Luento 8.11.2012

Dosentti Tuomas Haltia tuli kertomaan biotieteiden perusteet insinööreille-kurssin toiselle luennolle proteiineista. Pääpaino luennolla oli nimenomaan solujen rakenteessa. Lisäksi Haltia kertoi paljon omista tutkimuksistaan.

Alussa luennoitsija kertoi omista tutkimuksistaan. Hän kertoi kuinka oli saanut mallinnettua bakteerin proteiinin (ilokaasureduktaasin). Proteiini katalysoi reaktiota, jossa ilokaasu reagoi vedyn kanssa muodostaen typpeä ja vettä. Normaalisti luennoilla tieto oikeasta alan työstä voi jäädä huonoksi tai ei saa sellaista ollenkaa. Oli siis mielenkiintoista kuulla, mitä tämän alan ihmiset tekevät ja miten tämä tarkoittaa käyntännössä.

Luennolla opittiin että aminohappojen sivuketjuja voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin kuten hydrofiilisiin, hydrofobisiin, happamiin, emäksisiin ja aromaattisiin. Lisäksi opittiin proteiinien primäärinen (aminohappojärjestys) , sekundäärinen (α-kierteet ja β-laskokset), tertiäärinen (polypeptidin 3-ulotteinen rakenne) ja kvaternäärinen rakenne (monta proteiini yksikköä yhdessä). Lisäksi opittiin mitkä sidokset pitävät eri rakennetasoja kasassa, kuten kovalenttiset sidoksen primäärirakennetta ja vetysidoksen sekundäärirakennetta.

On tärkeää että ymmärrämme minkälainen toimiva proteiini on, sillä kuten luennoitsija Haltia sanoi “Geenit koodaavat kemiaa”. Kun opimme ymmärtämään eri geenien eli siis proteiinien toimintaa ja niissä tapahtuvien mutaatioiden vaikutukset, voimme ehkä kehittää erilaisia menetelmiä esimerkiksi ympäristönsaastumisen korjaamisesti. Esimerkiksi Haltian mallintamaa ilokaasureduktaasia voitaisiin soveltaa rehevöityneiden järvien puhdistajien kehittämisessä.

Luentoa oli helppo seurata, sillä Haltia kertasi asioita moneen otteeseen. Uskon, että tämä luento oli enemänkin pohjustus hänen tuleville luennoille, joita on vielä kaksi jäljellä. Luonnosta ei noussut hirveästi kysymyksiä, sillä asiat olivat jo ennestään tuttuja lukion kemian ja biologian tunneilta.