Viikkotehtävä 4

1. Käyttäkää tieteellistä hakukonetta, esim. www.pubmed.org tai scholar.google.fi, ja hakekaa 12.4. tai 17.4. luentojen jostakin aiheesta mielenkiintoiselta vaikuttava artikkeli. Valitusta artikkelista laaditaan noin kahden kappaleen mittainen teksti, josta tulisi käydä ilmi tutkimuksen aihe, tärkeimmät löydökset, sekä miksi se on mielenkiintoinen tai tärkeä. Suomenkielisen tekstin tulisi olla suunnattu alan opiskelijoille ja tutkijoille.

Artikkelissa Cell phone-induced failures of visual attention during simulated driving (Strayer DL, Drews FA, Johnston WA. Journal of experimental psychology, applied. 2003 Mar;9(1):23-32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12710835 ) tutkittiin hands-free -puhelinkeskustelun vaikutusta autolla ajamiseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa oli havaittu sen aiheuttavan liikennevalojen jättämistä huomiotta ja hitaampia reaktioita niiden vaihtumiseen. Vastaavaa ei tapahdu kuunneltaessa valmiiksi äänitettyä keskustelua nauhalta. Tutkimuksessa tutkittiin hypoteesia, jonka mukaan puhelinkeskustelu vie huomiota näköympäristön tarkkailemiselta.

Koehenkilöt ajoivat simulaattorilla ja tien sivussa oli mainostauluja, joissa oli eri kuvia. Tutkimuksen jälkeen koehenkilöille näytettiin kuvia ja heidän tuli ilmoittaa, ovatko he nähneet kuvan ajamisen aikana. Puhelimeen puhumisen aikana näytetyistä kuvista muistettiin pienempi määrä, kuin niistä joiden näyttämisen aikana oli ainoastaan ajettu autoa. Kun koejärjestely toistettiin siten, että kuva oli keskellä näkökenttää, havaittiin silmänliikekameralla koehenkilöiden silmän keskittyvän kuvaan yhtä kauan molemmissa tapauksissa. Siitä huolimatta keskustelun aikana näytetyistä kuvista muistettiin harvempi kuin pelkän autolla ajamisen aikana näytetyistä.

Tutkimustulosten perusteella näköhavaintojen kärsimisen aiheuttaa siis näköhavaintojen prosessoinnin häiriintyminen eikä se, että silmä suunnattaisiin keskelle näkökenttää keskustelun aikana. Jos se aiheutuisi silmän suuntaamisesta eri paikkaan, se ei häiritsisi yllättäviin tilanteisiin (esimerkiksi edessä jarruttava auto) reagoimista. Tutkimuksen perusteella hands-free -keskustelua ei voida pitää turvallisempana kuin muunlaista puhelinkeskustelua. Siksi onkin outoa, että Suomen lainsäädäntö kieltää ainoastaan jälkimmäisen autolla ajon aikana. Tutkimustulosten valossa näitä tulisi kohdella samalla tavoin.

2. Kerratkaa esim. Jääskeläisen 17.4. luentomonisteesta muistijälkien syntymiseen ja muistiaineksen mieleen palauttamiseen liittyvät kohdat. Laatikaa näiden perusteella kollegoillenne muutama opiskeluvinkki.

  • Ihminen muistaa helpommin semanttisen muistin avulla, eli yhdistämällä asiat johonkin kokonaisuuteen. Käytännössä tämän voi toteuttaa lukemalla pätkän kirjallisuutta ja tekemällä siitä sitten esseen.
  • Stressi heikentää asioiden tallentumista muistiin. Stressin välttämiseksi opiskelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen deadlinea.
  • Emotionaaliset asiat muistetaan paremmin kuin emootioita vähemmän herättävät asiat. Opiskelun aikana voi siis olla hyödyllistä olla emotionaalisessa tilassa. Tähän voi pyrkiä esimerkiksi katselemalla shokkikuvia tai kuuntelemalla sopivaa musiikkia.