Urakkamuodot

Pia Kuusniemi esitteli 2.10. kiinnostavasti erilaisia urakkatyyppejä LOCI Maisema-arkkitehtien hankkeiden kautta ja havainnollisti urakkatyyppien merkitystä ja eroja suunnittelijan kannalta. Samalla käytiin läpi opiskelijoiden esitelmiä samoista aiheista, mikä mahdollisti aiheista heränneiden kysymysten käsittelyn samalla. Käytyjä urakkatyyppejä olivat suunnittele ja rakenna (SR), pääurakkamuodot, projektinjohtorakennuttaminen (eli osaurakkamuodot) ja allianssi.

Ensin on hyvä määritellä ”urakka”, sillä sen ja rakennuttamisen erosta oli jonkin verran epäselvyyttä. Urakka tarkoittaa sopimusmuotoa, mutta usein samalla rakentajaa. Urakkaan voi siis sisältyä muutakin kuin itse rakentamista.

Suunnittele ja rakenna (SR) on urakkatyyppi, jossa urakoitsija sekä suunnittelee että toteuttaa kohteen. Tilaaja esittää toiveen ja budjetin ja voi kommentoida suunnitelmia, mutta käytännössä urakoitsija tekee paljon suunnittelu- ja toteutuspäätöksiä itsenäisesti. SR-urakat jaetaan alatyyppeihin on erilaisten kilpailukriteerien pohjalta (hinta- ja laatu-urakat, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden pätevyyteen perustuvat urakat). Maisema-arkkitehdin rooli tällaisessa urakassa on toimia esimerkiksi rakennuttajan konsulttina. Esimerkkinä SR-urakasta Kuusniemi mainitsi Vihreistä vihrein -hankkeen Jätkäsaaressa. Alun perin TA-rakennuttaja oy palkkasi LOCI:n projektinjohtourakkaan, mutta lopulta suunnittelijat olivatkin suorassa sopimusyhteydessä tilaajaan. Vihrerrakentaminen eriytettiin muusta SR-hankkeesta, jotta laatu voitaisiin taata.

Pääurakkamuodossa ”tilaaja saa juuri haluamansa”. Tämä on perinteinen urakkamuoto, joka on tosin väistymässä muiden urakkamuotojen tieltä. Pääurakassa kaikki suunnitellaan valmiiksi ennen toteutusvaihetta, ja urakoitsija tekee aina lisätyötarjouksen muutoksista. Huonona puolena suunnittelijan kannalta on se, ettei toteutusvaiheessa ole juuri mahdollista enää vaikuttaa asioihin, vaikka huomaisi tarvetta suunnitelmien tarkennuksille (vrt. projektinjohtorakennuttaminen). Toisaalta pääurakkamuoto on ollut varsinkin maisema-arkkitehdille ”vanha  hyvä muoto”, koska käytettävissä oleva budjetti esimerkiksi pihan toteutukseen on jo alusta asti sopimusasiakirjoissa määrätty ja varmistettu. Esimerkkeinä tällaisista hankkeista mainittiin Roihuvuoren ala-aste (haasteena nn. museaaliset arvot ja puuston säilyttäminen) ja Henrik Lättiläisen katu 8 (louhinta ja kuntta).

Projektinjohtorakennuttamisessa (osa-urakkamuodoissa) tilaaja esittää toiveen ja budjetin sekä osallistuu kaikkiin päätöksiin. Urakkamuotoa luonnehtii suuri joukko osa- tai aliurakoitsijoita, mistä johtuen projektinjohtourakoitsijalla on tärkeä rooli. Koska toimijoita on niin monia, urakkarajat tärkeä määritellä ristiriitojen välttämiseksi. Projektinjohtokonsultti (esim. Haahtela) otetaan täydentämään osaamista, mikäli tilaajala ei ole omaa rakennuttamiskokemusta. Tyypillisiä projektinjohtorakennuttamiskohteita ovat suuret koulu- ja sairaalahankkeet. Esimekkinä tästä urakkamuodosta Kuusniemi esitteli kuitenkin tarkemmin Neitokorttelit Tapiolassa, missä LOCI:lla vastasi pihasuunnittelusta. Hankkeessa viherrakentamis- ja maaurakka-rajat olivat haastavia, sillä sopimusasiakirjoissa ei ollut määritelty riittävällä tarkkuudella, mikä on kenenkin vastuulla. Tästä syystä pihalle laitetun kuntan alle kuulunut hiekka ei ollut kenenkään vastuulla ja kuntta kuoli.

Urakkamuodon kompastuskivi onkin usein suunnitteluohjauksen puute, minkä lisäksi ratkaisuista joudutaan usein tinkimään. Toisin sanottuna vetkutetaan usein viimeiseen asti, koska yritetään löytää aina halvempi ”vastaava” vaihtoehto esimerkiksi pihakalusteissa, vaikkei se noudattaisi suunnitelmaa. Toisaalta suunnittelua pystyy eri tavalla tarkentamaan työn edetessä verrattuna esimerkiksi pääurakkamuotoon.

Viimeisenä esiteltiin allianssimuoto, joka on toistaiseksi urakkamuodoista uusin ja harvinaisin. Allianssiin voidaan päätyä erityiskohteissa, missä halutaan läheistä yhteistyötä suunnittelijoiden välille. Suunnittelijoilla ja rakennuttajilla on yhteinen taloudellinen vastuu, mikä vaatii tasapuolisuutta, luottamusta ja hyvää keskusteluyhteyttä. Maisema-arkkitehti on allianssissa harvoin mukana varsinaisena osapuolena, koska ottaa helposti ”takkiin” taloudellisesti hankkeen osasten eläessä jatkuvasti. Sen sijaan maisema-arkkitehdilta ostetaan palvelua. Allianssin haasteena on osapuolten väliset suhteet, tilaajan ”säätö” ja hankkeen pitkittyminen. Budjettia ei ole tiedossa etukäteen, koska se elää koko ajan ja muun muassa rakenteet muuttuvat toistuvasti, hankaloittaen pihasuunnittelua. Esimerkki allianssihankkeesta on Harppuunakortteli Turussa. LOCI on hankkeessa mukana tuntilaskutuksella.

Urakkamuotojen välillä on selkeästi eroja, jotka suunnittelijan on hyvä tiedostaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Työelämässä kokemuksen myötä kertyvään asiantuntimukseen sisältyy ymmärrys eri urakkamuotojen mahdollisuuksista mutta myös haasteista ja riskeistä suunnittelijan kannalta. Tällöin on tietoinen esimerkiksi neuvottelumahdollisuuksistaan tai osaa mahdollisesti jättäytyä pois hankkeista, joissa ei hyvin todennäköisesti saa visiotaan toteutettua.

Leave a Reply