Kypsyysnäytteistä

 Alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla osoitetaan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäyte on siis kirjoitelma, jonka muodosta ei asetus anna tarkempia määräyksiä. Kemian tekniikan korkeakoulussa, perehtyneisyys opinnäytteen alaan varmistetaan kirjoittamalla kypsyysnäyte osana kandidaatintyötä. Opinnäytetyön ohjaaja ohjatessaan opiskelijaa arvioi perehtyneisyyden ja antaa siitä kirjoitusprosessin yhteydessä palautetta.

Suomen ja ruotsin kielen taito arvioidaan Kielikeskuksessa. Kypsyysnäytteen kieliasun tarkastus suoritetaan osana kandidaattiseminaarin pienryhmäopetusta. Viikkoa ennen jälkimmäistä tekstipajatapaamista opiskelija palauttaa Kielikeskukseen paperiversion tekstistään, joka sisältää vähintään työn otsikon, sisällysluettelon, (alustavan) johdannon sekä yhden kokonaisen luvun tai alaluvun. Varsinaista tekstiä on oltava vähintään 3 sivua, ja tekstin tarkastettavan osan on oltava kielellisesti mahdollisimman viimeisteltyä. Suomen lehtori kommentoi tekstit ja tekee niistä koosteen, jonka pohjalta tekstejä käsitellään tekstipajassa.

Opiskelija saa takaisin myös opettajan kommentoiman tekstin. Jos teksti on sellaisenaan hyväksyttävä, opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen kieliasun osalta. Jos tekstiä on syytä muokata opettajan kommenttien pohjalta, opiskelija palauttaa muokatun tekstin sähköpostilla suomen lehtorille (viimeistään kandidaatintyön lopullisen version palautuksen yhteydessä). Kun opettaja on tarkastanut muokatun version ja todennut sen hyväksyttäväksi, opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen kieliasun osalta. Opettaja voi vielä lähettää opiskelijalle tiedoksi kommentteja toisesta versiosta.

Kypsyysnäytteen suorittaminen merkitään Oodiin omana suorituksenaan Kielikeskuksen suoritusilmoituksen perusteella. Suoritusmerkinnän hyväksyväksi opettajaksi merkitään Kielikeskuksen lehtori.

Ylemmän korkeakoulututkinnon yhteydessä kirjoitetaan kypsyysnäyte omana kirjoitelmanaan.

Ylemmän tutkinnon kypsyysnäytteestä ei tarkisteta kieliasua Kielikeskuksessa, edellyttäen, että opiskelija on alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä kirjoitetussa kypsyysnäytteessä sen osoittanut. Kypsyysnäytettä ei tarvitse tässä yhteydessä kirjoittaa suomen tai ruotsin kielellä vaan se voidaan kirjoittaa myös diplomityölle vahvistetulla kielellä.

Opinnäytetyön valvoja tarkistaa, että kirjoitelma osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytetyön alaan ja antaa siitä suoritusmerkinnän. Suoritusmerkinnän hyväksyväksi opettajaksi merkitään diplomityön valvoja.