Vuorovaikutusta ja keinoja energiatehokkuuteen

Lähiö 2072-projektiin kytkeytyy tällä hetkellä kolme maisterin opinnäytetyötä. Opinnäytteet ovat opiskelijoiden itsenäisiä projekteja, jotka liittyvät teemaltaan kokonaishankkeeseen. Esittelyssä on Taru Hynysen opinnäyte:

Asukkaiden suhde energiankäyttöön rakennetussa ympäristössä: Vuorovaikutuksen ja aktiivisen kaupunkilaisuuden mahdollisuudet – Kaukolämmön kulutuksen seurantapalvelu Helsingin Energialle

Projekti kuuluu yhteishankkeen sisällä Helsingin Energian FiksuKaukolämpö- kehityshankkeeseen. Projektin keskiössä ovat asukkaiden osallistaminen ja heidän kokemustensa hyödyntäminen tehokkaamman energiankäytön ja asukkaiden energiatietoisuuden lisäämiseksi osana lähiöiden kehittämistä. Helsingin Energian näkökulmasta tarkoituksena on hyödyntää sosiaalisia innovaatioita teknologian käytön, palvelukokemuksen ja energiantoimittajan ja asukkaan vuorovaikutuksen parantamiseksi olemassa olevien resurssien avulla.

Projekti kartoittaa tutkimuksen, konseptoinnin ja prototypoinnin avulla, miten ja minkälaista käyttäjätietoa asukkaat voivat tuottaa energiankäytön optimointia varten. Tarkoituksena on hyödyttää sekä energiantuottajaa että loppukäyttäjää tehokkaamman energianloppukäytön mahdollistamisessa. Toinen tarkasteltava aihealue on asukkaiden aktivoinnin mahdollisuudet sekä vuorovaikutuksen lisääminen energiapalveluiden tuottajan ja asukkaan välillä. Käyttäjatiedon tuottamista tarkastellaan kolmen ulottuvuuden kautta: Kontulan kohteen asukkaiden energiaan liittyvät toimintamallit, energianmittaus, sekä energian tuottajan tarjoamat palvelut.

Tavoitteena on löytää mahdollisuuksia kaukolämpöenergian kulutuksen seuraamiseen ja raportointiin suunnitellun palvelualustan, SävelPlussan, kehittämiselle kokonaisvaltaisemmaksi, asukkaat paremmin huomioivaksi kulutusseurannan palveluksi.

Projektin toteutus tapahtuu muotoilun menetelmin, joissa yhdistyvät palvelumuotoilu sekä käyttäjät osallistava toimintatutkimus. Kohteessa toteutettavaan ymmärryksen keräämiseen käytetään palvelujen prototypointia, alustavien konseptien suunnittelua ja kohteen kohderyhmän haastattelemista ja osallistamista suunnittelutoimenpiteisiin. Projektin kohteena on Kontulassa sijaitseva asunto-osakeyhtiömuotoinen kerrostalo, jonka asukkaat, talonyhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltomies muodostavat projektin tarkasteltavan kohderyhmän. Kohde, käyttäjälähtöinen lähestyminen sekä projektin arvot ovat yhteisiä Lähiö 2072- yhteishankkeen kanssa.

Viiden kuukauden mittainen projekti on osa Helsingin Energian tuotekehitystä. Työ  tuottaa ymmärrystä liiketoiminnan ja julkisen sektorin toimijoille lähiöiden kehittämisestä energian kulutusseurannan suhteen. Projekti on myös toteuttajan opinnäytetyö Aalto- yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, joten projektin lopputulokset ovat julkisia. Projektipäällikkönä Aalto- yliopiston puolella toimii Katja Soini, Helsingin Energian puolella projektia ohjaavat Turo Eklund, Pekka Takki sekä Reijo Lemetyinen.

-Taru Hynynen

Lisätietoja

Taru Hynynen / Lopputyöntekijä, Aalto-yliopisto

taru.hynynen@aalto.fi

+358 50531 6779