Korkeatasoinen osaaminen houkuttaa investointeja Suomeen

Euroopan talous on kriisissä ja hallituksen budjettiriihessä pohditaan uusia menoleikkauksia vielä tälle vaalikaudelle. Velkaantumisen torjumiseksi leikkauksia on tehtävä, mutta niitä kohdennettaessa tarvitaan nyt kirkas strategia. Laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä, että kaikkein tärkein keino talouden elvyttämiseksi on talouskasvun edellytysten turvaaminen.  Jorma Elorannan tekemän selvityksen mukaan Suomi on luonut vaurastumisensa ja hyvinvointinsa pitkälti investointivetoisen kasvun kautta. Ilman investointeja ei ole yrityksiä, ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja eikä ilman työpaikkoja voi olla hyvinvointia.

Mikä houkuttelisi investointeja Suomeen, pieneen, kaukaiseen, kylmään maahan jossa on korkea kustannustaso ja jolta puuttuu kasvavien markkinoiden houkuttelevuus? Ainoa keinoa selvitä tässä kilpailussa on että pysymme tarjoamaan jotain, mitä muilla ei ole. Mitä sellaista meillä on? Meillä on moneen kertaan maailman parhaimmistoon äänestetty innovaatiojärjestelmä. Sen perusta on maailman paras peruskoulutus, vahva tieteellis-teknillinen osaamispohja ja toimiva rahoitusjärjestelmä, joka kannustaa yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen tiiviiseen yhteistyöhön. Esimerkiksi Nokian nousu globaaliksi johtajaksi perustui osaltaan vahvaan yhteistyöhön suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiojärjestelmä on kokonaisuus. Pelkkä innovaatiotoiminnan tukeminen ei riitä, vaan järjestelmä tarvitsee jatkuvasti uutta tietoa, tuoreita ideoita ja osaavia ihmisiä. Kasvu lähtee laadukkaiden tutkimus- ja opetusympäristöjen kyljestä. Maailman parhaat yritykset hakeutuvat sinne, missä on paras osaaminen. Erinomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset houkuttelevat maahan investointeja. Lisäksi yliopistojen ja yritysten muodostamat ekosysteemit synnyttävät uusia kasvuhakuisia yrityksiä. Jos yrittäjyyden kannusteet ovat kunnossa, myös uudet elinkelpoiset yritykset kykenevät houkuttelemaan kansainvälisiä sijoittajia Suomeen.

Olemme juuri aloittaneet tutkimus- ja koulutusjärjestelmämme rohkean ja edistyksellisen uudistamisen, joka tähtää merkittävään laadun parantamiseen sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työnjaon selkeyttämiseen. Tätä työtä on jatkettava. Budjettiriihessä on panostettava uuden tiedon, osaamisen ja osaajien synnyttämiseen. Ne ovat ennakkoehto osaamiseen perustuvalle kasvulle ja Suomen hyvinvoinnille.

***

High level of know-how attracts investments to Finland

European economy is facing a crisis and the government budget workshop is considering new budget cuts for this term. Cuts are necessary to stop the debts from growing but a clear strategy is needed for targeting the cuts. There is a consensus on the guaranteeing of prerequisites for economic growth being the most important means of regenerating economy. According to a report by Jorma Eloranta, Finland’s prosperity and well-being largely stem from growth based on investments. Without investments there are no businesses, without businesses there are no jobs and without jobs we cannot achieve well-being.

How can we attract investments to Finland, a small, far-off and cold country with a high level of costs and no additional attraction provided by growing markets? The only way to survive in the competition is to offer something unique that no one else can provide. What is the unique thing that we have? We have an innovation system voted several times as one of the best in the world. It is based on the top basic education in the world, a strong knowledge basis in science and technology and an effective funding system fostering active collaboration between businesses, research centres and universities. For example Nokia’s emergence as a global leader partly stemmed from active collaboration between universities and research centres in Finland.

Research, education and innovation systems form a whole. Therefore, it is not enough to support innovation activities; instead the whole system constantly needs new knowledge, fresh ideas and competent people. The growth begins in environments with high-quality research and education. The world’s top companies find their way to places with the best know-how. Excellent universities and research centres attract businesses to the country. In addition, ecosystems formed by universities and companies create new businesses looking to expand. When incentives for enterprises are effective, new viable companies can also attract new international investors to Finland.

We have recently started to remodel our research and education system in a way that is bold and forward-looking, aiming to improve the quality and to clarify the distribution of work between universities, polytechnics and research centres. This work must be carried on. The budget workshop must focus on producing new knowledge, know-how and experts. They are a prerequisite for growth based on know-how and for Finland’s well-being.