Rohkaisuksi kovaa TEEtä

Kuva: Katja Maria Nyman

Yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmien uudistaminen on yliopistouudistuksen ydintä, opetuksen ja koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä. Uudistaminen on tärkeä nähdä laaja-alaisesti ja tulevaisuutta rakentaen. Kyse ei ole vain rakenteiden, tavoitteiden ja sisältöjen uudelleenarvioinnista vaan myös opetus- ja oppimismenetelmistä ja opetuksen johtamisesta sekä oppimisympäristöistä, miten voimme tehdä asiat vieläkin paremmin uudessa Aalto-yliopiston kontekstissa.

Kandidaatin tutkintojen uudistaminen on nyt kiihkeimmillään ja tavoitteet on asettuu korkealle, hyvä näin. Kandidaatin opinnot on erotettava sisällöllisesti omaksi kokonaisuudeksi. Koulutusohjelmien ja hakukohteiden lukumäärää on perusteltua vähentää. Ohjelmien pitää olla laaja-alaisempia ja liikkuvuuteen kannustavia, tarvitaan lisää tilaa vapaasti valittaville ja vaihtoehtoisille opintokokonaisuuksille. Sisältöjen uudistaminen edellyttää myös opetusmenetelmien uudelleen arviointia ja kehittämistä.

Kandidaatin tutkintojen uudistamisen lähtökohdat ja eteneminen eroaa korkeakouluittain. Tekniikan koulutusalalla pohdinnan keskiössä on erityisesti koulutusohjelmien ja hakukohteiden määrä ja tutkintorakenteen joustavuus suhteessa uudistuspaineisiin. Kauppakorkeakoulussa köydenvetoa on käyty kandiohjelman pääaineista, suuntaudutaanko yhteen ja yleisempään vain useampaan eriytyneempään. Perinteisesti ensimmäisen vuoden opinnot ovat jo olleet kaikille opiskelijoille yhteisiä ja tämä on arvokas perusta uudistukselle. Taideteollisella koulutusalalla kandidaatin opiskelijoita on noin puolet maisteriopiskelijoiden lukumäärästä. Tämä tarjoaa hyvän pohjan kandidaatin ja maisterin tutkintojen kokonaisuuden jäsentämiseen, mutta tarve kandidaatin koulutusohjelmien merkittävään vähentämiseen ja ohjelmien yhteistyön lisäämiseen on ilmeinen. Yliopiston akateemisten asioiden komitea on tukenut kandiuudistusta yleisillä opetussuunnitelmalinjauksilla, mutta vastuu uudistuksen toteuttamisesta on korkeakouluilla.

Kieltolain aikaan ravintoloissa tarjottiin terästettyä, ”kovaa” teetä. Nyt on kandiuudistuksen terästämisen paikka. Aalto-yliopiston TEE toimikoon tässä terästyksenä. Opetuksen ja koulutuksen arvioinnin (TEE) tulokset julkistettiin syyskuun alussa ja kansainvälisten paneelien viesti oli selvä, uudistuksia tarvitaan. Kehittämiskohteiksi nousivat erityisesti Bolognan prosessin aito toteuttaminen erottamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnot toisistaan. Tulevaisuuden osaamistarpeet, oppimiskeskeinen opetus, henkilökohtaiset opintopolut ja opiskelijoiden liikkuvuuden tukeminen on nostettava opetussuunnitelmien perustaksi. Myös opiskelijoiden sitoutuminen opiskeluun, opintojen henkilökohtainen ohjaus ja etenemisen jatkuva seuranta kaipaavat vahvistamista. Lisäksi arviointipaneelit korostivat opettajien pedagogisen koulutuksen ja koulutuksen johtamisen merkitystä opetuksen laadun takeena sekä kansainvälisen ja monikulttuurisen näkökulman ottamista mukaan kaikkeen yliopiston toimintaan.

Rajojen rohkea ylittäminen ja monialainen yhteistyö ovat keskeisiä tekijöitä uuden oppimiskulttuurin luomisessa ja uusien toimintatapojen kehittämisessä. Yhdessä tekeminen ja erilaisuuden käyttäminen voimavarana ovat tärkeitä mahdollisuuksia, joita kannattaa hyödyntää myös kandidaatin tutkintojen uudistamisessa. Uudistuksen tavoitteet ovat selkeästi perusteltuja ja yhdessä hyväksyttyjä ja myös TEE arvioinnissa vahvasti esiin nostettuja, kansainvälisten asiantuntijoiden tukemia. Nyt tarvitaan rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta, katseen suuntaamista tulevaisuuteen. Ja jos rohkaisua tarvitaan, kaikille on tarjolla ”kovaa” TEEtä.

Martti Raevaara