What if Leonardo da Vinci were a member of the Aalto community?

In his column in The Melbourne Review (7 September 2012), Ken Friedman, a professor at Swinburne University of Technology and chairman of the local Design Factory established with the encouragement of Aalto University, toys with the idea of Leonardo da Vinci as a modern-day university student. What would Leonardo want to learn, what studies would he choose, and what courses would he recommend?

Friedman concludes that Leonardo would begin with bachelor-level engineering studies in Product Design Engineering. This would give him the engineering skills needed to approach product design in a multidisciplinary and creative manner. Then, Leonardo would complete a master’s degree in Digital Media Design. He considers the development of communication devices important and believes that interaction skills associated with digital media are also essential in advanced product design work. But this would not be enough for Leonardo. Finally he would participate in a Living Lab programme at, for example, Aalto Design Factory. Project-style work that brings together students and professors from different fields of education and professionals from different industries would provide Leonardo with access to interesting jobs and help him succeed in his future work.

I would also suggest that Leonardo take art studies in both the bachelor and master’s stages. This would help him develop his observation and differentiation skills and find new perspectives and approaches regarding the basic questions of humanity and the challenges facing mankind. Art studies might support the development of his intuitive thinking, which is also an essential element in rational decision-making, inventing new things and social activity.

And, since Leonardo is an ambitious learner and highly committed to completing his studies in an efficient manner, I would also recommend that he take minor subject studies in entrepreneurship. Of course, this would be useful if Leonardo wanted to establish a business, but, more importantly, it would give him an understanding of the operating methods and networks needed to turn his many brilliant ideas into functional innovations. A person doesn’t need to do everything themselves if they know how to network and find the required competence and the right communities to work in.

Mankind is facing major challenges. Multidimensional global changes, particularly rapid population growth and its impacts on energy needs, food production, urbanisation, mobility, environmental pollution and the resulting climate change are matters that concern all of us. Finland is also at the forefront of dealing with the consequences of population ageing. We need new cultural, social, technological and commercial innovations that allow us to find solutions that are effective both locally and globally and become available quickly.

Universities have the chance to play a key role in this change: creating new innovations and building a better future. However, this will require a radical reform of university operating models and degree programmes. They should support multidisciplinary co-operation and different styles of learning. Digital culture has also provided people with new opportunities to communicate, obtain, share and build new knowledge along with new ways to act and exert influence. Universities have to take advantage of these opportunities on a broad scale in academic teaching and learning.

So, what can Aalto University offer Leonardo in terms of building the future? We are at an important stage in the process of reforming the bachelor’s degrees. The structural changes already decided upon are merely enablers; the key issue is to re-evaluate teaching content and methods and make bold changes to them.

Fortunately, not all of our students are like Leonardo, and we don’t want to build study paths that only lead from one field of study to another. However, we have to ensure that the organisation and teaching methods for courses and study projects support encounters between future professionals from different fields and co-operation that already begins while studying. We also have to remember that learning doesn’t only happen through courses and study projects. The entire university is a learning environment, and its operating methods influence the development of a culture that encourages co-operation. Crossing boundaries and respect for different types of expertise are the keys to learning new things – and subsequently finding new solutions to the challenges of the future.

Martti Raevaara

**************************************************

Entä jos Leonardo da Vinci olisi aaltolainen?

Swinburnen teknillisen yliopiston professori ja Aallon innoittamana perustetun sikäläisen Design Factoryn ohjausryhmän puheenjohtaja Ken Friedman heruttelee kolumnissaan (The Melbourne Review 7.9.2012)
ajatusta Leonardo da Vincistä nyky-yliopiston opiskelijana. Mitä Leonardo haluaisi oppia, mitä opintoja hän valitsisi ja mitä kursseja hänelle tulisi suositella?

Friedmanin päätyy pohdinnassaan siihen, että ensin Leonardo haluaa tehdä kandidaattitason insinööriopinnot tuotesuunnittelussa (Product Design Engineering). Se antaa hänelle insinööritaidot lähestyä tuotesuunnittelua monialaisesti ja luovasti. Sitten Leonardo suorittaa maisteritutkinnon digitaalisen median suunnittelussa (Digital Media Design). Hän pitää tärkeänä digitaalisten kommunikaatiovälineiden kehittämistä ja näkee, että digitaalisiin medioihin liittyvät vuorovaikutustaidot ovat oleellisia myös huipputason tuotesuunnittelutyössä. Mutta tämäkään ei Leonardolle riitä. Lopuksi hän osallistuu Living Lab -ohjelmaan esimerkiksi Aallon Design Factoryssa. Eri koulutusalojen opiskelijoita ja professoreja sekä eri alojen ammattilaisia yhteen kokoava projektimuotoinen työskentely auttaa häntä pääsemään kiinni kiinnostaviin työtehtäviin ja menestymään tulevassa työssään.

Itse ohjaisin Leonardoa myös taideopintoihin sekä kandi- että maisterivaiheessa. Niiden avulla hän voi kehittää havainto- ja erottelukykyä ja löytää uusia näkökulmia ja lähestymistapoja ihmisenä olemisen peruskysymyksiin ja ihmiskunnan haasteisiin. Ehkä taideopinnoista olisi hänelle tukea intuitiivisen ajattelun kehittämisessä, joka on välttämätöntä myös rationaalisessa päättelyssä, uuden keksimisessä ja sosiaalisessa toiminnassa.

Ja koska Leonardo on intohimoinen oppija ja erinomaisen sitoutunut opintojensa suorittamiseen tehokkaasti, ehdottaisin hänelle lisäksi sivuaineopintoja yrittäjyydestä. Se auttaa häntä halutessaan oman yrityksen perustamisessa mutta ennen kaikkea antaa ymmärrystä niistä toimintatavoista ja verkostoista, joiden avulla hän saa vietyä monet loistavat ideansa toimiviksi innovaatioiksi. Itse ei tarvitse osata ja tehdä kaikkea, jos osaa verkostoitua sekä löytää tarvittavan asiantuntemuksen ja itselle sopivat yhteisöt toimia.

Ihmiskuntamme on isojen haasteiden edessä. Moniulotteiset globaalit muutokset, erityisesti nopea väestönkasvu ja sen vaikutukset mm. energian tarpeeseen, ruoantuotantoon, kaupungistumiseen, liikkumiseen, ympäristön saastumiseen ja näiden myötä ilmastomuutokseen koskettavat kaikkia. Suomi on myös eturintamassa kohtaamassa väestön ikääntymisen seuraukset. Tarvitsemme uusia kulttuurisia, sosiaalisia, teknologisia ja kaupallisia innovaatioita, jotta voimme löytää riittävän nopeasti sekä paikallisesti että globaalisti toimivia ratkaisuja.

Yliopistoilla on mahdollisuus ottaa keskeinen rooli muutoksessa: uusien innovaatioiden luomisessa ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Tähän tarvitaan kuitenkin yliopistojen toimintamallien ja koulutusohjelmien radikaalia uudistamista. Ne pitäisi saada tukemaan monialaista yhteistyötä ja eri tavoin tapahtuvaa oppimista. Myös digitaalinen kulttuuri on luonut ihmisille uusia mahdollisuuksia kommunikoida, saavuttaa, jakaa ja rakentaa uutta tietoa. Toimia ja vaikuttaa. Yliopistojen on otettava nämä mahdollisuudet laajamittaisesti käyttöön akateemisessa opetuksessa ja oppimisessa.

Mitä Aalto-yliopisto voi tarjota Leonardolle tulevaisuuden rakentamiseen? Kandidaatin tutkintojen uudistamisessa olemme tärkeimmässä vaiheessa. Jo päätetyt rakenteelliset muutokset ovat vain mahdollistajia, keskeisintä on opetussisältöjen ja opetusmenetelmien uudelleen arviointi ja ennakkoluuloton uudistaminen.

Kaikki opiskelijamme eivät ole leonardoja, onneksi, ja tarkoituksena ei ole rakentaa opintopolkuja, joissa liikutaan vain koulutusalalta toiselle. Meidän on kuitenkin varmistettava, että kurssien ja opintoprojektien järjestämismuodot ja opetusmenetelmät tukevat eri alojen tulevien ammattilaisten kohtaamista ja yhteistyötä jo opiskeluvaiheessa. Eikä oppimista tapahdu vain kursseilla ja opintoprojekteissa. Koko yliopisto on oppimisyhteisö, jonka toimintatavoilla on vaikutus eri alojen yhteistyötä kannustavan toimintakulttuurin syntymiseen. Rajojen ylittäminen ja erilaisen asiantuntemuksen arvostus on avain uuden oppimiseen – ja sen myötä myös uusien ratkaisujen löytämiseen tulevaisuuden haasteisiin.

Martti Raevaara