Arviointikriteereistä

Verkko opetuskäytössä -kurssilla on “Aineistotehtävä”, joka on wikialustalle tapahtuvaa yhteistä tiedonrakentelua. Tehtävä on moniulotteinen ja siihen on varattu kurssin 5 op:n (=  135t) kakusta 13 tuntia ja aikaa 2 viikkoa.

Linjakkaan opetuksen idean mukaisesti tehtävänannosta on samanaikaisesti nähtävissä osaamistavoitteet, tekemisen tapa ja arvioinnin kriteerit. Tehtävänanto (ks. Aalto-wikistä) sisältää seuraavat ainekset:

  • tavoite ja konteksti (laadittavan aineiston kohderyhmänä Aalto-yliopiston opettajat)
  • työstämisen vaiheet, tapa ja työnjako
  • wikin käytön tekninen ohje
  • itsearvioinnin ohje (Optimassa).

Tehtävä on kurssilaisille haasteellinen, sillä se tähtää syvälliseen oppimiseen aktiivisen työskentelyn kautta. Tehtävänannossa kuvataan työskentelyn vaiheet, sekä  työskentelyyn tarvittava tuntimäärä. Osallistujilla on mahdollisuus pyytää tukea kurssin verkkokeskustelussa Optimassa. On myös huomioitu, että kurssille osallistuvat ovat akateemisia, jotka ovat tehneet tutkimustyötä.

Tehtävänannosta voi nähdä, että aktiiviseen työskentelyyn sisältyy useita osaamistavoitteita, mm.

  • teemoihin liittyvien ja kohderyhmälle sopivien aineistojen etsiminen verkosta
  • tutkiva ote kirjoittamiseen: verkkoaineistojen esittely, näkemyksien perustelu ja lähteisiin viittaaminen (= linkitykset, kun kyse on verkkoaineistoista)
  • osallistuminen ryhmän työnjakoon ja wikityöskentelyyn ohjeen mukaan
  • ajankäytön hallinta suhteessa tehtävään
  • itsenäiseen ja monivaiheiseen työskentelyyn sitoutuminen
  • työn tuloksen itsearvioiminen suhteessa tavoitteeseen.

Jos tehtävä vaatiikin ponnisteluita ja paneutumista opiskelijalta, asettaa se haasteita myös opettajalle. Osallistujat voivat nähdä tehtävänannosta ne kriteerit, joiden mukaan opettaja tulee arvioimaan tehtävän lopputuloksen (learning outcomes). Kriteerit voi jakaa kolmeen ryhmään (suluissa esimerkkejä):

1) Syntyy kohderyhmää palveleva wikisivusto koskien verkkoaineistojen käyttöä opetuksessa (esim. linkkejä verkkoaineistoihin johdantoineen, perusteltuja näkemyksiä, monipuolinen aiheen käsittely opetustyön näkökulmasta)

2) Työtapaa koskeva osaamistavoitteet täyttyvät (esim. 2 teeman rakentelu, useassa eri vaiheessa muokkaaminen)

3) Itsearviointi on tehty (esim. työtuntien määrä, lopputuloksen arviointi kohderyhmää ajatellen).

Tulosta voidaan tarkastella sekä määrällisillä mittareilla, jotka ovat helposti todennettavissa, esim.  wikimuokkauskertojen, käyntipäivien, työtuntien, linkitettyjen aineistojen määrä, että laadullisilla, esim. rakennetun aineiston tarkoituksenmukaisuus. Haaste on siinä, että opettajan on päätettävä, miten lukuisten kriteerien tulee täyttyä, että tehtävä voidaan katsoa hyväksytyksi.

Entäpä, jos työskentelyn tulos osoittaa, että moni kriteeri ei täyty? Entä, jos opiskelija käyttää tehtävään aikaa vain murto-osan siihen tarkoitetusta ajasta? On selvää, että vain aikaa käyttämällä ja ponnistelemalla voi syntyä syvällistä oppimista. Entä miten pitkälle opettaja voi mennä täydentämispyynnöissään tai joustaa niissä?

Näillä yliopistopedagogisilla kursseilla osallistujat toimivat kaksoisroolissa: opiskelijoina ja opettajina. He kokevat opiskelijoina, miltä opiskelun arki ja oppimiskeskeiset työskentelymenetelmät tuntuvat. Toisaalta he reflektoivat opettajina, miten voisivat hyödyntää kurssilla opittua omaan opetukseensa tai muihin työtehtäviin.

Molemmissa rooleissa voi pohtia, riittääkö, että opinnot saa suoritettua vai voisiko opintojen tulokset olla laajemminkin hyödynnettävissä? Aineistotehtävän tulokset “Näkökulmia verkko-oppimateriaaleihin” ovat nähtävillä Aalto-wikiin kirjautuneille.