Täsmennetyt oppimistavoitteet ja työohjelman hahmottelu

Kurssin johdantoluennon ja muiden blogeihin tutustumisen jälkeen kurssin sisältö alkoi hahmottua jo paremmin. Itselleni on selvästikin helpointa katsoa asioita tutusta perspektiivistä, ja tämän kurssin osalta tuttuuden tarjosivat tulviin ja hulevesiin liittyvät haasteet. Vaikka osaamisen syventäminen näillä osa-alueilla kiinnostaakin, voisin tällä kurssilla koittaa myös laajentaa mielenkiinnon kohteitani – edes hieman!

Avausluennolla kuvattu maisema-sanan etymologia ja toisten blogikirjoitukset avasivat jonkin verran kurssin kulttuurisidonnaisuuteen liittyvää tematiikkaa. Lisäksi ensimmäinen viikkotehtävämme luo pohjaa maiseman ymmärtämiseen Alanko-maiden kaunokirjallisuuden, inhimillisten kokemusten ja niiden kautta välittyvän maailmankuvan myötä. En ole ennen ymmärtänyt, että taidetta voisi käyttää hyödyksi alueeseen perehtymisessä. Olen aina turvautunut karttoihin, selvityksiin ja maastokäynteihin.

Uskon, että käsitykseni kurssin sisällöstä, kurssilta saadusta ja itse hankitusta tiedosta ja osaamisesta tulee vielä jalostumaan lähiviikkoina. Myös käsitykseni kohdemaista muuttunee kirjallisuusesittelyiden myötä – enhän aluetta sen paremmin vielä tunne. Sain kuitenkin johdantoluennolta sellaisen käsityksen, että tuottaisimme itse suuren osan kurssin materiaaleista ja jakaisimme tiedon toisillemme seminaariesityksissä ennen ekskursiota. Koko kurssi vaikuttaisi siis olevan yhden suuren maastokäynnin valmistelua? Täsmentääkseni aiemmin mainitsemiani odotuksia kurssilta, voisin mainita henkilökohtaisiksi tavoitteiksini ainakin seuraavat:

1. Laajenna omia kiinnostuksenaiheita vähemmän luonnontieteellisiin ja enemmän kulttuurisiin / kokemuksellisiin – esimerkiksi:

 • Mitä voi oppia alueesta kaunokirjallisuuden perusteella?
 • Mitä ihmiset pitävät tavoittelemisen arvoisena maisemana Alanko-maissa? Ovatko kulttuurit tässä mielessä samankaltaisia?
 • Millaiset ovat yksityisen ja julkisen tilan rajat ja ilmentymät? Onko eroja maiden välillä – entä kaupungin ja maaseudun välillä?
 • Millainen on suhtautuminen rannikkoympäristöihin, niiden hoitoon ja suunnitteluun alueilla, joilla maiseman muutos on jatkunut pitkään ja ollut elinehtona alueiden asuttamisessa? Mitä eroja löytyy Suomeen?
 • Miten vuorovesi-ilmiö vaikuttaa maisemaan ja ihmisten elämään? Miten asutus on sopeunut vuoroveteen?

2. Selvitä kuitenkin siinä välissä joitain perustietoja alueesta, esim.:

 • Mitä voisimme oppia tulvaherkiltä Alanko-mailta ilmastonmuutokseen varautumisesta?
 • Millaisia ekosysteemejä rannikolta löytyy? Millaisessa muutoksessa ne ovat?

3. Jos mahdollista, yhdistä kohdat 1-2 jollain kiinnostavalla tavalla seminaariesitykseksi:

 • Muodosta alueeseen perehtymisen pohjalta johtopäätelmiä / oletuksia, joita voi sitten käydä varmistamassa/kumoamassa  paikan päällä.

4. Maastokäynti: alueen kokeminen ja reflektio:

 • Vastasiko odotettua?
 • Mitä ihan uutta opin maastokäynnillä?

Ajoitus tavoitteille 1-4 on suurinpiirtein seuraava:

 1. Viikot 2-7
 2. Viikot 8-10
 3. Viikot 11-15
 4. Viikot 21-22

Tässä pohdintani tällä erää. Sitten kirjallisuuden pariin!

Posted by Elina

Uncategorized - Leave a comment

Ennakkotehtävä

Odotan innolla tätä kurssia, joka nivoo yhteen useampia aiempia kiinnostuksen aiheitani, toimii hyvänä parina kevään suisto-aiheiselle studiolle sekä tarjoaa mahdollisuuden tutustua itselleni uusiin maisemiin opintomatkalla.

Olen aiemmissa opinnoissani sekä työelämässä perehtynyt hulevesien ja tulvien hallintaan. Tein myös kandidaatintyöni maisema-arkkitehtuurissa aiheesta. Alankomaat ovat tästä näkökulmasta topografiansa vuoksi erityisen kiinnostava kohde, sillä suuri osa maan rakennetusta ympäristöstä sijaitsee merenpinnan alapuolella. Haastavat olosuhteet ovat pakottaneet maan insinöörit kehittämään mitä hienostuneimmat tulvanhallintaratkaisut, joiden pohjalla oleva mallinnus ja monitorointi on huippuluokkaa. Olen aiemmin perehtynyt Alankomaiden maisema-arkkitehtuuriin historian kurssilla sekä omalla työmatkallani Amsterdamissa, mutta en ole vieläkään saanut selvyyttä mieltäni askarruttavaan kysymykseen: onko Alankomaiden tulvien ja hulevesien hallinta muutakin kuin teknisiä ratkaisuja? Näkyykö maisemassa myös luontopohjaisia ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia infrastruktuurista?

Osallistuin syksyllä luennolle, jolla käsiteltiin Saksan Elbe-joen vuorovesi-ilmiötä, ihmisten vaikutusta joen virtaamaan ja vuorostaan joen vaikutusta ihmisten elämään. Aihe kiinnostaa edelleen suuresti ja toivonkin saavani siitä lisätietoa käsillä olevan kurssin luennoilla (tai omatoimisesti). Tavoitteenani on myös perehtyä kyseisen kurssin töihin. Toivon pääseväni kurssin päätteeksi mukaan opintomatkalle, jolla toivottavasti opin tästä ja monesta muusta aiheesta lisää. Vältän itse matkailua lentämällä ja siirtyminen maasta toiseen bussilla on siitä syystä hyvältä kuulostava tapa nähdä suurempi alue kerralla.

Ymmärsin ennakkotehtävän kuvauskesta yhdeksi kurssin tavoitteeksi tutkia oman kulttuurin ja maailmankatsomuksen vaikutusta maisema-arkkitehtuurin tulkintaan. Kysymys on vaikea. Vaikka olen asunut sekä USA:ssa ja Ruotsissa sekä matkaillut melko paljon, en kykene vieläkään hahmottamaan oman kulttuuritaustani vaikutusta kyseisten alueiden maisema-arkkitehtuurin tulkintaan. Ehkä olen sille jollain tapaa sokea. Monesti matkaillessa huomaan ihailevani muiden maiden maisema-arkkitehtuuria. Kotimaassa en havaitse useinkaan mitään erityisen säväyttäviä kohteita, mutta mietin, johtuuko tämä siitä, etten osaa arvostaa liian tuttua ja tavallista. Esimerkiksi hienojen maisema-arkkitehtuurikohteiden maininta kysyjille on aina yhtä haastavaa, vaikka uusia hienoja kohteita on toki tullut viime aikoina. Onko siis itselleni uutuudenviehätys tärkeä osa maisema-arkkitehtuurin hienoutta? En osaa sanoa.

Muita ennakko-odotuksia en kurssin kuvauksen perusteella osaa vielä kuvailla. Toki kulttuurisidonnaisuuden teema kurssin kohdealueen osalta kiinnostaa – onko tutkittavan alueen maisema ja maisema-arkkitehtuuri selkeästi yhteneväistä? Näkyykö selkeitä eroja Suomeen?

Eipä muuta tällä erää. Hyvää joulua ja uutta vuotta! Nähdään kurssilla.

Posted by Elina

Uncategorized - Leave a comment