Ympäristövaikutusten arvionti – direktiivin välitön oikeusvaikutus (EUTI C‑244/12)

EUTI:n ennakkoratkaisu asiassa C‑244/12 koskee YVA-direktiivin mukaista ympäristövaikutusten arviointivelvollisuutta.

Salzburgin lentoaseman laajentamista koskevassa pääasiassa ympäristöviranomainen Umweltsenat oli soveltanut YVA-direktiiviä välittömästi (suoraan direktiiviin perusteella) ja vaatinut ympäristövaikutusten arvionnin suorittamista, kun Itävallan lainsäädännön mukaan laajennus ei vaatinut ympäristövaiktusten arviontia.

Lentoasema (Salzburger Flughafen) riitautti päätöksen valittamalla tuomioistuimeen (Verwaltnungsgerichtshof), joka pyysi asiassa EUTI:n ennakkoratkaisua direktiviin tulkintaa koskien.

EUTI ratkaisi asian seuraavasti: (lihavoinnit/kursivoinnit kirjoittajan)

1) Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/337/ETY 2 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohta ovat este kansalliselle säännöstölle, jossa edellytetään hankkeiden, jotka koskevat lentokentän infrastruktuurin muuttamista ja kuuluvat tämän direktiivin liitteen II soveltamisalaan, ympäristövaikutusten arviointia yksinomaan siinä tapauksessa, että hankkeiden seurauksena liikennetapahtumien määrän odotetaan nousevan vähintään 20 000:lla vuosittain.

2) Kun jäsenvaltio vahvistaa direktiivin 85/337, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/11, 4 artiklan 2 kohdan b alakohtaa soveltamalla sen liitteen II soveltamisalaan kuuluville hankkeille pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen raja-arvon, joka on ristiriidassa tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan mukaisten velvoitteiden kanssa, mainitun direktiivin 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 3 kohdan säännöksillä on välitön oikeusvaikutus, joka edellyttää toimivaltaisten kansallisten viranomaisten varmistavan, että aluksi tutkitaan, onko kyseisillä hankkeilla todennäköisesti huomattavia ympäristövaikutuksia, ja jos on, että tällaisia vaikutuksia tämän jälkeen arvioidaan.

Edellä korostoteut kohdat ovat päätöksessä keskeisimmät lopputuloksen kannalta. Itävallan kansallinen säännöstö ei siis ollut mahdollinen ja direktiivillä oli tässä tapauksessa kansallisen lainsäädännön puutteen vuoksi välitön oikeusvaikutus. Päätös on nähdäkseni linjassa välitöntä oikeusvaikutusta koskevan oikeuskäytännön kanssa eli välitön oikeusvaikutus voi olla erityisesti suhteellisen yksiselitteisillä direktiivien säännöksillä, jos jäsenvaltion lainsäädännössä direktiivi on puutteellisesti voimaansaatettu.

Posted by Ari Ekroos

About Ari Ekroos

Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University. Ekroos is expert in environmental, climate and land use planning law. Ekroos has accomplished several research projects related to environmental and energy law (environmental protection legislation, energy related environmental law and nature conservation law) and environmental administration. Ekroos has also been involved with preparation of the most important parts of the Finnish environmental legislation. He has also been legal advisor in several legal cases.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *