Yhteisomistuksen purku ja Espanjassa sijaitseva kiinteistö – EUTI C-605/14

Suomalaisten yhteisomistaman Espanjassa sijaitsevan kiinteistön yhteisomistuksen purun oikeuspaikka koskevassa ratkaisussa EUTI C-605/14 (17.12.2015) katsottiin, että asiaa ei voitu käsitellä suomalaisessa tuomioistuimessa.

KKO oli 22.12.2014 (nro 2697) pyytänyt ennakkoratkaisua EUTI:lta. Ennakkoratkaisukysymys kuului seuraavasti: Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 22 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että asiassa, jossa osa kiinteän omaisuuden yhteisomistajista vaatii omaisuuden määräämistä myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten ja uskotun miehen määräämistä myynnin suorittamiseksi, on kysymys artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta asiasta, joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen?

Lopputulos ei sinänsä ole mitenkään yllättävä, kun tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 22 artiklan 1 alakohdan ensimmäisen alakohdan mukaan asianosaisten kotipaikasta riippumatta yksinomainen toimivalta asiassa, joka koskee esineoikeutta kiinteään omaisuuteen, on sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, missä kiinteistö sijaitsee. Ennakkoratkaisupyynnössään KKO kuitenkin tuo muun ohessa esille, että KKO:n tiedossa on, että eräiden muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat katsoneet, ettei asetuksen 22 artiklan 1 kohdan säännös tule sovellettavaksi vastaavan kaltaisessa asiassa (ks. tarkemmin KKO, kohta 29).

Kiinteän omaisuuden yhteisomistuksen purku voidaan teoriassa toteuttaa jakamalla tai myymällä (yhteisomistuslain 9 §, 180/1958). Myynti, joka on useimmiten käytetty tapa, tapahtuu siten, että tuomioistuin määrää uskotun miehen ja myyntitavan. Uskottu mies toteuttaa myynnin ja varojen jakamisen (yhteisomistuslain 10 ja 11 §:t). Espanjassa kiinteistötransaktiot tehdään notaarin välityksellä ja notaari hoitaa kaikki asiaan kuuluvat paperityöt (tarvittavat selvitykset, tiedot, rasitteet, velat, viranomaismaksut, jne.). Sinänsä voisi ajatella, että suomalainen uskottu mies laittaisi kiinteistön (tässä tapauksessa kaksi kiinteistöä: omakotitalo ja kerrostaloasunto*) myyntiin ja hoitaisin kaupan espanjalaisen välittäjän ja myöhemmin notaarin kanssa. Tuntematta Espanjan lainsäädäntöä on vaikea ottaa kantaa olisiko menettely kustannustehokkaampi tai helpompi muutoin kuin ehkä kielellisistä syistä.

Ari Ekroos
OTT, Talousoikeuden professori

* Espanjassa kerrostalohuoneistot ovat kiinteistöjä eli kerrostalot ovat yhteisomistuksessa.

Posted by Ari Ekroos

About Ari Ekroos

Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University. Ekroos is expert in environmental, climate and land use planning law. Ekroos has accomplished several research projects related to environmental and energy law (environmental protection legislation, energy related environmental law and nature conservation law) and environmental administration. Ekroos has also been involved with preparation of the most important parts of the Finnish environmental legislation. He has also been legal advisor in several legal cases.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *