Category Archives: Uncategorized

Tulvavaara ja poikkeamisen epääminen, KHO 4.3.2013/796

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 4.3.2013/796 otettiin kantaa poikkeamisen edellytyksiin tulvavaara-alueella Päätöksen lyhyt ratkaisuselostus kuuluu seuraavasti: ”Rakennushankkeessa oli kysymys asuinrakennuksen rakentamisesta joen rantavyöhykkeelle. Asiassa oli selvitetty, että rakennuspaikan kohdalla kerran sadassa vuodessa toistuva ylin laskennallinen tulvakorkeus HQ 1/100 oli N43 +75,40 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Lumioikeutta – keveitä oikeudellisia havaintoja lumesta

Lumi, tuo jokavuotinen yllättäjä, omaa oikeudellisenkin ulottuvuuden. Seuraavassa tavoit­teena on lyhyesti ja kevyesti esittää muutama oikeudellinen huomio, vaikka lumi ja jää voi­sivat olla laajemmankin oikeudellisen tarkastelun arvoisia. Lumi lienee ilmassa ollessaan irtainta, joka ei – kuten nestemäisenä eli sateena ollessaan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 5 Comments

YVA-direktiivin muutosehdotus

EU:n komissio on julkaissut ehdotuksen (COM/2012/0628 final) yva-direktiivin (2011/92/EU) muuttamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on komission mukaan vahvistaa ympäristövaikutusten arvioinnin laatua koskevia säännöksiä. Tavoitteena on myös “menettelyiden yksinkertaistaminen”. Muutosehdotuksen kohteena ovat seuraavat yva-direktiivin artiklat: 1 – määritelmien muutoksia ja täsmennyksiä 3 – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

EUTI C-43/10, ennakkoratkaisu (vesipolitiikka, yva, Natura)

EUTI:n suuren jaoston Kreikkan korkeimman hallinto-oikeuden (Symvoulio tis Epikrateias) ennakkoratkaisupyynnön johdosta asiassa C-43/10 11.9.2012 antamassa ratkaisussa otetaan kantaa harvinaisen moniin EU:n ympäristölainsäädännön tulkintakysymyksiin. Kysymykset koskevat vesipolitiikan puitedirektiivin (mm. suunnitelmien laatimisen määräajat), YVA-direktiivin (esim. hankkeesta lailla säätäminen, 1 art. 5 kohta), … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Valituslupa asemakaava, KHO 2012:70

KHO on päätöksellään KHO 2012:70 tulkinnut maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 5 momenttia siten, että koko asemakaava-alueen ei tarvitse olla yleiskaava-alueella, valituslupajärjestelmän soveltamiseksi asemakaavaan. Kysymys ei ollut suuresta asiasta, mutta aikaisempi käytäntö (KHO 2012:42, 2011:92 ja KHO 16.12.2010 t. 3764) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yleiskaava/VAT, KHO 2012:67, Espoo yleiskaava

Espoon osayleiskaava Hista-Siikajärvi-Nupuri on saanut – ainakin tällä erää – “lopullisen” ratkaisunsa KHO:n päätöksellä (ks. KHO 2017:67). Yleiskaavassa oli osoitettu 19 0000 asukkaan asuinalue, jonka joukkoliikenne “olisi pohjautunut” Espoo-Vihti-Lohja radan sekä rantaradan hyödyntämiseen. Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevien erityisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Feed-in and domestic content requirements, WTO, Canada

From other forum (originally Kim Talus, OGELFORUM) I noticed interesting ongoing WTO case (WTO DISPUTE SETTLEMENT: DISPUTE DS412). In this case Japan claimed that the measures are inconsistent with Canada’s obligations under Article III:4 and III:5 of the GATT 1994 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ilmastolaki, esiselvitys julkaistu

Ympäristöministeriön toimeksiannosta laadittu ilmastolakia koskeva esiselvitys on vihdoin julkaistu. Selvityksessä hahmotellaan ilmastolain oikeudellisia säätämisedellytyksiä. Tehtävä oli haasteellinen, koska kysymys olisi kansallisesti kokonaan uuden tyyppisestä sääntelystä ja käsite ”ilmastolaki” on jo sinällään jäsentymätön. Selvityksessä tarkastellaan myös mahdollisen kansalliseen ilmastolakiin sisällytettäviä pääperiaatteita … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Ilmastolaki selvittelyssä

Kataisen hallituksen ohjelman mukaan mm. päästöbudjeteista “saatujen kokemusten ja selvitysten perusteella hallitus valmistelee esityksen ja tekee erillisen  päätöksen ilmastolain  säätämisestä  ohjaamaan  päästökaupan  ulkopuolella  syntyvien  päästöjen vähentämistä”. Tunnetuin ilmastolaki on UK:ssa. Ks. – Englanti/Wales/P-Irlanti ja – Skotlanti. Monissa muissakin maissa ilmastosääntely … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

EUTI C‑405/10, jätteensiirto – rikos

EUTI:n ratkaisussa C‑405/10 katsottiin jätteensiirto kielletyksi. Ks. päätös. EUTI:n päätöksen lopputuloksesta: “Jätteiden siirrosta 14.6.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 36 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 37 artiklan säännöksiä, luettuina yhdessä asetuksen N:o 1013/2006 liitteessä III … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment