Ilmastolaki, esiselvitys julkaistu

Ympäristöministeriön toimeksiannosta laadittu ilmastolakia koskeva esiselvitys on vihdoin julkaistu.

Selvityksessä hahmotellaan ilmastolain oikeudellisia säätämisedellytyksiä. Tehtävä oli haasteellinen, koska kysymys olisi kansallisesti kokonaan uuden tyyppisestä sääntelystä ja käsite ”ilmastolaki” on jo sinällään jäsentymätön. Selvityksessä tarkastellaan myös mahdollisen kansalliseen ilmastolakiin sisällytettäviä pääperiaatteita ja –elementtejä sekä arvioidaan yleisesti eritasoisen sääntelyn mahdollisuuksia.

Yleisesti kansallinen ilmastolaki näyttäisi olevan lainsäädäntöinstrumentti, jolla on mahdollista luoda hyvin yleistä, pitkän aikavälin ennustettavuutta ilmastopoliittisten toimien suhteen. Yhtenä keinona tässä on eräiden muiden maiden ilmastolaeissa ollut erittäin pitkän aikavälin numeerinen tavoite, joka on asetettu suoraan laissa. Tavoitteeseen pääsemiseksi ilmastolain ideana voisi olla muiden maiden esimerkkejä seuraten käyttää kahta ajallisesti yhteen kytkettyä ”suunnitteluinstrumenttia”: ilmastopolitiikkatoimia koskevaa strategista ja ohjelmallista suunnittelua (politiikkatoimien suunnittelu, seuranta ja vaikuttavuuden arviointi) sekä kasvihuonekaasujen päästöarvioita (tiettyä ajanjaksoa koskevat ”päästöbudjetit” ja niiden seuranta). Kuitenkaan ilmastolain pääfunktio ei välttämättä olisi tiukkojen päästötavoitteiden asettaminen yleisesti taikka toimi-alakohtaisesti, eikä välttämättä edes täsmällisesti tiettyjen ohjauskeinojen valintaan liittyvä. Ilmeisesti merkittävämpää olisi keinojen vaikuttavuuden arvioiminen ja niihin mahdollisesti liittyvien ongelmien havaitseminen ja korjaaminen.

Ympäristöministeriön tiedote ja suora linkki selvitykseen (4,6 Mb): Ekroos, Ari – Warsta, Matias: Kansallisen ilmastolain säätämismahdollisuuksista. Selvitys
ympäristöministeriölle 29.5.2012
.

Selvittelytehtävä oli mielenkiintoinen, kun aihepiiri on aika uusi ja erittäin monitahoinen. Kun raportti on luettavissa yllä olevasta linkistä, ei tässä ole tarpeen käsitellä sisältöä tämän tarkemmin.

Jatkovalmistelu etenee siten, että nyt alkoi ota kantaa keskustelu asiasta. Ilmeisesti syksyn 2012 aikana keskustelu jatkuu eri tahoilla siten, että ehkä vuoden 2013 alkupuolella voisi alkaa varsinainen valmistelu. Tarkoituksena kuitenkin on, että ilmastolaki – jos niin hallitus päättää (hallitusohjelma edellyttää eri päätöstä tästä) – säädettäisiin nyt istuvan eduskunnan toimesta eli viimeistään alkuvuonna 2015. Vaikka raportissa onkin hahmoteltu karkeasti ilmastolain sisältöön kuuluvia asioita, on lain sisältö tietysti vielä täysin auki.