Lean Canvas – Työkalu vision jalostamiseen

Ketteristä toimintamalleista puhuttaessa usein viitataan kenraalina ja presidenttinä toimineen Dwight D. Eisenhowerin lausahdukseen, missä hän toteaa: “Valmistautuessani taisteluun olen aina huomannut, että suunnitelmat ovat turhia, mutta suunnitteleminen on välttämätöntä.” Lause kuvastaa sitä, että taistelut eivät koskaan mene etukätesissuunnitelmien mukaan, mutta suunnitteleminen on kuitenkin tärkeää, jotta ollaan etukäteen huomiotu taistelun kulkuun vaikuttavat tekijät  ja pystytään siten reagoimaan paremmin eteen tuleviin ennakoimattomiin tilanteisiin – olemaan siis ketteriä.

Kun visiodokumentti on kirjoitettu ja sen perusteella idealle on näytetty vihreää valoa, alkaa vision työstämien sen käytännön toteuttamiseksi. Taisteluvertauskuvaa käyttäen voitaisiin todeta, että visiodokumentin perusteella taisteluun ryhtyminen näyttäisi olevan hyvä ratkaisu, minkä jälkeen edessä on vision jalostaminen, eli suunnitelman laatiminen taistelua varten.

Suunnittelemista varten on olemassa useita erilaisia työkaluja. Yksi hyvä ja yksinkertainen työkalu on Ash Mauryan (Kuva 1.) luoma viitekehys liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista varten.  Viitekehys on yksinkertainen, mutta pyrkii samalla vangitsemaan kaikki oleelliset asiat, jotka on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa uuttu liiketoimintaa. Suunnitelma mahtuu yhdelle A4-arkille, jolloin sen lukeminen ja päivittäminen on helppoa ja nopeaa. Vaikka viitekehys on luotu yritysmaailman lähtökohdista, voidaan sitä käyttää hieman soveltaen myös yliopistomaailmassa, ja siksi malli sopii hyvin myös työkaluksi innovaatiopalvelun vision jalostamiseen ja dokumentoimiseen.

Kuva 1. Ash Mauryan Lean Canvas -viitekehys

Seuraavassa käydään läpi Lean Canvas -viitekehystä ja sovelletaan sitä esimerkki-innovaationa olevaan sähköiseen ostoslistaan.

1. Liikkelle voidaan lähteä kuvaamalla lyhyesti kolme tärkeintä ongelmaa (Problem), joihin uusi palvelu tai tuote tarjoaa ratkaisun. Sähköisen ostoslista tarjoaa rartkaisun esimerkiksi seuraavanlaisiin ongelmiin:

 • Perheen ostostarpeet eivät olet ajantasalla, ja joskus jää jotain tarpeellista ostamatta, ja vastaavasti joskus ostetaan jotain tarpeetonta.
 • Kun kauppaan mentäessä on selkeä ostoslista, on kaupassa käyminen  helpompaa ja mahdollisesti halvempaa, koska ei tehdä turhia heräteostoksia.
 • Ostoslistan avulla perheen ostoskäyttäytyminen tulee näkyväksi jolloin nähdään, että ostetaanko esimerkiksi halpoja tai terveellisiä tuotteita.

2. Asiakasryhmien (Customer Segments) avulla kuvataan, että ketkä ovat palvelun pääasiallisia asiakasryhmiä ja käyttäjiä:

 • perheen ostoksen tekijät
 • perheenjäsenet, jotka haluavat jotain kaupasta
 • kauppiaat

3. Palvelun arvolupaus (Unique Value Proposition) kertoo, että miksi palvelu on erilainen kuin muut olemassa olevat palvelut ja miksi tuottaa lisäarvoa käyttäjilleen:

 • Ostoksilla käyminen on aikasempaa helpompaa, tehokkaampaa ja vähentää perheen kommunikaatio-ongelmia liittyen kaupassa käyntiin.
 • Auttaa perhettä tekemään parempia päätöksiä ostettavien tuotteiden suhteen ja siteen säästämään kustannuksia.
 • Auttaa kauppiaita mainostamaan kauppojaan ja tekemään ostoskokemuksesta miellyttävämmän.

4. Ratkaisun (Solution) määrittelee mikä on pienin joukko ominaisuuksia joita tarvitaan, jotta palvelun tai tuotteen käyttäjä saa kohdassa kolme kuvattua lisäarvoa:

 • Ostoslistan päivittäminen
 • Ostoslistan tulostaminen
 • Tehtyjen ostosten tarkastelu

5. Päätoiminnot (Key Activity), joita palvelun käyttäjät käyttävät, minkä vuoksi palvelua ollaan valmiita käyttämään myös uudelleen tai palvelun käytöstä ollaan valmiita maksamaan. Tai toisella tavalla imaistuna, ne toiminnot joiden puuttumisen vuoksi palvelua ei tulla käyttämään toistamiseen:

 • Ostolistan tekeminen ja päivittäminen
 • Ostostilstan käyttäminen ostoksilla käymisen aikana
 • Tehtyjen ostoksien analyysi

6. Kanavat (Channels), joiden avulla palvelua käyttävät asiakkaat voidaan tavoittaa. Nämä voivat olla ilmaisia tai maksullisia (esimerkiksi TV tai radio):

 • Aallon IT-innovaatiopalvelun tiedotuskanavien kautta
 • Aallon intranetti (inside)
 • Lehtiartikkelit
 • Suusta suuhun

7. Kustannusrakenne  (Cost Structure) kertoo, että mistä palvelun tai tuotteen kiinteät ja muuttuvat kustannukset muodostuvat:

 • Sovelluskehityskustannukset
 • Palveluoperointikustannukset
 • Hintavertailuintegraatio
 • Suhteiden muodostaminen ja ylläpito kauppoihin
 • Kauppakarttojen tekeminen ja päivittäminen

8. Tulovirrat (Revenue Streams) kuvaa palvelun ansaintalogiikkaa, eli miten palvelun avulla saadaan  tuloja, mistä tulot muodostuvat (esimerkiksi tilauksmaksut, mainokset), millä on katteella palelua tarjotaan, mikä investoinnin on takaisinmaksuaika ja niin edelleen. Koska julkisella sektorilla palveluja ei pääsääntöisesti pyritä tarjoamaan taloudellisen voiton maksimoinnin lähtökohdista, voidaan tässä kuvata vaikkapa palvelun avulla saatavia säästöjä tai kuten visiodokumentissa mainittiin, että mitä hyöytjä palvelu tarjoaa Aalto-yliopiston ja sen henkilökunnan  näkökulmasta:

 • Säästää aaltolaisten aikaa ostoksilla käymisestä
 • Luo esimerkin innovatiivisista palveluista

9. Usein liiketoimintasuunnitelmissa kuvataan kilpailueduiksi asioita, jotka eivät oikeasti anna kilpailuetua. “Epäreilu kilpailuetu” (Unfair Advantage) kuvaa, että miksi palvelua ei voida helposti kopioida tai ostaa:

 • Tuotteistettu alusta mahdollistaa nopean ja ketterän kehityksen.
 • Innovaatiopalvelumallin avulla aika palvelun suunnittelusta sen lanseeraamiseen loppukäyttäjille (time to market, TTM) on pieni. Pienen TTM:n avulla on mahdollisuus päästä hyödyntämään markkinoilla ensimmäisen toimijan etuja (first-mover advantage).
 • Markkinaetua on mahdollista vahvistaa, jos pystytään neuvottelemaan sopimuksia palvelussa olevien kauppojen kanssa.

Lean Canvas -viitekehyksen avulla meille muodostuu suunnitelma, mitkä tekijät ovat oleellisia ja aiheuttavat reunaehtoja lähtiessämme taisteluun sähköisen ostoslistaamme toteuttamiseksi. Itse toteutuksen (taistelun) aikana eteen voin tulla tilanteita, joita emme ole osanneet ennakoida.  Mutta koska olemme systemaattisesti  kartoittaneet palvelumme suuntaviivat, pystymme paremmin arvioimaan kuinka oleellisia esiintulleet seikat ovat haluamaamme lopputulokseen pääsemisen kannalta, ja tarvittaessa pystymme muuttamaan toteutustamme vastaamaan muuttuneita tarpeita.