Author Archives: Ari Ekroos

About Ari Ekroos

Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University. Ekroos is expert in environmental, climate and land use planning law. Ekroos has accomplished several research projects related to environmental and energy law (environmental protection legislation, energy related environmental law and nature conservation law) and environmental administration. Ekroos has also been involved with preparation of the most important parts of the Finnish environmental legislation. He has also been legal advisor in several legal cases.

Ympäristölliset luvat yhdestä luukusta?

Suomessa on suuri määrä tavalla tai toisella ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä, ympäristöriskien hallintaa, ympäristön käyttöä ja muuttamista, sekä ympäristön säilyt­tämistä koskevia ennakkovalvontamenettelyitä. Näitä ovat esimerkiksi ympäristönsuo­jelulain mukainen ympäristölupa, vesilaissa tarkoitettu vesitalouslupa, luonnonsuojelu­lain mukaiset poikkeusluvat, kaivoslain mukaiset luvat, maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoi­tetut … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Maankäyttösopimuksia koskevien riitojen oikeuspaikka on pääsääntöisesti käräjäoikeus – KKO 2016:8

Maankäyttösopimuksia koskevien riitojen oikeuspaikasta on ollut eriäviä näkemyksiä pitkään. Korkein oikeus totesi ratkaisussaan KKO 2016:8, että ennen maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun säätämistä oli oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu, että maankäyttösopimuksia koskevat osapuolten väliset riidat kuuluivat yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Sen vuoksi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Yhteisomistuksen purku ja Espanjassa sijaitseva kiinteistö – EUTI C-605/14

Suomalaisten yhteisomistaman Espanjassa sijaitsevan kiinteistön yhteisomistuksen purun oikeuspaikka koskevassa ratkaisussa EUTI C-605/14 (17.12.2015) katsottiin, että asiaa ei voitu käsitellä suomalaisessa tuomioistuimessa. KKO oli 22.12.2014 (nro 2697) pyytänyt ennakkoratkaisua EUTI:lta. Ennakkoratkaisukysymys kuului seuraavasti: Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Pohjaveden pilaamiskielto ja vanha pilaantuminen (KHO 2014:74)

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO 2014:74 selventää tulkintaa vanhan maaperän pilaantumisen osalta. Vanhalla tarkoitetaan tässä ennen nykyisen maaperän pilaamiskiellon kaltaisen sääntelyn voimaantuloa aiheutettua maaperän pilaantumista. KHO:n päätöksen vuosikirjaotsikko kuuluu seuraavasti (lihavoinnit allekirjoittaneen): “Kaupunki kiinteistön maaperän pilaantumisen aiheuttajana voitiin velvoittaa esittämään suunnitelma … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Natura-alueen lakkauttamisvelvollisuus, EUTI C-301/12

Italian ylimmän hallintotuomioistuimen (Consiglio di Statossa) pyytämässä ennakkoratkaisuasiassa (C-301/12) on lyhyesti ilmaistuna kysymys Natura 2000-verkostoon kuuluvan alueen ympäristön tilan huonontumiseen liittyen toimivallasta ehdottaa verkostosta poistamista. EUTI:n ratkaisussa on toimivalan lisäksi mielenkiintoista se, että tuomioistuin otti kantaa myös jäsenvaltion velvollisuuteen ehdottaa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Läheisyysperiaate jätelainsäädännössä – EUTI C-292/12

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 12.12.2013 päätöksen jätelainsäädännössä varsin pitkään esillä ollutta läheisyysperiaatetta koskien (asia C-292/12). Läheisyysperiaatetta koski tavallaan jo kuuluisa Wallonian jäteasiakin (C-2/90, EYTI 9.7.1992), vaikka siinä olikin kyse tavararoiden vapaasta liikkumisesta, vaarallisista jätteistä ja niiden siirrosta maan rajan yli. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Suhteellisuusperiaate ja päästökauppa, EUTI C‑203/12

Ennakkopyyntöratkaisussa EUTI C‑203/12, jota pyysi Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen), on kyse mahdollisuudesta soveltaa yleistä suhteellisuusperiaatetta päästökauppalainsäädännön mukaiseen ylitysmaksuun. Suhteellisuusperiaatehan yleinen ja hyvin vakiintunut oikeusperiaate. (SEU 5 artiklassa ja SEU 2. pöytäkirjassa suhteellisuusperiaatetta käytetään erityisessä merkityksessä jäsenvaltoihin ja EU:iin liittyen.) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lietelanta – jäte/sivutuote, EUTI C-113/12

EU:n jätelainsäädännön “ikuisuuskysymys” on sääntelyn alusta asti ollut, mikä on jätettä. Kysymystä ei tietystikään ole pystytty ratkaisemaan direktiiviin otetulla jätteen määritelmällä, vaan loppujen lopuksi asia näyttää ratkeavan vain tapauskohtaisesti. Kysymyksestä on jo aika runsaasti EUTI:n vakiintunutta oikeuskäytäntöäkin. Hankalaksi asian tekee … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ympäristövaikutusten arvionti – direktiivin välitön oikeusvaikutus (EUTI C‑244/12)

EUTI:n ennakkoratkaisu asiassa C‑244/12 koskee YVA-direktiivin mukaista ympäristövaikutusten arviointivelvollisuutta. Salzburgin lentoaseman laajentamista koskevassa pääasiassa ympäristöviranomainen Umweltsenat oli soveltanut YVA-direktiiviä välittömästi (suoraan direktiiviin perusteella) ja vaatinut ympäristövaikutusten arvionnin suorittamista, kun Itävallan lainsäädännön mukaan laajennus ei vaatinut ympäristövaiktusten arviontia. Lentoasema (Salzburger Flughafen) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Ympäristövahinko ja yva-menettelyn laiminlyönti – EUTI C-420/11

EUTI:n ennakkoratkaisuasiassa C-420/11 oli kysymys siitä, onko yksityisellä oikeus saada lentomelusta vahingonkorvausta taloudellisesta vahingosta eli kiinteistön arvon alentumisesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn puuttumisen johdosta. Kansallisessa (Itävalta, Oberster Gerichtshof) tuomioistuimessa oleva asia koskee vahingonkorvausasiaa, mutta EUTI:n ratkaisu koskee luonnollisesti vain YVA-direktiivin tulkintaa. Asia … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment