Uusi nimi – uusi korkeakoulu

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun ja insinööritieteiden korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksen yhdistyminen lähti liikkeelle yhteisön sisäisestä keskustelusta. Tuon keskustelun pontimena oli taideteollisen alan ja arkkitehtuurin roolin ja vaikuttavuuden vahvistaminen yhteiskunnassa ja halu nousta samalla kansainvälisesti alojen sisällöllisen uudistamisen kärkeen.

Yhdistymisessä ei ole kyse organisatorisesta fuusiosta, vaan aktiivisen uuden toimijan luomisesta Aalto-yliopistoon. Kyseessä on nimenomaan uusi koulu, jolle yliopistoyhteisömme on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet toteuttaa Aalto-yliopiston strategiaa ja missiota. Uuden koulun nimen haluttiin kuvaavan tätä uutta tilannetta.

Nimen valinnan takana oli avoin prosessi, jossa yhteisön jäseniltä pyydettiin ehdotuksia, jotka kuvaisivat uuden toimijan roolia, identiteettiä ja merkitystä yliopistossa. Ehdotuksia tuli lähes 800. Se teki tuomariston työstä vaikean. Joissain ehdotuksissa lueteltiin uuden koulun muutama keskeinen osaamisala. Tähän ei kuitenkaan haluttu tyytyä, koska nykyisten osaamisalojen listaus luo kuvan staattisesta tilanteesta eikä ole oikeudenmukainen kaikille uuden koulun aloille.

Nimenä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu korostaa korkeakoulua uutena toimijana. Nimi symboloi hankkeen ohjausryhmän asettamaa tahtotilaa, jossa mikään uuden korkeakoulun edustama ala ei alistaisi toista. Siksi olen valitun nimen takana, vaikka prosessi oli minullekin kivulias.
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu kokoaa yhteen yliopiston humanistis-kulttuurisen koulutuksen ja tutkimuksen alueet. Samalla se edustaa ihmislähtöisen suunnittelun alueita, joiden merkitys tulee kasvamaan teknologialähtöisen orientaation rinnalla. Tavoitteena on toimia tekniikan ja inhimillisten tarpeiden tulkkina.

Nimen englanninkielinen käännös, Aalto University School of Arts and Creativity, on herättänyt keskustelua. Maailman ja ympäristöjen monimutkaistuessa näen kasvavan tarpeen luovuudelle. Luova asenne merkitsee toisaalta vanhoista kaavoista ja toimintamalleista luopumista, mutta ennen muuta se merkitsee minulle uusien toimintatapojen hahmottamista ja niiden löytämistä. Nimi viittaa tässä suhteessa vahvasti tulevaisuuteen. Uskon maailman olevan kymmenen vuoden kuluttua hyvinkin toisennäköinen. Meillä luovan alan monipuolisina osaajina on oma vastuumme tuon maailman hahmottamisessa ja sen tekemisessä ihmislähtöiseksi yliopiston vahvistamien arvojen mukaisesti.

Olin äskettäin Kaj Franck -juhlaseminaarissa, jossa Espoon uusi elinkeinojohtaja Tuula Antola puhui luovuudesta ja sen merkityksestä. Hänen mielestään Luovuus = Luovu ja Luo Uus. Tästä on kysymys myös Aalto-yliopiston rakentamisessa ja sen taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun käynnistämisessä.

**EDIT 15.11.2011**
Uuden koulun englanninkielisen nimen saaman palautteen ja vilkkaan keskustelun vuoksi jury keskustelee uuden koulun englannin- ja ruotsinkielisestä nimestä vielä kerran. Tämä tapahtuu niin pian kuin aika kokoukselle löytyy. Juryn seuraavan keskustelun johtopäätöksistä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti Aallon kanavissa.

Helena Hyvönen
Dekaani

***
A new name, a new school

The merger of the Aalto University School of Art and Design and Department of Architecture of the School of Engineering was set in motion by discussions held within the university. The spark for this discussion was set by a determination to strengthen the role and influence of the arts and design industry and architecture in society, as well as to rise to the international forefront in the content renewal of these industries.

The point of the merger is not to fuse two organisations, but rather to create an active new player within Aalto University. This is a new school for which our university community has set ambitious objectives with regard to realising both the strategy and mission of Aalto University. It was decided that the new school’s name should also illustrate the new situation.

The naming process was an open one, in which community members were requested to submit proposals; suggestions that would illustrate the role, identity and significance that the new school is to have within the university. Nearly 800 proposals were submitted making the jury’s task a difficult one. Proposals included names that listed several of the new school’s central fields of expertise. The jury was not content to settle for this option, as simply listing present fields of expertise would create the image of a static state, which would not be fair to all the fields of research and education represented by the New School.

The name Aalto University School of Arts and Creativity reflects the school as a new entity. The name symbolises the objective set by the project’s steering group at the beginning of the process that no field represented by the school should subdue another. This is why I stand behind the chosen name, although the process was a painful one for me as well.

The Aalto University School of Arts and Creativity will gather all the university’s areas of humanistic and cultural education and research together. At the same time, it represents man-made areas of design; areas the significance of which will grow alongside the technology-based orientation. The objective is not to compete with technology, but to create a humane face for it; to act as an interpreter between technological and human needs.

The English version of the school’s name has roused debate. I believe that as the world and its environments become more complex in the future, there will be a growing need for creativity. On one hand, a creative mindset will mean abandoning old patterns and operations models, but above all else I see it as leading to the development of and a search for new modes of operations. In this respect, the name points very strongly to the future. I believe that in ten years time the world will be a very different place from that which we see today. We as versatile experts of creative fields bear our own share of responsibility for creating that world and making it human-oriented keeping to the values held by our university.

Just recently I attended the Kaj Franck Centenary Seminar, at which Tuula Antola the new Director for Economic and Business Development in Espoo spoke about creativity and its importance. She felt that the Finnish word for creativity “Luovuus” could refer to Luovu (give up/abandon) and Luo Uus (create new). This is also the mindset we have for building Aalto University and for opening the new School of Arts and Creativity.

**EDIT 15.11.2011**
Due to the lively discussions around the English and Swedish name of the new school, the jury will discuss the decision again. This will take place as soon as possible. The Aalto community will be informed about the results after the meeting.

Helena Hyvönen
Dean