Opinnäytetyö: Monialaisen projektityön edistäminen

The Big Picture – Tietokoneavusteinen fasilitointi monialaisen projektityön edistäjänä

Juha Sollan maisterintyössä konseptoidaan tietokoneavusteisen fasilitaatiomenetelmää jonka avulla voidaan edistää jaetun ymmärryksen syntymistä ja kollektiivista oppimista monialaisissa projekteissa. Tämän päivän projektityössä koemme toistuvia yhteentörmäyksiä aiheiden välillä, joita vielä parikymmentä vuotta sitten pidettiin toisistaan riippumattomina. On huomioitava useita näkökulmia niin kaupallisista, ekologisista kuin sosiaalisista ulottuvuuksista, ja tämän myötä ongelmanratkaisuun vaadittava tulivoima on kasvanut. Kauaskantoisten ja usein peruuttamattomien seurausten myötä paine oikeille ratkaisuille on suuri.

Juha Solla kokoamassa näkökulmakarttaa ARA:n tiloissa käydyn keskustelun pohjalta. Taustalla Marianne Matinlassi, ARA.

Projekteissa onnistuminen edellyttää yhä monipuolisempaa teknologian ja osaamisen hyödyntämistä, eli yhä useamman osaamisalan yhteispanosta. Projektien kompleksisuuden myötä yhteistyö kuitenkin osoittautuu haastavaksi: eri osaamisaloja edustava ryhmä tuo mukanaan yhtälailla monimuotoisen joukon eriäviä näkökulmia ja mielipiteitä. Näiden uusioiminen projektin kannalta hyödylliseksi kokonaisuudeksi on ymmärrettävästi haastavaa, kommunikaatioon, tiedonvälitykseen ja aikataulutukseen liittyvät tarpeet huomioon ottaen. Tarvitsemme yhteistyöhön kiperästi uusia lähestymistapoja.

Osa pajatyöskentelyssä hyödynnettyä näkökulmakarttaa. Keskustelun aikana esiintyneet ideat, ratkaisut ja ongelmat sijoittuvat kartalla suhteessa keskustelua ohjaavaan kysymykseen.

Juha Solla tarkastelee työssään, miten suurien ryhmien välistä, usein hajautettua työskentelyä voidaan ohjata tehokkaasti kohti yhteistä tavoitetta. Tähän voidaan päästä, mikäli keskustelulle luodaan yhteinen konteksti ja sisällöllinen luokittelutapa, joita pidetään aktiivisesti yllä projektin kuluessa. Kuten monessa muussa projektityön osa-alueessa, prosessinohjauksella ja teknologialla voi tässäkin olla tärkeä rooli.

Juha Solla on kerännyt aineistoa Lähiö 2072 -hankkeen näkökulmapajoissa, joissa syntyviä havaintoja hyödynnetään eteenpäin tietokonesovelluksen konseptointiin OtaSizzle -projektissa.

-Juha Solla