Suhteellisuusperiaate ja päästökauppa, EUTI C‑203/12

Ennakkopyyntöratkaisussa EUTI C‑203/12, jota pyysi Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen), on kyse mahdollisuudesta soveltaa yleistä suhteellisuusperiaatetta päästökauppalainsäädännön mukaiseen ylitysmaksuun. Suhteellisuusperiaatehan yleinen ja hyvin vakiintunut oikeusperiaate. (SEU 5 artiklassa ja SEU 2. pöytäkirjassa suhteellisuusperiaatetta käytetään erityisessä merkityksessä jäsenvaltoihin ja EU:iin liittyen.)

Asiassa oli kysymys siitä, että Billerud-yhtiöt, eivät olleet palauttaneet 30.4.2007 mennessä niiden vuoden 2006 päästöjä vastaavaa määrää päästöoikeuksia (eli 10 828 ja 42 433 tonnia). Tästä johtuen Naturvårdsverket määräsi niistä toiselle 3 959 366 Ruotsin kruunun (SEK) (eli 433 120 euron) ja toiselle 15 516 051 SEK:n (eli 1 697 320 euron) suuruisen ylitysmaksun. Billerud-yhtiöt vetosivat nostamansa kanteen tueksi siihen, että niiden Ruotsin päästöoikeusrekisterissä olevilla tileillä oli 30.4.2007 riittävä, niiden vuoden 2006 kokonaispäästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Ne väittivät, että tämä osoitti, että niiden tarkoituksena ei ollut ollut vältellä velvollisuuksiaan, ja että se, että päästöoikeuksia ei ollut palautettu määräajassa, oli perustunut sisäiseen hallinnolliseen virheeseen.

Högsta domstolen esitti EUTI:lle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1)      Merkitseekö direktiivin [2003/87] 16 artiklan 3 ja 4 kohta sitä, että toiminnanharjoittajan, joka ei ole huhtikuun 30. päivään mennessä palauttanut riittävää määrää päästöoikeuksia, on maksettava ylitysmaksu laiminlyönnin syystä riippumatta eli esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kyseisellä toiminnanharjoittajalla tosin oli huhtikuun 30. päivänä riittävä määrä päästöoikeuksia mutta se ei erehdyksen, hallinnollisen virheen tai teknisen ongelman vuoksi palauttanut näitä päästöoikeuksia silloin?

2)      Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, merkitseekö [direktiivin 2003/87] 16 artiklan 3 ja 4 kohta sitä, että ylitysmaksu on peruutettava tai sitä on alennettava taikka että se voidaan peruuttaa tai sitä voidaan alentaa esimerkiksi ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitetun kaltaisissa tilanteissa?”

EUTI ratkaisi asian seuraavasti: (lihavointi tämän kirjoittajan)

1)      Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 16 artiklan 3 ja 4 kohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että toiminnanharjoittajalle, joka ei ole palauttanut kuluvan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä sen edeltävän vuoden päästöjä vastaavaa määrää hiilidioksidiekvivalentti-päästöoikeuksia, vaikka sillä oli kyseisenä päivänä hallussaan riittävä määrä päästöoikeuksia, ei määrätä kyseisissä säännöksissä säädettyä liikapäästöistä maksettavaa ylitysmaksua.

2)      Direktiivin 2003/87 16 artiklan 3 ja 4 kohtaa on tulkittava siten, että kansallinen tuomioistuin ei voi muuttaa kyseisissä säännöksissä säädettyä kiinteämääräisen ylitysmaksun määrää suhteellisuusperiaatteen perusteella.

Lopputulos tässä asiassa ainakin 1. kysymyksen osalta varsin selvä. Toisen kysymyksen osalta tilanne ei tietystikään ole lähtökohtaisesti selvä, ainakaan, jos otetaan huomioon oikeusperiaatteita koskeva oikeustieteellinen kirjoittelu. EUTI:kin tuo ratkaisussaan esille (kohta 34) sen, että suhteellisuusperiaate kuuluu unionin oikeuden yleisiin periaatteisiin, ja se edellyttää, että kyseessä olevan säännöstön legitiimit tavoitteet ovat toteutettavissa unionin oikeuden säännöksessä säädettyjen keinojen avulla ja että näillä keinoilla ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen mukaan EUTI ei kuitenkaan voi puuttua unionin lainsäätäjän normatiiviseen ratkaisuun, ellei se ole ilmeisen virheellinen tai ellei siitä tietyille talouden toimijoille aiheutuva haitta ole täysin kohtuuttomassa suhteessa sillä muutoin saavutettuihin etuihin nähden (kohta 35). EUTI tuo myös varsin hyvin esille ylitysmaksun funktion (kohta 39) ja toiminnanharjoittajan velvollisuudet ja toiminta-ajan velvollisuuksien täyttämiseksi (kohta 40).

Vaikka EUTI:n asiassa C-203/12 antama päätös ei olekaan mikään “milestone case”, on se kuitenkin myös laajemmasta – ehkä vähän periaatteellisestakin – näkökulmasta mielenkiintoinen. Se näet osoittaa, että periaatteilla ei voi olla käytännön tilainteissa liian suurta merkitystä, vaan pääsääntöisesti päätökset tehdään sääntöjen nojalla.

Suomesta yhtiöiden tilannetta vastaavia tapauksia koskien on ainakin yksi KHO:n ratkaisu, KHO 2009:78. Siinä ylitysmaksusta vapauttamista pyrittiin argumentoimaan kohtuuttomuudella. KHO kuitenkin katsoi, että kun toiminnanharjoittaja ei ollut huhtikuun 30. päivään 2007 mennessä palauttanut vuosien 2005 ja 2006 todennettuja päästöjä vastaavaa määrää päästöoikeuksia päästökauppalain 42 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin, oli Energiamarkkinaviraston päästökauppalain 62 §:n 2 momentin nojalla tullut määrätä toiminnanharjoittaja maksamaan valtiolle päästöoikeuden ylitysmaksu. Säännös ylitysmaksun määräämisestä oli ehdoton, eikä se mahdollistanut maksun kohtuullistamista.

Näyttää siis siltä, että kohtuus- ja suhteellisuusperiaatteet eivät voi menestyä kyseisen kaltaisessa tilanteessakaan, jossa laiminlyönti on oikeastaan vain muodollinen. Päästökauppajärjestelmän toiminnan kannalta lopputulokset ovat kuitenkin ymmärrettäviä.

Posted by Ari Ekroos

About Ari Ekroos

Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University. Ekroos is expert in environmental, climate and land use planning law. Ekroos has accomplished several research projects related to environmental and energy law (environmental protection legislation, energy related environmental law and nature conservation law) and environmental administration. Ekroos has also been involved with preparation of the most important parts of the Finnish environmental legislation. He has also been legal advisor in several legal cases.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *