Toinen eksursio: Elekta Neuromag

Toisella ekskursiolla käytiin vierailemassa Elekta Oy:n tiloissa Hakaniemessä. Vierailulla saatiin paljon lisätietoa aivojen kuvantamismenetelmistä. MEG selitettiin hyvin yksityiskohtaisesti ja siitä saatiin paljon mielenkiintoista tietoa. Myös EEG:stä saatiin lisäinfoa. Biomagin vierailusta olisi luultavasti saanut enemmän irti, jos se olisi ollut vasta Elektan ekskursion jälkeen. Monet Biomagissa epäselviksi jääneet asiat selvisivät Elektalla.

Esityskalvot olivat hyviä, ja taidamme ne onneksi saadakin kurssin Noppa-sivuille. Erityisen mielenkiintoisia läpikäytyjä aiheita olivat peilisolusysteemi sekä picture naming. Aivokuvantamisen sovellusten lisäksi esittelyssä paneuduttiin tarkemmin signaalinkäsittelyyn ja erityisesti kohinan poistamiseen kahdella Elekta Neuromagin/edeltäjien kehittämällä menetelmällä: signal space projection sekä signal space separation. Ensimmäisessä ns. tyhjän huoneen aiheuttamat häiriöt poistetaan projisoimalla mitattava signaali häiriövektorin kanssa ortogonaaliselle tasolle. Näin saavutetaan noin 1000 kertainen vaimennus, eli samaa luokkaa kuin magneettisuojahuoneellakin. Jälkimmäinen menetelmä, sss, perutuu puolestaan kallon sisäpuolisten signaalien erottamiseen ulkopuolisista Maxwellin yhtälöihin perustuen. Signal space separationin yhteydessä näytetyt matemaattiset/fysikaaliset kaavat jäivät epäselviksi, mutta sss:n toimintaperiaate ja tarkoitus tulivat kuitenkin ymmärrettyä.

Vierailun lopuksi siirryttiin rakennuksen alakertaan, jonne on rakennettu mahdollisimman paljon häiriötä poistava huone MEG-mittauksia varten. Mittauksia kuitenkin häiritsee paljon huoneen alapuolella kulkeva metro ja yläpuolella oleva muu liikenne. Esittelyssä nähtiin, kuinka paljon esimerkiksi lattian tömisteleminen vaikuttaa mittaukseen. Samalla nähtiin myös, kuinka hyvin häiriöiden vaikutusta tuloksiin voidaan vähentää: käsittelemättömässä signaalissa pelkkä tömistäminen aiheutti käyrien muuttumisen tulkitsemattomaksi sotkuksi, mutta suodateussa signaalissa tömäys näkyi vain pienenä, mutta erottuvana piikkinä mittausvirrassa.