1. luento, 1.11.2012: Johdatus solubiologiaan (Veli-Pekka Lehto)

Ensimmäisen asiantuntijaluennon piti prof. Veli-Pekka Lehto Helsingin yliopiston Patologian osastolta. Luennon aiheena oli pintavilkaisu solubiologiaan, ja sen tarkoituksena oli antaa yleiskuva solun rakenteesta, kemiasta, solujen tutkimisesta ja solubiologian opiskelusta. Luennolla käytiin läpi myös solun tutkinnan kehittymistä ja tulevaisuuden haasteita.

Luento alkoi solujen olemuksen ja koostumuksen määrittelystä. Tässä yhteydessä käydyt asiat olivat suurimmaksi osaksi kertausta lukiossa opituista asioista, ja palasivat nopeasti mieleen luennon myötä. Tämän jälkeen tarkasteltiin solun makromolekyylejä ja niiden funktioita pintapuoleisesti. Tästä aiheesta paljastuikin jo muutamia uusia tiedonpalasia: esimerkiksi solun sisäisten polymeerien hydrolyysi ei ollut meille ennestään tuttu ilmiö. Mitä pidemmälle luento eteni, sen ilmeisemmäksi kävi, että kurssi tulee tarjoamaan lukiokursseja huomattavasti kattavamman kuvan solubiologiasta. Lisäksi lähestymistapa poikkeaa totutusta: Pääsemme tarkastelemaan samanaikaisesti sekä solujen molekyylirakenteita että niiden tehtävää ihmiskehon rakennuspalikkoinakin. Tavoitteenamme on oppia tunnistamaan luennoitsijammekin painottama solun kompleksisuus sen kaikessa toiminnassa aina mikrotasolta makrokokonaisuuksiin asti.

Kokonaisuuksien hahmottaminen tulee luennon perusteella olemaan eräs kurssin kantavista lähtökohdista. Lehdon ajatus solun tarkastelemisesta eri tasoina oli meille entuudestaan vieras, ja tulee vaatimaan ajatustyötä kurssin myötä. Mielenkiintoisimmiksi luennolla käsitellyiksi asioiksi ryhmämme poimi muun muassa Lehdon painottaman ajatuksen solun kompleksisuudesta, esimerkit epigeneettisestä periytymisestä ja solun itsejärjestymisen.

Luento oli mielenkiintoinen, vaikka sisälsikin paljon jo tuttua asiaa. Se toimi tiedonhalun herättelijänä, sillä kaikista aiheista raapaistiin vain sokerista pintaa, mutta todellinen herkku jätettiin kertomatta. Ryhmämme keskuuteen jäi häilymään odotus siitä, että pääsemme todenteolla tutustumaan avausluennolla mietityttämään jääneisiin aihepiireihin.