Yhdessä kampusta rakentamaan

Opiskelu ja oppiminen yliopistossa ei perustu vain opetussuunnitelmiin ja yksittäisten kurssien suorittamisen. Yliopiston toimintakäytännöt ja oppimisympäristöt rakentavat yhteistä oppimis- ja toimintakulttuuria, joilla on ratkaiseva vaikutus opiskelijan syvälliseen oppimiseen ja laajemmin opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumiseen.

Yliopiston oppimisyhteisö, joka parhaimmillaan innostaa ja kannustaa opiskelijoita ja opettajia jatkuvaan uuden oppimiseen. Oppiminen perustuu rikastuttavaan vuorovaikutukseen, jossa on oleellista halu vaikuttaa omaan ja muiden oppimiseen. Yhdessä oppiminen tukee ponnistelua oman suorituskyvyn ylärajalla ja auttaa löytämään itsestä uusia voimavaroja ja rikkomaan omia rajoja. Oppimisesta tulee palkitsevaa ja intohimo uusiin haasteisiin kasvaa sekä henkilökohtaisella että yhteisön tasolla.

Aalto-yliopiston pääkampus on suurten muutosten ja mahdollisuuksien edessä. Ensi vuoden alussa käynnistetään arkkitehtuurikilpailu kampuksen keskeisen osan suunnittelusta, johon sisältyy myös uudisrakennus TaiKin ja arkkitehtuurin laitoksen muodostamalle uudelle koululle ja erilaisille kampuspalveluille. Vuoden kuluttua meillä on jo toivottavasti yhteinen näkemys tarkemman suunnittelun ja rakentamisen etenemisen perustaksi.

Kandidaatin opetuksen keskittäminen Otaniemen kampukselle alkaa jo vuonna 2013. Tavoitteena on luoda entisestä TKK:n päärakennuksesta Aallon kandiopetuksen elämää ja toimintaa sykkivä keskus, jossa eri koulutusalojen opiskelijat voivat kohdata ja opiskella yhdessä. Lähtökohtana oman koulutusalan perusteiden oppiminen ja identiteetin rakentaminen hyödyntäen monialaista yhteistyötä ja erilaista osaamista. Kandikoulutuksen tilojen on oltava vetovoimaisia, houkuteltava opiskelijoita, opettajia ja henkilökuntaa kohtaamaan ja oppimaan yhdessä, myös uusilla tavoilla. Langaton verkko, helppo pääsy erilaisille tiedon lähteille mm. kirjaston tietokantoihin, online yhteydet kampusten ja ”learning hubien” välillä, viihtyisiä oleskelunurkkauksia ja helposti muunneltavia tiloja, kahvia, teetä ja pientä purtavaa saatavilla.

Aikataulu on haastava, mutta ei vain remonttien toteuttamisen ja tarkoituksenmukaisten väistötilojen osalta. Kandiopetuksen tarvitsemien oppimis- ja opetustilojen ja palveluiden uudelleen ajattelu edellyttää käyttäjien kuulemista ja osallistamista jo suunnitteluprosessissa, mahdollisuutta vaikuttaa tuleviin tiloihin ja niihin liittyviin toiminnallisiin ratkaisuihin. Tarvitaan selkää ja avarakatseista suuntautumista tulevaisuuteen, irrottautumista tämän päivän tilanteesta ja reviireistä. Kandidaatin tutkintojen uudistamiseen sisältyy keskeisesti myös opetusmenetelmien uudistamisen ja sen myötä oppimistilojen uudelleen ajattelu.

Ehkä suurin haaste on kauppatieteen kandiopetuksen siirtyminen kokonaisuudessaan Otaniemeen. Miten luomme kauppatieteen kandikoulutukselle tilallisen ja toiminnallisen identiteetin paikka, joka on perinteisesti ollut tekniikan koulutuksen ”ydinaluetta”. Sama haaste toki koskee myös taideteollisen alan koulutusta, mutta lähtökohta on helpompi. TaiKin ja arkkitehtuurin laitoksen yhdistämisen ja toiminnan uudelleen suunnittelun ja keskittämisen myötä.

Pääkampuksen rakentamisen ja kandidaatin opetuksen uusien tilojen suunnitteluprosessin tuloksena ei synny vain uusia tiloja ja infrastruktuuria. Sen myötä luodaan myös Aallon uutta toimintakulttuuria, miten eri alojen asiantuntijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä. Yhdessä tekeminen ja erilaisuuden käyttäminen voimavarana on ainutlaatuinen mahdollisuus, jota kannattaa hyödyntää. Kyse on ihmisten kohtaamisesta, ja kyvystä ja tahdosta rakentaa merkityksellisiä ja innostavia oppimistilanteita – rikastuttavan vuorovaikutuksen hengessä.

Martti Raevaara