän vastasi esimerkiksi matkapuhelinten tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Ennen Nokian palvelukseen siirtymistään Neuvo teki 19 vuoden akateemisen uran Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn professorina, Suomen Akatemian tutkimusprofessorina sekä Yhdysvalloissa, Santa Barbarassa sijaitsevan University of Californian vierailevana professorina. Hän on ohjannut 30 tohtoriopiskelijaa ja julkaissut noin 400 tieteellistä julkaisua.

Neuvo on osallistunut aktiivisesti useisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin korkean tason tutkimuksen ja teknologiapolitiikan työryhmiin ja komiteoihin sekä johtanut merkittäviä eurooppalaisia tutkimushankkeita. Vuodesta 2012 lähtien hän on kuulunut Future Internet PPP -ohjelman neuvottelukuntaan. Hän on myös Vaisala-konsernin sekä kolmen korkean teknologian start up -yrityksen hallituksen jäsen. Hänelle on myönnetty neljä kunniatohtorin arvoa ja IEEE-järjestön Life Fellow -arvonimi. Asteroidi 1938 DN on nimetty hänen mukaansa.

 

***

Aalto Energy Efficiency Research Programme

How can we build a form of energy storage that retains heat for an arbitrary length of time? Could we reduce the energy consumption of a building by 5% while improving comfort by using wood in its interior? Why should the European energy market include both electricity and heat, rather than only electricity as at present?  How can we build developments of energy-efficient single family homes in our cities?

Spring 2013 saw the full-scale launch of the Aalto Energy Efficiency Research Programme, which includes nine research projects approved after a stringent screening process. The programme has a duration of at least four years and a budget of EUR 12 million (http://energyefficiency.aalto.fi/en/ ).

All Aalto University Schools are closely involved in the programme and the research projects have a strong cross-disciplinary component.  In a mini-seminar organised last week, the projects presented their research objectives to representatives of the business sector.  The questions above are examples of the research problems the projects seek to solve. In the keynote address for the seminar, Jorma Turunen, Director General of the Federation of Finnish Technology Industries, highlighted how energy efficiency can become a competitive advantage for Finnish industry (energyefficiency.aalto.fi/en/research/seminars/energyday/energiatehokkuus_kilpailuvalttina_jormaturunen.pdf)

One of the industry representatives drove his plug-in hybrid car to the seminar and, upon arrival, was looking for an electrical socket to recharge the vehicle. The 60-kilometre drive had exhausted the car’s batteries. He eventually found a socket, but his search for one highlights the need for Aalto to begin preparing for the arrival of electric cars. I myself rode a bicycle to the seminar. The Open Innovation House is a fine example of how the need for bicycle parking is taken into consideration in the new buildings on campus.

 

Yrjö Neuvo received his Ph. D, degree from Cornell University in 1974. Currently he is Professor and Research Director at Aalto University. He leads the Aalto Energy Efficiency Program and is organizing the Bit Bang 6 course for doctoral students. He was Chief Technology Officer and a member of the Group Executive Board in Nokia in 1993 – 2005. His responsibilities included managing mobile phones R&D. Before joining Nokia, he had a 19 year academic career as Professor of signal processing at Tampere University of Technology, as National Research Professor at the Academy of Finland and as a visiting professor at University of California, in Santa Barbara, USA. During his academic career he educated 30 doctors and published about 400 papers.

He has been active in numerous international  and domestic high level working groups and committees on research and technology policy as well as leading major European research initiatives. Since 2012 he has been Member of the Future Internet PPP Advisory Board. He is Board Member of Vaisala Corporation as well as three high tech start-ups. He has received four honorary doctorates and is Life Fellow of the IEEE. Asteroid 1938 DN carries his name.

 

Posted by Milla

Energianhallinta , Energiatehokkuus , Energy Efficiency , Energy Management , Heat , Lämpö - Leave a comment

Opiskelija Mikko Virta: Maarintalon valaistuksen uusiminen syksyllä 2013

Hämärät käytävät johdattavat Otaniemen opiskelijat tietokonepäätteiden luo 363 päivänä vuodessa Maarintalolla. Luokissa näkee yötä päivää päätteiden taustavalon korostamia opiskelijoiden kasvoja taistelemassa deadlinejä vastaan.

Kuva 1. Luokkahuone, vanha valaistus

Maarintalo on Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen ainoa rakennus, joka on opiskelijoille auki ympäri vuorokauden. Ainoat poikkeukset ovat juhannuksena ja jouluna, jolloin Maarintalo sulkee ovensa hetkeksi. Kiinteistöyhtiön näkokulmasta Maarintalo on pieni, mutta poikkeuksellinen kohde johtuen aukioloajoista ja tietokoneiden tuottamasta lämpökuormasta. Heikentynyt ja vanhanaikanen loisteputkivalaistus oli tulossa tiensä päähän ja kiinteistöön päätettiin tilata moderni LED-valaistus uusien loisteputkien uusimisen sijaan.

Kesällä 2013 Maarintalolle tilattiin uudet Pro Office LED- valaisemet. Uusien valaisimien odotetaan tuovan  suoraa säästöä energiakulutuksesta sekä epäsuoria säästöjä huoltovapaudesta. Energiankulutukseen vaikuttaa niin tarvittavan sähkötehon pieneminen kuin valaisimien lämmöntuotannon väheneminen, joka lisäsi jäähdytyksen tarvetta etenkin kesällä. Maarintalo olikin hyvä vaihtoehto pilottikohteeksi aukioloaikojen sekä käyttöasteensa vuoksi. Investoinnin tarkoituksena energiansäästön lisäksi myös tutustua uudentyyppisiin valaisimiin ja kokeilla niiden soveltuvuutta yliopistokiinteistöjen tarpeisiin.

Kuva 2. Luokkahuone, uusi valaistus

Jo koeasennuksissa huomattiin uusien valaisimien parantavan valon määrää kesälläkin hämärässä kiinteistössä.  Yleisesti LED-valaisimissa ongelmaksi koettu värisävykin oli tyydyttävää tasoa uusissa valaisimissa. Syyskuun alussa uusia valaisimia oli asennettu jo muutamiin luokkiin ja loput tilat saavat uuden valaistuksen syksyn aikana.

Kiinteistöyhtiö toivoo ja tulee keräämään palautetta käyttäjiltä uuden valaistuksen soveltuvuudesta.

Mikko Virta on energiartekniikan opiskelija Aalto-yliopistossa sekä Aalto-yliopistokiinteistöjen kesätyöntekijä vuosilta 2012 ja 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Maarintalo’s lighting replaced in autumn 2013

Dim hallways lead Otaniemi students to computer terminals in Maarintalo 363 days per year. Around the clock, you can see the faces of students illuminated by the background lighting of computer displays as they struggle to make their deadlines.

Image 1. Classroom, old lighting

Maarintalo is the only building on Aalto University’s Otaniemi campus that is open to students 24 hours per day. The only exceptions are the Midsummer and Christmas holidays, which see Maarintalo close its doors briefly. From the perspective of the property company, Maarintalo is a small but exceptional site due to its opening hours and the thermal load caused by computers. As the building’s outdated and weakened fluorescent lighting neared the end of its life cycle, the decision was made to replace it with modern LED lighting instead of new fluorescent lights.

In summer 2013, an order for new Pro Office LED lighting was put in for Maarintalo. The new lighting is expected to generate direct cost savings in energy consumption as well as indirect savings through substantially lower maintenance requirements. The reduced energy consumption will result from the new lighting requiring less electricity to operate as well as LED lights generating less heat, which will reduce the need for cooling, particularly in the summer. Maarintalo’s opening hours and high utilisation rate make it an excellent pilot site for LED lighting. The investment is aimed at achieving savings in energy consumption as well as providing the opportunity to study new types of lighting and their suitability for use in university properties.

Image 2. Classroom, new lighting

The test installations indicated that the LED lights provide better lighting performance in the building, which was known for being relatively dark even in the bright days of summer.  Even the colour tone, which is often perceived to be a problem of LED lights, was found to be satisfactory for the new lighting. By the beginning of September, LED lighting had already been installed in several classrooms, with the rest of the building to follow during the autumn.

The property company hopes to receive feedback on the suitability of the new lighting from the building’s users and will survey their opinions in the near future.

 

Mikko Virta is an energy technology student at Aalto University and has worked for the property company as a summer employee in 2012 and 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Posted by Milla

LED , Lighting , Valaistus - Leave a comment

Satu Kankaala: Sähköä tiimissä ja energiansäästöviikolla

Loistava alku!

Energiatehokkuustiimi on päässyt hienosti vauhtiin. Tiimi perustettiin vuoden alussa Aalto-ylipiston kampus- ja tilapalveluiden ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n yhteisenä aloitteena. Tiimin tehtäviin kuuluu tehdä esityksiä energiatehokkuuden kehittämiseksi ja huolehtia hyväksyttyjen toimenpiteiden jalkauttamisesta. Tiimi toimii myös käyttäjien palautekanavana.

”Energianhallinta Aallon kampuksilla” –koulutus Aallon talovastaaville, vahtimestareille ja huoltomiehille on otettu innostuneesti vastaan.  Aihe on suuri ja välillä tuntuu että teot vielä pieniä, niin näissä yhteisissä tilaisuuksissa syntynyt keskustelu ja konkreettiset kehitysehdotukset ovat antaneet voimaa ja uskoa siihen, että muutosta oikeaan suuntaan tapahtuu.

Tiimissä on osallistujia yliopiston kampus- ja tilapalvelujen ja kiinteistöyhtiön väen lisäksi myös Aallon IT:stä ja AYY:stä. Nyt tiimi on saanut osaavaa vahvistusta, sillä kiinteistöyhtiössä on 1.10. aloittanut energia-asiantuntijana Tiina Sekki. Tiina kertoo itsestään ja työtehtävistään omassa blogissaan. Jatkossa on tavoitteena tuoda energia-asioita lähemmäksi kampuksia myös tutkimusyhteistyön ja erilaisten demojen myötä.

Osallistumme nyt Aalto-yhteisönä ensimmäistä kertaa energiansäästöviikolle. Tämän vuoden teemana on ”sähkö”, sillä sen kulutukseen voimme helpoiten omilla kulutustottumuksillamme vaikuttaa. Tilan käyttäjänä meidän kaikkien jokapäiväisellä toiminnallasi on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Energiansäästön tärkeimmät päätökset tehdään korvien välissä. Pienillä hoksaavilla teoilla on vaikutusta!

Kuinka voit osallistua energiansäästöviikkoon?

Tutki Energiansäästöviikon blogeja, osallistu tietovisaan ja tule mukaan 11.10.13 klo 10 Otakaari 1:ssä järjestettävään tietoiskuun, samalla voit tutustua ET-tiimin jäseniin. Ja mikä tärkeintä: ota käyttöösi energiansäästöoppaan vinkit!

ET-tiimin puolesta, Satu

 

Satu Kankaala vastaa kiinteistöyhtiön ympäristö- ja kehittämisasioista. T&k&i toiminnan tavoitteena on viedä tutkimustuloksia käytäntöön niin rakennusten sisällä kuin kampusalueilla laajemmin. Ympäristöasiat kattavat laajasti energiatehokkuuden parantamista ja fiksua tilankäyttöä, lisäksi yhtiö haluaa vaikuttaa myös käyttäjän toimintaan niin tilankäytön tehostamisessa, energiankulutuksessa kuin työympäristöratkaisuissakin. Sadulla on osaamista liiketoiminnan kehittämisestä, tutkimustoiminnan rahoittamisesta ja tilankäyttäjän strategisesta kiinteistöjohtamisesta. Satu on Aallon (TKK) alumni.

 

***

Energy in the team and Energy Awareness Week!

A great start! The energy efficiency team has gotten off to a good start. The team was established at the beginning of the year as a joint effort between the Aalto University campus and facility services unit and Aalto University Properties Ltd. The responsibilities of the team include submitting proposals for the development of energy efficiency and ensuring the implementation of approved measures. The team also acts as a feedback channel for users.

The “Energy management at Aalto campuses” training for those responsible for buildings at Aalto, caretakers and maintenance personnel been received with enthusiasm.  It is a big topic and at times it feels that the measures are still small, so the discussion and concrete development proposals that have emerged in these joint events have given strength and trust in change to the right direction taking place.

In addition to the representatives of the University campus and facility  services unit and the real estate company, the team also involves people from Aalto’s IT and student union. The team has now received a competent addition: Tiina Sekki joined the real estate company as an energy specialist on 1st October. Tiina tells about herself and her duties in her own blog. From now on, the aim is to bring energy-related matters closer to the campuses also with regard to research cooperation and various demos.

We will now take part in Energy-Saving Week for the first time as the Aalto community. This year’s theme is “electricity,” as we can influence its consumption the most with our own consumption habits. As users of the premises, the everyday work of us all significantly influences energy consumption. The most important energy-saving decisions are made between the ears. Small ideas do matter!

How can you take part in the energy-saving week?

Read the Energy-Saving Week blogs, do the quiz and join the information briefing at Otakaari 1 on 11th October 2013 at 10 a.m., where you will also be able to meet the members of the energy efficiency team. And what matters the most: put the tips in the energy-saving guide to use!

On behalf of Energy Efficiency Team, Satu

 

Satu Kankaala is responsible for environmental and development-related matters at the real estate company. The aim of R&D&I activity is to put research results to practice both inside buildings and more extensively in the campus areas. Environmental matters extensively cover improvement of energy efficiency and smart use of premises; the company also wants to influence users’ activity in making space use more efficient, energy consumption as well as solutions related to the working environment. Satu has experience in business development, funding research activity and strategic real estate management. Satu is an alumnus of Aalto (HUT).

Posted by Milla

Energianhallinta , Energiansäästöopas , Energiatehokkuustiimi , Energy Efficiency Team , Energy Management , Energy Saving Guide - Leave a comment

Tuula Teeri: Energiansäästö on meidän jokaisen asia

Energiansäästöstä puhutaan paljon, mutta aina ei ole selvää, mitä yksittäinen ihminen voi käytännössä tehdä ja onko siitä mitään hyötyä. Toivon, että tämän viikon jälkeen yhä useampi meistä tietää, miten pihistää energiaa ja toimii sen mukaisesti. Hyviä vinkkejä saa esimerkiksi pian aaltonet.fi -sivuilla julkaistavasta energiansäästöoppaasta, joka julkaistaan sekä sähköisenä että printtinä tällä viikolla. Kannattaa tutustua.

Tällä viikolla osallistumme yhdessä Aalto-yliopistokiinteistöjen kanssa Motivan järjestämään Energiansäästöviikkoon (www.energiansaastoviikko.fi). Teemana on sähkön käyttö ja miten sähkön kulutukseen voi itse vaikuttaa. Kiitos omalle energiatehokkuustiimillemme (tiimi bloggaa myöhemmin viikolla), joka on hoitanut järjestelyjä Aallossa!

Uskon, että energiatehokkuuden parantamiseksi tarvitaan sekä isoja että pieniä tekoja. Aalto-yliopisto kantaa kortensa kekoon energiatehokkuuden eteen tekemällä aiheen parissa poikkitieteellistä huippututkimusta. Vuonna 2012 käynnistynyt Energiatehokkuusohjelma (http://energyefficiency.aalto.fi/en/) on Aallon suurin viimeaikainen tutkimuspanostus.

Uskon meidän saavuttavan tutkimuksen keinoin merkittäviä edistysaskelia pitkällä aikavälillä. Myös lyhyen aikavälin pikavoitot ovat tärkeitä, ja niitä voi tahkota meistä jokainen. Aalto-yliopiston kiinteistöyhtiön ylläpitokustannuksista puolet, yli 6 M€ vuodessa kuluu sähköön ja rakennusten lämmittämiseen. Siinä meille motivaatiota säästötalkoisiin! Säästämällä osan tästä summasta voimme kanavoida enemmän resursseja ydintoimintaamme, vaikkapa sitten globaalien energiahaasteiden ratkomiseen. Sähkön kulutukseen voimme jokainen vaikuttaa, ja se kannattaa!

 

Tuula Teeri nimitettiin Aalto-yliopiston ensimmäiseksi rehtoriksi huhtikuussa 2009. Hän on korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen vankkumaton puolestapuhuja uraauurtavan koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen peruskivenä. 

Teeri valmistui filosofian maisteriksi molekyyligenetiikan pääaineesta Helsingin yliopistosta vuonna 1981 ja tohtoriksi vuonna 1987. Hän toimi monissa tutkimus- ja johtotehtävissä Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa vuosina 1980–1996. Teeri siirtyi myöhemmin Kuninkaallisen Teknilliseen Korkeakouluun (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH) Tukholmaan, ensin vierailevaksi professoriksi 1996–1998 ja vuodesta 1998 lähtien puubiotekniikan professoriksi.

 

***

Energy conservation is talked about a lot, but it is not always clear what practical action an individual person can take and whether such action has any genuine benefit. I hope that, after this week, an increasing proportion of us knows how to conserve energy and will act accordingly. A number of practical tips are provided in the energy conservation guide, which will be published later on this week. The information in the guide is very useful.

This week, we are joining Aalto University Properties in participating in the Energy Conservation Week (link www.energiansaastoviikko.fi) organised by Motiva. The theme for the week is electricity consumption and how we all can make a difference. I would like to thank our own energy efficiency team, which has helped with the arrangements here at Aalto!

Improving energy efficiency requires actions both large and small. Aalto University is contributing to the improvement of energy efficiency by carrying out leading-edge cross-disciplinary research on the subject. The Energy Efficiency Programme launched in 2012 (http://energyefficiency.aalto.fi/en/) is Aalto’s most significant recent research effort in this area.

I am confident that we will achieve significant long-term progress through research. Short-term quick wins are also very important, and that is something we can all contribute to. Half of the total annual maintenance costs, or over six million euros, of Aalto University’s property company are spent on electricity and heating. If that doesn’t motivate us to look for savings, I don’t know what will! By saving part of that amount we can channel more resources to our core operations, such as finding solutions to global energy challenges. Electricity consumption is something we can all have an impact on, and our efforts are certain to pay off!

 

Tuula Teeri was appointed the first President of Aalto University in April 2009. She is a staunch supporter of research excellence as a solid foundation for pioneering education and societal impact. 

Teeri earned an MSc degree in Molecular Genetics in 1981 and a PhD degree in 1987 from the University of Helsinki. She held various research and leadership positions at VTT Technical Research Center of Finland during 1980-1996. She then joined the Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm, first as a Visiting Professor 1996-1998 and Professor of Wood Biotechnology since 1998.

Posted by Milla

Energiansäästöopas , Energiatehokkuus , Energiatehokkuustiimi , Energy Efficiency , Energy Efficiency Team , Energy Saving Guide - Leave a comment