EUTI C-53/10, Seveso direktiivi

Ennakkoratkaisu EUTI C-53/10 on direktiivin 96/82/EY (ns. Seveso direktiivi) mukainen asia, joka tietysti erityistapaus etäisyyskysymysten osalta, mutta muutoin ihan mielenkiintoinen: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0053:FI:HTML
Lopputulos alla (alleviivaus minun). Joihinkin muihin juttuihin tuosta voi saada analogiaa asiallisesti, muttei tietystikään samalla tavalla juridisesti kuin tässä.

1)      Vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9.12.1996 annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/105/EY, 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltioiden velvollisuus valvoa, että otetaan huomioon tarve pitää pitkällä aikavälillä yllä riittävä etäisyys yhtäältä kyseisessä direktiivissä tarkoitettujen tuotantolaitosten ja toisaalta yleisessä käytössä olevien rakennusten välillä, koskee myös Darmstadtin kaupungin (Saksa) kaltaisia rakennuslupien myöntämisestä vastaavia viranomaisia, ja näin on myös silloin, kun ne tekevät tällaisia päätöksiä sidottua harkintavaltaa käyttäen.

2)      Direktiivin 96/82, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/105, 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta ottaa huomioon tarve pitää pitkällä aikavälillä yllä riittävä etäisyys yhtäältä kyseisessä direktiivissä tarkoitettujen tuotantolaitosten ja toisaalta yleisessä käytössä olevien rakennusten välillä ei edellytä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kieltävät yleisessä käytössä olevan rakennuksen sijoittamisen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa. Kyseinen velvollisuus on sitä vastoin esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa lupa tällaisen rakennuksen sijoittamiselle on ehdottomasti myönnettävä ilman, että kaavoituksessa tai yksittäistapausta koskevassa päätöksessä on asianmukaisesti arvioitu riskejä, joita liittyy rakennuksen sijoittamiseen turvaetäisyyttä koskevien rajojen sisäpuolelle.

Posted by Ari Ekroos

About Ari Ekroos

Professor of Environmental and Energy Law at the University of Helsinki and Professor of Economic Law at the Aalto University. Ekroos is expert in environmental, climate and land use planning law. Ekroos has accomplished several research projects related to environmental and energy law (environmental protection legislation, energy related environmental law and nature conservation law) and environmental administration. Ekroos has also been involved with preparation of the most important parts of the Finnish environmental legislation. He has also been legal advisor in several legal cases.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to EUTI C-53/10, Seveso direktiivi

  1. Ari says:

    In English:
    ECJ case C‑53/10, Seveso directive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *