Kestävä kehitys ja kuluttajien mieltymykset

Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia käyttämiensä tuotteiden eettisyydestä. He haluavat, että tuotteet on suunniteltu ja tuotettu luonnonvaroja säästäen sekä työntekijöiden perusoikeuksia kunnioittaen. Näkyvätkö tällaiset tavoitteet kuluttajien ostokäyttäytymisessä, vai esittävätkö he vain tällaisia toiveita julkisuudessa?

Tutkimme Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa kuluttajien tuoteominaisuuksiin liittyviä preferenssejä (mieltymyksiä eri vaihtoehtojen välillä) ja niiden vaikutusta toimitusketjujen hallintaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa tuotteiden ominaisuuksia, jotka vaikuttavat kuluttajien ostopäätöksiin. Esimerkkituotteena käytimme matkapuhelimia ja preferenssi-informaatiota keräsimme suurelta joukolta Aalto-yliopiston eri koulujen opiskelijoita.

Löysimme neljä erilaista kuluttajaryhmää: päivittäjät, budjetoijat, ympäristöaktivistit ja harvoin puhelinta vaihtavat. Näihin ryhmiin kuuluvien opiskelijoiden näkemyksiä verrattiin myös Suomesta kerättyyn Atlas-asennedataan sen selvittämiseksi, ovatko eri ryhmiin kuuluvat henkilöt todennäköisesti ”ympäristöystävällisiä”.

Päivittäjiä oli yhteensä 22,1 % kaikista vastanneista ja he uusivat puhelimensa keskimäärin 18 välein. Päivittäjät olivat nimensä mukaan kiinnostuneita pääasiassa ohjelmistojen ja laitteiden päivityksestä eivätkä he olleet valmiita maksamaan lisähintaa ympäristöystävällisistä puhelimista.

Budjetoijia oli yhteensä 10,9 %. Tähän ryhmään kuuluu pääasiassa miehiä, jotka hankkivat halpoja puhelimia. Tähän ryhmään kuuluvilla henkilöillä oli muita opiskelijoita vähemmän vihreitä arvoja eivätkä he olleet valmiit maksamaan lisähintaa ympäristöystävällisistä puhelimista.

Ympäristöaktivisteja oli yhteensä 40,8 %. He olivat pääosin yli 27 vuotiaita naisia. He myös pitivät tärkeänä, ettei tuotteissa tai tuotannossa ole käytetty ympäristölle vaarallisia materiaaleja ja, että koko toimitusketjussa on otettu huomioon kestävä jätteenkäsittely. Edelleen tämä ryhmä piti tärkeänä sitä, mitä tuotteelle tapahtuu elinkaaren päättyessä ja miten sen osat ja komponentit kierrätetään.

Harvoin puhelinta vaihtavavia oli yhteensä 26,2 %. He olivat pääosin alle 27 vuotiaita ja heille tärkeintä on puhelimen kestävyys ja pitkää käyttöikä. Harvoin puhelimia vaihtavat eivät ole halukkaita maksamaan lisähintaa ympäristöystävällisistä puhelimista.

Kuluttajien suhtautuminen erilaisiin tuotteiden ominaisuuksiin vaihtelee suuresti riippuen kuluttajien elämänarvoista. Vaikka suuri osa kuluttajista on entistä kiinnostuneempi käyttämiensä tuotteiden eettisyydestä, vain osa kuluttajista on valmis maksamaan lisähintaa eettisistä tuotteista. Osa kuluttajista näyttää arvostavan enemmän tuotteiden teknisiä ominaisuuksia, puhelimen pitkäikäisyyttä ja halpaa hintaa.

Kuluttajien lisääntynyt kiinnostus tuotteiden eettisyyttä kohtaan edellyttää yrityksiltä toimitusketjujensa tehokasta hallintaa. Niiden tulee myös kyetä ottamaan erilaiset kuluttajaryhmät huomioon tuotesuunnittelussa ja markkinoinnissa.

Markku Kuula

Allekirjoittanut on ollut mukana kirjoittamassa artikkelia Consumer preferences for sustainability and their impact on supply chain management – The case of mobile phones, joka on julkaistu lehdessä: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 43 No. 5/6, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *