Veckouppgift 4

1. Referat av The cocktail party phenomenon revisited: The importance of working memory capacity. ANDREW R. A. CONWAY & NELSON COWAN & MICHAEL F. BUNTING. Psychonomic Bulletin & Review 2001, 8 (2), 331-335

I tidigare forskning hade det framkommit att ungefär 33 % av deltagarna i undersökningar av cocktail party-fenomenet uppfattar sitt namn från bakgrundsljudet. Med cocktail party-fenomenet menas en situation i vilken man kan endast vara uppmärksam på en del av ljuden runt omkring en, trots det så fångar relevant stimuli så som ens namn ens uppmärksamhet. Författarna ville undersöka om arbetsminnets kapacitet hos deltagarna kunde förklara vem som uppfattar sitt namn och vem som inte gör det. Forskarna hade två teorier. Å ena sidan kan det vara så att de som har hög kapacitet på arbetsminnet uppfattar sitt namn för att de är kapabla att avlyssna de orelevanta ljuden utan att påverkas negativt. Å andra sidan är det möjligt att endast de med dålig kapacitet på arbetsminnet uppfattar sitt namn för att de är dåliga på att koncentrera sig på de relevanta ljuden.

I atikeln kommer man fram till att det är de med låg kapacitet på arbetsminnet som lättare uppfattar sitt namn från bakgrundsljudet. Personer med hög kapacitet på arbetsminnet är duktigare på att blockera bort information från ett irrelevant ljud, därför var det mindre troligt att de skulle uppfatta sitt namn. De är också duktigare på att följa med det relevanta ljudet. Däremot vet man inte exakt vad detta samband beror på.

Ämnet är intressant för att det är något man själv är med om med jämna mellanrum. Sambandet mellan arbetsminnets kapacitet och förmågan att plocka upp sitt namn från bakgrundsljud är ett ämne för framtida forskning och därför intressant.

2. Tips för bra inlärning
-Arbetsmiljön bör vara lugn utan störande moment så att det man lär sig hinner vara tillräckligt länge i kortidsminnet för att flyttas till långtidsminnet.
-Stress försämrar inlärning.
-Emotioner spelar en stor roll i inlärningsprocessen. Är man på bra humör lär man sig bättre. Intala dig själv därför att det du läser är intressant. (Föreläsaren borde också göra sitt för att göra föreläsningarna intressant.)