Viikko 48

Suunnittelu — viikon agenda

Viikon agendalla oli erityisesti protomme viimeistely sekä viimeinen käyttäjätestaus. Lisäksi loppuviikosta keskityimme purkamaan käyttäjätestauksen tuloksia, hiomaan loppuraporttia, kuvaamaan demovideota sekä parantelemaan posteriamme. Lisäksi vielä tarkistimme hieman kaupallistamiseen liittyviä asioita.


Toteutus — viikon työmenetelmät

Proton viimeistely jatkui tuttuun tapaan prototiimin kesken. Sen tarkempaa suunnitelmaa emme proton osalta tehneet viimeiselle viikolle, vaan tarkoitus oli vain korjata muutamia pienempiä asioita.

Käyttäjätestauksessa hyödynsimme ensimmäisen kierroksen tapaan hyväksi havaittua menetelmää: annoimme ensin käyttäjien itse testat sovellusta ja tämän jälkeen ohjatusti, jotta saisimme hieman osviittaa intuitiivisuudesta sekä kuitenkin samalla käyttäjien näkemykset kaikista toiminnallisuuksista. Tämän jälkeen käyttäjät vastasivat nettipohjaiseen kyselyyn.

Dokumentaatiossa hyödynsimme blogipostauksia sekä saamaamme palautetta ja viimeisen viikon aikaansaannoksia muun muassa validaation osalta. Myös posteria paranneltiin juurikin saadun palautteen pohjalta. Videon demoa varten kuvasimme siten, että pystyisimme näyttämään mahdollisimman lyhyessä ajassa ratkaisumme merkityksen sekä sen tärkeimmät toiminnallisuudet. Kyseinen video löytyy seuraavan osion lopussa.


Tulokset  — mitä saatiin aikaan

Proto valmistui aikataulussa ja täytti sille asetetut tavoitteet. Vaikka saimme kaiken haluamamme toiminnallisuuden valmiiksi aikataulussa, muutamia pienempiä bugeja protoon oli jäänyt jotka oli tarkoitus korjata vielä ennen loppupalautusta. Lääkärin formin diagnooseissa oli muutamia valintamahdollisuuksia jotka olimme laittaneet prototyyppiä kehittäessämme placeholdereiksi. Nämä muutettiin nyt oikeisiin diagnooseihin, jotta proto näyttäisi mahdollisimman viimeistellyltä. Lisäksi viimeisellä viikolla teimme hieman koodin refaktorointia. Tätä olisi voinut tehdä vielä enemmänkin, mutta emme halunneet näin lähellä loppua rikkoa prototyyppiä. Kerran näin pääsi kuitenkin käymään, onneksi ongelma ratkesi melko nopeasti ja Gitin käyttö takasi ettei suurempaa vahinkoa olisi edes päässyt tapahtumaan.

Prototyypin lisäksi teimme viimeisen käyttäjätestauksen, jotta saisimme lisää ja tarkempaa validaatiota. Annoimme kaikkien käyttäjäryhmien tutustua omiin näkymiinsä sovelluksesta sekä kokeilla sovelluksen käyttöä. Tämän jälkeen annoimme heidän vastata kyselyyn sovelluksen selkeydestä sekä hyödyllisyydestä.

Omaiset vastasivat erittäin aktiivisesti. Saimme 17 vastausta, joista lievä enemmistö (58 %) oli naisia. Suurimmalla osalla oli myös jonkinlaista kokemusta ikääntyneiden omaisten hoidosta.

1Osallistuitko tai oletko osallistunut ikääntyneen omaisen hoitoon tai hoidon seurantaan?

 

Pyysimme omaisia arvioimaan, mitkä ovat tärkeitä ominaisuuksia. Erityisesti kalenteriominaisuus oli lähes kaikkien vastaajien mieleen.

2Mitä seuraavista omaisuuksista koit hyödylliseksi?

 

Valtaosa koki myös sovelluksen tarpeelliseksi ja olisi valmis käyttämään sitä. Lähes kaikki olisvat myös valmiita maksamaan pientä maksua sovelluksen käytöstä, mikä oli mielenkiintoinen havainto kaupallistamista ajatellen. He pisteyttivät tarpeellisuutta ja omaa halukkuutta käyttää sovellusta asteikolla 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

3Näetkö tämänkaltaisen sovelluksen tarpeelliseksi?

 

4Olisitko valmis käyttämään tällaista sovellusta?

 

5Olisitko valmis maksamaan kertaluontoisen lisenssimaksun tai pientä kuukausihintaa sovelluksen käytöstä, jos siihen tulisi tieto kaikista terveydenhuollon asioista?

 

Avoimissa kommenteissa sovelluksen ajateltiin tuovan selkeyttä ja turvallisuudentunnetta myös omaisille, kun kaikki tiedot olisivat selkeästi yhdessä paikassa. Lisäksi koettiin, että sovelluksen avulla omaishoidon selkeytyvän ja sen mahdollistavan maantiteellisesti kauempaakin tärkeän läheisen terveydentilan seurannan, mikä vastausten perusteella oli erittäin tärkeää omaisille. Kritiikkiä tuli hieman sen suhteen, että omaiset epäilivät muistaako potilas käyttää sovellusta tai katsoa tablettia eli muistutusten tulisi olla erittäin äänekkäitä tai muuten huomattavia.

Ikääntyneiltä saimme kuusi vastausta, 2 miespuolista ja 4 naispuolista vastaajaa. Vastaajamme olivat melko hyvä kohderyhmä: he käyttivät useita lääkityksiä sekä kävivät vaihtelevalla aktiivisuudella terveydenhuollon yksiköissä ja joutuivat toteuttamaan jotakin kuntouttavaa toimintaa.

6Montako jatkuvaa lääkitystä otat?


7Miten usein arvioisit keskimäärin käyväsi sairaalassa tai terveyskeskuksessa?

 

8Onko sinulla jotakin kuntoutusta, jota pitäisi tehdä omatoimisesti?

 

Tulosten perusteella onnistuimme vastaamaan ikääntyneiden odotuksiin erinomaisesti. Selkeys ja hyödyllisyys saivat loistavat pisteet. He pisteyttivät toiminnallisuuksia asteikolla 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä.

9Kuinka selkeä etusivu on mielestäsi?

 

11Kuinka selkeä kalenteri on mielestäsi?

 

10Miten selkeä hoito-ohjeet -näkymä on mielestäsi?

 

12Miten selkeä potilastiedot -näkymä on mielestäsi?

 

13Kuinka paljon hyötyä sovelluksesta voisi olla mielestäsi sinulle?

 

Selkeydestä tuli parhaat pisteet. Hyödyllisyydessäkin pisteet painottuivat asteikon paremmalle puolelle, mutta osa oli hieman epäileväinen tämän suhteen. Selityksinä olivat esimerkiksi epävarmuus oman tietoteknisen osaamisen suhteen sekä se, että jos lääkitystä tai muuta muistettavaa on vähän, on sovellus hieman turha. Siksi sovelluksemme vaatiikin erittäin hyvän opastuksen käytön aloituksen yhteydessä ja käyttäjäryhmän suhteenon toteutettava erittäin tarkkaa potilasvalintaa.

Lääkäreiden osalta saimme hyvän otoksen, sillä lääkärit olivat kokemukseltaan melko eri asteisia. He arvioivat sovelluksen hyötyä ikääntyneiden, omaisten ja terveydenhuollon näkökulmasta. Vastaukset olivat myös heillä erittäin positiiviset (asteikko 1 = erittäin huono, 5 = erittäin hyvä).

14Lääkärikyselyn tulokset

 

Halusimme myös tarkastella lääkärien kokemuksen vaikutusta liittyen koettuun täyttönopeuteen ja hyödyllisyyteen. Erityisesti nuoremmat lääkärit kokivat sovelluksen hyödyllisenä myös itselleen tuomaan johdonmukaisuutta ja järjestelmällisyyttä ikääntyneiden ohjeistukseen eli sovellus toimi heille niin sanottuna check-listinä.

Alla olevissa kuvaajissa näkyy täyttönopeuden ja hyödyllisyyden tulokset. Kuvaajien pystyrivi ilmaisee, kuinka kauan vastaaja on toiminut lääkärinä. Asteikkona toimii täyttönopeuden kohdalla 1 = erittäin hidas ja 5 = erittäin nopea, sekä hyödyllisyydessä 1 = erittäin hyödytön ja 5 = erittäin hyödyllinen.

15Täyttönopeus

 

16Hyödyllisyys

 

Näiden kaikkien vaiheiden jälkeen saimme loppuraportin valmiiksi aikataulussaan. Lisäksi vietimme hauskan iltapäivän kuvaten demovideotamme, saimme aikarajaan mahdutettua sovelluksemme luoman arvon kaikkien käyttäjäryhmien osalta sekä valaistua sen käyttöprosessia. Tämän tukena oli vielä posteri, johon kiteytimme ratkaisumme tärkeimmät ominaisuudet sekä niiden merkityksen; Kaikki on siis valmiina Grand Finalea varten!


Reflektio — miten meni ja mitä seuraavaksi

Viimeisen viikon aikana ratkaisumme konkretisoitui huomattavasti niin proton kuin loppuraportin valmistumisen ansiosta. Proton osalta melko työläs projekti saatiin prototiimin loistavan aikataulutuksen sekä kovan panostuksen myötä aikataulussa maaliin, jolloin myös käyttäjätestaukselle jäi aikaa. Käyttäjätestaus oli omalla tavallaan hyvin palkitsevaa, koska olimme tulosten perusteella selvästikin onnistuneet ratkaisullamme täyttämään käyttäjäryhmien tarpeita ja vaatimuksia erinomaisesti. Kohtasimme toki käyttäjätestauksessa perinteisiin haasteisiin kuten testaajien rekrytoimisen vaikeuteen, mutta olimme kuitenkin kohtalaisen tyytyväisiä saavuttamamme validaation suhteen. Näiden palasten myötä saimme myös loppuraportin kasaan ja oli todella palkitsevaa nähdä kovan työn lopputulokset.

Projekti vastasi kokonaisuudessaan varsin hyvin alussa asettamiamme tavoitteita: 1) oppisimme jotain oikeasti hyödyllistä 2) säilyttäisimme hyvän ryhmähengen, vaikka mikä tulisi. Koimme kaikki oppineemme myös aika paljon ryhmässä työskentelystä: kuinka parhaiten hyödyntää kaikkien erityisosaamista ja kuinka huomioida erilaiset työskentelytavat. Lisäksi koko tuotekehitysprosessina tuli koettua käytännössä ja nähtyä eri vaiheet. Voisimme kuvitella jatkossa samaan tilanteeseen joutuessamme esimerkiksi stressaavamme hieman vähemmän, kun ensimmäinen idea ei heti lähtisikään lentoon vaan osaisimme ehkä ottaa sen paremmin prosessin välttämättömänä vaiheena.

Tämä viimeinen viikko proton ja loppupalautuksen työstämisen merkeissä oli varsin kiireinen, jopa paikoittain raskas ja stressaava, mutta myös erittäin hieno ja palkitseva. Muistelimme oikein konkreettisesti ryhmän kesken projektin lähtökohtia ja alkutilannetta, jossa olimme joukko toisillemme täysin tuntemattomia henkilöitä. Kurssin aikana aluksi heikohkoista ideoista muotoutui hyvin perusteltuja ideoita ja meistä aluksi vieraista yksilöistä yhtä köyttä vetävä ryhmä, jossa kaikki auttoivat toisiaan ja tekivät parhaansa erityisesti omilla osaamisalueillaan. Vaikeista hetkistä huolimatta säilytimme mielestämme kuitenkin aina hyvän tekemisen meiningin emmekä lannistuneet tai alkaneet syyttelemään toisiamme. Vastoinkäymiset eivät myöskään saaneet meitä luovuttamaan aiheemme tai protomme suhteen vaan löysimme aina keinot korjata nuo asiat. Kaiken kaikkiaan viimeisen viikon jälkeen meillä on huikea fiilis ratkaisusta, ja tuskin maltamme odottaa, että pääsemme vihdoin esittelemään muille ryhmille, mitä saimme aikaan sekä tietysti näkemään, mitä muut ovat kehittäneet!

Posted by TP

This entry was posted in Main Branch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply