Luento 7 – Toiminnan ohjaus ja emootiot

Toiminnan ohjauksen keskeisimpiä komponentteja on emootioiden työstäminen (motivaatio ja tavoitteet), käyttäytymisen inhibointi (häiritsevien arsykkeiden sulku ja käynnissäolevan toiminnan pysäytys), motoriikka (liikkeiden suunnittelu ja toteuttaminen), sisäinenpuhe (itsereflektio) ja työmuisti (asioiden ennakointi ja kokemuksista oppiminen).

Prefrontal cortexin (etuotsalohko) vahingoittumisen seurauksena aiheutuu ongelmia työmuistissa (toiminnan ohjauksessa). Luentoesimerkkien mukaan potilaan käyttäytyimen voi olla spontaanista ja impulsiivista vaikka pystyy suoriutumaan perinteisistä älykkyysosamäärää mittaavista testeistä. Etuotsalohko on ihmisillä hyvin suuri ja otsalohkojen laajentuminen on tärkeä osa kognitiivisten toimintojen kehittymisen kannalta. Etuotsalohkoilla on laajat yhteydet melkein kaikiin päälaenlohkoihin. Toisaalta myös pikkuaivovauriot aiheuttavat ongelmia tarkkaavaisuudessa.

Luennon toisessa osassa käsiteltiin emootioita. Ekman&Friesen mukaan ihmisellä on perusemootioita kulttuurieroista huolimatta (siis kasvojen ilmeiden kautta ilmenevät emootiot), joita on ilo, inho, suru ja pelko, viha ja yllättyneisyys. Emootioita pystytään luokittelemaan sen mukaan mitä muutoksia tapahtumat  aiheuttavat käyttäytymiseen (valenssi ja vireys). Valenssi kuvaa emootion miellyttävyyttä ja vireys taas kuvaa emootion intensiteettiä. Vasen aivopuolisko ei ole yhtä merkittävässä roolissa tunteiden käsittelyssä kuin oikea aivopuolisko. Tähän voidaan lisätä kaksi uutta opittua asiaa, eli amygdala ja orbitofrontaalialueet, joista ensimmäinen on vastuussa muistista ja emotionaalisesta oppimisesta kun taas jälkimmäisempi käsittelee ja suodattaa tunneinformaatiota.