Landskapsarkitekturens korta historia

Landskapsarkitektur är en ganska så ny yrkesgren och dess historia är därför rätt kort med en början kring 1800-talet. Speciellt under 1900-talet verkar den typiska stilen, modet, varit starkt tudelad. T.ex var under 1900-talets början både raka linjer och tydlig indelning och oordnade trädgårdar som försökte imitera naturen populära. Manvar ändå inte tvungen att välja mellan dessa två ytterligheter utan kombinationer där de varvades med varandra var även omtyckta. Alltid kom ändå inte de två dåvarande synsätten eller stilarna så bra överens. Under 1970-talet uppstod oenigheter om vilket som var viktigast, design eller plannering.

Finlands landskapsarkitektoniska historia följer delvis den europeiska men ofta i betydligt mindre skala och ett liten tidsfördröjning. Men mycket av den landskapsarkitektur vi har är bortglömd och folk omedvetna om, så även jag, och därför var planscherna från en utställning ett antal år tillbaka, som berättade om olika landskapsarkitektoniska objekt, mycket intressanta. Jag hann tyvärr inte bekanta mig med allt utställningens material, men så fort jag hinner skall jag studera det närmare.